Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:6x 
BK
1. vyd.
Olomouc : Univerzita Palackého, 2001
289 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-244-0231-9 (brož.)
Bibliografie na s. 283-288
Děti postižené - integrace pedagogická - příručky
000023331
Několik slov úvodem ...8 // 1. Obecné podmínky školské integrace // v České republice ...10 // 1.1 ? pojmu integrace ...10 // 1.2 Vývoj školské integrace v České republice ...17 // 1.3 Současný stav školské integrace v ČR ...23 // 1.3.1 Právní úprava základních náležitostí // školské integrace ...23 // 1.3.2 Metodický pokyn MŠMT ? integraci // dětí se speciálními vzdělávacími potřebami ...29 // 1.3.3 Faktory ovlivňující úspěšnost školské // integrace ...31 // 1.3.3.1 Rodina ...33 // 1.3.3.2 Škola přijímající dítě s postižením ...36 // 1-3.3.? Učitel a jeho role ve školské integraci ...36 // 1.3.3.4 Poradenská pracoviště ve vztahu // ? integraci ...37 // 1.3.3 5 Forma integrace ...39 // 1.3.3.6 Prostředky speciálně pedagogické // podpory ...40 // 1.3.3.7 Další faktory ...42 // 1.3.4 Individuální vzdělávací program ...45 // 2. Specifické vývojové poruchy // školních dovedností ...53 // 2.1 Termíny v oblasti specifických // vývojových poruch učení ...53 // 2.2 Nespecifické projevy SVPU ...56 // 2.2.1 Deficity (poruchy) pozornosti ...57 // 2.2.2 Zvýšená unavitelnost ...58 // 2.2.3 Deficity paměti ...59 // 2.2.4 Motorické deficity ...60 // 2.2.5 Obtíže v časoprostorové orientaci // a ve vnímání posloupnosti ...60 // 2.2.6 Obtíže v pravolevé orientaci ...6l // Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné Škole // 2.2.7 Obtíže v jazyce a v řeči ...61 // 2.2.8 Emoční labilita, psychomotorická // instabilita ...63 // 2.2.9 Poruchy aktivity ...65 // 2.2.10 Poruchy senzorické integrace ...66 // 2.2.11 Poruchy hmatového vnímání ...66 //
2.3 Specifické deficity ve čtení, psaní // a matematice ...66 // 2.3- 1 Specifická vývojová porucha čtení // (dyslexic) ...66 // 2.31.1 Diagnostika ...68 // 2.3.1.2 Pseudodyslexie ...69 // 2.3.2 Dysortografie ...69 // 2.3- 3 Doporučené metody a pomůcky // pro intervenci ...71 // 2.3.4 Specifická vývojová porucha psaní (dysgrafie) ...73 // 2.3 Doporučené postupy při intervenci ...74 // 2.3.5 Specifická vývojová porucha počítání (dyskalkulie) ...74 // 2.3- 5.1 Doporučené náměty pro práci ...76 // 2.3- 6 Dyspinxie ...79 // 2.3.7 Dysmuzie ...79 // 2.3.8 Dyspraxie ...79 // 2.4 Hodnocení a klasifikace dětí s SVPU ...80 // 2.4.1 Individuální studijní plán ...81 // 2.4.2 Integrace žáka s SVPU ...81 // 2.4.3 Širší slovní hodnocení ...82 // 2.5 Farmakoterapie ...83 // 2.6 Neverbální poruchy učení ...84 // 2.7 Kineziologie, EEG-biofeedback ...84 // 2.8 Využití multimédií ...84 // 2.9 Úprava pracovního prostředí pro dítě s SVPU ...85 // 3. Dítě s poruchou mobility ...87 // 3-1 Teoretická východiska poruchy mobility dítěte školního věku ...88 // 3.2 Některé specifičnosti pedagogické činnosti dítěte s poruchou hybnosti ...90 // 3.2.1 Dítě s tělesným postižením ...95 // 3.2.2 Dítě s nemocí ...103 // 3.2.3 Dítě se zdravotním oslabením ...111 // 3.3 Dítě s poruchou hybnosti a jeho // pohybový režim ...115 // 3.4 Uplatňování pomůcek u dítěte s poruchou hybnosti ...116 // 4. Dítě se zrakovým postižením ...123 // 4.1 Vymezení základní terminologie ve vztahu k žákům se zrakovým // postižením ...123 // 4.2 Příznaky doprovázející zrakové postižení ...125 // 4.3 Předpoklady pro úspěšné začlenění dítěte se zrakovým postižením do běžné // školy ...126 // 4.4 Specifika v přístupu k slabozrakým žákům ...129 // 4.5 Specifika v přístupu k nevidomým žákům ...133 //
4.6 Specifika v přístupu k žákům s poruchami binokulárního vidění ...136 // 4.7 Význam a využitelnost výpočetní techniky při výuce žáků se zrakovým postižením ...140 // 5. Dítě s narušenou komunikační schopností ...145 // 5.1 Dítě s narušeným vývojem řeči ...153 // 5.2 Dítě s nesprávnou nebo vadnou výslovností ...156 // 5.3 Dítě s poruchou hlasu ...158 // 5.4 Dítě s narušením zvuku řeči ...161 // 5.5 Dítě se specifickou poruchou učení ...163 // 5.6 Dítě s koktavostí ...167 // 5.7 Dítě s elektivním mutismem ...171 // 5.8 Dítě s dysartrií ...172 // 5.9 Dítě s autismem ...174 // 5.10 Dítě s breptavostí ...176 // 5.11 A co závěrem? ...177 // 6. Dítě se sluchovým postižením ...179 // 6.1 Vyšetření sluchu a sluchová protetika ...181 // 6.2 Výchovné vzdělávací péče o sluchově postižené ...185 // 6.3 Sluchově postižený ve slyšící společnosti ...187 // 6.4 Specifika zrakového vnímání ...191 // 6.5 Recepce a produkce mluvené a psané řeči ...197 // 7. Dítě s poruchami chování ...202 // 7.1 Poruchy chování z hlediska speciálně pedagogického ...202 // 7.2 Poruchy chování podle stupně společenské závažnosti ...203 // 7.3 Poruchy chování z hlediska věku ...204 // 7.4 Poruchy chování podle převládající složky osobnosti ...206 // 7.5 Poruchy chování u dětí se syndromem lehké mozkové dysfunkce ...206 // 7.6 Konkrétní projevy problémového chování ...207 // 7.6.1 Dětská neposlušnost a nekázeň ...207 // 7.6.2 Vzdorovitost ...208 // 7.6.3 Negativismus ...208 // 7.6.4 Lež ...209 // 7.6.5 Záškoláctví ...211 // 7.6.6 Patologické závislosti ...212 // 7.6.6.1 Drogová závislost ...212 // 7.6.6.2 Závislost na alkoholu ...214 // 7.6.6-3 Tabakismus ...214 // 7.6.6.4 Závislost na hracích automatech ...214 // 7.6.7 Sebevražda ...216 // 7.6.8 Krádež ...217 // 7.6.9 Šikana ...219 //
8. Dítě s mentální retardací ...221 // 8.1 Některá osobnostní specifika dětí s mentální retardací ...221 // 8.2 Integrace dítěte s mentální retardací ...231 // 8.3 Dodatek ke školské integraci dětí s mentální retardací ...250 // 9. Některé terapeuticko - formativní přístupy při integraci dětí s mentální retardací ...259 // 9.1 Obecné vymezení, definování, klasifikace a cíle ...260 // 9.2 Specifika přístupů u dětí s mentální retardací ...261 // 9.2.1 Dramaterapeutické postupy ...263 // 9.2.2 Muzikoterapeutické postupy ...267 // 9.2.3 Arteterapeutické postupy ...273 // 9.2.4 Biblioterapeutické postupy ...279 // Literatura ...283
(OCoLC)50341221
cnb001022106

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC