Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
1. vyd.
Olomouc : Univerzita Palackého, 2002
117 s. : il.

ISBN 80-244-0458-3 (brož.)
Obsahuje ilustrace, předmluvu, bibliografické citace, přílohy a prameny
Bibliografie: s. 109-112
Práce diplomové - vypracování - příručky
000023320
Obsah // Předmluva...3 // 1 Než začneme psát diplomovou (závěrečnou) práci...9 // 1.1 Jak zvolit téma práce...9 // 1.2 Zadání práce...10 // 1.3 Příprava práce...11 // 2 Postup při zpracování diplomové (závěrečné) práce...12 // 2.1 Shromažďování literatury a pramenů...12 // 2.2 Stanovení cíle a hypotézy...13 // 2.3 Volba výzkumného vzorku...13 // 2.4 Třídění získaného materiálu...13 // 2.5 Vypracování struktury práce...14 // 2.6 Průběžné konzultace...15 // 2.7 Základní formy zpracování textu...15 // 3 Formální a obsahová stránka diplomové (závěrečné) práce...17 // 3.1 Základní technické údaje...17 // 3.2 Titulní strana...18 // 3.3 Prohlášení...19 // 3.4 Obsah...19 // 3.5 Úvod...20 // 3.6 Vlastní práce...20 // 3.7 Závěr...22 // 3.8 Poznámkový aparát...22 // 3.9 Použitá literatura a prameny...24 // 3.10 Přílohy...24 // 3.11 Seznam zkratek...25 // 3.12 Konečná úprava práce...25 // 4 Obhajoba diplomové (závěrečné) práce...26 // 4.1 Příprava na obhajobu...26 // 4.2 Průběh obhajoby...27 // 5 // 5 Bibliografické citace...29 // 5.1 Základní pojmy...29 // 5.2 Specifikace prvků používaných při bibliografické citaci...30 // 5.2.1 Primární odpovědnost...30 // 5.2.2 Název...31 // 5.2.3 Podřízená odpovědnost...32 // 5.2.4 Vydání...32 // 5.2.5 Nakladatelské údaje...33 // 5.2.6 Standardní číslo...35 // 5.3 Příklady bibliografických citací... 35 // 5.3.1 Monografické publikace...35
// 5.3.2 Seriálové publikace...36 // 5.3.3 Kapitoly nebo části monografických publikací...36 // 5.3.4 Příspěvky v monografických publikacích...37 // 5.3.5 Články v seriálových publikacích... 37 // 5.3.6 Patentové dokumenty... 38 // 5.4 Odkazy na citace...38 // 5.5 Elektronické dokumenty nebo jejich části...40 // 5.5.1 Základní pojmy...40 // 5.5.2 Elektronické monografie, // databáze a počítačové programy...41 // 5.5.3 Elektronické seriálové publikace...43 // 5.5.4 Elektronické nástěnky, // diskusní fóra a elektronické zprávy... 44 // 5.6 Autorský zákon...45 // 6 Co bychom měli znát z pravopisu...46 // 6.1 Pravidla českého pravopisu...46 // 6.2 Zkratky a značky... 47 // 6.3 Dělení slov...48 // 6.4 Psaní spřežek...49 // 6.5 Spojovník...49 // 6.6 Pravopis -i/-y ve shodě přísudku s podmětem...51 // 6.7 Interpunkční znaménka...52 // 6.7.1 Tečka...52 // 6.7.2 Čárka...53 // 6.7.3 Středník...57 // 6.7.4 Otazník...57 // 6 // 6.7.5 Vykřičník...57 // 6.7.6 Dvojtečka...58 // 6.7.7 Uvozovky... 58 // 6.7.8 Pomlčka...59 // 6.7.9 Odsuvník (apostrof)...59 // 6.8 Funkce tří teček...59 // 6.9 Kladení závorek...60 // 6.10 Zásady pro psaní interpunkčních znamének...60 // 7 Co bychom měli znát ze slohu...62 // 7.1 Jazykové prostředky se slohovou platností...62 // 7.1.1 Tvaroslovné prostředky se slohovou platností...62 // 7.1.1.1 Podstatná jména...62 // 7.1.1.2 Přídavná jména...64 // 7.1.1.3 Zájmena...64
7.1.1.4 Číslovky...65 // 7.1.1.5 Slovesa...66 // 7.1.1.6 Příslovce...67 // 7.1.1.7 Předložky...67 // 7.1.1.8 Spojky...68 // 7.1.1.9 Citoslovce...68 // 7.1.2 Slovotvorné prostředky se slohovou platností...68 // 7.2 Základní chyby ve stylizaci projevu...70 // 7.2.1 Chyby obsahové...70 // 7.2.2 Kompoziční chyby...70 // 7.2.3 Chyby stylizační...71 // 7.2.4 Prohřešky proti logičnosti vyjadřování...76 // 7.2.5 Prohřešky proti zachování pravdivosti projevu...76 // 8 Některá specifika diplomového úkolu // obhajovaného na katedře hudební výchovy...78 // 8.1 Umělecký výkon jako hlavní složka diplomového úkolu...78 // 8.2 Problematika notových příkladů v diplomové práci...80 // 8.3 Specifika pramenů hudební povahy, // metod muzikologických prací a doplňky ? literatuře...80 // 8.3.1 Metody a povaha pramenů...81 // 8.3.2 Doporučená literatura...82 // 7 // 9 Informace pro posluchače, // kteří zpracovávají témata diplomových (závěrečných prací) zadaná Katedrou technické výchovy // Pedagogické fakulty UP v Olomouci...84 // 10 Informace pro posluchače, // kteří zpracovávají témata diplomových (závěrečných) prací zadaná na Katedře učitelství tělesné výchovy // Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci...88 // 10.1 Struktura diplomové nebo závěrečné práce...88 // 10.2 Tabulky, graíý, obrázky...90 // 10.3 Grafický záznam pohybu...91 // 10.4 Záznam pohybové skladby... 93 // 10.5 Popis pohybu, pohybů
cvičence v sestavě nebo ve skladbě... 93 // 11 Práce s počítačem...94 // 11.1 Praktické rady pro práci s textovým editorem...94 // 11.2 Několik rad pro práci s internetem...101 // Literatura...111 // Přílohy a prameny...113 // Titulní strana diplomové práce...115 // Návrh prohlášení...116 // Návrh poděkování...116 // Anotace diplomové práce...117 // 8

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC