Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.04.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(15) Půjčeno:15x 
BK
2., upravené vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1988
311 s. : il., noty ; 24 cm

objednat
Učebnice pro vysoké školy
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstříky
000023087
Rekat.
OBSAH // Úvod (F. Sedlák) 5 // Význam hudby a její funkce v lidském životě (F. Sedlák) 7 Základní otázky didaktiky hudební výchovy (F. Sedlák) 10 // Cíl, úkoly a obsah hudební výchovy na 1. stupni základní školy (F. Sedlák) 14 // Osnovy hudební výchovy 15 // Některé problémy školní hudební výchovy 18 // Podíl hudební výchovy v etické a světonázorové výchově 19 // Psychologické základy hudební výchovy (F. Sedlák) // Základy hudebního vývoje člověka 23 // Závěry pro pedagogické řízení hudebního vývoje dětí // Problematika hudebních schopností 28 // Clasifikace hudebních schopností 30 // poruchy hudebních schopností 32 // Otázky hudebnosti a hudebního nadání 34 // Nárys hudebního vývoje dítěte v předškolním věku (F. Sedlák) 38 // V // Hudební připravenost dětí na počátku školní docházky // (F. Sedlák) 43 // Diagnostika v hudební výchově (F. Sedlák) 46 // Prověrka hudebních schopností dětí při vstupu do školy 53 // Rozvoj hudebních schopností žáků 1. stupně základní školy (F. Sedlák) 60 // Didaktické zásady v hudebním vyučování (F. Sedlák) 72 // Hudebněvýchovný a vzdělávací proces ve škole (F. Sedlák) 80 // Problémy a organizace hudebněvýchovného procesu na málotřídních školách 84 // Osobnost učitele hudební výchovy na základní škole // (F. Sedlák) 87 // Postgraduální studium učitelů 1. stupně základní školy 90 // ’Vyučovací metody (F. Sedlák) 94 // Procvičování, opakování učiva a upevňování hudebních dovedností // 12.2. Prověřování a hodnocení (klasifikace) hudebních úkonů a vědomostí 99 // 12.3. Diferenciace žáků v hudebněvýchovném procesu 101 // 13. Hudebněvýchovné systémy usilující o komplexní hudební výchovu (F. Sedlák) 104 // 13.1. Orffův Schulwerk a jeho využití v naší hudební výchově 104 // 13.2. Hudebněv
13.2. Hudebněvýchovný systém Zoltána Kodálye 107 // 13.3. Hudebněvýchovný systém D. B. Kabalevského 109 // 13.4. Hudebně pedagogické dílo E. Willemse 110 // 13.5. Systém Martenotův 111 // 13.6. Systém smyslově pohybové metody Carabo-Cone 112 // 14. Dětská hudební tvořivost a její význam v rozvoji hudebnosti dítěte (F. Sedlák) 115 // 14.1. Psychologická problematika dětské hudební tvořivosti 122 // 14.2. Pedagogicý přístup k dětské hudební tvořivosti 125 // 14.3. Vlivy prostředí a soustavné výchovy 126 // 14.4. Metodický postup v rozvoji dětských hudebně tvořivých projevů 129 //15. Pěvecká výchova ve škole a její úkoly (F. Sedlák) 135 // 15.1. Charakteristika a zvláštnosti dětského hlasu 136 // 15.2. Hlasová zkouška a klasifikace dětského pěveckého projevu 139 // 15.3. Výcvik základních pěveckých dovedností a návyků 140 // 15.4. Pozornost žákům pěvecky málo rozvinutým 149 // 15.5. Hlasové poruchy u dětí 150 // 15.6. Zásady hlasové a duševní hygieny 151 // 16. Vokálně intonační činnosti a jejich funkce v hudebním rozvoji dětí (F. Sedlák) 154 // 16.1. Z dějin vokální intonace 157 // 16.2. Přínos maďarské intonační metody Z. Kodálye 162 // 16.3. Souhrn podnětů z domácích a cizích metod pro intonační výchovu na našich školách 166 // 16.4. 1 Nástin intonačního postupu pro žáky 1.—4. ročníku 168 // 16.5. Základy sluchové analýzy 176 // 17. Hra na dětské hudební nástroje jako součást školní hudební výchovy (R. Siebr) 179 // 17.1. Popis a využití dětských hudebních nástrojů 180 // 17.2. Metodický postup při dětské instrumentální hře 189 // 17.3. Některé metodické pokyny ke hře instrumentálních doprovodů 194 // 18. » Hudebně pohybová výchova (F. Sedlák) 200 // 19. Estetickovýchovná práce s písní (F. Sedlák) 205 //
19.1. Ideová a světonázorová výchova písní 209 // 19.2. Aktivizační prvky při osvojování písně pěveckou nápodobou 211 // 19.3. Ukázka práce s písní // Dvojhlasý a vícehlasý zpěv 216 // Postup při zpěvu dvojhlasé a vícehlasé písně 220 // Příčiny neuspokojivého hudebního rozvoje dětí (F. Sedlák) 222 Práce s žáky pěvecky a hudebně opožděnými a s žáky nadanými 224 // » Problémy hudebního vnímání a poslechu hudby ve škole // (F. Sedlák) 227 // Základní poznatky z fyziologie hudebního slyšení 227  Psychologické předpoklady hudebního vnímání 230 // Úloha a rozvoj hudebních schopností v poslechových činnostech // Význam prostorových i motorických složek a řečové zkušenosti ve vnímání hudby 235 // Tvořivé (kreativní) prvky v hudebním vnímání 238 Didaktický přístup k hudebnímu dílu 240 // Smysl a úkoly poslechových činností ve škole 240 // Sepětí poslechu hudby s ostatními hudebními činnostmi a s výtvarným projevem 240 // Rozbor a výklad hudebního díla. Analyticko-syntetická činnost posluchače 243 // Vnímání hudebně výrazových a formotvorných prostředků Současné nedostatky poslechu hudby ve škole 249 // Metodický postup při předvádění a výkladu hudebního díla Ukázka metodické práce se skladbami k poslechu hudby // v hudební výchově (F. Sedlák) 260 // Vyučovací hodina v hudební výchově (F. Sedlák) 262 // Příprava učitele hudební výchovy na vyučování (F. Sedlák) 266 // Práce s učebnicemi hudební výchovy a s metodickými příručkami (F. Sedlák) 270 // Didaktická technika v hudebním vyučování (F. Sedlák) 273 // Mimotřídní a mimoškolní hudební výchova (F. Sedlák) 279 // Nepovinný sborový zpěv (F. Sedlák) 280 // Instrumentální kroužky a skupiny (F. Sedlák) 282 // Koncerty pro mládež a hudební besedy (R. Siebr) 283 //
Hudební výchova v pionýrských oddílech, družinách mládeže a v letních pionýrských táborech (F. Sedlák) 286 // Řízení hudebněvýchovné práce (F, Sedlák) 289 // Ředitel školy, okresní školní inspektor a hudební výchova 289 // Metodická sdružení, pomoc okresních a krajských metodiků 290 // Studijní literatura (F. Sedlák) 294 // Rejstřík věcný 299 // Rejstřík osob 305 // 311
(OCoLC)39412334
cnb000039793

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC