Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
Biografie
Vyd. 1.
Praha : KLP - Koniasch Latin Press, 2001
893 s. : portréty ; 25 cm

ISBN 80-85917-69-6 (váz.)
italština
Obsahuje ilustrace, úvod, chronologický přehled, slovníček řeckých a latinských pojmů, jmenný rejstřík, údaje o autorovi
Bibliografie: s. 723-756
Literatura klasická řecká - dějiny - pojednání
000020626
DĚJINY ŘECKÉ LITERATURY 5 // Obsah // Úvodem 13 // Řecká literatura a její osudy 15 // 1. Vymezení pojmu řecká literatura 15 // 2. Spisovatelé a veřejnost 16 // 3. Tradice: od Athén k Alexandrii 16 // 4. Počátky vydavatelské činnosti 18 // 5. Stagnace kultury a proměna knihy 19 // 6. Pozdně antická reforma a byzantská tradice 20 // 7. Od obrazoboreckého sporu k Fóliově renesanci 22 // 8. Závěr. Hlavní zásady při uchovávání řeckých textů 23 // ARCHAICKÁ EPIKA // Homérska epika 29 // 1. Ilias 29 // 2. Odysseia 30 // 3. Odysseus - moderní hrdina 32 // 4. “Pravý Homér”: Homér jako historický pramen 34 // 5. “Kmenová encyklopedie” 37 // 6. “Homérská” společnost 38 // 7. Homérská ‘otázka’ : její řešení ve starověku 40 // 8. Homérská‘otázka’: od Vica k moderní orální hypotéze 42 // 9. Archaická jednota homérských básní 45 // 10. Epika a mýtus 46 // Kyklos a tradice epiky 49 // 1. Epický “kyklos” 49 // 2. Agóny rhapsódů 50 // 3. Rhapsódové 51 // 4. Tradice epiky 52 // 5. “Menší Homér” 54 // ‘Teolog’, který přišel z Východu: Hésiodos 55 // 1. Zápas Chalkidy a válka lélantská 55 // 2. Hésiodos přichází z asijské Kýmy do Askry 56 // 3. Původ bohů (Theogonia) 58 // 4. Prameny Původu bohů: Enúma eliš 60 // 5. Hésiodos ‘prorokem’ 62 // 6. Práce a dni (Erga kai hémerai) 63 // 7. Prvotní pád’: mýtus o Pandore 64 // 6 // Obsah // 8. Svět bez spravedlnosti 66 // 9. Prvenství Homéra či Hésioda a hésiodovský korpus 67 // ARCHAICKÁ LYRIKA // Zlom epické jednoty: bajka a lyrika 73 // 1. Archaická lyrika, literární produkce aristokracie. Archilochos a Hippónax 73 // 2. Zvířecí bajka - výraz nižší kultury. Aisópos 76 // Politická elegie 80 // 1. Tyrtaios a podrobení Messéňanů 80 // 2. Solón 84 // 3. Solónovo zákonodárství 88 // 4. Soubor Theognidových básní 90 // Básníci a tyrani z Lesbu a ze Samu 95 //
1. Alkaios 95 // 2. Sapfó 100 // 3. Anakreón 103 // Múza ‘prodejná’ a potulná: sborová lyrika 105 // 1. Alkmán 105 // 2. Stésichoros a íbykos 106 // 3. “Peníze-to je člověk!” 109 // 4. Simónidés z Keu 111 // 5. Pindaros a Bakchylidés 112 // DIVADLO: POTŘEBA OBCE // Vstříc novým formám umění 119 // 1. Tragédie a komedie 119 // 2. Satyrské drama 120 // Divadlo ve službách státu 124 // 1. Divadlo a obec 124 // 2. Dramatické soutěže (agóny): údaje o athénské divadelní produkci 127 // 3. Divadelní řemeslo: učednické období, rutina, dramaturgické zrání 130 // 4. Stavební prvky dramatu 133 // 5. Mytické náměty a “katarze” 134 // 6. Politické divadlo 135 // 7. Politický dohled nad divadlem 137 // Aischylos a Themistoklés 142 // 1. Frýnichos. Themistoklés a Periklés jako chorégové 142 // 2. Athény - “spása Řecka” 144 // 3. Peršané 145 // 4. Pád areopagu: Oresteia 147 // 5. Themistokleův útěk: Prosebnice 149 // Obsah 7 // 6. Matkovražda: aischylovská zbožnost 155 // 7. Prométheus a Diova spravedlnost 157 // Sofoklés mezi Perikleem a Alkibiadem 163 // 1. Veřejná kariéra 163 // 2. Sofoklés a Hérodotos 164 // 3. ‘Perikleovský’ experiment 166 // 4. Sofoklés a Periklés: Aiás a Antigoné 167 // 5. Král Oidipús: chybná rovnice Oidipus = Periklés 170 // 6. Sofoklés probúlem a krize r. 411 př. n. 1. 172 // 7. Filoktétés a Alkibiadův návrat do Athén 174 // 8. Závěr Filoktéta: postava Neoptolema 177 // 9. Další Filoktétové 180 // 10. Poslední období. Sofoklés oddaný Asklépiovi 181 // Eurípidés, Antifón a Kritiás 185 // 1. Euripidovo posmrtné vítězství 185 // 2. Oligarchové a tragické divadlo 186 // 3. ‘Přistěhovalec’ ve vlasti 188 // 4. Eurípidés - stoupenec Perikleův? 189 // 5. Od kritiky války k ústupu do Makedonie 191 // 6. Zákon a příroda: kritika rodinných vztahů 193 //
7. Zákon a přirozenost: kritika sociálních vztahů 196 // 8. Oligarchický paternalismus a kritika otroctví 198 // 9. Prosebnice a kritika demokracie 200 // 10. “Uskutečněná demokracie” 202 // Aristofanés a Sokrates 210 // 1. Sókratés předmětem polemiky 210 // 2. Oblaka a procesy proti bezbožnosti 212 // 3. Oblaka terčem Platónovy Obrany 214 // 4. ‘Anaxagorovský’ Sókratés z komedie Oblaka 216 // 5. Útoky proti Euripidovi 218 // 6. “Reforma" v Žábách 219 // 7. Politický charakter Žr/fe 221 // 8. Aristofanovy politické a kulturní cíle 222 // 9. Aristofanés uprostřed politického boje Athén 224 // 10. Ptáci a Lýsistraté: od hanobitelů hermovek až ke státnímu převratu 225 // 11. Aristofanés jako kimónovec a střet s Kleónem 229 // 12. Po občanské válce 232 // Poznámka k progresivnímu výběru scénických textů 240 // 1. Uvádění starších her 240 // 2. Lykúrgos 240 // 3. Přenesení dramatické tradice do Alexandrie 241 // 4. Práce alexandrijských učenců 242 // 5. Soubory (syllogoi) 243 // 6. Dochované soubory 244 // 8 // Obsah // DĚJEPISECTVÍ MEZI HLEDÁNÍM A POLITIKOU // Hekataios: Genealogie a jejich laicizace 249 // 1. Hekataios a iónské povstání 249 // 2. Zrození laického myšlení 251 // 3. Odkrytí minulosti: Genealogie 252 // 4. Cesty po světě (Periégésis) 253 // Hérodotos: od “periégésis” k politickým dějinám 255 // 1. Cestovatel a vypravěč 255 // 2. Hérodotův život 257 // 3. Hérodotos a Athény 260 // 4. Obrat v historiografii: řecko-perské války - Médika 264 // 5. Hérodotos mezi sofistikou a mravním tradicionalismem 266 // 6. Od Hérodota k Thúkýdidovi 270 // Thúkýdidés a Hippokratés: od “zkoumání” k “předvídání” 272 // 1. Kimón a doly v Pangaiu 272 // 2. Život a veřejná činnost: Thúkýdidés stratégem v Thrákii 274 //
3. Starověká životopisná tradice: uprostřed politického boje Athén 224 // 10. Ptáci a Lýsistraté: od hanobitelů hermovek až ke státnímu převratu 225 // 11. Aristofanés jako kimónovec a střet s Kleónem 229 // 12. Po občanské válce 232 // Poznámka k progresivnímu výběru scénických textů 240 // 1. Uvádění starších her 240 // 2. Lykúrgos 240 // 3. Přenesení dramatické tradice do Alexandrie 241 // 4. Práce alexandrijských učenců 242 // 5. Soubory (syllogoi) 243 // 6. Dochované soubory 244 // 8 // Obsah // DĚJEPISECTVÍ MEZI HLEDÁNÍM A POLITIKOU // Hekataios: Genealogie a jejich laicizace 249 // 1. Hekataios a iónské povstání 249 // 2. Zrození antického myšlení 251 // 3. Odkrytí minulosti: Genealogie 252 // 4. Cesty po světě (Periégésis) 253 // Hérodotos: od “periégésis” k politickým dějinám 255 // 1. Cestovatel a vypravěč 255 // 2. Hérodotův život 257 // 3. Hérodotos a Athény 260 // 4. Obrat v historiografii: řecko-perské války - Médika 264 // 5. Hérodotos mezi sofistikou a mravním tradicionalismem 266 // 6. Od Hérodota k Thúkýdidovi 270 // Thúkýdidés a Hippokratés: od “zkoumání” k “předvídání” 272 // 1. Kimón a doly v Pangaiu 272 // 2. Život a veřejná činnost: Thúkýdidés stratégem v Thrákii 274 // 3. Starověká životopisná tradice: Thúkýdidés v Athénách 276 // 4. “Neuveřejněný Thúkýdidův rukopis” 277 // 5. Struktura díla 278 // 6. “Thúkýdidovská otázka” 281 // 7. ‘Hérodotovský’ Thúkýdidés 284 // 8. Archaiologiá - “dějiny nejstarší doby” 285 // 9. Mor: Thúkýdidova ‘metoda’ a hippokratovské ovzduší 287 // 10. Politická koncepce a model státu 292 // 11. Nutnost a zodpovědnost 293 // Xenofón: jezdec uprostřed občanské války 296 // 1. Občanská válka 296 // 2. Xenofón v občanské válce 297 // 3. Xenofón opouští Athény 299 //
4. Výprava do Asie 300 // 5. Návrat do Řecka a závěr života 302 // 6. Xenofóntův “deník” 304 // 7. Vzpomínky na Sokrata 306 // 8. O hospodaření 308 // 9. Ústava lakedaimonská a O Kýrově výchově 308 // 10. O příjmech 314 // 11. Xenofón a Athény 315 // Kritiás a “lakonizace” Attiky 318 // 1. ‘Génius zla’ 318 // 2. Kritiás v období před vládou třiceti: 411 př. n. 1. 318 // 3. Kritiás ve vládě 319 // 4. Ústavy 321 // 5. Ústava Athéňanů: Kritiás v Thessalii 322 // Obsah 9 // 6. Oligarcha-’intelektuáľ 324 // 7. Další díla 326 // ‘Thúkýdidovcľ: Filistos a Theopompos 328 // 1. Filistos 328 // 2. Theopompos 332 // ATTICKÉ ŘEČNICTVÍ // Přesvědčování a demokracie 341 // 1. Příležitosti pro slovní projev 341 // 2. Politici, kteří nepíší 343 // 3. Řečnické umění na shromážděních: velitelé a mužstvo 345 // 4. Soudní řečnictví: klient a poradce 348 // 5. Knihkupci a vznik souborů 350 // Lýsiás: metoik v občanské válce 354 // 1. Metoikové a athénská demokracie 354 // 2. Metoikové terčem režimu třiceti tyranů: zatčení Lýsia 355 // 3. Lýsiás a osvoboditelé smír 358 // 4. Obnova občanství 360 // 5. Ustavní spor po změně režimu 362 // 6. Proces proti Eratosthenovi 363 // 7. Lýsiás logografem 365 // 8. Athénské procesy spojené s “amnestií” 366 // 9. Olympijská řeč 369 // Osudy oligarchů: Antifón a Andokidés 371 // 1. Skandály a proces v r. 415 př. n. 1. 371 // 2. Antifón 371 // 3. Andokidés 374 // Obnova demokracie: Isokratés 376 // 1. Podoby a mýty demokratické obnovy 376 // 2. ísokratés a Thérámenés 378 // 3. Thérámenovská tradice 381 // 4. Od logografa po učitele ‘filozofie’: vychovatel politiků 382 // 5. Šíření autorových spisů: řeč O výměně majetku 385 // 6. ísokratés a Tímotheos: polemika s Xenofóntem 386 // 7.
7. Areopagítikos a krize druhého námořního spolku 388 // 8. Hledání nových řešení: od řeči O míru k Filippovi 390 // Politika jako povolání: Démosthenés, jeho přívrženci a odpůrci 394 // 1. “Rétor” jako povolání 394 // 2. Od procesu proti poručníkům po věnec triérarchický 396 // 3. Od prvních politických procesů k počátečním vystoupením na sněmu 398 // 4. Démosthenovy démégorie napůl improvizované a napůl psané 400 // 5. Démosthenův postoj k sociálním konfliktům 402 // 10 // Obsah // 6. Výhrady vůči demokratickému systému 406 // 7. Mezi Persii a Makedonií 408 // 8. Střet s Filippem 411 // 9. Soudní spor o věnec 412 // 10. Po bitvě u Chairóneie: Lykúrgos a Hypereidés 414 // 11. Závěr 415 // Poznámka o vzniku souboru řečníků 419 // 1. Alexandrijské sbírky 419 // 2. Kánon 419 // 3. Byzantská tradice 420 // FILOZOFOVÉ A KRIZE POLIS // Platón a jeho okruh 425 // 1. Filozof s “pošpiněnýma rukama” 425 // 2. Filozofové-vládci: aristokratická tradice 427 // 3. Sedmý list 429 // 4. Platónův způsob sdělování: dialogy a dopisy 431 // 5. Autobiografické svědectví: vláda třiceti tyranů, proces se Sókratem 433 // 6. Úpadkové rysy v demokracii. Výchova vládců 438 // 7. Platón na Sicílii: velké zklamání 440 // 8. Zákony a závěrečné Platónovo období 443 // 9. ‘Zdatnosť jako nutnost 446 // Aristotelés a jeho následovníci 448 // 1. Školy 448 // 2. Od Platóna k Aristotelovi 451 // 3. Aristotelés opouští Athény; přátelské pouto s Hermiem 455 // 4. Aristotelés v Makedonii 457 // 5. Scholarchou Lykeia 459 // 6. Kallisthenova smrt 459 // 7. Politika 461 // 8. Poslední athénské období 463 // 9. Theofrastos a Démétrios Falérský 464 // 10. ‘Diaspora’ směrem do Alexandrie a zvláštní osud Aristotelových spisů 467 // 11. Aristotelovská tradice 471 // HELÉNISTICKÉ OBDOBÍ // Helénistický svět 475 // 1. Nová epocha 475 //
2. Nová města 477 // 3. ‘Hranice’ helénismu 479 // 4. ‘Bílé místo’ v dějinách: Droysenův ‘objev’ 481 // 5. Septuaginta a knihy Makkabejských 484 // 6. Rozsáhlé knihovny 486 // Obsah 11 // Vědy 492 // 1. Vědy a filozofie: matematici a astronomové 492 // 2. Filologie a hermeneutika 497 // Nové básnictví 503 // 1. Kallimachos 503 // 2. Apollónios Rhodský 509 // 3. Theokritos 511 // 4. Věštební literatura. Lykofrón 513 // 5. Parodická literatura 515 // Athény jako‘provinční’metropole. Menandros 517 // Utopisté a dějepisci 527 // 1. Učitelé moudrosti a utopisté 527 // 2. Osudy helénistického dějepisectví 531 // ŘÍMSKÁ HEGEMONIE // Polybios a obecné dějiny 537 // 1. “Polybios aneb Řecko podmaněné Římany” 537 // 2. Polybiova cesta od politiky k dějepisectví 541 // 3. „Smíšená ústava“ 545 // 4. Myšlenka ‘obecných’ dějin: od Efora k Appiánovi 547 // 5. Polybios vytváří vlastní ‘mýtus’ 553 // Poseidónios a krize řecko-římského otrokářského řádu 555 // Židovsko-helénistická literatura mezi kolaborací a opozicí 565 // 1. Filón z Alexandrie 565 // 2. lóséfos Flávios 568 // Knihy Nového zákona 574 // 1. Kázání a diatriba 574 // 2. Utopický ‘anarchismus’ a pavlovský ‘realismus’ 577 // 3. „Synoptická evangelia“ 579 // 4. Lukáš 580 // 5. Skutky apoštolů 582 // 6. Kánon 583 // Plútarchos 586 // “Druhá sofistika” 593 // 1. Dión z Prúsy 593 // 2. Ailios Aristeidés 596 // 3. Spis O vznesenu 599 // Lúkiános ze Samosat Román // 600 // 605 // 12 // Obsah // Cestou k “pozdní antice” 611 // 1. Marcus Aurelius, Dión Kassios, Héródiános 611 // 2. Doba kompendií 615 // POZDNÍ ANTIKA // Od Alexandrie ke Kaisareii 621 // 1. Hermův Pastýř 621 // 2. Knižní distribuce za křesťanství 623 // 3. Návaznost na řecké filozofické myšlení 627 // 4. Valentinos a lústínos 629 //
5. “Křesťanská” Alexandrie a Klémentovo Didaskaleion 632 // 6. Plótínos 636 // 7. Od Alexandrie ke Kaisareii: Órigenés 642 // 8. Hexaplá 646 // 9. Eusebios z Kaisareie: mezi Órigenem a Areiem 649 // 10. Církevní dějiny 651 // 11. Eusebios jako vzdělanec a apologeta 654 // lúliános Apostata a “pohanská reakce” 657 // 1. “Mýtus” o lúliánovi 657 // 2. lúliánova “filozofie” a politika 663 // 3. Literární dílo 667 // Poslední ‘pohané’ 673 // 1. Antiochie a Libanios 673 // 2. Alexandrie 677 // 3. Athénská škola 686 // Chronologický přehled 691 // Bibliografie 723 // Výběr překladů řeckých autorů do češtiny, příp. slovenštiny 757 // Repertorium 799 // Zkratky 854 // Slovníček řeckých a latinských pojmů 855 // Jmenný rejstřík 865
(OCoLC)48708225
cnb001000803

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC