Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.3) Půjčeno:13x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Lidové noviny, 2003
1185 s. : il., mapy, genealogické tabulky ; 25 cm

ISBN 80-7106-493-9 (váz.)
Dějiny států
Obsahuje ilustrace, černobílé fotografie, mapky, dodatky, rejstřík
Bibliografie na s. 993-1044
Indie - dějiny - pojednání
000020647
OBSAH // Následujícími zkratkami označujeme autory jednotlivých kapitol: JS - Jaroslav Strnad, JF -Jan Filipský, JH - Jaroslav Holman, // МК - Miloslav Krása, SV - Stanislava Vavroušková // ÚVOD ...5 // Dějiny jižní Asie v kontextu geografie a historiografie (JS) (5) // PRAVĚK A STAROVĚK // 1. ZROZENÍ INDICKÉ CIVILIZACE ...23 // Od prehistorie к Harappanům (JF) ...23 // Kultura velkých měst / Védští Arjové a jejich svět (JF) / Doba Buddhova (JF) / První státní celky / Výprava Alexandra Makedonského // První indické impérium (JF) ...65 // Ašóka (273-232 př. n. 1.) I Rozpad maurjovské říše // Severní Indie od pádu maurjovské říše po nástup guptovské dynastie . .77 // Království Šungů (JS, JF) / Řecká království v Baktrii a v severozápadní Indii (JS) / Sakové a Parthové (JS) / Kušáni (JS) // / Západní kšatrapové (JS) // Poloostrovní Indie mezi maurjovským a guptovským obdobím ...99 // Obecné vývojové tendence (JS) / Kalinga (JS) / Sátaváhanové a jejich nástupci (JS) I Sangamové období v jižní Indii (JS, JF) // Společnost a kultura tzv. epického období (JF) ...113 // 2. KLASICKÉ OBDOBÍ (SV) ...124 // Indie na konci starověku ...124 // Guptovci a Harša ...125 // Budování impéria / Zlatý věk - vrcholné období guptovské říše / // Století nájezdů a ztrát / Rozpad guptovského státu / Harša a jeho doba // Správa guptovské říše ...149 // Vlastnictví půdy a daňový systém / Zemědělství, chov dobytka a vodní hospodářství / Řemesla a obchod / Obchodní cesty // Společnost, vzdělanost, kultura a náboženství ...168 // Svět žen / Zábavy a hry / Vzdělání a vědění / Školy a univerzity / // Jazyk, literatura a divadlo / Architektura a výtvarné umění / // Náboženství a myšlenkové systémy / Závěr // STŘEDOVĚK // 3. INDICKÝ STŘEDOVĚK PŘED VPÁDEM ISLÁMU ...195 //
Obecné tendence vývoje předislámské Indie (JS) ...195 // Formování politických a kulturních regionů / Struktura předislámských států / Rádžpúti v dějinách severní Indie // Severní Indie (JS) ...203 // Jašóvarman z Kanaudže / Lalitáditja Muktápída / Gurdžarští Pratihárové / Čandéllové / Kalačuríové / Paramárové (Pavárové) / Čáhamánové (Čauhánové) / Guhilové (Gahlóti) // Západní Indie (JS) ...218 // Kašmír od rozpadu Lalitáditjova impéria do nástupu islámu / // Sindh / Gudžarát: Maitrakovci a Čaulukjové (Sólankíové) // Východní Indie (JS) ...229 // Bengálsko: Pálové / Bengálsko: Sénové / Urísa: Východní Gangové a Gadžapatiové // Dakšin ...239 // Čálukjovci z Vátápi (JS) / Ráštrakútovci z Mánjakhéty (JS) / // Čálukjovci z Kaljání (JS) / Dědicové dakšinského impéria: // Séunovci neboli Jádavové z Dévagiri (JS) / Dědicové dakšinského impéria: Kákatíjové z Varangalu (JF) // Jižní Indie {, JF) ...261 // Pallavové z Káňčí / Říše Čólů / Pándjové z Madurai / Hójašálové z Dvárasamudry // Nové proudy v duchovní kultuře ...301 // Od raného buddhismu к mahájáně / Nové směry v hinduismu / // Člověk a svět podle védántových škol: Sankara, Rámánudža, // Madhva, Nimbárka / Sivaistická ortodoxie a tantra v Kašmíru / Hinduismus a neindický svět // 4. STŘEDOVĚKÁ INDIE POD VLÁDOU ISLÁMSKÝCH DYNASTIÍ (JS) .. .320 První muslimské vpády a ovládnutí severozápadu // indického subkontinentu ...320 // Vznik a první století dillíského sultanátu ...324 // Ajbak a Iltutmiš / Balban a vnitřní konsolidace dillíského sultanátu // Chaldžíové a Tughlakovci: expanze sultanátu do střední a jižní Indie .343 Čtvrtstoletí reforem a výbojů Aláuddína Chaldžího / Tughlakovci a druhá vlna islámské expanze do jižní Indie //
Kultura pod nadvládou islámu, 1200-1400 ...360 // Hrdinská epika zrozená z civilizačního střetu / Otevírání nových duchovních obzorů: náthové, bhaktové, súfíové, santové / // Rámánanda / Raná višnuistická bhakti v Maháráštře / Lingájati v Karnátace / Šivaističtí siddhové vTamilsku / Dakšin a jižní // Indie mezi tughlakovskou a mughalskou expanzí / Bahmanský sultanát / Vznik dakšinských sultanátů / Vidžajanagar -kontinuita a inovace na indickém jihu / Vzestup a pád Vidžajanagaru / Malabár před příchodem Portugalců // Indický oceán v 15. století a portugalská imperiálni expanze ...387 // Obchodní síť v Indickém oceánu před příchodem Portugalců / Portugalský vpád / Portugalský systém regulovaného obchodu // Dillíský sultanát mezi Timurem a Báburem ...396 // Sajjidovci a Pódiové / Ekonomika a technologie // Nástupci dillíských sultánů v severní a střední Indii ...404 // Bengálsko pod vládou muslimských sultánů a místodržitelů / // Džaunpur / Gudžarát / Chándéš / Málva / Mévár / Márvár / // Sindh / Multán / Kašmír // 5. VZESTUP A PÄD MUGHALSKÉ ŘÍŠE (JS) ...438 // Počátky mughalského panství // a přechodná restaurace afghánské moci ...438 // Súrské intermezzo // Akbar - budovatel mughalského státu ...447 // Teritoriální expanze mughalského státu / Budování státních struktur / Daňová a civilní správa / Státní ideologie / Peníze a ekonomika // Džahángír, Šáhdžahán, Aurangzéb: mughalská říše // na vrcholu moci ...473 // Džahángír (1605-1627) / Šáhdžahán (1628-1657) / Aurangzéb (1658-1707) / Maháráštra: Šivádží a meze mughalské moci / // Mughalské Bengálsko: ekonomický rozmach a islamizace // Náboženské proudy v severní Indii v 15.-17. století ...495 //
Indický islám mezi synkretismem a ortodoxií / Kabír / Gurú Nának a vznik sikhské komunity / Kršnaistická a rámaistická bhakti // NOVOVĚK // 6. DĚDICOVÉ IMPÉRIA (JS) ...509 // Noví hráči na politické scéně ...509 // Mughalská říše v 18. století ...511 // Nástupnická válka Aurangzébových synů a vzestup Zulfikára // Chána / Šáh Älam I. Bahádur Šáh / Džahándár Šáh a pád Zulfikára Chána / Farruchsijár a vláda Sajjidovců / Muhammad Šáh / Pád Sajjidovců / Nizám a počátky decentralizace imperiálních struktur / Vpád Nádira Šáha, bitva u Karnálu a vyplenění Dillí / Vpády Ahmada Šáha Durráního a třetí bitva u Pánípatu / Rozvrat a pád // Protimughalský odboj místních sil: Maráthové ...531 // Období konsolidace: Báládží Višvanáth péšvou (1713-1720) / // Bádží Ráo I. péšvou a období expanze (1720-1740) / Báládží Bádží Ráo (1740-1761) a meze maráthské moci / Od Pánípatu do područí britské Východoindické společnosti // Protimughalský odboj místních sil: džátové ...541 // Protimughalský odboj místních sil: sikové ...544 // Povstání Bandy Singha / Odboj sikhských mislů / Randžít Singh, architekt sikhské nezávislosti / Anglo-sikhské války a konec sikhského státu // Mughalští satrapové: Avadh ...551 // Saádat Chán Burhánulmulk (1722-1739) / Safdardžang (1739-1754) / Šudžáuddaula (1754-1775) / Ásafuddaula (1775-1797) // Mughalští satrapové: Bengálsko ...566 // Muršid Kulí Chán - první bengálský naváb / Alívardí Chán (1740-1756) / Sirádžuddaula, Mír Džáfar, Mír Kásim a cesta do britského područí // Afghánští vojenští dobrodruzi v Ruhélkhandu a Farruchábádu ...574 // Ruhélové v Katéhru: Dáúd Chán, Alí Muhammad Chán, Háfiz Rahmat Chán / Nadžíb Chán z Nadžíbábádu / Bangašští Afghánci z Farruchábádu //
7. DÁLKOVÝ OBCHOD V REŽII VÝCHODOINDICKÝCH SPOLEČNOSTÍ ...580 // Obchod ve státním zájmu (JS) ...580 // Holandská Východoindická společnost (JS) ...581 // Francouzská Východoindická společnost (JF) ...596 // Anglická Východoindická společnost OF) ...607 // 8. ANGLICKO-FRANCOUZSKÉ SOUPEŘENÍ // A BRITSKÁ TERITORIÁLNÍ EXPANZE 1740-1858 (JF) ...626 // Anglo-francouzské soupeření v Karnátaku a Dakšinu ...626 // První karnátacká válka (1744-1748) / Druhá kernátacká válka (1749-1754) / Třetí karnátacká válka (1758-1763) // Zápas o jižní Indii: podmanění Maisúru ...641 // První anglo-maisúrská válka (1767-1769) / Druhá anglo-maisúrská válka (1780-1784) / Třetí anglo-maisúrská válka (1790-1792) / Čtvrá anglo-maisúrská válka (1799) // Podrobení Karnátaku (1761-1801) ...649 // Britská expanze (cca 1740-1818) ...658 // Ovládnutí Bengálska Angličqny / Konsolidace britské moci v Bengálsku (1760-1772) / Bengálsko za guvernérství Warrena Hastingse a markýze Cornwallise (1772-1793) / Od nezasahování // к politice anexí: Sir John Shore a markýz Wellesley ’(1793-1805) / // Druhá a třetí meráthská válka (1803-1804 a 1817-1818) // Budování impéria a velké povstání (1818-1859) ...690 // Expanze na severovýchod / První afghánská válka / Dobytí Sindhu / Dalhouseiho politika anexí a reforem (1848-1856) / // Velké indické povstání (1857-1859) // 9. VRCHOLNÝ RÁDŽ (1858-1905) (JH) ...734 // Britové na vrcholu moci ...734 // Správní reformy a vnitřní politika koloniální vlády ...737 // Konec vlády Východoindické společnosti / Knížecí státy / // Náboženská politika / Zapojení Indů do správy kolonie / Reformy // v armádě / Územní uspořádání, vývoj správního systému a zákony o indických radách // Zahraniční a pohraniční politika ...748 //
Základní rysy a hlavní priority / Velká hra na asijské šachovnici / Afghánistán a ruská expanze ve Střední Asii / Druhá anglo--afghánská válka / Incident v Pendžde / Durandova linie a váchánský koridor / Východní pohraničí a anexe Horní Barmy / Himálajské pomezí a Tibet // Vývoj v hospodářské a sociální sféře ...763 // Zrod moderního nacionalismu ...769 // Zdroje, příčiny a intepretační nuance / Počátky Indického národního kongresu // 10. od rádZe ke svarádži a Pákistánu (1905-1947} (JH) ...776 // Čtyři desetiletí cyklické konfrontace ...776 // Britové a Indové, 1905-1919 ...778 // První rozdělení Bengálska a indické protikoloniální hnutí / Vznik Muslimské ligy / Rozkol INC a zrod „revolučního" terorismu / Morleyovy-Mintoovy reformy a vnitřní politika koloniální správy / Zahraniční a pohraniční politika vletech 1905-1914 / Indie za první světové války // Indická politika a kampaně Mahátmy Gándhího, 1919-1931 ...794 // Přelomový rok 1919 / Gándhí / Amritsarský masakr / Chiláfatské hnutí / Montaguovy-Chelmsfordovy reformy / Kampaň odpírání spolupráce / Komunalismus / Hnutí občanské neposlušnosti // Třicátá léta ...807 // Konference u kulatého stolu / Ústava z roku 1935 a provinční vlády // Teorie dvou národů a idea Pákistánu ...811 // Indie za druhé světové války ...812 // Rozděl a odejdi ...814 // 11. NEZÁVISLÁ INDIE (JH) ...819 // Od dominia к republice (1947-1950) ...819 // Cena za nezávislost / Integrace knížecích států / První válka // o Kašmír // Doba Néhrúova (1950-1964) ...826 // Republikánská ústava / Jazyková reorganizace států a indický federalismus / Volby a politické strany / Ekonomická a sociální politika / Zahraniční politika // První vzestup a pád Indiry Gándhíové (1964-1977) ...839 //
Lál Bahádur Šástrí a druhá válka s Pákistánem / Nástup Indiry Gándhíové / Bangladéšská válka / Výjimečný stav // Prohlubování politického pluralismu (1977-1991) ...845 // První nekongresová vláda / Návrat Indiry Gándhíové a sikhský separatismus / Vláda Rádžíva Gándhího / Druhá nekongresová vláda // Indie od začátku devadesátých let ...854 // INDOVÉ A MY // 12. CESKO-INDICKÉ VZTAHY V PRŮBĚHU VÉKÚ (MK, JH) ...861 // Cesty vzájemného poznávání ...861 // Indie a české země ve středověku a raném novověku / Indie // a české země od druhé poloviny 18. století do roku 1918 / Od vzniku československého státu к indické nezávislosti (1918-1947) // / Nezávislá Indie a Československo (1947-1992) / Indie a Česká republika od roku 1993 // DODATKY // Indická republika - základní statistické údaje ...891 // Chronologický přehled významných událostí ...895 // Dynastické přehledy a hlavy států ...941 // Rodokmeny ...982 // Přehled indických politických stran ...’---986 // Bibliografie ...993 // Literatura ke kapitolám / Bibliografie českých prací o Indii / // Bibliografie vybraných prací zahraničních autorů o Indii v češtině /České překlady z indických literatur / Výběr z míst na internetu // Ediční poznámka ...1045 // Seznam map ...1050 // Rejstřík ...1051
(OCoLC)53520026
cnb001277592

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC