Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
1. vyd.
Brno : Masarykova univerzita, 2004
379 s.

ISBN 80-210-3195-6 (brož.)
Sborníky ; Sv. 16
Dotisk
Obsahuje údaje o autorech
Bibliografie: s. 372-375
Demokracie - sborníky
000021247
DEMOKRACIE // 7 // OBSAH // PŘEDMLUVA 13 // 1. FENOMÉN DEMOKRACIE 15 // Lubomír Kopeček a Vít Hloušek // 1. 1 Co je demokracie? 15 // 1. 2 Nástin vývoje demokracie v historické perspektivě 19 // 1. 3 Průvodce demokracii 23 // 1. 3. 1 Liberální demokracie jako normativní ideál // zastupitelské demokracie 25 // 1. 3. 1. 1 Empirické koncepty zastupitelské // demokracie 27 // 1. 3. 2 Přímá (participační) demokracie 29 // 1. 3. 2. 1 "Předklasické" období athénské // demokracie 29 // 1. 3. 2. 2 Klasické období athénské // demokracie 31 // 1. 3. 2. 3 Participační teorie od 18. století // do současnosti 35 // 1. 3. 2. 4 Elektronická demokracie - výzva pro budoucnost? (spoluautorem této // podkapitoly je Ondřej Císař) 37 // 1. 3. 2. 5 Uplatňování prvků přímé demokracie v soudobých zastupitelských // demokraciích 39 // 1. 4 Občanská společnost a demokracie 43 // 1. 5 Závěr 45 // Literatura 46 // 2. PLATÓN, ARISTOTELÉS A JEJICH TYPY // POLITICKÝCH ZŘÍZENÍ 49 // Ondřej Císař // Literatura 56 // 3. KLASICKÁ LIBERÁLNÍ TEORIE DEMOKRACIE 57 // Vít Hloušek // 8 // OBSAH // 3. 1 Liberalismus bez demokracie - Locke, // Montesquieu, Smith 58 // 3. 2 Edmund Burke - korekce liberalismu i demokracie 63 // 3. 3 John Stuart Mill - na pomezí mezi klasickým // a sociálním liberalismem 65 // 3. 4 Alexis de Tocqueville - oslava // liberálně-demokratické praxe 70 // 3. 5 Ludwig von Mises - radikální liberalismus // volného trhu 73 // 3. 6 Friedrich August von Hayek - neoklasický liberalismus // a vláda zákona 75 // 3. 7 Robert Nozick - libertariánská výzva 78 // 3. 8 Závěr 81 // Literatura 82 // 4. OBČANSKÝ REPUBLIKANISMUS // A DELIBERATIVNÍ DEMOKRACIE 84 // Ondřej Císař // 4. 1 Republikanismus: základni vymezeni 85 // 4. 2 Antické kořeny 87 // 4. 3 Klasický republikanismus 90 // 4. 4 Moderní radikálné-demokratická tradice: // Jean Jacques Roussau 94 //
4. 5 Lidská pluralita: Hannah Arendtová 96 // 4. 6 Formulace republikánského argumentu // v rámci současných debat 99 // 4. 7 Namísto závěru: deliberativni // koncepce demokracie 102 // Literatura 106 // 5. SOCIÁLNĚ POLITICKÉ PODMÍNKY DEMOKRACIE 109 // Lubomír Kopeček // 5. 1 Etapy vývoje státu a etablováni demokracie v Evropě 109 // 5. 1. 1 Čtyři fáze formování státu a národa 110 // 5. 1. 2 Institucionální prahy demokratizace 113 // 5. 2 Podmínky stability demokratických režimů 118 // 5. 2. 1 Podmínka prvni - ekonomická rozvinutost 120 // 5. 2. 1. 1 Politika zrychleného ekonomického růstu // a její důsledky 121 // 5. 2. 2 Podmínka druhá - legitimita demokracie 123 // 5. 2. 3 Proč padly komunistické režimy? 126 // DEMOKRACIE // 9 // 5. 3 Podmínky příznivé pro demokracii podle Roberta Dahla // a pojem občanské kultury 127 // 5. 4 Vlny demokratizace a demokratická tranzice 133 // 5. 4. 1 Příčiny třeti vlny 138 // 5. 4. 2 Typy demokratické tranzice 140 // 5. 4. 3 Problém konsolidace nových demokracií 142 // 5. 5 Závěr 145 // Literatura 146 // 6. ELITY A DEMOKRACIE 149 // Lubomír Kopeček // 6. 1 Zakladatelé teorie elit a. kritika demokracie 150 // 6. 2 Gaetano Mosca 152 // 6. 3 Vilíředo Pareto 156 // 6. 4 Rozdíly v Moscově a Paretové myšleni // a kritika jejich teorie 159 // 6. 5 Robert Michels 161 // 6. 5. 1 Jak vzniká vůdcovství a byrokracie // v politické straně 162 // 6. 5. 2 Kritika "železného zákona oligarchie" // a Michelsův přinos pro politickou védu 166 // 6. 6 Elitistické teorie po druhé světové válce 168 // 6. 6. 1 Harold Dwight Lasswell 168 // 6. 6. 2 Charles Wright Mills 169 // 6. 6. 3 Giovani Sartori 171 // 6. 7 Typy politických elit 172 // 6. 8 Závěr 175 // Literatura 176 // 7. KONCEPT DEMOKRACIE J. SCHUMPETERA 178 // Lubomír Kopeček // 7. 1 Kontext Schumpeterova konceptu demokracie 178 //
7. 2 Myšlenková východiska - kapitalismus, socialismus // a jejich budoucnost 180 // 7. 3 Demokracie jako metoda, nikoliv cíl: // kritika "klasické" demokracie 183 // 7. 4 "Jiná" koncepce demokracie: kompetitivní elitismus 185 // 7. 5 Elity a soutěživá demokracie 187 // 7. 6 Kritika Schumpeterova konceptu demokracie 188 // 7. 7 Závěr 191 // Literatura 192 // 10 // 8. PARLAMENTNÍ A PREZIDENTSKÉ DEMOKRACIE 193 // Vít Hloušek // 8. 1 Parlamentní demokracie 194 // 8. 2 Prezidentské demokracie 196 // 8.3 Poloprezidentské systémy zastupitelské demokracie 198 // 8. 4 Závěr - modely zastupitelské demokracie // a praktická politika 200 // Literatura 202 // 9. KONSENSUÁLNÍ A KONKURENČNÍ DEMOKRACIE 203 // Vít Hloušek, Lubomír Kopeček // 9. 1 Východiska lijphartovské teorie // - konsociační demokracie 203 // 9. 1. 1 Pevná strukturace společnosti 206 // 9. 1. 2 Ochota elit ke konsensu 208 // 9. 1. 3 Význam politické kultury a tradice 209 // 9. 2 Reforma konsociační teorie // - konsensuální demokracie 210 // 9. 3 Zamyšlení nad česko(slovenskou) demokracii // - konsensuální nebo majoritní model? 217 // 9. 3. 1 Česká politická tradice do roku 1989 218 // 9.3.2 První republika 219 // 9. 3. 3 Druhá republika 221 // 9. 3. 4 Třeti republika 222 // 9. 3. 5 Jaký model funguje v podmínkách // České republiky? 225 // 9. 3. 6 Závěr 228 // Literatura 230 // 10. PLURALISMUS A (NEO)KORPORATISMUS 232 // Petr Fiala, Miroslav Mareš // 10. 1 Zájmové skupiny v demokracii a politický proces 232 // 10. 2 Pluralismus 235 // 10. 2. 1 Kritika pluralismu 240 // 10. 3 (Neo)korporatismus 242 // 10. 3. 1 Kritika neokorporatismu 245 // 10. 4 Závěr 247 // Literatura 249 // DEMOKRACIE // 11 // 11. POLYARCHIE 251 // Miroslav Mareš // И. 1 Vymezení polyarchie 251 // 11.2 Vývoj a předpoklady rozvoje polyarchie 254 //
U. 3 Kritika polyarchie 256 // 11.4 Závěr 257 // Literatura 258 // 12. TOTALITÁRNÍ A AUTORITATIVNÍ REŽIMY 259 // Stanislav Balík // 12. 1 Úvod 259 // 12. 2. Teorie a typologie totalitarismu 260 // 12. 2. 1 Friedrichova a Brzezinského // kritéria totalitarismu 261 // 12. 2. 2 Pohled G. Sartoriho a H. Arendtové 262 // 12. 2. 3 Linzova charakteristika totalitarismu 263 // 12. 3 Teorie a typologie autoritativních a jiných // nedemokratických režimů 263 // 12. 3. 1 R. Aron 263 // 12. 3. 2 Typologie na základě fenoménu modernizace .. 264 // 12. 3. 3 Linzova teorie autoritativních režimů 268 // 12. 3. 3. 1 Limitovaný pluralismus 269 // 12. 3. 3. 2 Rozpor ideologie a mentality 271 // 12. 3. 3. 3 Politická mobilizace versus // depolitizace 273 // 12. 3. 3. 4 Linzova klasifikace 274 // 12. 3. 4 Sultanistické režimy 277 // 12. 3. 5 Stepanova a Linzova teorie // posttotalitarismu 278 // 12. 3. 6 W. Merkel 279 // 12.4 Závěr 283 // Literatura 284 // 13. HYBRIDNÍ DEMOKRACIE 285 // Vít Hloušek, Lubomír Kopeček // 13. 1 Neliberální demokracie a defektní demokracie 285 // 13. 2 Elektorátní (formální) demokracie // a pseudodemokracie 288 // 13. 3 Delegativní demokracie 291 // 13. 4 Závěr 293 // Literatura 298 // 12 // OBSAH // 14. TEORIE EXTREMISMU 297 // Miroslav Mareš // 14. 1 Úvod 297 // 14. 2 Vývoj teorie extremismu 298 // 14. 3 Vymezeni a pojetí extremismu 299 // 14. 4 Varianty extremismu 306 // 14. 5 Kritika teorie extremismu 314 // 14. 6 Teorie extremismu a koncept "bojovné demokracie" 317 // 14. 7 Závér 320 // Literatura 323 // 15. VIZE ROLE LIBERÁLNÍ DEMOKRACIE VE SVĚTĚ // NA PŘELOMU 20. A 21. STOLETÍ 327 // Lubomír Kopeček // 15. 1 Konec dějin podle Francise Fukuyamy 328 // 15. 1. 1 Bída 20. století a celosvětová liberálni revoluce: // aneb jak nastal konec dějin 329 // 15. 1. 2 Filozoficko-historické zdůvodněni konce dějin 331 //
15. 1.3 Boj o uznání 333 // 15. 2 Kritika "konce dějin" 334 // 15. 3 Střet civilizaci Samuela Huntingtona 336 // 15. 3. 1 Kultury a civilizace v éře po studené válce 336 // 15. 3. 2 Změna světového řádu 340 // 15. 3. 3 Podoba nového světového řádu 341 // 15. 3. 4 Perspektiva střetu civilizací 343 // 15. 4 Kritika "střetu civilizací" 344 // 15.5 Závěr 347 // Literatura 348 // 16. TEORIE DEMOKRACIE NA ÚSVITU // GLOBÁLNÍHO VĚKU? 349 // Ondřej Císař // 16. 1 Globalizace a demokracie 350 // 16. 2 Demokracie na nadnárodní úrovni 353 // 16. 3 Proti nadnárodní demokratizaci: kritikové a skeptikové .. 359 // 16. 4 Nadnárodní demokracie a evropská integrace 367 // 16. 5 Namísto závěru: nadnárodní demokracie ve světě // po 11. září 2001 369 // Literatura 372 // AUTOŘI 377

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC