Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2001
214 s.

ISBN 80-85959-99-2 (váz.)
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje úvod, poznámky, jmenný rejstřík, údaje o autorovi
Papežství - dějiny - pojednání
000020305
Obsah // OBSAH // ÚVOD...5 // PRVNÍ ČÁST // VÝVOJ PRIMÁTU V PRVNÍCH PĚTI STALETÍCH // I. Úvod do problému: Jak položit otázku?...8 // II. Nábožensko-duchovní význam římské církve...10 // III. Řím jako místo privilegované tradice...13 // 1. Jednotlivá svědectví...15 // 2. Vnímání odpovědnosti za celou církev...18 // 3. ...ale dlouhodobé působení...21 // IV. Řím jako centrum communia...23 // 1. Stará církev jako Communio ecclesiarum...23 // 2. Od třetího století: // exponované místo uvnitř celocírkevní solidarity...25 // 3. Konstantinovský mezník...28 // 4. Spor o arianismus. Římský biskup Julius: // spoluúčast celé církve proti regionální autonomii...29 // 5. Synoda v Sardice: Řím jako kontrolní instance...31 // 6. Řím jako útočiště v nouzi...32 // V. Od centra communia к vedení celé církve...35 // 1. Další vývoj myšlenky primátu...35 // 2. Pozadí: Roma Christiana...37 // 3. Do jaké míry byl římský nárok uznáván?...39 // Teologické hodnocení vývoje...43 // 211 // Dějiny papežského primátu // DRUHÁ ČÁST ROZDÍLNÁ JEDNOTÍCÍ FUNKCE NA VÝCHODĚ A NA ZÁPADĚ // I. Primát a struktury říšské církve v 5. - 9. století...48 // 1. Zkouška: Druhý koncil v Efesu (449) // a koncil v Chalkédonu (451)...48 // 2. Konstelace po Chalkédonu...53 // 3. Rozpady a obnovení jednoty církve...59 // 4. Uznal někdy Východ římský primát?...67 // II. Primát v rámci formujícího se Západu...69
// 1. Primát a autonomní zemské církve // v politicko-církevním kontextu raného středověku...69 // 2. Germánská inkulturace: // římská tradice jako garant „správného“ církevního konání...71 // 3. Primát a zánik episkopálně-synodálních struktur...76 // 4. „Prima sedes a nemine iudicatur“ - vývoj a meze principu...80 // tRetí část PAPEŽSTVÍ JAKO HLAVA STŘEDOVĚKÉ CÍRKVE A KŘESŤANSTVA // I. Historický rámec...85 // 1. Libertas ecclesiae...86 // 2. Svět měst a nová mobilita...87 // 3. Svět státní suverenity a národní diferenciace...90 // II. Stupně ideje primátu...91 // 1. Řehoř VII. (1073-1085) a reformátoři jeho doby...91 // 2. Bernard z Clairvaux...95 // 3. Inocenc III. (1198-1216)...97 // 4. Inocenc IV. (1243-1254) // a teoretikové absolutní papežské monarchie...99 // 212 // Obsah // III. Primát ve vztahu ke koncilům a biskupům...101 // 1. Nový začátek koncilů...101 // 2. Od biskupské volby ke jmenování biskupů...103 // IV. Krize primátu na sklonku středověku...106 // 1. Papežské schizma...106 // 2. Konciliarismus...108 // 3. Koncily v Pise (1409), Kostnici (1414-1418) // a Basileji (1431-1449)... 111 // 4. Problém dekretu „Haec sancta“...117 // EXKURS 1 // Primát a rozkol s východní církví - koncil ve Florencii...120 // EXKURS 2 // Kořeny učení o papežské neomylnosti...123 // Čtvrtá část PRIMÁT JAKO ZÁKLADNÍ PRVEK KONFESNÍ IDENTITY V NOVOVĚKU // I. Od náboženského rozkolu
к osvícenství...132 // 1. Posílení papežské autority po Tridentu...133 // 2. Odstředivé tendence...137 // II. Od francouzské revoluce к prvnímu vatikánskému koncilu ... 147 // 1. Důsledky francouzské revoluce...148 // 2. Vítězství ultramontanismu...151 // III. Prvni vatikánský koncil...159 // 1. Faktory a síly...159 // 2. Tendence a pozice... 161 // 3. Výsledek a historické místo prvního vatikánského koncilu 166 // IV. Po roce 1870: Jsou ještě dějiny otevřené?...170 // 1. Mezi prvním a druhým vatikánským koncilem...171 // 2. Nové akcenty druhého vatikánského koncilu // a nedostatek integrace...173 // 213 // Dějiny papežského primátu // SHRNUJÍCÍ ÚVAHY...176 // DODATEK - TEXTY...185 // 1. Ireneus z Lyonu...185 // 2. Sardické apelační kánony (343)...185 // 3. „Dictatus papae“ Řehoře VII. (1075)...186 // 4. Kostnický dekret „Haec sancta“ z 6. dubna 14153...188 // 5. Formulace primátu florentským koncilem...188 // 6. Čtyři galikánské články sněmu francouzského kléru // z 19. března 1682 (DS 2281-2284)...189 // 7. Jurisdikční primát a učitelská neomylnost papeže // po prvním vatikánském koncilu (1870)...190 // 8. Biskupská kolegialita a papežský primát // po druhém vatikánském koncilu...191 // POZNÁMKY...193 // DALŠÍ LITERATURA...202 // ZKRATKY...205 // JMENNÝ REJSTŘÍK...206 // 214

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC