Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

Psychologie osobnosti (@@20121001-12:46:03@@) -- 
2 (hodnocen4 x )
(24.2) Půjčeno:531x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Themis, 2004
478 s.

ISBN 80-7312-038-0 (váz.)
Obsahuje přehled vybraných předpisů, doslov, resumé anglicky, údaje o autorech, stručný slovník vybraných odborných výrazů, jmenný a věcný rejstřík
Bibliografie na s. 417-428
Delikvence - hledisko psychologické - pojednání
Děti - situace obtížné - pojednání
000021534
Obsah // Předmluva ц // I. Socializace 15 // 1. Přirozenost lidského chováni a výchova 18 // Biologický determinismus Enviromentální determinismus // 2. Koncepce socializačních procesů 21 // Psychosexuální vývoj: Sigmund Freud Eriksonovy etapy osobnostního vývoje Vynořující se Self: Ch. H. Cooley a G. H. Mead Od kognitivního k morálnímu vývoji dítěte: J. Piaget a L. Kohlberg Studie o mikroprostředí 3. Činitelé socializace 36 // Rodina // Skupiny vrstevníků Škola // Komunikační média Učitelé, sociální pracovníci a jejich klienti // II. Sociální deviace a společenský řád 63 // 1. Co je deviace? 64 // Funkce deviací // Deviace a sociální kontrola // Paradoxní důsledky sociální kontroly // 2. Celkový přehled teorií sociálních deviací 73 // Osvícenství a první texty z kriminológie Fyziognomické teorie deviací Moderní sociobiologické teorie Psychologické teorie deviací Sociálně ekologická škola Teorie kulturního přenosu // Teorie strukturálního napětí Teorie sociální kontroly Teorie nálepkování Teorie sociálního konfliktu Interpretativní sociologie a teorie deviací // 3. Zločin a právní systém 140 // Druhy zločinného jednání Obecná kriminalita Kriminalita bílých límečků versus mládež Organizovaná kriminalita Kriminalita bez obětí Klasifikace kriminálních aktivit Sociální důsledky deviací // III. Životní obtíže a krize 159 // Obtížné životní situace a jejich zvládání
Co rozumíme pojmem životní krize Citové ztráty, neštěstí, katastrofy a zraňující události Obtíže a krize vzniklé v důsledku životních změn Vývoj a průběh životní krize Zpracování krize jako životní výzvy Zvláštnosti krizového vývoje u dětí a dospívajících // IV. Nezpracované tíživé situace // a jejich důsledky 215 // Adaptace na zátěž, stres a jeho vztah ke krizi Nevhodná výchova, stres a psychosomatická onemocnění Neurózy, životní konflikty a neřešené krize // Deprese, psychotická onemocnění a nebezpečí sebevraždy // V. Duševní podpora // a krizová intervence 261 // Psychologický přístup k člověku v krizi Souhrnné zásady krizové intervence Odkazy, poznámky a vysvětlivky // VI. Pedagogicko-psychologické poradenství, vzdělávání // íova dětí se speciálními )ami // a vyc potře // 1. Základní činnosti a kompetence poradenských pracovišť // Vymezení služeb v pedagogicko--psychologickém poradenství Činnosti pedagogicko-psychologických poraden Kompetence pedagogicko--psychologických poraden // 2. Činnosti speciálních pedagogických // center 287 // Kompetence speciálních pedagogických center // 3. Činnosti středisek výchovné péče pro // děti a mládež 288 // Kompetence středisek výchovné péče // 4. Rehabilitační péče v systému // vzdělávání 290 // VII. Pedagogická rehabilitace 293 // Prostředky pedagogické rehabilitace Dítě, žák se speciálními vzdělávacími
potřebami Cílové skupiny // Současné nabídky na poli pedagogické rehabilitace Druhy a typy škol a školských zařízení s rehabilitační péčí Současné problémy a limity poskytované péče a služeb Včasná intervence, prevence nej efektivnější // VIII. Náhradní výchovná péče ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních preventívne výchovné péče 307 // Diagnostický ústav Dětský domov Výchovný ústav Preventivně-výchovná péče ve školských zařízeních Charakteristika svěřenců ústavů a profesionální úrovně pracovníků Podněty a zkušenosti ze zahraničí // IX. Mladiství delikventi, trest odnětí svobody // a resocializace 321 // 1. Delikvence a disociální porucha // osobnosti 324 // Delikventní chování a trest // 2. Výkon trestu odnětí svobody // a resocializace 332 // 3. Vhodné způsoby zacházení s mladistvými delikventy 338 Diskusní skupiny // Sociálně výcvikové skupiny Skupinové poradenství Skupiny aktivního sociálního učení Skupinová psychoterapie // X. Pedagogika mimo zdi institucí // 1. Vztahy mezi pedagogikou a sociální prací // Význam výchovné práce v systému sociálních služeb Dilema pomoci, podpory a kontroly Ujasnění pojmu deinstitucionalizace Odkazy, poznámky a vysvětlivky // 2. Nízkoprahově organizovaná výchovná a sociální práce // Co si představit pod pojmem nízkoprahovost? // Čím a jak se odlišují
nízkoprahové služby od standardních? // Základní typy nízkoprahově organizovaných služeb Terénní práce a její požadavky na streetworkery // Přehled vybraných předpisů 403 // Doslov 415 // Prameny a literatura 417 // Resumé 429 // O autorech 433 // Stručný slovník vybraných odborných // výrazů 439 // Jmenný a věcný rejstřík 453 // 355 // 355 // 368

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC