Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13.5) Půjčeno:81x 
BK
Praha : Univerzita Karlova, 2001
143 s.

objednat
ISBN 80-7290-058-7 (brož.)
Bibliografie: s. 5-6
Výchova výtvarná - didaktika - učebnice vysokošk.
000023532
1. VÝTVARNÁ VÝCHOVA SE PŘEDSTAVUJE Výtvarné vnímání, cítení, myslení a vyjadřování - Výtvarné vnímání, cítění a myslení, Vizuální orientace, Schopnost používat // výtvarný jazyk, Rozmanitost a tvořivost ...9 // Výtvarná výchova se představuje - Výtvarné vzdělávání, Výchovné působení, Vztah mezi poznáváním, citovým životem a schopností rozeznávat dobro a zlo, Učitel výtvarné výchovy ...12 // Vývoj výtvarného projevu - Vývoj dětského výtvarného projevu, Výtvarně projevové, věkem podmíněné zvláštnosti ...19 // Výtvarně projevové typy žáků - Výtvarně projevový typ, Různé přístupy k výtvarné typologii, Uplatnění výtvarné typologie ve školní praxi ...22 // 2. MOST MEZI VÝTVARNÝM PROJEVEM DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍM // Zájmová výtvarná výchovy v 2. polovině 20. století - Zájmová výtvarná výchova padesátých a šedesátých let. Odraz změn v sedmdesátých a osmdesátých letech, Priority výtvarné výchovy v LŠU ...33 // Současné tendence ve VO ZUŠ, dříve ve VO LŠU - Nové prvky v nazírání na výchovu, Metody a formy výtvarně výchovné práce 39 // Most mezi výtvarným projevem dětství a dospívání, Výtvarná výpověď - Koncept a prekoncept, Analytický a imaginatívni přístup, Nebezpečí výtvarné výpovědi ...43 // Most mezi výtvarným projevem dětství a dospívání, Setkávání se skutečností - Prožitkové aktivity, Volné ztvárnění reality a výtvarný problém, Proměny, Studijni kresba, malba // a modelování dospívajících ...47 // Most mezi výtvarným projevem dětství a dospívání, Poznávání výtvarného řádu - Výtvarný jazyk, Výtvarná hra, Výtvarná // etuda, Témata výtvarných etud, Návrh a jeho realizace ...50 //
Most mezi výtvarným projevem dětství a dospívání, Výtvarná kultura - Receptivní přístupy, Vlastní tvorba motivovaná uměleckým dílem, Animace v galerii ...54 // 3. STRUKTURACE UČEBNÍ LÁTKY - VÝTVARNÉ ŘADY A PROJEKTY // Problémové vyučování jako základ výchovně vzdělávacích procesů - Moderní škola C. Freineta, Problémové vyučování jako poznávací proces, Konstruktivní myšlení a výtvarná výchova ...59 // Výtvarný námět, výtvarný problém a výtvarná technika - Vnitřní skladba úloh, Vztahy mezi tématem, výtvarným problémem a výtvarnou technikou ...63 // Výtvarně projektová výuka - Práce ve větších tematických celcích, Polemika o projektování výtvarné výchovy ...71 // Řady výtvarných prací a výtvarné projekty - Výtvarné řady, Výtvarné projekty ...78 // 4. ORGANIZACE VÝUKY V ZUŠ // Základní umělecká škola a její výtvarný obor - Základní umělecká škola, Varianty studijních možností, Obsah studia // Dětské nadání a studium v ZUŠ - Výtvarné nadání, Výběr žáků ke studiu, Ukončování studia // Organizace výuky, navazující povinnosti učitele - Plánování výtvarných činností, Průběh vyučovací jednotky, Navazující povinnosti učitele // Výstavy, přehlídky a soutěže - Veřejná prezentace dětských výtvarných prací, Výstava jako součást výuky, Celostátní přehlídka jako impuls k vývoji oboru // 5. UČEBNÍ OSNOVY PRO VÝTVARNÉ OBORY ZUŠ // Pojetí učebních osnov pro VO ZUŠ — Vývoj výtvarné výchovy a její budoucnost. Nové školské dokumenty, Společné prvky studijních programů // Učební osnovy pro VO ZUŠ - Přístup k učebním osnovám, Předměty vzdělávání ve VO ZUŠ .// Pojetí rámcového vzdělávacího programu pro VO ZUŠ - Výchovně vzdělávací cíle, Kompetence žáků, Stavba RVP //
Rámcový vzdělávací program v modelových programech - Výtvarné vyjadřování v kresbě, malbě, grafice a modelování, Svět a jeho ztvárnění v materiálu, Linie, barva, tvar a zajímavý námět, Metodické impulsy, Most mezi výtvarným projevem dětství a dospívání, Poznávání, prožívání a hodnocení světa, Duchovní a smyslová výchova, Artefiletika ...// Příprava ke studiu na středních a vysokých školách s výtvarným zaměřením - Rozšířené studium, Okruhy aktivit, Perspektivní vyjadřování prostoru ...128 // 6. MODELOVÉ STUDIJNÍ PROGRAMY // Výtvarné vyjadřování v kresbě, malbě, grafice a modelování // Koncepce studijního programu, Okruhy vzdělávání ...136 // Materiál a jeho zpracování v různých okruzích výtvarných aktivit - Koncepce studijního programu, Okruhy vzdělávání ...141 // Mezi linií, barvou, tvarem a zajímavým námětem - Koncepce studijního programu, Okruhy vzdělávání ...147 // Metodické impulsy - Koncepce studijního programu, Okruhy vzdělávání ...150 // Most mezi výtvarným projevem dětství a dospívání - Koncepce studijního programu, Okruhy vzdělávání ...154 // Poznávání, prožívání a hodnocení světa - Koncepce studijního programu, Okruhy vzdělávání ...159 // Smyslová a duchovní výchova - Koncepce studijního programu, Okruhy vzdělávání ...161 // Artefiletika - Koncepce studijního programu, Okruhy vzdělávání ...165 // 7. VÝTVARNÉ TECHNIKY // Výtvarné techniky a výtvarná výchova - Výtvarné umění a výtvarná výchova, Cesta k samostatné volbě výtvarných technik // Kresba // Malba // Grafika // Prostorová tvorba // Netradiční výtvarné postupy ...192

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC