Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.5) Půjčeno:22x 
BK
Praha : Lidové noviny, 2002
727 s. : il.

ISBN 80-7106-491-2 (váz.)
Dějiny států
Obsahuje fotografie, ilustrace, mapky, úvod, dodatky (chronologie, rodokmeny), rejstřík
Bibliografie: s. 654-669
Rakousko - dějiny - pojednání a ilustrace
000020751
722 // OBSAH // SLOVO ÚVODEM ...5 // 1 RAKOUSKO PŘED RAKOUSKEM (DO ROKU 907)...9 // Vladimír Měřínský // OD PRVNÍCH STOP ČLOVĚKA ? POČÁTKŮM ŘÍMSKÉ MOCI // NA STŘEDNÍM DUNAJI...9 // Nejstarší stopy (9) První zemědělci (11) Rakouské rondely (14) Pozdní neolit aneb počátky zpracování kovů (16) Doba bronzová (24) Halštatská epocha a Keltové (28) // PÚLTISÍCILETÍ ŘÍMSKÉ MOCI ...33 // Příchod Římanů do Podunají (33) Zlatá doba římského Podunají (35) Antická každodennost aneb historický místopis (39) Soumrak antiky a počátky křesťanství (47) // RANÉSTŘEDOVĚKÁ EVROPA A RAKOUSKÉ ZEMĚ ...50 // Mnoho otců Rakouska (50) Barbarská království a nástup Slovanů (52) Karantánské knížectví (54) Mezi Avary a Bavory (56) Francká říše a Bavorsko: z periférie centrem (61) // 2 OD POHRANIČNÍ MARKY ? ŘÍŠSKÉMU VÉVODSTVÍ (907-1278) ...65 // Martin Wihoda // o // x // 1? // 3 // o // < // ce // I // ?? // > // z // Q // ZROZENÍ PROSTORU ...65 // Obtížné dědictví (65) Věk biskupů (69) Mýtus jménem Ostarrichi (71) Neklidné pomezí (73) // MEZI CÍSAŘEM A PAPEŽEM...79 // Nové obzory (79) Leopold III. Rakouský a jeho doba (84) Privilegium minus (86) Zápas o salcburské arcibiskupství (90) Georgenbergské úmluvy (93) // KŘIŽOVATKA V SRDCI EVROPY...97 // Svět křížových výprav (97) Šťastná léta (106) Sen o království (109) Pod přemyslovským žezlem (114) Moravské pole (119) // PROMĚNY ŘÍŠSKÉ
A ZEMSKÉ ...121 // Zánik starého Bavorska (121) Dva světy freisinského biskupa Oty (125) // Po stopách rytířských příběhů (128) Allzeit getreue (132) // 3 HABSBURCI CESTOU NA VÝSLUNÍ (1278-1490) ...135 // Miloslau Polívka // RAKOUSKO VE 14. STOLETÍ...135 // Na prahu vrcholného středověku (135) Kořeny Habsburků (137) První pokus o habsburskou hegemonii ve střední Evropě (139) Ve stínu Wittelsbachů a Lucemburků (150) Rudolf Zakladatel (155) Habsburkové nabírají dech (159) Hospodářské a sociální poměry (165) Kultura a vzdělání (172) // RAKOUSKO V 15. STOLETÍ: NA CESTĚ KE KRÁLOVSKÉ A CÍSAŘSKÉ // KORUNĚ...174 // Nejisté poměry na prahu 15. věku (174) Na úpatí husitské sopky (178) Albrechtova cesta za královskými korunami: první pokus // o „podunajskou monarchii" (180) Vzestup Fridricha V. aneb Chvála poručnictví (183) Za první císařskou korunou Habsburků (186) Ten, který všechny přežil (189) Hospodářský a sociální vývoj rakouských zemí v 15. století (193) Vzdělanost a kultura (196) // 4 VZNIK, ROZVOJ A PRVNÍ KRIZE // PODUNAJSKÉ MONARCHIE (1490-1657/1665)...199 // Petr Vorel // RAKOUSKO ZA MAXMILIÁNA 1...199 // Rakouské země na prahu novověku (199) Rakousy a Rakousko (202) Sňatková a zahraniční politika (204) Války v Itálii (207) Generální sněm roku 1518 a integrace země (209) Kulturní rozmach renesančního císařského dvora (210) // VSTUP FERDINANDA I. NA DĚJINNOU SCÉNU ...212
Rozdělení habsburského dědictví (212) Zápas o moc v zemi (216) Zavedení jednotné měny (218) Selská válka a zápas o Tyroly (219) // VZNIK PODUNAJSKÉ MONARCHIE A TURECKÉ NEBEZPEČÍ ...221 // Zápas o českou a uherskou korunu (221) Správní reformy Ferdinanda I. (223) Svatá říše římská a turecká expanze (225) Vídeň královskou rezidencí (228) Politická krize monarchie (230) // DOBA KONSOLIDACE...231 // Cí vláda, toho náboženství (231) Říšský měnový řád (233) Kompromisní konfesionalizace (235) // ČAS KOMPROMISŮ A TOLERANCE ...237 // Nové dělení habsburských zemí (237) Neschopný politik nebo moudrý vladař? (240) Marné usilování o nové koruny (241) Princip primogenitury (243) Císař Rudolf II. a Vídeň (246) Nové habsburské mocenské centrum (248) Tyrolské dědictví a Ambras (250) // PŘED BOUŘI...253 // Rozpory uvnitř habsburské rodiny (253) Rakouské země na křižovatce dějin (256) „Šedá eminence" Habsburku (257) Selské povstání a arcikníže Matyáš (258) Vladařské trumfy Ferdinanda Štýrského (260) Velká bratrská rozepře (261) Konfesionalizace a konvertité (264) Vídeňský dvůr císaře Matyáše (266) // TŘICETILETÁ VÁLKA A JEJÍ NÁSLEDKY...267 // Poslední pokus o kompromis (267) Stavovské konfederace (269) Rekatolizace a selské rebelie (273) Ctižádostivý biskup (276) Válečná štěstěna (277) Císař Ferdinand 111. a dlouho očekávaný konec války (281) Poválečná konsolidace
(284) Rozmach barokní kultury v rakouských zemích (285) // 5 HABSBURSKÁ MONARCHIE V DOBĚ BAROKNÍ // A OSVÍCENSKÉ (1657/1665-1790)...287 // Milan Hlavačka // LEOPOLDOVA VLÁDA A TURECKÉ VÁLKY ...287 // Leopoldovo zahraničně politické dilema (287) Turecké války (288) Osudný rok 1683 (290) „Reconquista" Uher (292) Válečné střetnutí s Francií (293) // válka o Španělské dědictví a mocenský vzestup // HABSBURSKÉ MONARCHIE ...294 // Válka o španělské dědictví (294) Zahraniční politika habsburské monarchie za Karla VI. (299) Poslední Habsburkové (303) Pragmatická sankce (305) // VÍDEŇSKÝ BAROKNÍ DVŮR A VNITŘNÍ POMĚRY // HABSBURSKÉ MONARCHIE ...307 // Dvůr a dvorský ceremoniál (307) Dvorské a státní úřady a jejich nositelé (311) Vztah ? Říši (317) Postavení rakouských zemí (319) Postavení českých zemí (321) Nepoddajné uherské království (323) Základní trendy sociálního a hospodářského vývoje (326) Kultura a školství barokní doby (331 ) // VE VÍRU VÁLEK...334 // Války o rakouské dědictví (334) Sedmiletá válka (338) Bramborová válka a poslední střet s Tureckem (340) // OSVÍCENSKÉ REFORMY...341 // Osvícení panovníci a jejich rádci (341) Reformy osvícených panovníků // (345) Správní reformy (346) Reformy armády (348) Reformy soudnictví a policie (349) Hospodářské reformy (350) Zrušení nevolnictví (353) Náboženská politika (355) Emancipace židovského obyvatelstva (357)
Proměny vzdělávací soustavy (358) Reformní epilog (359) Základní trendy sociálního a hospodářského vývoje (360) Kultura druhé poloviny 18. století (364) // 6 RAKOUSKÁ MONARCHIE V „DLOUHÉM“ 19. STOLETÍ (1790-1918) .. .366 Milan Hlavačka // VÁLKY S REVOLUČNÍ FRANCIÍ...366 // První koaliční válka (366) Druhá a třetí koaliční válka (367) Katastrofa roku 1809 a její důsledky (369) Napoleonův pád a vídeňský kongres (370) Metternichova intervenční politika (373) // doba předbřeznová v Rakousku ...376 // Císař a král František I. (376) O duchu doby (379) Probuzené národy (384) Němci: Metternich a Německý spolek (386) Kulturní a sociální emancipace Čechů (387) Vídeň a haličsko-lodoměřské království (389) Vídeň a lombardsko-benátské království (390) Uherský stát a maďarský nacionalismus (391) Vídeň a Slováci (393) Ilyrismus (393) Sociální a hospodářský vývoj (395) Kultura první poloviny 19. století (399) // VÍDEŇSKÉ REVOLUCE A NOVÝ ABSOLUTISMUS ...402 // Březnová revoluce (402) Květnová revoluce a otevření říšského sněmu (405) Uherský sněm a říjnová revoluce (408) Kroměřížský sněm (409) Porážka uherské revoluce (411) O rakouské revoluci 1848/1849 trochu jinak (412) Nový absolutismus (414) Hospodářská politika neoabsolutismu (416) // HABSBURSKÁ MONARCHIE V KONSTITUCNÍM OBDOBÍ ...418 // Obnovení ústavnosti (418) Porážka ? Hradce Králové a rakousko--uherské
vyrovnání (419) Liberální éra (423) Konzervativní éra (425) Doba nacionálních bojů v Předlitavsku (428) Charakter rakouského koňstitucionalismu (434) Nacionalismus v Předlitavsku: Češi a Němci (436) Vzniku občanské společnosti v Předlitavsku (439) Absolutní a konštituční císař František Josef I. (441) Zahraniční politika habsburské monarchie do první světové války (443) Základní trendy // DĚJINY STÁTŮ / RAKOUSKO // 726 // hospodářského a sociálního vývoje (446) Proměna Vídně (448) Vpád liberalismu do venkovské společnosti (450) Průmysl a doprava ve znamení páry (451) Proměny školské soustavy (455) Kultura mezi historismem a secesí (457) // PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA A ROZPAD HABSBURSKÉ MONARCHIE ...462 // Vznik první světové války (462) První válečná léta (463) Karel „První a Poslední" (467) Poslední naděje velké říše (469) Rozpad habsburské říše (470) // 7 MEZI VÝCHODEM A ZÁPADEM // Václav Veber // 472 // PRVNÍ REPUBLIKA...472 // Revoluce ? - Německé Rakousko (472) Saintgermainský mír 1919: diktát nebo spravedlnost? (475) Konec Habsburků v Rakousku(477) Těžké začátky (478) Ženevské protokoly (480) Ignác Seipel (482) Pomalý hospodářský rozvoj republiky (484) Tragické události 15. července 1927 (485) Zahraniční politika mladého státu (489) Paneuropa: duchovní motor evropské ideje v meziválečné době (491) Duchovní svět první republiky (493) Stefan Zweig a ti druzí
(495) Sigmund Freud (498) Schumpeter, Hayek, Popper a Wittgenstein (500) Zrození rakušanství (505) Velká krize v malém státě (507) Pfrimerův puč (510) // ? autoritativnímu státu (512) Dollfussova diktatura (515) Únor 1934 (517) Dollfussova smrt (521) Schuschniggova éra (525) Berchtesgaden a konec první republiky (527) // VÝCHODNÍ MARKA...531 // Anšlus nebo okupace? (531) Válečné hospodářství (534) Rakušané ve válce (536) Protinacistický odpor (539) Pronásledování Židů (542) Konec války a plány Spojenců (545) // DRUHÁ REPUBLIKA...548 // Znovuzrození republiky (548) Karl Renner - politik pro každou situaci (550) Vláda Leopolda Figla 1945-1947 (554) Malý hospodářský zázrak // (557) Velká koalice 1947-1966 (559) Podzim 1950: poslední zvonění rakouských komunistů (561) Zápas o Státní smlouvu (563) Otto von Habsburg-syn posledního císaře (567) Klausova vláda 1966-1970 (569) Tyrolská otázka (571) Kreisky a jeho čtyři vlády 1970-1983 (573) Zahraniční politika (576) Waldheimova aféra (579) Malá koalice 1983-1986 (581) Rakouské povstání proti Bohu (582) Opět velká koalice 1987-1999 (584) Fenomén Haider (589) Rakousko je v Unii (593) Vídeň - město hudby a kultury (596) Leží snad Rakousko v Austrálii? O česko--rakouských vztazích (601) // DODATKY // 605 // CHRONOLOGICKÝ PŘEHLED VÝZNAMNÝCH UDÁLOSTÍ ...607 // PANOVNÍCI A HLAVY STÁTU; SPOLKOVÍ KANCLÉŘI ...623 // RODOKMENY...639 // / Rodokmen bavorských
Liutpoldingů (639) Il Rodokmen Babenberkü (640) III Rodokmen štýrských Otakarů (642) /V Rodokmen tyrolských Menhartovců (643) V Rodokmen korutanských Sponheimů (644) // VI Rodokmen prvních Habsburků (645) VII Rodokmen Habsburků ve 14. a 15. století(646) VIIIRodokmen hrabata vévodů Celských (648) // IX Rodokmen španělských Habsburků (649) X Rodokmen rakouských Habsburků (650) XI Rodokmen habsbursko-lotrinského rodu (652) // VÝBĚR Z LITERATURY...654 // REJSTŘÍK // 670

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC