Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.5) Půjčeno:30x 
BK
Praha : Karolinum, 2004
667 s., [32] s. obr. příl. : barev. il., mapy, portréty ; 25 cm

ISBN 80-246-0337-3 (váz.)
Dotisk r. 2005
Obsahuje ilustrace, tabulky, barevné fotografie na přílohách, úvod, resumé anglicky, malý slovník antropologických pojmů, jmenný rejstřík
Bibliografie: s. 655-667
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
Antropologie - dějiny - přehledy
000020216
Obsah // Úvod // I. DÍL - DĚJINY FYZICKÉ ANTROPOLOGIE // Člověk jako předmět výzkumu fyzické antropologie // Kapitola první // KOŘENY ANTROPOLOGICKÉHO MYŠLENÍ // Geneze člověka v zrcadle mýtů Vznik vědy o lidském těle (EGYPT. MEZOPOTÁMIE, INDIE, ČlNA) // Kapitola druhá // ČLOVĚK OČIMA ANTICKÝCH LÉKAŘŮ A FILOZOFŮ Studium lidského organismu ve starověkém Řecku (HIPPOKRATÉS, ARISTOTELES, POSEIDÓNIOS) // Antropologie a medicína ve starověkém Římě (T. LUCRETIUS CARUS. G. PLINIUS SECUNDUS, C. GALĚNOS) // Kapitola třetí // STUDIUM ČLOVĚKA VE STŘEDOVĚKU // Středověká vzdělanost a lékařství // Přírodní vědy v kontextu středověké scholastiky (ALBERTUS MAGNUS, R. BACON) // Význam arabské kultury pro evropskou vědu o člověku (RHAZES, AVICENNA, AVERROES) // Kapitola čtvrtá // ZDROJE NOVOVĚKÉ ANTROPOLOGIE // Zrození empirické anatomie a fyziologie (A. VESALIUS, W. HARVEY) // Člověk v perspektivě filozofického empirismu a racionalismu (F. BACON, R. DESCARTES) // Klasifikace přírody (K. GESNER, J. RAY, C. LINNÉ) // Konstituování antropologie jako biologické disciplíny (J. F. BLUMENBACH, P. CAMPER) // Kapitola pátá BOJ O EVOLUČNÍ TEORII První spory o evoluci druhů (G. L. BUFFON, G. CUVIER) // Lamarcova teorie biologické evoluce Darwinova teorie evoluce druhů // Konstituování antropologie jako biokulturní disciplíny //
Kapitola šestá // RASA JAKO GNOZEOLOGICKÝ NASTROJ STUDIA ROZMANITOSTI LIDSTVA - // Rasa jako biologická kategorie Rasa a rasismus // Rasa jako biosociální znak a kulturní konstrukce // Kapitola sedmá // ČLOVĚK V ZRCADLE EVOLUČNÍ BIOLOGIE A GENETIKY // Zrození genetiky Mendelovy zákony dědičnosti Syntetická teorie evoluce Neutrální teorie molekulární evoluce Teorie přerušované rovnováhy Biologická evoluce a vznik druhů // Kapitola osmá // ČLOVĚK V PERSPEKTIVĚ ETOLOGIE, PRIMATOLOGIE A SOCIOBIOLOGIE // Etologie // Primatologie // Sociobiologie a evoluční psychologie - // Kapitola devátá // MÍSTO ČLOVĚKA V ŽIVOČIŠNÉ ŘÍŠI Co nás odlišuje od lidoopů // Co nás s lidoopy spojuje // II. DÍL - DĚJINY PALEOANTROPOLOGIE // Člověk jako předmět výzkumu paleoantropologie // Kapitola první // ZROZENÍ PALEOANTROPOLOGIE A PREHISTORIE // První nálezy pravěkých fosilií a artefaktů (J. F. ESPER, N. STENSEN, J. BOUCHER DE PERTHES) // Periodizace a klasifikace dávné historie lidstva (CH. J. THOMSEN, J. LUBBOCK, E. LARTET, G. DE MORTILLET) // DĚJINY ANTROPOLOGIE // Typologická metoda (O. MONTELIUS) // Sblížení antropologie a archeologie Idea opočlověka // (K. VOGT, E. HAECKEL, T. H. HUXLEY) //
Paleoantropologický terénní výzkum a geologický čas (Metody datování) // Axiomy současné paleoantropologie // Kapitola druhá // KAUZA AUSTRALOPITHECUS // Jihoafričtí australopitéci // (Australopithecus africanus, Australopithecus rohustus) // Východoafričtí australopitéci (Australopithecus hoisei, Australopithecus aethiopicus, // Australopithecus afarensis) // Nové objevy australopitéků a raných hominidů (Australopithecus anamensis, Australopithecus bahrelghazali, Australopithecus garhi, Kenyanthropus platyops) // Evoluční předchůdci australopitéků // (Ardipithecus ramidus, Orrorin tugenensis, Sahelanthropus tchadensis) Taxonomie a fylogeneze rodu Australopithecus // Kapitola třetí KAUZA HOMO HABILIS // Olduvajský Homo Turkanský Homo // Přehodnocení fosilních nálezů raných zástupců rodu Homo (Homo rudolfensis, Homo ergaster) ’ // Kapitola čtvrtá KAUZA HOMO ERECTUS // Javánský Homo erectus // Čínský Homo erectus // Africký Homo erectus/ergaster // Raní evropští hominidé // Taxonomie druhu Homo erectus // Nové přístupy k interpretaci evoluce Homo erectus // Kapitola pátá // KAUZA HOMO (SAPIENS) NEANDERTHALENSIS // Objev neandertálců // Evoluční status neandertálců // Zánik neandertálců v perspektivě hypotéz a teorií // Kapitola šestá // KAUZA HOMO SAPIENS SAPIENS Původ moderních lidí // Mitochondriální Eva a chromozomální Adam 235 // Vznik symbolické kultury 243 // Kapitola sedmá // EVOLUČNÍ ODYSEA RODU HOMO •> 247 // Limity současné paleoantropologie 247 // Evoluce primátů a příčiny hominizace 248 // První hominidé na prahu protokultury 253 // Geneze člověka a kultury 257 // Šíření rodu Homo a růst kultury 259 // Slepé uličky antropogeneze 263 // Vznik anatomicky moderních lidí 266 //
III. DÍL - DĚJINY SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ ANTROPOLOGIE 269 // Člověk jako předmět výzkumů sociální a kulturní antropologie 271 // Kapitola první // PŘEDMĚT A METODY SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ ANTROPOLOGIE 273 // Ideové zdroje sociální a kulturní antropologie 273 // Vznik antropologického pojmu kultura 276 // Filozofická dimenze pojmu kultura 279 // Speciálně vědní dimenze pojmu kultura 282 // Vztah pojmů kultura a civilizace 284 // Typologie pojmu kultura 286 // Metody studia kultury v antropologii 287 // Vztah sociální a kulturní antropologie 293 // Kapitola druhá // EVOLUCIONISTICKA ANTROPOLOGIE 297 // Teoretické zdroje a východiska evolucionismu 297 // Evolucionistický výzkum rodiny 299 // (J. J. BACHOFEN, J. F. McLENNAN) // Evolucionistický výzkum právních a politických institucí 300 (H. J. S. MAINE) // Evolucionistický výzkum náboženství a magie 301 (J. LUBBOCK. J. G. FRAZER) //
Zrození antropologie jako vědy o kultuře 304 (E. B. TYLOR) // Německá evolucionistická etnologie a antropologie 310 (A. BASTIAN) // Americká evolucionistická antropologie a archeologie 311 (A. F. BANDELIER, F. H. CUSHING, L. H. MORGAN) // Kapitola třetí // EVROPSKÉ DIFUZIONISTICKÉ ŠKOLY V ETNOLOGII A ANTROPOLOGII 321 // Teoretické zdroje a východiska difuzionismu 321 // Genealogie difuzionismu 322 (K. RITTER, F. RATZEL, L. FROBENIUS) // DĚJINY ANTROPOLOGIE // Německo-rakouská škola kulturních okruhů (f. graebner, w. SCHMIDT) // Britská heliolitická škola (W. H. R. RIVERS, G. E. SMITH, W. J. PERRY) // Kapitola čtvrtá AMERICKÝ HISTORISMUS // Vznik moderní americké kulturní antropologie (F. BOAS) // Antropologie jako deskripce kulturních jevů a procesů (R. H. LOWIE) // Kulturní oblast a kulturní typ (C. D. WISSLER) // Odkaz klasického evolucionismu a difuzionismu // Kapitola pátá KONFIGURACIONISMUS // Teoretické zdroje a východiska konfiguracionismu Superorganická teorie kultury (A. L. KROEBER) // Teorie lingvistického relativismu (E. SAPIR, B. L. WHORF) // Kulturní vzorce a kulturní konfigurace (R. F. BENEDICTOVA) // Kulturní témata // (M. E. OPLER) // Kulturní univerzálie a mezikulturní komparace // (C. K. M. KLUCKHOHN, F. C. KLUCKHOHNOVA, G. P. MURDOCK) // Výzkumy akulturace a kulturních změn // (R. REDFIELD) // Kulturní ohnisko a enkulturace (M. J. HERSKOVITS) //
Konfiguracionismus jako metodologická výzva a zdroj inspirace // Kapitola šestá OSOBNOST A KULTURA // Teoretické zdroje a východiska školy osobnost a kultura Spor o kulturní determinismus (K. meadovA) // Status a role (R. LINTON) // Kulturní antropologie a psychoanalýza (G. ROHEIM, A. KARDINER) // Výzkumy osobnosti a kultury v mezikulturní perspektivě (C. DU BOISOVA, J. W. M. WHITING) // Výzkumy národního charakteru a studium kultury na dálku (R. BENEDICTOVA, G. GORER, M. MEADOVA, R. MÉTRAUXOVA) // Osobnost a revitalizace kultury (A. F. C. WALLACE) // Kapitola sedmá // FUNKCIONALISTICKÁ A STRUKTURÁLNĚ FUNKCIONALISTICKÁ ANTROPOLOGIE // Teoretické zdroje a východiska funkcionalismu Funkcionalistická teorie kultury (K. K. MALINOWSKI) // Strukturálně funkcionalistická antropologie (A. R. RADCLIFFE-BROWN) // Soumrak funkcionalistické antropologie (K. E. EVANS-PRITCHARD) // Hledání nových východisek (R. W. FIRTH, D. FORDE, CH. FÜRER-HAIMENDORF) // Manchesterská antropologická škola a teorie konfliktů (M.GLUCKMANN) // Cambridgeská antropologická škola a teorie strukturalismu (M. FORTES, E. R. LEACH) // Britská sociální antropologie a americká kulturní antropologie Kapitola osmá // STRUKTURÁLNÍ ANTROPOLOGIE // Teoretické
STRUKTURÁLNÍ ANTROPOLOGIE // Teoretické zdroje a východiska francouzské strukturální antropologie // Strukturální antropologie jako věda o binárních kontrastech (C. LÉVI-STRAUSS) // Expanze strukturální antropologie Kapitola devátá // NEOEVOLUCIONISTICKA antropologie // Renesance evolucionistického myšlení (J. s. HUXLEY, V. G. CHILDE) // Kulturologická interpretace evoluce kultury (L. A. WHITE) // Multilineární evoluce a úrovně sociokulturní integrace // (J. H. STEWARD) // Specifická a obecná evoluce (M. D. SAHLINS, E. R. SERVICE) // Kapitola desátá KULTURNÍ EKOLOGIE // Teoretické zdroje a východiska kulturní ekologie Indiáni na hranici přežití // (J. H. STEWARD) // Válka a chov prasat na Nové Guineji (R. A. RAPPAPORT) // Společnosti blahobytu na poušti Kalahari // (R. LEE, I. DeVORE) // DĚJINY ANTROPOLOGIE // Kapitola jedenáctá KULTURNÍ MATERIALISMUS // Koncepce kulturního materialismu M. Harrise // Kanibalismus u Aztéků jako královská cesta za proteiny (M. HARNER, M. HARRIS, W. ARENS) // Kmenové válečnictví a komplex mužské nadřazenosti (W. DIVALE, M. HARRIS) // Potravinová tabu jako efektivní prostředek adaptace (iM. HARRIS) // Kapitola dvanáctá ANTROPOLOGICKÁ ARCHEOLOGIE // Nová archeologie (L. R. BINFORD) // Analytická archeologie (D. L. CLARKE) // Etnoarcheologie
Experimentální archeologie Archeologie moderní společnosti (W. L. RATHJE) // Postprocesuální archeologie (I. HODDER, M, SHANKS, CH. TILLEY) // Kapitola třináctá KOGNITIVNÍ ANTROPOLOGIE // Teoretické zdroje a východiska kognitivní antropologie a nové etnografie -Kultura jako kognitivní systém (W. H. GOODENOUGH) // Etnověda a etnosémantika (B. BERLIN, P. KAY) // Kapitola čtrnáctá SYMBOLICKÁ ANTROPOLOGIE // Teoretické zdroje a východiska symbolické antropologie Antropologie jako strukturální výzkum symbolických forem kultury (M. DOUGLASOVA) // Antropologie jako výklad rituálů a symbolů (V. W. TURNER) // Antropologie jako analýza symbolických konstrukcí (D. M. SCHNEIDER) // Antropologie jako interpretace kulturních textů // (C. GEERTZ) // Od etnohistorie k historické antropologii (M. D. SAHLINS) // Kapitola patnáctá ZÁKLADNÍ OBLASTI VÝZKUMU SOUČASNÉ SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ ANTROPOLOGIE // Teoretická a aplikovaná antropologie // Lingvistická antropologie // Psychologická antropologie // Politická antropologie // Ekonomická antropologie // Antropologie práva // Antropologie města // Feministická antropologie // Kapitola šestnáctá // PERSPEKTIVY SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ ANTROPOLOGIE // Antropologie v postmoderní situaci // Antropologická reflexe střetu civilizací a kultur // Morální kodex antropologického výzkumu // Závěr // Summary //
Malá encyklopedie hominidů // Sahelanthropus tchadensis Orrorin tugenensis Ardipithecus ramidus Australopithecus anamensis Australopithecus bahrelghazali Australopithecus afarensis Australopithecus aj’ricanus Australopithecus garhi Australopithecus aethiopicus Australopithecus robustus Australopithecus boisei Kenyanthropus platyops Homo rudolfensis Homo habilis Homo ergaster Homo erectus Homo antecessor // Archaický Homo sapiens - Homo heidelbergensis Homo (sapiens) neanderthalensis Homo sapiens sapiens // Malý slovník antropologických pojmů // Fyzická antropologie a paleoantropologie Sociální a kulturní antropologie // Jmenný rejstřík // Vybraná bibliografie
(OCoLC)61183225
cnb001173844

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC