Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(36.5) Půjčeno:146x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2008
175 s., barev. il., faksim. ; 21 cm

ISBN 978-80-7367-474-8 (brož.)
Speciální pedagogika
Obsahuje bibliografii na s. 174-175
000024127
Úvod -- Obecná charakteristika specifických poruch učení -- Funkce důležité pro osvojení čtení, psaní, počítání -- Příčiny a projevy specifických poruch učení -- Dyslexie -- Dysgrafie -- Dysortografie -- Obecné zásady reedukace specifických poruch učení -- Reedukace percepčně-kognitivních funkcí -- Smyslové vnímání a specifické poruchy učení -- Zrakové vnímání (včetně zrakových kognitivních funkcí) -- Nácvik orientace v prostoru -- Nácvik pravolevé orientace -- Nácvik levo-pravého pohybu očí -- Nácvik zrakového rozlišování (diferenciace) -- Nácvik zrakové analýzy a syntézy -- Nácvik zrakové paměti -- Sluchové vnímání (včetně sluchových kognitivních funkcí] -- Nácvik naslouchání, vnímání zvuků -- Nácvik sluchové orientace -- Nácvik sluchového rozlišování (diferenciace) -- Vnímání a reprodukce rytmu -- Nácvik sluchové analýzy a syntézy -- Nácvik sluchové paměti -- Reedukace dyslexie -- Předčtenářské období a počáteční čtení -- Běžné obtíže ve čtení a dyslexie -- Hodnocení čtení -- Způsob čtení -- Chybovost -- Porozumění čtenému -- Tempo čtení -- Postupy při reedukaci dyslexie -- Osvojování písmen (vyvozování a fixace) -- Rozlišování a fixace tvarově podobných písmen -- Spojování hlásek a písmen do slabik -- Spojování slabik do slov, čtení slov -- Čtení textu -- Porozumění čtenému -- Tempo čtení -- Reedukace dysgrafie -- Předškolní
příprava jako prevence obtíží -- Postupy při reedukaci dysgrafie -- Cvičení rozvíjející jemnou motoriku -- a senzoricko-motorickou koordinaci -- Grafomotorický nácvik -- Osvojování a zapamatování písmen -- Písemný projev -- Možnosti kompenzace dysgrafie -- Prognóza vývoje dysgrafie -- Reedukace dysortografie -- Předškolní příprava jako prevence obtíží -- Postupy při reedukaci dysortografie -- Vynechávání písmen -- Vynechávání slabik, slov, vět -- Vynechávání, přidávání, nebo nesprávné umístění -- diakritických znamének -- Rozlišování znělých a neznělých hlásek -- Rozlišování měkkých a tvrdých slabik di-ti-ni/dy-ty-ny -- Rozlišování slabik bě, pě, vě, mě -- Rozlišování hranic slov v písmu -- Rozvoj slovní zásoby -- Osvojování a fixace pravopisných pravidel -- Možnosti kompenzace a prognóza vývoje dysortografie -- Individuální péče o dítě se specifickou poruchou učení -- Závěr -- Použitá a doporučená literatura

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC