Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
SE
Seriál, periodikum
Referát, resumé
Publikace z konference
Praha : Scriptorium, [1981]-
sv. ; 21 cm
Externí odkaz    Online verze: http://www.ahmp.cz/eng/index.html?mid=24&wstyle=0&page=%27%27 

2007-
0231-7443
1x ročně
Popsáno podle: sv. 26 (2007)
Dříve jako monografie
Některé svazky mají rozlišovací názvy
Některé svazky mají ISBN
Obsahuje bibliografické odkazy
Český, anglický, německý,polský a slovenský text; německé a anglické resumé
Vydavatel: Archiv hlavního města Prahy
978-80-86852-21-8 (sv. 26 ; Archiv hl. m. Prahy ; brož.) 978-80-86197-93-7 (sv. 26 ; Scriptorium ; brož.) 978-80-86852-27-0 (sv. 27 ; Archiv hl. m. Prahy ; brož.) 978-80-87271-06-3 (sv. 27 ; Scriptorium ; brož.) 978-80-86852-30-0 (sv. 28 ; Archiv hl. m. Prahy ; brož.) 978-80-87271-15-5 (sv. 28 ; Scriptorium ; brož.) 978-80-86852-35-5 (sv. 29 ; Archiv hl. m. Prahy ; brož.) 978-80-87271-34-6 (sv. 29 ; Scriptorium ; brož.) 978-80-86852-67-6 (sv. 33 ; Archiv hl. m. Prahy ; brož.) 978-80-88013-24-2 (sv. 33 ; Scriptorium ; brož.) 978-80-86852-71-3 (sv. 34/2015 ; Archiv hl. m. Prahy ; brož.) 978-80-88013-43-3 (sv. 34/2015 ; Scriptorium ; brož.)
000023750
SVAZEK XXVII / 2008, MĚSTO A INTELEKTUÁLOVÉ OD STŘEDOVĚKU DO ROKU 1848 :   Pešek, Město a intelektuálové. Od středověku do roku 1848 ...11 // Dominik Budský, Intelektuálové v Metropolitní kapitule pražské od druhé poloviny 14. století do počátku husitství ...21 // Hana Pátková, Soukromí měšťanští písaři v Praze ve 14. století ...63 // Zdeněk Uhlíř, Prokop Písař: úředník, nebo intelektuál? ...69 // Roman Stelmach, Elity kulturalne śląskich klasztorów średniowiecznych w świetle materiałów archiwalnych ...79 // Janusz Tandecki, Elity intelektualne w wielkich miastach państwa zakonu krzyżackiego w Prusach w średniowieczu ...101 // Renata Skowrońska-Kamińska, Elity polityczne wielkich miast pruskich w pierwszej połowie XV wieku ...125 // Ewa Wółkiewicz, Syndycy wrocławscy w średniowieczu i czasach nowożytnych ...149 // Michal Svatoš, Vzdělanci a intelektuálové v českých zemích středověku a raného novověku ...177 // Blanka Zilynská, Pražští univerzitní intelektuálové 15. století v „neintelektuální“ roli soudců. Univerzitní jurisdikce v příkladech ...187 // Jiří Stočes, Absolventi pražské právnické univerzity (1372–1418) ve službách hanzovních měst ...199 // Gerhard Jaritz, Buch und Prestige im städtischen Raum des Spätmittelalters am Beispiel Österreichs ...235 // Christine Christ- von Wedel, Das Selbstverständnis des Erasmus von Rotterdam als „Intellektueller“ im städtischen Kontext des 16. Jahrhunderts ...243 // Hans Ulrich Bächtold, „Ihr seid das Salz der Erde“. Heinrich Bullinger – Vom streitbaren Intellektuellen zum Kirchen­politiker ...255 // Claudia Resch, Sprichwörtliche Intellektuellenschelte im 16. Jahrhundert: Verdichtete Kritik an verkehrten Gelehrten ...265 // Viliam Čičaj, Pokus o profil mestského politika ...287 //
Josef Hrdlička, Vzděláním ke kariéře? Vzdělanostní předpoklady kariér lokálních úředníků v raném novověku (Jindřichův Hradec 1550-1700) ...299 // Pavel B. Kůrka, Jan Kotva – rudolfínský úředník – amatér ...329 // Jan Kašpar, Novoměstský radní Jan Sferýn ze Sferýnu a část jeho knižní sbírky v knihovně františkánů u Panny Marie Sněžné ...337 // Helena Peřinová, Doktoři versus patriciát. Postavení graduantů v říšských městech Frankfurtu a Norimberku v 16.–18. století ...383 // Hana Jordánková – Ludmila Sulitková, Mobilita městské inteligence v raném novověku (na příkladu královského města Brna) ...395 // Zdzisław Noga, Profesorowie uniwersytetu we władzach miasta Krakowa (XV–XVIII wiek) ...419 // Krzysztof Gajdka, Daniel Naborowski i Maciej Vorbek Letto w. Spektakularne kariery mieszczańskie w pierwszej połowie XVII wieku ...427 // Włodzimierz Zientara, Die Litterati im städtischen Regierungsapparat Danzigs ...439 // Jaroslava Hausenblasová, Intelektuálové na cestách. Kulturní okruh Ferdinanda I. mezi Vídní a Prahou v první polovině 16. století ...451 // Pavel Štěpánek, Španělští intelektuálové v Praze ...467 // Jaroslava Kašparová, Španělský jazyk, španělské knihy a čeští intelektuálové 16.–17. století ...499 // Eva Frimmová, Slovenskí profesori na pražskej univerzite v predbielohorskom období (s prihliadnutím na osobnosť Petra Fradelia) ...523 // Angela Škovierová, Slovenský humanista Ondrej Rochotský a jeho pôsobenie na mestských školách v Čechách ...547 // Miroslava Jouzová, Kolínští humanisté v 16. století ...559 // Josef Šebesta, Johannes Knefelius a literátské bratrstvo u sv. Jindřicha jako centrum intelektuálů v Praze kolem roku 1590 ...585 //
Hana Hrachová – Kateřina Maýrová, Intelektuál a hudba. Příspěvek k dějinám hudby v raně novověkých Rokycanech ...599 // Michal Bada, Niektorí intelektuáli v Bratislave v 16. storočí ...653 // Klára Komorová, Corpus Juris Hungarici a jeho zostavovateľ ...679 // Helena Saktorová, Juraj Turzo ako podporovateľ vzdelanosti ...699 // Anna Ziemlewska, Rola wykształcenia w Rydze pod koniec XVI i początkach XVII wieku ...717 // Olga Fejtová, Novoměstské měštky v raném novověku – litteratae či illiteratae. Příspěvek k problematice vzdělání žen v měšťanském prostředí ...727 // Jean-Louis Georget, Die Universität Tübingen als Beitrag der Intellektuellen zur Entstehung der württembergischen Identität ...761 // Jan-Andrea Bernhard, Debrecen als protestantisches Zentrum Oberungarns im 18. Jahrhundert. Die Bedeutung der Peregrination für das Bildungsniveau der intellektuellen Elite ...781 // Marek Podlasiak, Zur Rolle der Professoren des Akademischen Gymnasiums bei der Entwicklung des Theaterlebens in Thorn im 17. und 18. Jahrhundert ...801 // Andrzej Klonder, Nauczyciele i medycy. Bieda i bogactwo intelektualistów w miastach Polski XVI–XVII ...813 // David Tomíček, Profesní každodennost lékařských povolání v městském prostředí 16. století ...827 // Miroslav Kamenický, Počiatky technickej inteligencie v stredoslovenských banských mestách v 17.–18. storočí ...837 // Bogusław Dybaś, Cudze chwalicie... Perypetie inżynierów z rodziny Strakowskich w Gdańsku w XVII wieku ...855 // Stanislav Balík, Pražská advokacie v letech 1648–1781 ...867 // Lubomír Slavíček, „Honestus et eruditus civis et artifex“. Umělecké a knižní sbírky vzdělaných měšťanských umělců 18. století (Brno, Moravská Třebová, Praha) ...875 // Mária Kohútová, Mestskí vzdelanci vo vidieckom prostredí ...915 //
Jean-Claude Cantieni, Intellectum & Ingenium zu Lande: Komplementarität? Intellekt: ein Privileg der Stadt oder der Republik? ...925 // Miroslav Novotný, Českobudějovické piaristické gymnázium a utváření vrstvy moderní inteligence na jihu Čech (1762–1848) ...935 // Milada Sekyrková, Ze stížností na pražské studenty v první polovině 19. století ...959 // Carsten Kretschmann, Intellektuelle im bürgerlichen Verein? Die Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft in Frankfurt am Main ...971 // Marie Macková, Elita ducha, nebo elita moci? Venkovské město a patrimoniální úřednictvo v první polovině 19. století ...989 // Undine Wagner, Zur Bedeutung der Intellektuellen für das Musikleben, die Musikausbildung und die Musikpublizistik in Prag in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ...1001 // Ludmila Hlaváčková, Patřili ranlékaři v první polovině 19. století v Praze k intelektuálům či k inteligenci? ...1037
SVAZEK XXVIII / 2009, ŽIVOT PRAŽSKÝCH PALÁCŮ :   Jiří Pešek, Život pražských paláců. Šlechtické paláce jako součást městského organismu od středověku na práh moderní doby ...11 // Petr Fidler, „Form follows Function“. Zur Funktionalität der Profanarchitektur der frühen Neuzeit ...25 // Guido Hinterkeuser, Berlin – Wien – Prag: Andreas Schlüter, Johann Bernhard Fischer von Erlach und das Palais Gallas ...59 // Martin Krummholz, Clam-Gallasův palác a jeho umělecký význam ...77 // Lubomír Konečný, Clam-Gallasův palác – emblematická architektura? ...91 // Manuel Weinberger, Das Wiener Palais Clam-Gallas ...99 // Ulrike Seeger, Městský palác prince Evžena ve Vídni jako možný vzor pro Jana Václava hraběte Gallase ...109 // Marie Mžyková, Přepych, sláva a pád aristokrata: Eduard hrabě Clam-Gallas ...125 // Jiří Kropáček, Arcibiskupský palác: účelnost a styl ...143 // Ladislav Daniel, Šternberský palác na Hradčanech: Funkce – struktura – výzdoba ...159 // Jiří Kubeš, Palác rodu Colloredů z Wallsee na Malé Straně v první polovině 18. století ...171 // Miroslava Jouzová – Ladislav Jouza, Adolf Vratislav ze Šternberka jako stavebník pražského paláce na Malé Straně a barokního areálu v Zásmukách ...193 // Małgorzata Wyrzykowska, Barokowe pałace lojalistycznej arystokracji i cesarskich urzędników we Wrocławiu w orbicie wpływów Wiednia i Pragi (na wybranych przykładach) ...219 // Martin Mádl, Malířská výzdoba barokních šlechtických rezidencí v Čechách ...241 // Radka Miltová, Vztah ikonografické náplně nástěnných maleb k funkčním členěním rezidencí – slavkovský příklad ...277 // Vítězslav Prchal, Palácová zbrojnice hrabat Černínů na Hradčanech jako typ „umělecké sbírky“ ...301 // Jan Royt, Domácí středověké kaple v pražských domech a palácích ...327 //
Waldemar Komorowski – Bogusław Krasnowolski, Średniowieczne i renesansowe pałace krakowskie ...337 // Marek Walczak, Domniemany pałac królewski z drugiej połowy XIV wieku przy Rynku Głównym nr 17 w Krakowie ...355 // Urszula Sowina, Ze studiów nad standardem życia patrycjuszy krakowskich w późnym średniowieczu ...371 // Renata Skowrońska-Kamińska, Posiadłości ziemskie mieszczan toruńskich w połowie XV wieku. Przyczynek do badań nad mieszczaństwem i rycerstwem ziemi chełmińskiej w średniowieczu ...389 // Kamila Follprecht, Szlacheccy właściciele kamienic Rynku krakowskiego od XVI do XVIII wieku ...399 // Agnieszka Sugalska, Rezydencje książąt śląskich w późnośredniowiecznym i wczesnonowożytnym Wrocławiu ...411 // Helena Peřinová, Pozdně renesanční měšťanské paláce v Praze a Norimberku ...435 // Jennifer Verhoeven, Ignoriert oder rezipiert? – Die Auswirkungen des Palais Thurn und Taxis auf die Frankfurter Patrizierarchitektur des 18. Jahrhunderts ...451 // Anja Wildenhayn, Bürgerliche Repräsentation in der Leipziger Architektur der Barockzeit ...469 // Sandra Maria Rust, Das Palais Thinnfeld in Graz (1740–1742). Ein Bauwerk nach Plänen des Wiener Hofbaumeisters Anton Erhard Martinelli ...485 // Ewa Barylewska-Szymańska, Domy szlachty w osiemnastowiecznym Gdańsku ...505 // Hana Vobrátilková, Měšťanské rezidence na Starém Městě pražském ve světle vizitačního protokolu Tereziánského katastru ...535 // Pavel Suchánek, Rezidence preláta v první polovině 18. století. Prelatura premonstrátské kanonie na Hradisku u Olomouce ...549 // Anna Fundárková, Bratislavský palác Pavla Pálffyho ...557 // Diana Duchoňová, Mestské sídla šľachty v Trnave a malokarpatských mestách v ranom novoveku ...575 // Dariusz Główka, Rezydencje magnackie w Warszawie w XVIII wieku ...591 //
Magdalena Bąk – Anna Krysztofiak, Polska w miniaturze, czyli wizyta w pałacu Potockich w Warszawie ...609 // Anna G. Piotrowska, Pałace arystokracji jako centra życia muzycznego – na przykładzie Pałacu Pusłowskich w Krakowie ...621 // Janka Petőczová, Príspevok k výskumu hudobnej kultúry šľachtických rezidencií a mestských sídel v 16. a 17. storočí na území dnešného Slovenska ...633 // Darina Múdra, Hudobná kultúra bratislavských palácov aristokratov v druhej polovici 18. storočia ...647 // Michaela Freemanová, „Der Carrousel“ ...659 // Milena Lenderová, Vídeňský palác Schwarzenbergů v období mezi časy. Změny a život v jeho zdech ...681 // Richard Kurdiovsky, Das Palais Coburg als Beispiel eines Paradigmenwechsels im Wiener Palastbau um 1850 – wie soziale Positionen das Aussehen und die Nutzung von Architektur bestimmen ...693 // Andreas Nierhaus, Wiener Paläste und die Repräsentation urbaner Eliten im Historismus ...713 // Elżbieta Mazur, Pałace Warszawy w XIX wieku ...737
SVAZEK XXIX / 2009, PRAHA - NORIMBERK V PROMĚNÁCH STALETÍ :   Praha – Norimberk: partnerství regionálních metropolí ...9 // Komunikace v Říši a v Evropě: Praha a Norimberk mezi středověkem a raným novověkem // Lenka Bobková, Norimberk, město Karla IV. ...15 // Michael Diefenbacher, Nürnberg und Prag im Spätmittelalter ...25 // Daniela Uher, „Bavaria trans silvam Boemicalem.“ Der „Weiche Stil“ als gesamteuropäisches Phänomen am Beispiel des „Marien altars um 1400“ im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg ...29 // Marco Bogade, Kulturtransfer im späten Mittelalter – Die böhmischen Landespatrone Wenzel, Sigismund und Ludmilla und ihre Bildtradition in Süddeutschland ...85 // Wolfgang Wüst, Nürnberg und Prag im Kommunikationsfeld spätmittelalterlicher Städtelandschaften. Gab es eine Post vor der Post? ...123 // Petr Kreuz, Spory Norimberčanů a Pražanů před městským soudem Starého Města pražského v době jagellonské ...147 // Komunikace a krize: Praha a Norimberk v 16. a 17. století v říšském a středoevropském kontextu // Winfried Eberhard, Eliten und Wirtschaftsbeziehungen – Einführung ...179 // Václav Ledvinka, Několik tezí k vývoji hospodářských vztahů Prahy a Norimberku v období raného novověku ...187 // Helena Peřinová, Bohatství a moc v raně novověkých městech: Norimberk a Praha 1550–1650 ...197 // Peter Wolf, Nürnberg – Amberg – Schlaggenwald – Prag. Nürnberger Kapital und der Zinnerzbergbau in Böhmen ...213 // Eduard Maur, Některé aspekty obchodních vztahů mezi Prahou a Norimberkem v 16.–17. století ...241 // Walter Bauernfeind, Die Vertretung der Nürnberger wirtschaftlichen Interessen bei der Krönung Ferdinands I. zum König von Böhmen 1527 in Prag ...253 // Bohumír Roedl, Norimberští věřitelé žateckých a lounských kupců v 16. století ...281 //
Wolfgang Mährle, Peregrinatio pragensis und peregrinatio bohemica : Studenten aus Prag an der Nürnberger Hochschule in Altdorf ...299 // Martin Holý, Mezi Prahou a Altdorfem. Absolventi pražské utrakvistické univerzity jako vychovatelé české šlechty v Altdorfu (1575–1620) ...325 // Eva Frimmová, Humanista Peter Fradelius vo vzťahu k Altdorfu ...347 // Helmut Baier, Religionsemigration aus Prag nach Nürnberg nach der Schlacht am Weissen Berg ...371 // Vilém Zábranský, Noví měšťané pražští v první polovině 17. století – migranti z Norimberku ...381 // Petr Voit, Role Norimberku při utváření české a moravské knižní kultury první poloviny 16. století ...389 // Jiří Pešek, Die Kulturbeziehungen Prags und Nürnbergs im langen 16. Jahrhundert: Johannes Hus im lutherischen Mantel ...459 // Olga Fejtová, Norimberské tisky v knihovnách pražských měšťanů a reflexe pragensiálních tisků v Norimberku ve druhé polovině 16. a v 17. století ...477 // Martina Šárovcová, Iluminátor Pavel Mělnický. Recepce grafických listů Albrechta Dürera v pozdně gotické knižní malbě ...497 // Bartlomiej Bartelmus, O recepci tvorby Albrechta Dürera a jiných proslulých Norimberčanů v malířství českých středisek v průběhu první poloviny 16. století ...513 // Michaela Freemanová, Norimberské hudební nástroje v Čechách ...531 // Bogusław Krasnowolski, Between Florence and Nuremberg. Kraków art at the turn of the Middle Ages and modernity ...537 // Kamila Follprecht, Die Nürnberger in Krakau bis zum Ende des 18. Jahrhunderts ...563
SVAZEK XXXII, ČÍSLO 2 / 2013, MĚSTA VE STŘEDOVĚKU A RANÉM NOVOVĚKU JAKO BADATELSKÉ TÉMA POSLEDNÍCH DVOU DESETILETÍ :   Jaroslav Miller, Výzkum českých měst mezi minulostí a budoucností ...9 // Martin Musílek, Městská společnost a prostor. Problémy a možnosti využití sociální topografie při výzkumu středověkých měst ...23 // Marek Ďurčanský. Komparativní přístup ve výzkumu dějin správy českých měst v raném novověku – dosavadní výzkum a výhledy do nejbližší budoucnosti ...43 // Olga Fejtová, Měšťanské elity v období raného novověku jako badatelské téma domácí historiografie v kontextu evropských výzkumů posledních dvou desetiletí ...55 // Peter Brindza, Aktuálne metodologické otázky výskumu mestských elít novovekých slobodných kráľovských miest Uhorska z pohľadu genealógie a archontológie ...79 // Václav Chmelíř, Raně novověká šlechta ve městech a česká historiografie posledních dvaceti let. Prameny a perspektivy ...93 // Michaela Hrubá, Zaměřeno na měšťanky. Genderové výzkumy v kontextu domácího raně novověkého urbánního bádání v posledních dvou desetiletích ...103 // Jan Kilián, Města, třicetiletá válka a středoevropská historiografie uplynulého čtvrtstoletí ...125 // Jiří Mikulec, Výzkum církve a náboženského života v raně novověkých městech ...139 // Pavel Kůrka, Dějiny farnosti v západoevropské historiografii ...153 // Leszek Zygner, Die Stadt und die Kirche. Die Kirchengeschichte in der Forschung zur mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Stadtgeschichten in Polen (ein Forschungsüberblick) ...161 // Petr Kreuz, Dějiny pozdně středověkého a raně novověkého městského soudnictví v českých zemích v české historiografii posledních dvaceti let ...179 // Gerd Schwerhoff, Die spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Städte als Laboratorien der historischen Kriminalitätsforschung ...201 //
Josef Kadeřábek, Komunikace ve městech v době protireformace. Nástin vývoje a perspektiv domácí historiografie ...215 // Vít Vlnas, Raně novověká města v českých zemích jako předmět uměleckohistorického výzkumu posledních dvou desetiletí ...227 // Klara Kaczmarek Löw, Die öffentliche Profanarchitektur in den Städten der Böhmischen Krone um 1500 als Ausdruck der Repräsentation. Stand und Perspektiven der Forschung ...239 // Vladislav Razím, Stavebněhistorický výzkum středověkých a raně novověkých měst v České republice během posledních dvou desetiletí ...275 // Eva Chodějovská – Eva Semotanová, Dějiny měst, ikonografické a kartografické prameny, metody a výstupy v posledním dvacetiletí ...293 // Ralph Andraschek Holzer, Zwischen „Ikonographie“ und Kulturgeschichte: Stadtansichten in der neueren Forschung ...329 // Ivana Ebelová, Zpřístupňování pramenů k problematice českých raně novověkých měst v české historiografii ...339 // Marie Tošnerová, Městská historiografie raného novověku v českých zemích jako badatelské téma posledních dvou desetiletí ...349 // Christian Speer, Stand und Perspektiven der Stadtbuchforschung – ein Überblick ...367 // Ulrike Siewert – Jens Klingner – Robert Mund, Daz man die beschribe zv eime ewiclicheme gedechtnisse vnde zu einer ewigen bewisunge. Die städtische Überlieferung Dresdens – Aktuelle Editionsprojekte zur mittelalterlichen Stadtgeschichte ...395 // Pavel Kocman, Židé v moravských městech a městečkách ve středověku a v raném novověku ...425 // Marie Buňatová, Židovské a křesťanské ekonomické elity v předbělohorské Praze (1577–1618) ...445 // Stefan Inderwies, Kleine Stadt, große Bedeutung? Die Stadtgeschichtsforschung in Holstein – ein Forschungsüberblick ...477 // Alexander Querengässer, Stadtgründungen der Wettiner in der Mark Meißen im Mittelalter ...511 //
Nina Kühnle, „Mein Land hat kleine Städte.“ Perspektiven der Kleinstadtforschung am Beispiel des spätmittelalterlichen Württemberg ...531 // Oliver Auge, Vom Städtebund zur kaufmännischen Interessensgemeinschaft. Der Beitrag der Hansehistoriker zur Stadtgeschichtsforschung der letzten 20 Jahre ...563 // Veronika Knotková – Martina Power, X. sjezd českých historiků ...579 // Katarína Nádaská, Stredoveké Košice ako výskumná otázka v slovenskej medievistike s dôrazom na problematiku počiatkov mesta ...587 // Jaroslav Douša, Plzeň v letech 1547–1618. Poznámky k některým problémům vývoje města na základě dosavadního stavu znalostí ...629 // Bohdan Kaňák, Podíl Státního okresního archivu Olomouc na výzkumu dějin měst ve středověku a v raném novověku v oblasti jeho územní působnosti za léta 1991–2011 ...641
SVAZEK XXXIII / 2014, MĚSTO V PŘEVRATECH KONFESIONALIZACE V 15 :   Olga Fejtová, Město v převratech konfesionalizace ...9 // Jiří Mikulec, Koncept konfesionalizace a náboženské dějiny českých zemí ...27 // Tomáš Malý, Sociálněstrukturní předpoklady katolické obnovy: královská města 1550–1700 ...33 // Marek Ďurčanský, Rekatolizace v českých královských městech v prvním pobělohorském desetiletí. Pokus o srovnání ...45 // Josef Hrdlička, Vrchnostenská města mezi konfesní pluralitou a „šlechtickou konfesionalizací“ (1520–1620) ...59 // Blanka Zilynská, Město Praha a utrakvistická církev: role konšelů při obsazování „dolní konzistoře“ (do roku 1547) ...85 // Jiří Pešek, Pražské kontexty tvorby České konfese 1575 ...95 // Jan Bouček, Zásahy Pavla Michny z Vacínova do konfesijních poměrů pobělohorské Prahy ...105 // Ondřej Jakubec, Konfesijní spory v raně novověké Olomouci, jejich charakter, aktéři a vizuální stopy ...123 // Pavla Jirková, Od Sperata ke Strobachovi. Jihlava v převratech konfesionalizace v 16. až 17. století ...159 // Josef Kadeřábek, Proměny slánských měšťanských elit v letech 1610–1635. Sociální sítě, paměť, identita ...185 // Marie Ryantová, „Ti Sedlčanští, kteří tak v své urputnosti zůstávají...“ Město Sedlčany a jeho obyvatelé v centru lobkovické konfesionalizace ...207 // Tomáš Sterneck, Konfesijní minorita ve městě „náboženství papeženského“. Českobudějovičtí nekatolíci na počátku 17. století a jejich politická vystoupení ...223 // Sixtus Bolom-Kotari, Každodenní život městských protestantských komunit pozdního 18. století. Brno a Nové Město na Moravě ...269 // Leszek Zygner, Die multikonfessionelle Gesellschaft in den polnischen Städten des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit ...299 //
Monika Frohnapfel, Umbrüche der Konfessionalisierung im Erzstift Mainz. Die Beispiele Mainz und Erfurt ...315 // Helena Zimmermann, Víra, nebo profit. Role vyznání ve sňatkové politice norimberské ekonomické elity v letech 1550–1650 ...341 // Iris Flessenkämper, „Malum culpae et malum poenae“: Rechtskultur zwischen Sünden- und Strafzucht im frühneuzeitlichen Bremen ...357 // Karl Vocelka, Barocke Frömmigkeitsformen in Wien als Mittel der Konfessionalisierung ...379 // Eva Kowalská, Sila a slabosť uhorských miest v procese konfesionalizácie ...403 // Viliam Čičaj, Sloboda alebo tolerancia. Konfesionálne spolužitie v uhorských slobodných kráľovských mestách ...425 // István H. Németh, Unterdrückung oder Reform? Die Rekatholisierung in den ungarischen königlichen Freistädten ...435 // Annamária Kónyová, Kalvinizmus ako neželaný fenomén v konfesionalizácii hornouhorských slobodných kráľovských miest ...451 // Árpád Tóth, A Protestant Burgher Elite in a Predominantly Catholic Society? The Social Network and Political Position of German Lutheran Burghers in Hungarian Towns in the Period of the ‘Silent Counter-Reformation’ in the Eighteenth Century ...465 // Liliana Lewandowska, Zwischen der lutherischen Orthodoxie und dem Pietismus in Danzig im Ausgang des 17. Jahrhunderts ...483 // Sławomir Kościelak, Katholische „Ersatz“-Eliten im protestantischen Danzig an der Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert ...507 // Jana Svobodová, Návrat menších bratří do (post)husitských měst ...523 // Jan Pařez, Strahovský klášter a jeho vedlejší právo na Pohořelci v předbělohorské době: od náboženské koexistence k náboženskému monopolu ...535 // Tomáš Černušák, Kláštery a konfesní proměna městské společnosti v Brně v 16. století ...545 //
Bogusław Czechowicz, Defensor fidei catholice secundum ritum universalis ecclesie. Ein steinernes Denkmal der Protokonfessionalisierung oder über die bildhauerischen Verzierungen des Rathauses in Breslau aus den Jahren 1461–1466 ...553 // Zdeňka Míchalová, Odraz reformace v obrazových pramenech vrchnostenských měst Zachariáše z Hradce ...573 // Radmila Prchal Pavlíčková, Dvě pohřební kázání od svatého Salvátora. Luteráni na Starém Městě pražském ...591 // Petr Voit, Konfesionální flexibilita a česká knižní kultura první poloviny 16. století ...611 // Martin Holý, Mezi mýtem a realitou. Konfesionalizace vzdělávání ve městech v zemích České koruny v 16. a 17. století ...623 // Piotr Kociumbas, Zu den Reminiszenzen an Konfessionsstreitigkeiten in den zu Danzig des 18. Jahrhunderts entstandenen musikalischen Dramen ...637

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC