Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8.5) Půjčeno:51x 
BK
Biografie
1. vyd.
Praha : Paseka, 1992
308 s. : il., mapy, portréty, geneal. tabulka ; 22 cm

objednat
ISBN 80-85192-30-6
000021577
Rekat.
Hlava první - LÉTA 1740-1815 // I. DUCHOVNÍ REVOLUCE 18. STOLETÍ... 11 // 1/1 Osvícenství... 11 // 1/2 Osvícenský absolutismus ... 12 // I/З Josefinismus... 14 // II. HABSBURSKÁ MONARCHIE VE VÍRU VÁLEK 18 // II/1 Válka o dědictví rakouské... 18 // II/2 Sedmiletá válka... 20 // II/3 Období od sedmileté války do počátků koaličních válek // proti Francii ... 23 // II/4 Od 1. koaličního tažení proti Francii к vyhlášení // rakouského císařství... 24 // II/5 Od zřízení rakouského císařství do vídeňského kongresu .. 27 // III. SOCIÁLNÍ A EKONOMICKÁ POLITIKA OSVÍCENSKÉHO ABSOLUTISMU ... 29 // III/1 Počátky osvícenských reforem ... 29 // III/2 Poddanská otázka ... 31 // III/3 Agrární reformy a jejich ohlas ... 32 // III/4 Řemeslná a manufakturní výroba... 34 // III/5 Obchod vnitrostátní i zahraniční... 37 // IV. MEZI ABSOLUTISMEM OSVÍCENSKÝM A POLICEJNÍM ... 40 // IV/1 Výtvarné umění... 40 // IV/2 Hudba a drama... 41 // ГѴ/3 Literární tvorba a publicistika... 43 // ГѴ/4 Reforma školství... 45 // IV/S Organizace vědeckého života... 47 // ГѴ/6 Svobodní zednáři a úroveň sociálního myšlení v českých // zemích... 48 // ГѴ/7 Od zemského patriotismu к modernímu českému // národnímu povědomí... 52 // hlava druhá - LÉTA 1815-1867 // I. OBECNÉ SOUVISLOSTI ČESKÉHO NÁRODNÍHO OBROZENÍ ... 60 // 1/1 Počátky utváření novodobého českého národa ... 60 // 1/2 Kultura romantismu a biedermaieru ... 61 // I/З Politické trendy v Evropě 1. poloviny 19. století... 64 //
II. RAKOUSKÉ CÍSAŘSTVÍ A ČESKÉ ZEMĚ V DOBĚ PŘEDBŘEZNOVÉ... 65 // II/l Počátky systému Svaté aliance ... 65 // П/2 Krize systému Svaté aliance... 67 // П/3 Rakouské císařství a české země... 69 // II/4 Františkovsko-metternichovský absolutismus ... 70 // II/5 Počátky průmyslové revoluce ... 73 // II/6 Zemský patriotismus v době předbřeznové... 78 // II/7 Jazykové vlastenectví a slavjanofilství v době // předbřeznové ... 79 // II/8 Politický život v českých zemích v době předbřeznové 81 // III. EVROPA A ČESKÉ ZEMĚ V DOBĚ „JARA NÁRODŮ“ ... 85 // III/1 Revoluce roku 1948/49 ... 85 // III/2 Revoluce roku 1848/49 v Rakousku ... 87 // III/3 Počátky revoluce v českých zemích... 89 // III/4 Od svatodušních bouří 1848 к májovému spiknutí 1849... 92 // IѴ. VZESTUP A PÁD BACHOVSKÉHO ABSOLUTISMU... 94 // IV/l Rakousko v evropské politice 1848—1859 ... 94 // IV/2 Bachovský systém ... 96 // IѴ/3 Obnovení ústavnosti a země Koruny české... 98 // IV/4 Vyvrcholenírakousko-pruského antagonismu ... 99 // hlava třetí - LÉTA 1867-1918 // I. RAKOUSKO-UHERSKÉ VYROVNÁNÍ... 102 // 1/1 Státoprávní uspořádání po roce 1866... 102 // 1/2 Prosincová ústava roku 1867 ... 103 // II. NOVÉ MYŠLENKOVÉ PROUDY A JEJICH NOSITELÉ ... 104 // II/1 Liberalismus... 104 // II/2 Socialismus a marxismus... 106 // II/3 Politický katolicismus a konec „ krásné epochy “... 108 // II/4 Tomáš Garrigue Masaryk... 109 // III. ČESKÁ POLITIKA ... 110 // IIІ/1 Od vyrovnánís Uhry к nezdařenému vyrovnánís Čechy .. 110 // III/2 Pasivní politika ... 112 // III/3 Aktivní politika... 114 // III/4 Sociální demokracie ... 117 // III/5 Další politické strany... 120 //
IѴ. CESTA K TRŽNÍMU HOSPODÁŘSTVÍ... 123 // IѴ/l Průmyslové revoluce a její důsledky... 123 // IѴ/2 Podnikání a česká společnost ... 124 // IѴ/3 Změny v charakteru výroby... 127 // V. České země před i. světovou válkou - kulturní a národnostní vývoj... 128 // V/l Češi, Němci a rakouský stát ... 128 // V/2 Česká kultura. Školství a věda... 132 // V/3 Vydavatelská činnost, literatura a novinářství... 133 // V/4 Kulturní činnost spolků, divadlo, výtvarné umění // a hudba... 135 // V/5 Kultura a politika ... 137 // VI. PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA... 139 // VI/1 Válka... 139 // VI/2 Odboj a vznik Československa... 141 // hlava čtvrtá // LÉTA 1918-19 38 // I. ZNAMENÍ ZRODU I ZMARU ... 148 // 1/1 Ideál demokracie a humanity ... 148 // 1/2 Idea samostatného československého státu ... 150 // I/З Komunismus a fašismus ... 151 // II. OD VERSAILLES K MNICHOVU... 155 // II/1 Vyhlášení republiky... 155 // II/2 Martinská deklarace ... 158 // II/3 Mírová konference v Paříži ... 159 // II/4 Revoluční Národní shromáždění československé ...160 // II/5 Připojení Slovenska... 161 // II/6 Německé snahy o odtržení... 162 // II/7 Připojení Podkarpatské Rusi... 163 // II/8 Spor o Těšínsko... 164 // II/9 Československé legie... 164 // II/10 Hospodářské a sociální důsledky války... 165 // II/1 Politika prvních vlád... 166 // II/12 Přijetí ústavy... 168 // II/13 Národnostní struktura ... 168 // II/14 Politická struktura ... 171 // II/15 Rozkol v sociální demokracii... 176 // II/16 Zahraniční orientace... 177 // II/17 Svehlovy vládní kabinety... 178 // II/18 Rozpad občanské koalice ... 180 // II/19 Hospodářská konjunktura 1924—1929 a světová hospodářská krize... 180 // II/20 Protikrizová opatření a politické důsledky krize ... 182 // II/21 Československo a Evropa 1925—1935 ... 183 //
II/22 Boj československé demokracie o přežití ... 184 // II/23 Republika ve smrtelném nebezpečí... 186 // II/24 Mnichov... 187 // III. KULTURNÍ OVZDUŠÍ REPUBLIKY ... 191 // III/l Kultura první republiky... 191 // III/2 Česká literární tvorba... 194 // III/3 Ostatní obory umělecké tvorby... 197 // III/4 Tělovýchova a sport... 199 // hlava pátá // LÉTA 1939-1945 // I. RYSY OKUPAČNÍHO REŽIMU ... 201 // II. VÁLKA, OKUPACE, ODBOJ // II/1 Konec samostatného československého státu... 204 // II/2 Zřízení Protektorátu Čechy a Morava a počátky domácího odboje ... 206 // II/3 Slovenská republika ... 210 // II/4 Boj za obnovu Československa v zahraničí ...211 // II/5 Domácí odboj v první fázi války ... 218 // II/6 Československo součástíprotihitlerovské koalice... 220 // II/7 Rozmach domácího odboje a nacistický teror // let 1941—42 ... 223 // II/8 Nová koncepce vnitřní a zahraniční politiky // Československa... 225 // II/9 Domácí odboj v závěrečném období války... 227 // II/10 Osvobození Československa ... 231 // III. VE STÍNU VÁLKY A OKUPACE... 236 // III/1 Život v „šedé zóně“ ... 236 // III/2 Politické poslání české kultury v letech okupace... 239 // III/3 Divadlo a film výrazem nálad české společnosti ... 242 // III/4 Postavení hudby a výtvarného umění... 243 // III/5 Ztráty české kultury a vědy v časech okupace... 246 // hlava šestá LÉTA 1945-1970 // I. NÁSTUP A DŮSLEDKY STALINISMU // v Československu... 249 // I/l Rozchod s politickým systémem předmnichovské // republiky ... 249 // 1/2 Zápas demokratických sil s komunisty ... 254 // I/З Československo a Marshallův plán... 260 // I/4 Únorový převrat... 262 // I/5 Konec nylonového věku ... 265 // 1/6 Teror jako prostředek přeměny společnosti... 268 // I/7 Základy socialistické ekonomiky... 271 //
I/8 Smrt Vůdce světového proletariátu ... 273 // II. ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ // REPUBLIKA ... 274 // II/1 Iluze změn a proměny iluzí... 274 // II/2 Jistota všedního dne... 279 // III. ČESKOSLOVENSKO A BREŽNĚVOVA // DOKTRÍNA ... 280 // III/1 Pokus o reformu socialismu v Československu roku 1968 ... 280 // ПІ/2 První fáze normalizace (srpen 1968 — duben 1969). 287 // III/3 Nástup normalizátorů a politické čistky // (dubenl968—podzim 1969) ... 291 // hlava sedmá // LÉTA 1970-1989 // I. PROBLÉMY KONTINUITY A DISKONTINUITY // DĚJIN... 294 // II. SPOLEČNOST ZAŽIVA POHŘBENÁ... 297 // II/l „Úspěchy“plánovaného hospodářství... 297 // II/2 Boj o vědomí národa... 301 // II/3 Život v „šedé zóně“ ... 304
(OCoLC)84927933
cnb000186073

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC