Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(17.8) Půjčeno:107x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2000
492 s. : il. ; 24 cm

ISBN 80-7178-472-9 (váz.)
Obsahuje bibliografické citace, předmluvu, úvod, o autorech, rejstřík
Psychiatrie dospívání - pojednání
000021442
Předmluva... 19 // Úvod: Koncepce dětské a dorostové psychiatrie... 21 // Literatura...25 // Shrnutí...25 // 1 Normální vývoj dítěte a adolescenta...27 // 1.1 Základní psychologické vývojové teorie (J. Kocourková)...27 // 1.1.1 Sigmund Freud (1856-1939) a pokračovatelé...28 // 1.1.2 Erik Erikson (1902-1994)... 29 // 1.1.3 Margaret Mahlerová (1897-1985) ... 30 // 1.1.4 John Bowlby (1907-1990)... 31 // 1.1.5 Jean Piaget (1896-1980)... 32 // 1.1.6 Teorie učení...33 // 1.2 Vývojová období dětství a dospívání (J. Kocourkouá)...34 // 1.2.1 Prenatální období...34 // 1.2.2 Novorozenecké období ...34 // 1.2.3 Kojenecké období...35 // 1.2.4 Batolecí období ...35 // 1.2.5 Předškolní období...36 // 1.2.6 Mladší školní období...37 // 1.2.7 Dospívání...38 // 1.2.8 Vývojové aspekty rodičovského chování...39 // Literatura...40 // Shrnutí...41 // 2 Pedopsychiatrická propedeutika...43 // 2.1 Psychiatrické vyšetření (E. Malá)...43 // 2.1.1 Vlastní psychiatrické vyšetření...45 // 2.1.2 Příloha 1: Dotazník pro rodiče...48 // 2.1.3 Příloha 2: Psychiatrické vyšetření (školní dítě).49 // 2.1.4 Příloha 3: Psychiatrické vyšetření (adolescent)..52 // 5 // DĚTSKÁ A ADOLESCENTNÍ PSYCHIATRIE // 2.2 Specifika rozhovoru s dítětem, adolescentem a rodinou // (J. Kocourková) ...55 // 2.2.1 Specifika rozhovoru vázaná na vývojová období...56 // 2.2.2 Rozhovor s rodiči dětí a adolescentů...59 // 2.3 Posuzovací
škály a dotazníky (L. Propper)...59 // 2.3.1 Obecné škály a dotazníky...60 // 2.3.2 Skály pro hodnocení schizofrenie...60 // 2.3.3 Škály pro hodnocení afektivních poruch...62 // 2.3.4 Škály pro hodnocení úzkostných poruch...64 // 2.3.5 Škály pro hodnocení poruch příjmu potravy...65 // 2.3.6 Škály pro hodnocení dětského autismu ...66 // 2.4 Psychologické vyšetření CD. Krejčířová) ...67 // 2.4.1 Metody výkonové...68 // 2.4.2 Vývojové škály...69 // 2.4.3 Inteligenční testy a soubory...70 // 2.4.4 Testy speciálních schopností a vědomostí; // neuropsychologické soubory a metody...72 // 2.4.5 Hodnocení osobnosti ...73 // 2.4.6 Rodinná diagnostika...75 // 2.4.7 Integrace výsledků psychologického vyšetření // a formulace psychologického nálezu nebo zprávy...76 // 2.4.8 Přehled nejčastěji užívaných metod ...77 // 2.5 Objektivní vyšetřovací metody (L. Propper)...81 // 2.5.1 Laboratorní vyšetření ...81 // 2.5.2 Elektrokardiografické vyšetření (EKG) ...83 // 2.5.3 Elektroencefalografické vyšetření (EEG)...83 // 2.5.4 Zobrazovací metody...85 // 2.6 Obecná psychopatologie (V Hort)...87 // 2.6.1 Hodnocení příznaků a symptomů...87 // 2.6.2 Psychiatrické symptomy...88 // 2.6.3 Orientační charakteristika psychopatologie základních // psychických funkcí...88 // 2.7 Formulace nálezu a diagnostický závěr (E. Malá) ...96 // Literatura...99 // Shrnutí...100 // 3 Klasifikace duševních poruch v psychiatrii...101
// 3.1 Vývoj klasifikačních systémů v psychiatrii (V Hort)...101 // 3.1.1 Medicínský kontext psychiatrické klasifikace...102 // 3.1.2 Vnitrooborové problémy psychiatrické klasifikace 103 // 3.2 MKN-10 (V. Hort)...105 // 3.2.1 Osa I... 106 // 3.2.2 Osa II...106 // 3.2.3 Osa III...107 // 6 // OBSAH // 3.2.4 Terminologické poznámky...108 // 3.3 Specifika dětské a dorostové psychiatrie (E. Malá)...109 // 3.3.1 Příznaky a projevy duševních poruch u dětí // a adolescentů ...109 // 3.3.2 Perspektiva věku...111 // 3.3.3 Perspektiva kontinuity a diskontinuity...111 // 3.3.4 Perspektiva kauzálních mechanismů...113 // Literatura...113 // Shrnutí... 113 // 4 Vývojové poruchy...115 // 4.1 Mentální retardace (E. Malá)...115 // 4.1.1 Definice a klasifikace poruchy...116 // 4.1.2 Komorbidita...118 // 4.1.3 Epidemiologie...118 // 4.1.4 Etiologie...118 // 4.1.5 Diferenciální diagnóza...121 // 4.1.6 Terapie...121 // Literatura ...124 // 4.2 Vývojové poruchy řeči a učení (J. Kocourková)...124 // 4.2.1 Specifické vývojové poruchy řeči a jazyka...124 // 4.2.2 Specifické vývojové poruchy školních dovedností...129 // 4.2.3 Specifická vývojová porucha motorické funkce ...132 // Literatura ...132 // 4.3 Dětský autismus (M. Hrdlička)...133 // 4.3.1 Historie...133 // 4.3.2 Epidemiologie...133 // 4.3.3 Etiologie...133 // 4.3.4 Klinický obraz...135 // 4.3.5 Komorbidita...135 // 4.3.6 Diagnostika...135 // 4.3.7 Diferenciální diagnostika...137
// 4.3.8 Průběh a prognóza...137 // 4.3.9 Terapie...’...138 // 4.4 Jiné pervazivní vývojové poruchy (M. Hrdlička)...140 // 4.4.1 Atypický autismus ...140 // 4.4.2 Aspergerův syndrom...140 // 4.4.3 Rettův syndrom...142 // 4.4.4 Jiná dezintegrační porucha v dětství...142 // 4.4.5 Hyperaktivní porucha sdružená s mentální retardací // a stereotypními pohyby...142 // Literatura ...143 // Shrnutí...144 // 7 // DĚTSKÁ A ADOLESCENTNÍ PSYCHIATRIE // 5 Psychotické poruchy...145 // 5.1 Schizofrenie (E. Malá)...145 // 5.1.1 Historické poznámky...146 // 5.1.2 Epidemiologie...148 // 5.1.3 Etiologie...148 // 5.1.4 Diagnostická kritéria schizofrenie...151 // 5.1.5 Typy schizofrenních poruch...153 // 5.1.6 Schizofrenie v dětství...156 // Literatura ...168 // 5.2 Jiné psychotické poruchy (V. Hort)...169 // 5.2.1 Schizotypní porucha ...169 // 5.2.2 Trvalé duševní poruchy s bludy...171 // 5.2.3 Akutní a přechodné psychotické poruchy...174 // 5.2.4 Indukovaná porucha s bludy...176 // 5.2.5 Schizoafektivní poruchy...176 // 5.2.6 Schizofreniformní psychóza...178 // Literatura...179 // Shrnutí...179 // 6 Afektivní poruchy...181 // 6.1 Bipoiámí porucha (V. Hort) ...181 // 6.1.1 Pedopsychiatrická problematika bipoiámí poruchy . . . .184 Literatura...189 // 6.2 Deprese (E. Malá)...189 // 6.2.1 Historické poznámky... 189 // 6.2.2 Epidemiologie...190 // 6.2.3 Etiologie...190 // 6.2.4 Sociální důsledky...193 // 6.2.5 Klinické příznaky...193
// 6.2.6 Prognosticky nepříznivé faktory ...194 // 6.2.7 Deprese kojenců a batolat...195 // 6.2.8 Deprese dětí předškolního věku...196 // 6.2.9 Deprese mladších školáků...196 // 6.2.10 Depresivní syndrom u starších školáků...198 // 6.2.11 Depresivní syndrom u adolescentů...199 // 6.2.12 Somatický syndrom...201 // 6.2.13 Klasifikace depresivní poruchy a depresivního syndromu . 203 // 6.2.14 Komorbidita...204 // 6.2.15 Diferenciální diagnóza...205 // 6.2.16 Terapie...206 // Literatura ...210 // 6.3 Trvalé afektivní poruchy (E. Malá)...210 // 6.3.1 Cyklotymie...210 // 6.3.2 Dystymie...211 // 8 // OBSAH // Literatura ...213 // Shrnutí...213 // 7 Neurotické a úzkostné poruchy...215 // 7.1 Panická porucha (M. Hr-dlička)...215 // 7.1.1 Epidemiologie...216 // 7.1.2 Etiologie...216 // 7.1.3 Klinický obraz . . . ...216 // 7.1.4 Diferenciální diagnostika...217 // 7.1.5 Průběh a prognóza...217 // 7.1.6 Terapie...217 // Literatura ...217 // 7.2 Generalizovaná úzkostná porucha (L. Propper)...218 // 7.2.1 Klinický obraz...218 // 7.2.2 Průběh...218 // 7.2.3 Komorbidita...218 // 7.2.4 Etiologie...219 // 7.2.5 Diferenciální diagnostika ...219 // 7.2.6 ... ...220 // Literatura ...221 // 7.3 Fóbie (V. Hort)...221 // 7.3.1 Epidemiologie...222 // 7.3.2 Etiologie...222 // 7.3.3 Typy fobických úzkostných poruch...223 // Literatura ...228 // 7.4 Obsedantně-kompulzivní porucha (E. Malá)...228 // 7.4.1 Historické poznámky...228 // 7.4.2
Epidemiologie...229 // 7.4.3 Etiologie...229 // 7.4.4 Rodinné studie...230 // 7.4.5 Popis onemocnění a procentuální zastoupení symptomů . 230 // 7.4.6 Průběh a prognóza...231 // 7.4.7 Diagnostická kritéria...231 // 7.4.8 Komorbidita...233 // 7.4.9 Diferenciální diagnóza...233 // 7.4.10 Terapie...233 // Literatura ...234 // 7.5 Disociativní (konverzní) poruchy (K Hort)...235 // 7.5.1 Depersonalizace...236 // 7.5.2 Klinicky významné disociativní poruchy...237 // 7.5.3 Tbrapie...240 // Literatura ...240 // 7.6 Somatoformní poruchy (V Hort)...242 // 7.6.1 Jednotlivé somatoformní poruchy...242 // 9 // DĚTSKÁ A ADOLESCENTNÍ PSYCHIATRIE // 7.6.2 Terapie...246 // Literatura ...246 // 7.7 Poruchy přizpůsobení (J. Kocourková)...247 // 7.7.1 Epidemiologie...248 // 7.7.2 Klinický obraz a komorbidita...248 // 7.7.3 Etiologie...249 // 7.7.4 Diferenciální diagnóza...250 // 7.7.5 Terapie...250 // Literatura ...251 // 7.8 Posttraumatická stresová porucha (J. Kocourková)...252 // 7.8.1 Epidemiologie...252 // 7.8.2 Klinický obraz...253 // 7.8.3 Etiologie...253 // 7.8.4 Diferenciální diagnóza...254 // 7.8.5 Tferapie...254 // Literatura ...256 // 7.9 Úzkostné poruchy se začátkem specifickým pro dětství // (L. Propper) ...257 // 7.9.1 Separační úzkostná porucha v dětství...257 // 7.9.2 Fobická úzkostná porucha v dětství ...259 // 7.9.3 Sociální úzkostná porucha v dětství...260 // Literatura...261 // Shrnutí...261 // 8 Poruchy příjmu
potravy...263 // 8.1 Mentální anorexie (J. Koutek)...264 // 8.1.1 Diagnostická kritéria...264 // 8.1.2 Epidemiologie...264 // 8.1.3 Klinický obraz...265 // 8.1.4 Somatické souvislosti mentální anorexie ...265 // 8.L5 Etiologie...266 // 8.1.6 Diferenciální diagnóza...V...267 // 8.1.7 Terapie...268 // 8.1.8 Atypická mentální anorexie...270 // 8.2 Mentální bulimie K. Koutek)...27K // 8.2.1 Diagnostická kritéria...271 // 8.2.2 Epidemiologie...272 // 8.2.3 Klinický obraz...272 // 8.2.4 Somatické souvislosti mentální bulimie...273 // 8.2.5 Etiologie...273 // 8.2.6 Diferenciální diagnóza...274 // 8.2.7 Terapie...274 // 8.3 Poruchy příjmu potravy v dětském věku (J. Koutek)...275 // 8.4 Obezita v dětském a dorostovém věku (J. Koutek) ...277 // 10 // OBSAH // 8.4.1 Epidemiologie...278 // 8.4.2 Etiologie...278 // 8.4.3 Klinický obraz...279 // 8.4.4 Diferenciální diagnóza...280 // 8.4.5 Terapie...280 // 8.5 Specifické poruchy príjmu jídla v útlém a dětském věku // K. Koutek)...281 // 8.5.1 Ruminace...281 // 8.5.2 Pika...282 // Literatura ...282 // Shrnutí...283 // 9 Návyková rizika u dětí a dospívajících...285 // 9.1 Definice základních pojmů (K. Nešpor)...285 // 9.2 Epidemiologie (K. Nešpor)...286 // 9.2.1 Některé novější epidemiologické údaje...286 // 9.3 Diagnostika (K. Nešpor) ...288 // 9.3.1 Akutní intoxikace...288 // 9.3.2 Škodlivé užívání návykových látek...289 // 9.3.3 Závislost na návykových látkách...289
// 9.3.4 Odvykací syndrom ...290 // 9.3.5 Odvykací syndrom s deliriem...291 // 9.3.6 Psychotická porucha podmíněná psychotropními // látkami...291 // 9.3.7 Amnestický syndrom...291 // 9.3.8 Reziduálni stav a psychotická porucha // s pozdním začátkem ...292 // 9.3.9 Patologické hráčství ...292 // 9.4 Etiologie a teoretická východiska terapie (K. Nešpor) ...293 // 9.5 Terapie a prevence (K. Nešpor) ...294 // 9.5.1 Primární prevence u normální populace...294 // 9.5.2 Primární prevence u dětí dospívajících se zvýšeným // rizikem...294 // 9.5.3 Časná a krátká intervence...294 // 9.5.4 Léčba návykových nemocí u dětí a dospívajících obecně . . 297 // 9.5.5 Farmakoterapie u návykových nemocí v dětství // a dospívání...300 // 9.5.6 Léčba patologického hráčství u dospívajících...302 // 9.5.7 Některé chyby při léčbě dospívajících ...303 // Literatura ...305 // Shrnutí... 306 // 11 // DĚTSKÁ A ADOLESCENTNÍ PSYCHIATRIE // 10 Poruchy chování a emocí...307 // 10.1 Hyperkinetické poruchy (E. Malá)...307 // 10.1.1 Epidemiologie...308 // 10.1.2 Klinický obraz...308 // 10.1.3 Etiologie...312 // 10.1.4 Komorbidita...313 // 10.1.5 Terapie...313 // Literatura ...314 // 10.2 Poruchy chování (E. Malá)...315 // 10.2.1 Epidemiologie...315 // 10.2.2 Etiologie...315 // 10.2.3 Diagnostická kritéria...316 // 10.2.4 Poruchy se špatnou prognózou...317 // 10.2.5 Poruchy s lepší prognózou...320 // 10.2.6 Terapie...321
// 10.3 Smíšené poruchy chování a emocí (E. Malá)...322 // 10.4 Poruchy sociálních vztahů se vznikem specifickým pro dětství // a adolescenci (E. Malá)...323 // 10.4.1 Elektivní mutismus...323 // Literatura ...324 // 10.5 Disharmonický vývoj osobnosti (Vľ Hort)...325 // 10.5.1 Osobnost...325 // 10.5.2 Dětství a adolescence...326 // 10.5.3 Poruchy osobnosti...327 // 10.5.4 Návykové a impulzivní poruchy...339 // 10.5.5 Sebepoškozování ... 340 // Literatura...342 // 10.6 Psychosexuální vývoj a porucha pohlavní identity v dětství // (V. Hort)...342 // 10.6.1 Intrauterinní vývoj...342 // 10.6.2 Postnatální sexuální vývoj...343 // 10.6.3 Porucha pohlavní identity v dětství...344 // Literatura ...349 // Shrnutí...349 // 11 Psychické poruchy se somatickými projevy...351 // 11.1 Tikové poruchy (E. Malá)...351 // 11.1.1 Epidemiologie...351 // 11.1.2 Druhy tiků...352 // 11.1.3 Klasifikace tikových poruch...353 // 11.1.4 Etiologie...353 // 11.1.5 Prognóza tiků...354 // 11.1.6 Komorbidita...354 // 11.1.7 Diferenciální diagnóza...354 // 12 // OBSAH // 11.1.8 Terapie...355 // Literatura ...356 // 11.2 Poruchy spánku (V! Hort)...356 // 11.2.1 Stručná charakteristika spánku ...357 // 11.2.2 Klinický přístup k poruchám spánku...357 // 11.2.3 Formy spánkových poruch...358 // 11.2.4 Specifika poruch spánku v dětství a adolescenci...359 // 11.2.5 Dyssomnie v dětství a adolescenci...359 // 11.2.6 Parasomnie v dětství a adolescenci...361
// 11.2.7 Spánkové poruchy spojené s psychickými // a somatickými poruchami...363 // 11.2.8 Těrapie...363 // Literatura ...364 // 11.3 Neorganická enuréza a enkopréza (J. Koutek)...364 // 11.3.1 Neorganická enuréza...364 // 11.3.2 Neorganická enkopréza ...367 // Literatura ...368 // 11.4 Psychosomatické poruchy (E. Malá)...368 // 11.4.1 Epidemiologie...368 // 11.4.2 Psychosociální faktory...369 // 11.4.3 Teoretická východiska...369 // 11.4.4 Psychosomatický vztah...369 // 11.4.5 Vnímání významu nemoci...371 // 11.4.6 Specifika psychosomatických poruch u dětí...373 // 11.4.7 Jednotlivé psychosomatické poruchy...376 // 11.4.8 Stanovení diagnózy...379 // 11.4.9 Terapie...379 // Literatura ...381 // Shrnutí...381 // 12 Specifické otázky dětské psychiatrie...383 // 12.1 Týrané, zanedbávané a sexuálně zneužívané dítě (E. Malá)... 383 // 12.1.1 Charakteristiky týrajících a týraných...384 // 12.1.2 Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě...385 // 12.1.3 Sexuálně zneužívané dítě...386 // 12.1.4 Znalecké posuzování...395 // 12.1.5 Právní důsledky...396 // 12.1.6 Terapie...397 // Literatura ...400 // 12.2 Můnchhausenův syndrom by proxy (J. Kocourková)...401 // 12.2.1 Epidemiologie...401 // 12.2.2 Klinický obraz...401 // 12.2.3 Rizikové znaky ...402 // 12.2.4 Etiologie...403 // 13 // DĚTSKÁ A ADOLESCENTNi PSYCHIATRIE // 12.2.5 Diferenciální diagnóza...403 // 12.2.6 Terapie...403 // Literatura...404 // 12.3
Suicidalita v dětství a adolescenci (J. Koutek)...405 // 12.3.1 Epidemiologie...405 // 12.3.2 Klinický obraz...406 // 12.3.3 Etiologie...407 // 12.3.4 Diagnostika...408 // 12.3.5 Tbrapie...408 // Literatura ...409 // 12.4 Soudněznalecké otázky v dětské a adolescentní psychiatrii // (V. Hort, J. Kocourková, J. Koutek)...410 // 12.4.1 Problémy a úkoly dětské forenzní psychiatrie...412 // Literatura...419 // Shrnutí...419 // 13 Terapie v dětské a dorostové psychiatrii...421 // 13.1 Psychofarmaka a biologické léčebné metody (M. Hrdlička) . . . .421 // 13.1.1 Psychofarmaka - úvod...423 // 13.1.2 Nootropika...424 // 13.1.3 Psychostimulancia ...426 // 13.1.4 Hypnotika...428 // 13.1.5 Antidepresiva...429 // 13.1.6 Anxiolytika...436 // 13.1.7 Tymoprofylaktika...441 // 13.1.8 Neuroleptika...445 // Literatura ...452 // 13.1.9 Elektrokonvulzivní terapie ...454 // Literatura ...457 // 13.2 Psychoterapie dětí a adolescentů (J. Kocourková)...458 // 13.2.1 Rozdíly v psychoterapii dětských a dospělých pacientů . .459 // 13.2.2 Základní přístupy a metody...461 // 13.2.3 Terapeutický přístup u hospitalizovaných dětí...473 // Literatura ...475 // 13.3 Preventivní aspekty v dětské psychiatrii (J. Kocourková)...475 // 13.3.1 Rizikové a protektivní faktory ve vývoji dítěte...476 // Literatura...478 // Shrnutí...478 // O autorech...481 // Rejstřík...483 // 14
(OCoLC)85007574
cnb000980815

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC