Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.6) Půjčeno:21x 
BK
1. vyd.
Plzeň : Fraus, 2004
474 s. : il.

ISBN 80-7238-155-5 (brož.)
Obsahuje česko-ruský a rusko-český slovníček
Bibliografie na s. 468-469
Ruština - konverzace - příručky
Ruština obchodní - učebnice
000024406
Содержание // Obsah // Тёма I: Введёние в фонётиkу (Úvod do fonetiky) // Уроk 1 (одйн) 11 // 1. Гласные (samohlásky) II // 2. Согласные (souhlásky) . 12 // 3. Упражнёния (cvičení) 14 // 4. Интонационные kонструkции (intonační konstrukce) 15 // Тёма II: Знаkомство (Seznámení) // Уроk 2 (два) 17 // Каk познаkомиться (jak se seznámit) 18 // Каk выяснить имя, профёссию, род занятий, национёльность (jak zjistit jméno, povolání, zaměstnání, národnost) 20 // Каk привлёчь внимание, начётt. разговор (jak upoutat pozornost, začít rozhovor) 23 // Каk выяснить имя (jak zjistit jméno osoby) 25 // Каk уточнить чьё-либо имя, профёссию (jak upřesnit něčí jméno, povolání) 26 // Каk сkазёть о мнбжественности (jak vyjádřit množství) 27 // Каk выразить принадлёжность kогб-лйбо (jak vyjádřit, kdo ke komu patří) 28 // Каk выяснить принадлёжность kого-либо (jak zjistit, kdo ke komu patří) 29 // Каk спросить и сkазёть о наличии, об отсутствии лица // (jak vyjádřit, zda někdo někoho má či nemá, zdaje někdo přítomen či nepřítomen) 30 // Каk спросить о возрасте
(jak se zeptat na věk) 33 // Контрольные задёния (kontrolní úkoly) 35 // Уроk 3 (три) 39 // Каk сkазёть о дёйствии (jak vyjádřit činnost) 40 // Каk сkазёть о местонахождёнии (jak označit místo, sídlo) 41 // Каk выяснить профёссию, должность (jak zjistit povolání, funkci) 44 // Каk назвёть лицо, совмёстно с kоторым совершёется дёйствие // (jak označit osobu, s níž se uskutečňuje společná činnost) 45 // Каk выяснить, владёет ли kто-либо иностранным языkом (jak zjistit, zda někdo ovládá cizí jazyk) 47 // Каk выяснить исходный пунkт движёния и мёсто проживёния // (jak zjistit výchozí bod pohybu a odkud kdo je / kde bydlí) 52 // Контрольные задёния 55 // Содержание З // Тёма III: Знаkомство с фйрмой (Seznámení s firmou) // Уроk 4 (четыре) // Каk спросить об обьёkте и уkазёть на него (jak se zeptat na objekt a ukázat na n Каk выяснить статус предприятия (jak zjistit status podniku) // Каk уточнить хараkтер объёkта (jak upřesnit charakter objektu) // Каk выяснить принадлёжность чего-либо (jak zjistit, komu co patří) // Каk охараkтеризовать
обьёkт (jak charakterizovat objekt) // Каk выяснить название фирмы (jak zjistit název firmy) // Каk уточнить значёние слов (jak upřesnit význam slov) // Контрольные задёния // Уроk 5 (пять) // Каk сkазёть о дёте создёния фирмы и её дёятельности в прошлом (jak vyjádřit datum vzniku firmy a její činnost v minulosti) // Каk сkазёть о мёсте создёния фирмы (jak vyjádřit, kde byla firma založena) Каk сkазёть о работе на российсkом рынkе (jak povědět о působení na ruském trhu) // Каk спросить об учредителях фирмы (jak se zeptat na zřizovatele firmy) // Каk спросить о численности персонёла (jak se zeptat na počet zaměstnanců) Каk спросить и сkазёть о наличии, об отсутствии (jak vyjádřit, zda někdo něco má nebo nemá) // Каk уточнить местонахождёние kомпёнии (jak upřesnit sídlo firmy) // Каk уточнйть ёдрес и срёдства связи с kомпёнией (jak upřesnit adresu společnosti a kontaktní údaje) // Контрольные задёния // Тёма IV: Дёятельность фирмы (Činnost firmy) Уроk 6 (шесть) // Каk сkазёть об аспёkгах дёятельности фирмы
(jak vyjádřit aspekty činnosti lira Каk спросить о направлёниях дёятельности фирмы (jak se zeptat na zaměření činnosti firmy) // Описёние продуkции и товёров (popis produkce a zboží) // Потребйтельсkие свойства товёров (spotřebitelské vlastnosti zboží) // Описёние вйдов услуг (popis druhů služeb) // Контрольные задёния // 4 // Уроk 7 (семь) 140 // Каk спросйть о струkтуре фйрмы (jak se zeptat na strukturu firmy) 141 // Каk спросйть о персонйле фйрмы (jak se zeptat na personál firmy) 145 // Каk сkазёть o kолйчестве сотрудниkов фйрмы (jak vyjádřit počet zaměstnanců firmy) 148 // Каk спросйть о должности (jak ze zeptat na funkci) 149 // Каk спросйть о должностных обязанностях (jak se zeptat na funkční povinnosti) 154 // Каk нанять / устроиться на работу (jak přijmout do práce / najít si práci) 157 // Каk спросйть о партнёрах (jak se zeptat na partnery) 160 // Контрольные задёния 171 // Тёма V: Организйция дёятельности фйрмы, быта (Organizace činnosti firmy, všedního života) // Уроk 8 (восемь) 181 // Каk спросйть и сkазёть о фйkте, мероприятии
в прошлом // (jak vyjádřit fakt, akci v minulosti) 182 // Каk спросйть и сkазать о присутствии / отсўтствйй kогб-лйбо в прошлом // (jak vyjádřit přítomnost / nepřítomnost někoho v minulosti) 185 // Каk спросйть и сkазёть о дёйствии в прошлом // (jak vyjádřit činnost v minulosti) 188 // Каk сkазёть о врёмени совершёния дёйствия (jak vyjádřit dobu uskutečnění děje) 189 // Каk спросйть и сkазёть о ценё (jak vyjádřit cenu) 192 // Каk выразить отношёние k чемў-лйбо, kомў-лйбо // (jak vyjádřit svůj vztah k něčemu, někomu) 193 // Каk выразить повторяемость, одноkрйтность дёйствии // (jak vyjádřit opakovanost a jednorázovost dějů) 196 // Каk сkазёть о длйтельности дёйствия и подчерkнўть егб результатйвность // (jak vyjádřit trvání děje a zdůraznit jeho výsledek) 197 // Контрольные задёния 199 // Уроk 9 (дёвять) 203 // Каk спросйть разрешёние, выразить просьбу, соглёсие, отkёз, kаk договорйться о встрёче (jak požádat о dovolení, vyjádřit žádost, souhlas, odmítnutí, jak si domluvit schůzku) 204 // Каk выразить желёние, предложёние
(jak vyjádřit přání, návrh) 208 // Каk выразить побуждёние k дёятельности другого человёkа // (jak vyjádřit podnět k činnosti jiného člověka) 214 // Каk выразить необходймость (jak vyjádřit nutnost) 215 // Каk выразить цель (jak vyjádřit účel) 221 // Контрольные задёния 225 // Содержание // 5 // Тёма VI: Визйты, гости (Návštěvy, hosté) Уроk 10 (дёсять) // Каk спросйть и сkазёть о присутствии где-либо в будущем (jak vyjádřit, zda někdo bude někde přítomen) // Каk спросить и сkачать о дёйствии в будущем (jak vyjádřit, со se stane v budoucnosti Каk обознёчить дату совершёния дёйствия / события в будущем (jak vyjádřit datum uskutečnění děje / události) // Каk пригласить kудё-лйбо, отвётить на приглашёние (jak někoho někam pozval, odpovědět na porvání) // Каk назвёть адресёта (jak označit adresáta) // Каk спросйть и сkазёть о местонахождении (jak vyjádřit, kde se někdo / něco nachází) // Каk спросйть и сkазёть об одноkратном, однонапрёвленном движёнии (jak vyjádřit jednorázový, jednosměrný pohyb) // Каk
спросить и сkазёть о повторяющемся, разнонапрёвленном движёнии (jak vyjádřit opakovaný pohyb různými směry) // Контрольные задёния // Té\\ia VII: Результйты и планы дёятельности фйрмы (Výsledky a plány činnosti firmy) Уроk 11 (одйннадцать) // Каk спросить и сkазёть о финёнсовых поkазётелях дёятельности фйрмы (jak vyjádřit finanční ukazatele činnosti firmy) // Каk спросйть и сkазёть о результётах работы фирмы, о динёмиkе её развития (jak vyjádřit výsledky práce firmy a dynamiku jejího rozvoje) // Каk спросйть и сkазёть о плёнах работы фйрмы (jak se vyjádřit о plánech práce firmy) // Контрбльные задёния // Тёма VIII: Поисk партнёра, деловые встрёчи (Hledání partnera, jednání) // Уроk 12 (две дцать) 295 // Каk выразить долженствовёние (jak vyjádřit nutnost) 296 // Каk спросить и сkазёть о направлёнии движёния // (jak vyjádřit směr pohybu) 298 // Каk спросить и CKa3áTb о виде TpáHcnopTa // (jak vyjádřit způsob dopravy) 299 // Каk спросйть и CKa3áTb о нaчáлe / завершёнии движёния // (jak vyjádřit
začátek / konec pohybu) 299 // Каk обознёчить направлёние движёния (jak označit směr pohybu) ’ 302 // Каk договориться о встрёче (jak si domluvit schůzku) 304 // Каk выразить соглёсие / несоглёсие (jak vyjádřit souhlas / nesouhlas) 310 // Контрольные задёния 316 // Тёма IX: Поёздkи, kомандировkи, путешёствия (Zájezdy, služební cesty, putování) // Уроk 13 (тpинáдцaть) 319 // Каk спросйть и сkазёть о точной дёте (jak vyjádřit přesné datum) 320 // Каk спросйть и сkазёть о kонёчном пўнkте движёния // (jak vyjádřit místo určení) 322 // Каk спросйть и сkазёть о точном врёмени // (jak vyjádřit přesný čas) 324 // Каk спросйть и сkазёть о перйоде врёмени (jak vyjádřit časový úsek) 325 // Каk выразить стёпень kёчества (jak vyjádřit stupeň kvality) 326 // Каk спросйть и сkазёть о точной дёте // (jak vyjádřit přesné datum) 329 // Каk спросйть и сkазёть о врёмени (jak vyjádřit dobu) 330 // Обозначёние продолжйтельности врёмени (označení délky času) 332 // Обозначёние огранйченного перйода врёмени (označení omezeného
časového úseku) 335 // Контрольные задёния 341 // Тёма X: Свётсkая жйзнь, свободное врёмя (Společenský život, volný čas) // Уроk 14 (четырнадцать) 347 // Каk спросйть и сkазёть о начёле, продолжйтельности и оkончёнии действия (jak vyjádřit začátek, pokračování a ukončení děje) 348 // Каk выразить состояние (jak vyjádřit stav) 350 // Содержание // 7 // Каk спросйть и сkазёть о занятиях, увлечёниях (jak vyjádřit záliby) // Каk выразить уступkу (jak vyjádřit přípustku) // Каk передать известную информацию (jak předat známou informaci) // Каk поздрйшіть с праздниkом (jak poblahopřát k svátku) // Каk спросить и сkазёть о причине (jak vyjádřit příčinu) // Каk выразить слёдствие (jak vyjádřit důsledek) // Каk выразить реальное условие (jak vyjádřit reálnou podmínku) // Каk сkазать о дёйствиях (событиях), происходящих одноврёменно / последов* (jak vyjádřit děje / události, které probíhají současně / postupně) // Каk дать детёльное определёние чему-либо (jak něco podrobně určit) Контрольные задания
// ПРИЛОЖЕНИЯ // Грамматичесkий индеkс Грамматичесkие таблицы Грамматичесkие тетрёди // КЛЮЧИ // РУССКО-ЧЕШСКИЙ СЛОВАРЬ ЧЕШСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ // Списоk литературы. Dotazník

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC