Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(17) Půjčeno:17x 
BK
1. vyd.
Praha : Vyšehrad, 1997
267 s. 21 cm

ISBN 80-7021-231-4 (váz.)
ISBN 80-85959-22-4 (Centrum pro studium demokracie a kultury ; váz.)
Obsahuje rejstřík
Křesťanství rané - dějiny - léta 30.-50. - pojednání
000020753
PŘEDMLUVA 5 // ÚVOD // 1. Podmínky a předpoklady historiografie raného křesťanství 7 // 1.1 Předpoklady historiografie 8 // 1.2 Vymezení „raného křesťanství“ 9 // 2. Literární prameny 11 // 2.1 Literární prameny z období 30-60 po Kristu 12 // a) Pavlovské listy 12 // b) Sbírka Ježíšových výroků (Pramen Q) 12 // c) První znění Tomášova evangelia 13 // 2.2 Literární prameny z období 60-80 po Kristu 13 // a) První list Petrův 13 // b) List Koloským a Efezským 13 // c) Evangelium podle Marka 14 // 2.3 Literární prameny z období 80-100 po Kristu 14 // a) Evangelium podle Jana 15 // b) Rozhovor Vykupitele 15 // 2.4 Literární prameny z období 100-150 po Kristu 16 // a) Tajná kniha Jakubova 16 // b) Pastorální epištoly 16 // c) Listy Ignatia Antiochijského 16 // d) List Judův a druhý list Petrův 16 // 3. Zásady výkladu 17 // 3.1 Problematika „prvotního křesťanství“ 18 // 3.2 Dějiny raného křesťanství jako evoluce deterministického chaosu ..19 // 263 // Dějiny raného křesťanství // DÍL I. // HISTORICKY SLEDOVATELNÉ POČÁTKY RANÉHO KŘESŤANSTVÍ // I. OSOBNOSTI A SKUPINY 27 // 1. PoCátky křesťanství 27 // 1.1 Ježíšova velikonoční zjevení a počátky křesťanství 27 // 1.2 Původní mnohost 28 // a) Petr a dvanáct apoštolů 29 // b) Jakub, bratr Páně 30 // c) Apoštolově 31 // 2. První křesťanská hnutí 32 // 2.1 Galilejští putující kazatelé 33 // 2.2 Počátky mudroslovné linie v Galileji 36 // 2.3 Jeruzalémské „židokřesťanství“ 39 // 2.4 Helénisté v Jeruzalémě a v Antiochii 43 // II. NÁZOROVÉ VÝMĚNY A TRENDY 49 // 1. Problematika Zákona v ježíšovské tradici 49 // 1.1 Zákon ve starých sbírkách Ježíšových slov 49 // 1.2 Disputace a antiteze 50 // 2. Recepce Ježíšova radikalismu 55 // 2.1 Helénistická recepce 56 // 2.2 Mudroslovná recepce 58 // 2.3. „Židokřesťanská“ recepce 60 //
2.4 Recepce Ježíšova radikalismu putujícími kazateli 62 // 3. Otázka dědictví Ježíšova 64 // 3.1 Ježíšova pravá rodina 65 // 3.2 Ježíšova rodina 67 // III. OSOBNOSTI A DÍLA 69 // 1. Petr 69 // 2. Jakub, bratr Páně 71 // 3. Jakub a Jan 7? // 4. Tomáš 75 // DÍL II. // OD PAVLOVSKÉ MISIE MEZI POHANY PO VÁLKU ŽIDOVSKOU: DOBA APOŠTOLŮ // I. OSOBNOSTI A SKUPINY 79 // 1. Historická data 79 // 1.1 Smrt Jakuba Zebedeova 79 // 1.2 Klaudiův edikt 79 // 1.3 Galliův nápis v Delfách a problematika pavlovské chronologie.80 // 1.4 Smrt Jakuba, bratra Páně (62 po Kristu) 83 // 1.5 Neronovo pronásledování křesťanů (64 po Kristu) 83 // 2. ŠÍŘENÍ KŘESŤANSTVÍ 84 // 2.1 Galilejští putující kazatelé 85 // 2.2 Palestina - Egypt - Sýrie 86 // a) Počátky křesťanství v Egyptě 86 // b) Sýrie: tomášovská tradice v Edesse 88 // c) Sýrie: okruh kolem „milovaného učedníka“ 88 // 2.3 Křesťanství na Západě 90 // a) Pavlovská misie 91 // b) Helénistické křesťanství 92 // 3. Vývoj rané křesťanských hnutí 94 // 3.1 Pavlovská misie a její nepřátelé 94 // a) Povolání Pavla jako východisko jeho teologie 95 // b) Pavlovská misie a její spolupracovníci 96 // c) Problematika „falešných apoštolů“ 99 // d) Pavlovské obce 101 // 3.2 Rozmach helénistického křesťanství 104 // a) Témata kázání helénistických (žido)křesťanů 106 // b) Vývoj věroučného systému 109 // c) Formy života 114 // d) Příčiny úspěchu 118 // 3.3 Radikalizace mudroslovných kruhů: deuteronomistická // apokalyptika a gnóze 122 // a) Recepce mudroslovné tradice v rámci deuteronomistických, apokalyptických dějin spásy 122 // b) Recepce mudroslovné tradice v rámci gnostického mýtu // o Vykupiteli 129 // 3.4 Církevní společenství „milovaného učedníka“ 135 //
II. NÁZOROVÉ VÝMĚNY A TRENDY 140 // 1. Apoštolský koncil a apoštolský dekret 140 // 1.1 Apoštolský koncil a problematika uznání misie mezi pohany 140 // 1.2 Pavlova sbírka 144 // 1.3 Problematika „apoštolského dekretu“ 146 // 2. Interpretace a význam války židovské 148 // 2.1 Apokalyptická dramatizace a dramatizace z hlediska dějin spásy 149 // 2.2 Antiapokalyptický historicismus 151 // 3. Roztržka mezi církví a synagogou 153 // 3.1 Problematika pramenů 154 // 3.2 Pavel a synagogy 160 // 3.3. Průběh dělení 163 // III. OSOBNOSTI A DÍLA 169 // 1. Pavel 169 // 1.1 Autobiografické a biografické údaje 169 // 1.2 Pavel jako autor epištol 171 // 2. „Milovaný uCedník“ 173 // 3. Marie Magdalská 176 // DÍL III. // KONEC DOBY APOŠTOLSKÉ: DOBA APOŠTOLSKÉ LITERATURY // I. OSOBNOSTI A SKUPINY 181 // 1. Problematika apoštolské literatury 181 // 1.1 Apoštolově a apoštolská literatura 182 // 1.2 Epocha apoštolské literatury 183 // 2. Apoštolské a poapoštolské církve se budují a vymezují 186 // 2.1 Palestina - Egypt - Sýrie 187 // a) Palestina a vývoj „židokřesťanství“ 188 // b) Egypt: křesťanství mezi alexandrijským židovstvím a rozvojem // gnostických škol 1 291 // c) Sýrie: renesance židokřesťanství 192 // d) Sýrie: Tomášova škola a církevní společenství Vykupitele.193 // e) Sýrie: Ignatios a idea monarchistického křesťanství 195 // 266 // Obsah // 2.2 Křesťanství v Malé Asii 198 // a) Janovské křesťanství 198 // b) Renesance apokalyptiky 201 // c) Postpavlovské církve 205 // 2.3 Křesťanství v Řecku, Itálii a Římě 207 // a) Korint 208 // b) Řím 210 //
II. NÁZOROVÉ VÝMĚNY A TRENDY 214 // 1. Problematika takzvaného raného katolicismu 214 // 1.1 Prvopočátky a předpoklady pojmu „raný katolicismus“ 214 // 1.2 Definice „raného katolicismu“ 217 // 1.3 ? historické relevanci pojmu „raný katolicismus“ 218 // 2. Pronásledováni 222 // 2.1 „Pronásledování“ a sebepochopení raného křesťanství 223 // 2.2 Křesťané - židé - pohané 227 // 2.3 Pronásledování křesťanů a Římská říše 229 // 3. Křesťané a Římská říše 233 // 3.1 Legitimita státu a zákonnost křesťanství 234 // 3.2 Eschatologické společenství a mocnosti tohoto světa 236 // 3.3 Buď Bůh, anebo satan 237 // III. OSOBNOSTI A DÍLA 239 // 1. Pavel jako „autor“ pseudoepigrafických listů 239 // 2. Jakub jako apoštol a „autor“ listů 241 // 3. Petr jako „autor“ pseudoepigrafických listů 244 // 3.1 Dům Boží a svět 245 // 3.2 Zjevení gnostického Petra 246 // 3.3 Pravověří a kacířství ve jménu Petrově 247 // 4. Závěrečné teze 248 // 4.1 Křesťanství a společnost 248 // 4.2 Základy křesťanské morálky 252 // 4.3 Jednota křesťanství 255 // POZNÁMKA PŘEKLADATELE 258 // REJSTŘÍK 259
(OCoLC)84938578
cnb000277289

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC