Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Praha : Avicenum, 1995

ISBN 80-7169-168-2
000021444
Rekat.
Obsah // Předmluva k drahému vydání... 15 // Úvod... 17 // DÍL I. // Obecné otázky dětské klinické psychologie // 1. Klinická psychologie jako aplikace psychologických věd a jako odpověď na // potřeby praxe ... 21 // 2. Historie oboru ve světě a u nás... 25 // 3. Profese klinického psychologa... 31 // 3.1 Profesiogram... 31 // 3.2 Nároky na odbornost a osobnost klinického psychologa ... 32 // 3.3 Profesionální etika... 33 // DÍL II. // Poruchy psychického vývoje v dětském a dorostovém věku // 4. Obecné principy psychického vývoje jako základ pro poznání psychických // poruch u dětí... 39 // 4.1 Stadia vývoje osobnosti podle Eriksona ... 43 // 5. Dědičnost psychických vlastností, jejich odchylek a poruch ... 47 // 5.1 Dědičnost inteligence ... 48 // 5.2 Dědičnost poruch inteligence... 51 // 5.3 Dědičnost dalších psychických odchylek a poruch ... 53 // 6. Psychologie nemocných a zdravotně postižených dětí... 55 // 6.1 Reakce rodiny na sdělení závažné diagnózy u dítěte... 55 // 6.2 Psychologické aspekty Ietálních nemocí v dětském věku... 59 // 6.3 Chronicky nemocné dítě, zvládání nemoci a bolesti u dětí... 64 // 6.4 Psychologie geneticky postižených dětí... 69 // 6.4.1 Rodinný kontext nemoci ... 69 // 6.4.2 Percepce hrozby opakování výskytu genetické vady // v rodině... 71 // 6.4.3 Problematika viny a odpovědnosti u přenašečů vad... 72 // 6.5 Psychologická problematika některých
neurologických onemocnění // v dětství... 72 // 6.5.1 Dětská mozková obrna (DMO)... 72 // 6.5.2 Epilepsie ... 74 // 6.5.3 Infekce CNS (meningitidy, encefalitidy)... 76 // 6.5.4 Úrazy hlavy u dětí... 76 // 6.5.5 Diagnostika organicity u dětí ... 77 // 6.6 Sluchově postižené dítě... 86 // 6.6.1 Neslyšící dítě v klinické praxi... 86 // 6.6.1.1 Typy sluchových poruch... 86 // 6.6.1.2 Vývoj neslyšícího dítěte ... 86 // 6.6.1.3 Neurotické projevy a poruchy chování ... 89 // 6.6.2 Terapeutické postupy... 90 // 6.6.2.1 Programy zaměřené na dítě... 90 // 6.6.2.2 Psychoterapie rodičů... 91 // 6.6.2.3 Rodičovské skupiny ... 92 // 6.6.3 Sluchově postižené dítě ve výchovně-vzdělávacím // procesu ... 93 // 6.6.3.1 Diagnostika sluchově postižených... 93 // 6.6.3.2 Vzdělání a výchova sluchově postižených... 96 // 6.6.4 Filozofický přístup k výchově a vzdělávání sluchově // postižených ... 97 // 6.6.4.1 Klinický přístup... 97 // 6.6.4.2 Etnický přístup... 98 // 6.7 Děti se zrakovým postižením... 98 // 6.7.1 Děti nevidomé od narození, odlišnosti ve vývoji... 99 // 6.7.2 Děti s kortikálním postižením zraku...102 // 6.7.3 Děti a dospívající se získanou poruchou zraku ...103 // 6.7.4 Zásady pro psychologické vyšetření dětí se zrakovým // postižením...103 // 6.7.5 Diagnostické postupy a metody...104 // 6.7.6 Psychoterapeutické přístupy ...105 // 6.7.7 Podpora rodiny...106 // 6.7.8 Poradenství
při vstupu dítěte do školy nebo sociální // instituce...106 // 6.7.9 Psychologická pomoc v období dospívání...107 // 7. Psychologické aspekty psychosomatických poruch v dětství a dospívání ... 109 // 7.1 Povaha psychosomatických poruch...109 // 7.2 Zdroje psychosomatických poruch ...110 // 7.3 Nejdůležitější úrovně rozboru a léčení psychosomatických poruch ... 112 // 7.4 Psychologická stránka psychosomatických poruch . . ...113 // 7.5 Rodinná stránka psychosomatických poruch ...114 // 7.6 Diagnóza psychosomatické poruchy u dítěte ...116 // 7.7 Psychoterapie u psychosomatických onemocnění...117 // 8. Specifické poruchy učení a chování...121 // 8.1 Zdroje konceptu specifických poruch chování v historickém poh- // ledu ... 121 // 8.2 Koncept lehkých dětských encefalopatií ...122 // 8.3 Lehké mozkové dysfunkce jako typ specifických vývojových // poruch... 122 // 8.4 Poruchy čtení, psaní a pravopisu v historickém přehledu...124 // 8.4.1 Vymezení dyslexie ...125 // 8.4.2 Společné rysy dyslexie a lehkých mozkových dysfunkcí . . . 126 // 8.5 Specifické poruchy učení ...127 // 8.6 Specifické vývojové poruchy: specifické poruchy učení a specifické // poruchy chování... 128 // 8.7 Co po jménu... 129 // 8.8 Organizace nápravné péče o děti se specifickými vývojovými poru- // chami ...130 // 8.8.1 Integrace dětí se specifickými poruchami...133 // 8.9 Klinické obrazy specifických poruch učení
...133 // 8.9.1 Dyslexie a její typy...133 // 8.9.1.1 Dyslexie na podkladě percepčních deficitů 133 // 8.9.1.2 Dyslexie s převahou obtíží v oblasti motorické . . 134 // 8.9.1.3 Dyslexie na podkladě integračních obtíží...134 // 8.9.1.4 Dyslexie s poruchou dynamiky základních // psychických procesů...135 // 8.9.1.5 Dyslexie z hlediska vzájemného vztahu verbální // a názorové složky intelektu ...135 // 8.9.1.6 Dyslexie z hlediska lateralizace mozkových // hemisfér ...136 // 8.9.2 Psychologické vyšetření dyslektika ...136 // 8.9.2.1 Vyšetření čtení, psaní a pravopisu ...137 // 8.9.2.2 Vyšetření intelektu...137 // 8.9.2.3 Vyšetření řeči ...137 // 8.9.2.4 Vyšetření speciálních funkcí ...137 // 8.9.3 Dyskalkulie ...139 // 8.9.4 Dysmúzie...140 // 8.9.5 Dyspinxie...140 // 8.9.6 Dyspraxie...140 // 8.10 Specifické vývojové poruchy a mezinárodní klasifikace nemocí 141 // 9. Mentální retardace a pervazivní vývojové poruchy...143 // 9.1 Mentální retardace ...143 // 9.1.1 Lehká mentální retardace...145 // 9.1.2 Středně těžká mentální retardace...146 // 9.1.3 Těžká mentální retardace ...146 // 9.1.4 Hluboká mentální retardace ...147 // 9.1.5 Problematika integrace dětí s mentální retardací do běžných // škol...147 // 9.1.6 Diagnostika dětí s mentální retardací...149 // 9.2 Demence u dětí...,... 151 // 9.3 Pervazivní vývojpvé poruchy (F84) ...151 // 9.3.1 Časný infantilní autismus (Kannerův
syndrom, Kannerův // infantilní autismus, F84.0)...151 // 9.3.2 Atypický autismus a jiné dezintegrační poruchy v dětství . . . 152 // 9.3.3 Diagnostika dětí s autismem...153 // 9.3.4 Výchova, vzdělávání a terapie u dětí s autismem...154 // 9.3.5 Aspergerův syndrom a schizoidní porucha v dětství // F84.5)...156 // 10. Emoční poruchy a poruchy chování v dětství a v dospívání ...157 // 10.1 Úzkostné poruchy...157 // 10.1.1 Patologická úzkost... 157 // 10.1.2 Generalizovaná úzkostná porucha (F41.1)...158 // 10.1.3 Vyhýbavá porucha (sociální úzkostná porucha, F93.2) ... 158 // 10.1.4 Školní fóbie a separační úzkost (F93.0) ...159 // 10.2 Konverzní porucha (F44)... 161 // 10.3 Obsedantně kompulzivní porucha...162 // 10.4 Deprese u dětí (F32)... 165 // 10.5 Poruchy chování u dětí (F91)... 167 // 10.5.1 Psychologicky podmíněné poruchy chování...168 // 10.5.2 Rodinně podmíněné poruchy chování...169 // 10.5.3 Diagnostika dětí s poruchami chování ...169 // 11. Poruchy příjmu potravy (mentální anorexie, mentální bulimie)...171 // 12. Problémy působené alkoholem, jinými návykovými látkami a hazardní // hrou v dětství a dospívání ...177 // 12.1 Některé zvláštnosti těchto problémů u dětí a dospívajících...177 // 12.2 Diagnostika problémů způsobených alkoholem a jinými návykovými // látkami...178 // 12.2.1 F10.- Poruchy vyvolané požíváním alkoholu...178 // 12.2.2 F11,-Poruchy vyvolané
požíváním opioidů ...179 // 12.2.3 F12.-Poruchy vyvolané požíváním kanabinoidů ...180 // 12.2.4 F13.- Poruchy vyvolané užíváním sedativ nebo hypnotik . . 180 // 12.2.5 F14-- Poruchy vyvolané požíváním kokainu ...181 // 12.2.6 F15-- Poruchy vyvolané požíváním jiných stimulancií // (včetně kofeinu) ...181 // 12.2.7 F16.- Poruchy vyvolané požíváním halucinogenů...182 // 12.2.8 F17.- Poruchy vyvolané užíváním tabáku...182 // 12.2.9 F18-- Poruchy vyvolané užíváním organických // rozpouštědel...182 // 12.2.10 F19.- Poruchy vyvolané požíváním několika látek a požíváním jiných psychoaktivních látek...183 // 12.2.11 Poruchy vyvolané požíváním anabolik (stereoidů) ...183 // 12.2.12 Flx.O Akutní intoxikace...183 // 12.2.13 Flx.l Škodlivé užívání...184 // 12.2.14 Flx.2 Syndrom závislosti ...184 // 12.2.15 Flx.3 Odvykací stav ...185 // 12.2.16 Flx.4 Odvykací stav s deliriem...185 // 12.2.17 Flx.5 Psychotická porucha, Flx.6 Amnestický syndrom // a Flx.7 Reziduálni stav a psychotická porucha // s pozdním začátkem ...185 // 12.2.18 F63.0 Patologické hráčství ...185 // 12.3 Časná intervence u problémů působených alkoholem, jinými // návykovými látkami a hazardní hrou...186 // 12.4 Psychologická léčba problémů působených alkoholem, jinými // návykovými látkami a hazardní hrou...186 // 12.5 Prevence škodlivého užívání návykových látek a problémů // působených hazardní hrou
...189 // 13. Psychosexuální vývoj a jeho poruchy...191 // 13.1 Biologická determinace pohlavního vývoje ...191 // 13.2 Determinanty psychosexuálního vývoje...192 // 13.3 Závěr ... 193 // 14. Děti ohrožené prostředím ...195 // 14.1 Psychická deprivace, týrání a zanedbávání dítěte ... 195 // 14.2 Vývoj dětí s psychickou deprivací ...196 // 14.3 "Syndrom týraného dítěte"... 197 // 14.4 Sexuální zneužívání dětí ... 198 // 14.5 Rizikové faktory vztahové patologie...201 // 14.6 Prevence týrání a špatného zacházení s dítětem, terapeutické // možnosti ...204 // 15. Školní zralost a její poruchy...209 // 15.1 Pojetí školní zralosti...209 // 15.2 Znaky školní zralosti...210 // 15.2.1 Tělesný vývoj a zdravotní stav ...210 // 15.2.2 Věk...210 // 15.2.3 Rozdíly mezi chlapci a dívkami...211 // 15.2.4 Podnětnost výchovného prostředí...211 // 15.3 Požadavky školy ...212 // 15.4 Psychická zralost ...212 // 15.4.1 Zralost poznávacích a rozumových funkcí a schopností ... 212 // 15.4.2 Pracovní vyspělost...213 // 15.4.3 Citová a sociální zralost...213 // 15.5 Školní nezralost...214 // 15.6 Opatření pro školsky nezralé děti...215 // 15.6.1 Zaměřené rozvíjení a náprava...215 // 15.6.2 Humanizace školy...215 // 15.6.3 Vyrovnávací třída ...215 // 15.6.4 Odklad školní docházky...216 // DÍL III. // Dětská klinická psychodiagnostika // 16. Krize klinické psychodiagnostiky...219 // 17. Strategie
klinickopsychologického vyšetření...221 // 17.1 Princip cíleného vyšetření...221 // 17.2 Ekologický princip...222 // 17.3 Princip kontinuálního psychologického poznávání dítěte ...222 // 17.4 Zdroje informací o dítěti...223 // 17.5 Princip frakcionovaného vyšetření ...224 // 18. Vedení psychologického vyšetření ...225 // 19. Techniky psychologické diagnostiky v dětském věku...229 // 19.1 Umění rozhovoru ...229 // 19.2 Rozhovor s rodinou ...231 // 19.2.1 Obsah rodinného rozhovoru ...232 // 19.2.2 Technický aspekt rodinného rozhovoru...234 // 19.3 Analýza rodinné interakce...236 // 19.4 Metody hodnocení psychického vývoje dítěte raného věku ...238 // 19.4.1 Škály chování novorozence...239 // 19.4.1.1 Zvláštnosti vyšetřování novorozence...239 // 19.4.1.2 K vývoji škál chování novorozence...240 // 19.4.1.3 Brazeltonova škála chování novorozence...240 // 19.4.1.4 Neurobehaviorální hodnocení nedonošeného // dítěte podle Kornerové ...241 // 19.4.2 Škály a vývojové testy do věku 3 let...241 // 19.4.2.1 Zvláštnosti vyšetřování malého dítěte ...241 // 19.4.2.2 Postup vyšetření...242 // 19.4.2.3 Nejvýznamnější klasické vývojové škály 243 // 19.4.2.4 Gesellův test ...243 // 19.4.2.5 Bayleyové škály...244 // 19.4.2.6 Mnichovská funkcionální diagnostika ...245 // 19.4.2.7 Vývojový screening ...245 // 19.4.2.8 Reliabilita a validita klasických vývojových // škál...245 // 19.4.2.9
Klinické využití vývojových škál ...246 // 19.4.3 Nové tendence v rozvíjení škál a testů raného psychického // vývoje...246 // 19.5 Inteligenční testy a soubory...247 // 19.5.1 Diagnostika inteligence u dětí předškolního věku...247 // 19.5.2 Stanford-Binetova zkouška...248 // 19.5.3 Škála McCarthyové...251 // 19.5.4 Wechslerovy zkoušky inteligence ...251 // 19.5.4.1 PDW - Pražský dětský Wechsler ...252 // 19.5.4.2 Wechslerův inteligenční test pro předškolní // děti...255 // 19.5.4.3 WAIS-R ...256 // 19.5.5 Skupinově použitelné inteligenční testy ...256 // 19.5.5.1 TSI - test struktury inteligence (R. Amthauer) . . 256 // 19.5.5.2 Stavělova orientační zkouška...256 // 19.5.5.3 Ravenovy testy...256 // 19.5.5.4 TIP - test intelektového potenciálu (Říčan) ... 258 // 19.5.6 Klinická diagnostika inteligence ...258 // 19.5.6.1 Základní pravidla klinické diagnostiky // inteligence...258 // 19.5.6.2 Interpretace výsledků vyšetření inteligence 269 // 19.5.6.3 Možnost nestandardního použití testů // inteligence...269 // 19.6 Testy speciálních schopností ...270 // 19.6.1 Percepce...270 // 19.6.1.1 Zraková percepce...270 // 19.6.1.2 Sluchová percepce ...271 // 19.6.2 Motorika a lateralita...272 // 19.6.3 Pozornost...273 // 19.6.4 Pamět...274 // 19.6.5 Řeč ...275 // 19.7 Klinicky významné testy znalostí a dovedností...275 // 19.8 Neprojektivní kresebné techniky...278 // 19.8.1 Možnosti použití dětské kresby
...279 // 19.8.2 Vývoj kresby lidské postavy...279 // 19.8.3 Testy kresby lidské postavy ... 280 // 19.8.4 Zkoušky obkreslování předloh...281 // 19.9 Projektivní techniky ...288 // 19.9.1 Rorschachova metoda u dětí...288 // 19.9.1.1 Charakteristické rozdíly dětských a dospělých protokolů...291 // 19.9.1.2 Diagnostické použití Rorschachovy metody ... 292 // 19.9.2 TAT u dětí...294 // 19.9.3 Ostatní projektivní techniky ...301 // 19.9.3.1 CAT (Children’s Apperception Test) podle // Bellaka...301 // 19.9.3.2 Symmondsův Picture-Story Test pro // adolescenty ...302 // 19.9.3.3 Česká technika CATO...302 // 19.9.3.4 Langeveldův COLUMBUS ...302 // 19.9.3.5 Shneidmanova technika tvorby a interpretace // scény (MAPS) ...302 // 19.9.3.6 Test ruky (Hand-Test)...303 // 19.9.3.7 Asociační experiment ...303 // 19.9.3.8 Doplňování vět...303 // 19.9.3.9 Doplňování příběhů...304 // 19.9.3.10 Scénické techniky...304 // 19.9.3.11 Výtvarné techniky ...305 // 19.9.3.12 Technika zvířat...310 // 19.9.3.13 Tři přání ...311 // 19.9.3.14 Michalův Projektivní interview...311 // 19.10 Neuropsychologické metody u dětí a adolescentů...311 // 19.11 Dotazníkové a posuzovací techniky...314 // 19.11.1 Škála zjevné úzkosti pro děti (CMAS) ...314 // 19.11.2 Škály k měření úzkosti a úzkostnosti u dětí (ŠAD) ...314 // 19.11.3 Cattellův osobnostní dotazník pro mládež (HSPQ) 315 // 19.11.4 Eysenckovské osobnostní dotazníky pro děti
(JEPI a B-JEPI)...315 // 19.11.5 Dotazník sebepojetí školní úspěšnosti (SPAS)...315 // 19.11.6 Rohnerova diagnostika rodinných vztahů ...316 // 19.11.7 Dotazník rodinných vztahů Beneové-Anthonyho ...317 // 19.11.8 Dotazník rodičovského jednání a postojů pro adolescenty // (ADOR)...318 // 19.11.9 Posuzovací techniky...319 // 20. Forenzní diagnostika...321 // 20.1 Posuzování věrohodnosti...321 // 20.1.1 Věrohodnost obecná...321 // 20.1.2 Věrohodnost specifická ...322 // 20.2 Zjišťování psychických následků trestných činů spáchaných na // nezletilých ...325 // 20.3 Rozbor motivace závažných trestných činů ...326 // 21. Formulace klinického nálezu...327 // 21.1 Trojí funkce psychologického nálezu ...327 // 21.2 Obsah nálezu...329 // 21.3 Resumé...331 // DÍL IV. // Náprava poruch psychického vývoje // 22. Psychoterapie u dětí a dospívajících... 335 // 22.1 Povaha psychoterapeutického působení...335 // 22.1.1 Klinické psychologické poradenství...335 // 22.1.2 Psychologické vedení...336 // 22.1.3 Vlastní psychoterapie...337 // 22.1.4 Zvláštnosti poruch u dětí ...339 // 22.1.5 Zvláštnosti psychoterapie s dětmi ...341 // 22.2 Druhy psychoterapeutické činnosti ...343 // 22.2.1 Řízená stimulace jednotlivých funkcí...343 // 22.2.2 Hra ...345 // 22.2.3 Cílená činnost...348 // 22.2.4 Tvůrčí činnosti ...349 // 22.2.5 Rozhovor...352 // 22.2.6 Zásahy do prostředí dítěte...357 // 22.3 Typy psychoterapeutických
přístupů...358 // 22.3.1 Motivace ...359 // 22.3.2 Orientace ...360 // 22.3.3 Chování...361 // 22.3.4 Fyziologie...364 // 22.3.5 Interpersonální vztahy ...367 // 22.4 Formy psychoterapie s dětmi...369 // 22.4.1 Individuální a hromadná psychoterapie s dětmi...370 // 22.4.1.1 Individuální psychoterapie...370 // 22.4.1.2 Hromadná psychoterapie ...371 // 22.4.2 Skupinová psychoterapie s dětmi...371 // 22.4.3 Rodinná psychoterapie s dětmi ...373 // 22.4.4 Volba psychoterapeutického postupu ...375 // 23. Psychologie v rámci služeb pro rodiny s mentálně nebo tělesně postiženým // dítětem ...377 // 23.1 Psychologické služby pro rodiny s mentálně nebo tělesně postiženým // dítětem...380 // 23.2 Práce se sourozenci postiženého dítěte ...382 // 23.3 Psychoterapeutická práce s pohybově nebo mentálně postiženým // dítětem...383 // 24. Literatura...385 // 25. Rejstřík // 395

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC