Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(16) Půjčeno:16x 
BK
Vyd. 2.
Havlíčkův Brod : Fragment, 1999
159 s. : il.

ISBN 80-7200-336-4 (brož.)
V kostce
Další názvová informace z obálky: pro střední školy
Obsahuje rejstřík
Bibliografie na s. 160
Dějepis - učebnice středošk.
000020079
OBSAH // Úvod // ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU... 5 // 1. Předmět a úloha historické vědy ... 5 // 2. Pomocné vědy historické... 6 // Periodizace dějinného vývoje ... 6 // PRAVĚK // Vznik a vývoj člověka v pravěku ... 7 // Pravěká Evropa - přírodní poměry... 8 // DOBA KAMENNÁ ... 8 // Paleolit... 8 // Mezolit...10 // Neolit...11 // Chalkolit na Předním východě...11 // Eneolit v Evropě...11 // DOBA BRONZOVÁ ...12 // DOBA ŽELEZNÁ ...13 // DOBA ŘÍMSKÁ... .14 // STAROVĚK // STAROORIENTÁLNÍ STÁTY ...16 // I. Starověký Přední východ...17 // Mezopotámie...17 // 1. Starosumerské období, nej starší // městské státy, raná sumerská civilizace 17 // 2. Akkadská říše...18 // 3. Babylonie...19 // 4. Asýrie...19 // Egypt, kultura starověkého Egypta ...20 // II. Oblast Malé Asie (Anatolie) ...23 // Chetitská říše ...23 // Frýgie ...24 // Lýdie ...24 // III. Oblast Íránu ...24 // Elam ...25 // Médie...25 // Persie...25 // IV. Syropalestinská oblast ...26 // Sýrie...26 // Foiníkie (Fénicie) ...26 // Izrael (biblická Palestina) ...27 // V. Asijská oblast...28 // Indie...28 // Čína...30 // VI. Egejská oblast ...33 // Kykladské ostrovy ...33 // Kréta - mínojská kultura ...33 // Mykénská kultura v Řecku ...33 // STŘEDOMOŘSKÁ CIVILIZACE - // -OBOBÍ ANTIKY...34 // Starověké Řecko...34 // 1. Nejstarší období - homérská doba...34 // 2. Doba archaická...36 // Nejvýznamnější řecké městské státy - // -
Athény, Sparta ...37 // Kultura archaické doby ...39 // 3. Doba klasická...41 // Kultura klasického Řecka ...43 // 4. Doba helénistická...45 // Helénistická kultura...48 // Starověký Řím ...50 // 1. Etruskové a počátky Říma...50 // 2. Raná římská republika...51 // 3. Vrcholný rozkvět římské republiky...52 // 4. Krize a pád republiky...53 // Kultura v období republiky ...56 // 5. Rané císařství - principát...58 // Kultura doby Augustovy a principátu ...62 // 6. Pozdní císařství - dominát...64 // Kultura pozdního císařství...66 // 7. Za hranicemi římského impéria...67 // STŘEDOVĚK // RANÝ STŘEDOVĚK ...69 // Barbarské státy ...70 // Charakter středověké společnosti // a civilizace...70 // Raně středověké státy ...72 // Franská říše ...72 // Byzantská říše ...74 // I. Západní Evropa...75 // Francie...75 // Itálie...76 // Svatá říše římská ...76 // Anglie...77 // II. Severní Evropa...77 // 1. Období vikingské...78 // 2. Vznik raně středověkých států - // - Norsko, Dánsko, Švédsko...78 // III. Střední Evropa ...78 // Slované...78 // Sámova říše ...79 // Velkomoravská říše...79 // Český stát přemyslovský ...80 // Polsko...83 // Polabští a Pobaltští Slované...84 // Kočovníci ve střední Evropy a vznik // uherského státu...84 // 3 // IV. Jihovýchodní a východní Evropa ... 85 // Bulharsko... 85 // Chorvaté... 85 // Srbové ... 85 // Kyjevská Rus... 85 // Románská
kultura... 87 // Arabská říše a svět islámu... 89 // Asijské země v období středověku ... 93 // 1. Indie... 93 // 2. Čína ... 93 // 3. Mongolové... 94 // 4. Korea ... 95 // 5. Japonsko... 95 // 6. Přínos tzv. barbarského světa... 95 // ROZVINUTÝ (VRCHOLNÝ) // STŘEDOVĚK... 95 // Venkovská civilizace ... 96 // Šíření a vliv křesťanství... 97 // Křížové výpravy... 97 // Středověká města a městská civilizace ... 100 Mocenské soupeření mezi Anglií a Francií. 102 // Vznik španělské monarchie... 104 // Svatá říše římská v období partikularismu 105 // Rozdrobená Itálie... 106 // Rozkvět českého státu // za posledních Přemyslovců ... 106 // Lucemburkové ve střední Evropě // a v ěeských zemích... 110 // Slovensko v období rozmachu // uherského státu... 112 // Polsko ... 112 // Rusko... 113 // Latinské císařství, zánik Byzance, // Osmanská říše ... 113 // Počátek kritiky církve a opravná hnutí ... 115 // Počátek a průběh husitského hnutí ... 117 // Kultura a vzdělanost vrcholného // středověku... 121 // Gotika... 122 // POZDNÍ STŘEDOVĚK, POČÁTKY // NOVOVĚKU ... 124 // Hospodářský život v 16. století... 125 // Velké zeměpisné objevy a jejich důsledky . . 125 // Mimoevropské civilizace... 130 // Renesance a humanismus... 132 // Reformace... 139 // Čechy v době pohusitské - // - doba poděbradská... 142 // Vláda Jagellonců v Čechách a Uhrách ... 143 // Uherský stát
v 15. a 16. století ... 145 // Habsburský absolutismus ve Španělsku ... 146 // Revoluce v Nizozemí ... 147 // Přechod k absolutismu ve Francii ... 148 // Anglie v 16. století ... 149 // Počátky absolutní monarchie v Rusku ... 151 // ZÁVĚREM... 151 // Rejstřík jmenný ... 152 // Rejstřík událostí a pojmů ... 157

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC