Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Legislativa
2. vyd.
Praha : Karolinum, 2004
244 s.

ISBN 80-246-0878-2 (brož.)
Československo - dějiny právní - právo ústavní - předpisy - r. 1918-1945 - vydání kritická
Československo - právo ústavní - předpisy - r. 1918-1945 - vydání kritická
Dějiny právní - Československo - právo ústavní - předpisy - r. 1918-1945 - vydání kritická
Právo ústavní - Československo - předpisy - r. 1918-1945 - vydání kritická
000024435
I. Vznik samostatného Československa // 1. Tzv. Clevelandská dohoda mezi Českým národním sdružením a Slovenskou ligou z 22. 10. 1915 ...13 // 2. Deklarace českých poslanců na Říšské radě a zemských sněmech proti postupu Rakouska-Uherska při brestlitevském mírovém jednání - tzv. Tříkrálová deklarace z 6. 1. 1918 ...14 // 3. Tzv. Pittsburgská dohoda mezi českými a slovenskými představiteli krajanských organizací v USA o uspořádání Československého státu z 30. 5. 1918 ...16 // 4. Prohlášení nezávislosti československého národa jeho prozatímní vládou československou - tzv. Washingtonská deklarace z 18. 10. 1918 ...17 // 5. Provolání Národního výboru československého o samostatnosti československého státu z 28. 10. 1918 ...20 // 6. Deklarace zástupcu slovenských politických stran hlásících se k Československému státu - tzv. Martinská deklarace z 30. 10. 1918 ...21 // 7. Prohlášení o detronizaci habsbursko-lotrinské dynastie a volba T.G. Masaryka prezidentem republiky na I. schůzi Národního shromáždění československého 14. 11. 1918 ...23 // 8. Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými a sdruženými a Rakouskem z 10. 9. 1919 a smlouva mezi čelnými mocnostmi spojenými a sdruženými a Československem z 10. 9. 1919 (výňatky) ...24 // II. „První“ Československá republika (28. 10. 1918-29. 9. 1938) // 1. Zákon č. 11/1918 Sb. z. a n. ze dne 28. 10. 1918 o zřízení samostatného státu československého ...27 // 2. Zákon č. 35/1918 Sb. z. a n. ze dne 9. 11. 1918, o osobní nedotknutelnosti (imunitě) členů Národního shromáždění ...28 // 3. Zákoně. 37/1918 Sb. z. a n. ze dne 13. 11. 1918, o prozatímní ústavě ...28 // 4. Zákon č. 61/1918 Sb. z. a n. ze dne 10. 12. 1918, jímž zrušují se šlechtictví, řády a tituly ...32 // 5. Zákon č. 271/1919 Sb. z. a n. ze dne 23. 5. 1919, kterým se mění zákon o prozatímní ústavě ...33 //
6. Zákon č. 121/1920 Sb. z. a n. ze dne 29. 2. 1920, kterým se uvozuje ústavní listina Československé republiky Ustavní listina Československé republiky ...37 // 7. Zákon č. 122/1920 Sb. z. a n. ze dne 29. 2. 1920, podle § 129 Ústavní listiny, jímž se stanoví zásady jazykového práva v Republice československé ...66 // 8. Ústavní zákon č. 234/1920 Sb. z. a n. ze dne 9. 4. 1920, o zastoupení sibiřských legionářů v poslanecké sněmovně ...70 // 9. Ústavní zákon č. 236/1920 Sb. z. a n. ze dne 9. 4. 1920, kterým se doplňují a mění dosavadní ustanovení o nabývání a pozbývání státního občanství a práva domovského v Republice československé ...70 // 10. Ústavní zákon č. 293/1920 Sb. z. a n. ze dne 9. 4. 1920, o ochraně svobody osobní, domovní a tajemství listovního (podle §§ 107, 112 a 116 ústavní listiny) ...76 // 11. Ustavní zákon č. 294/1920 Sb. z. a n. ze dne 9. 4. 1920, o podpisování zákonů a nařízení ...79 // 12. Návrh sväzovej listiny česko-slovenskej sväzovej republiky z r. 1921 (tzv. Tuková ústava; výňatek) ...79 // 13. Ústavní zákon č. 152/1926 Sb. z. a n. ze dne 1. 7. 1926, o udělení státního občanství československého některým osobám ...85 // 14. Zákon č. 125/1927 Sb. z. a n. ze dne 14.7. 1927, o organizaci politické správy (výňatek). Zákon č.. 126/1920 Sb. z. а п., o zřízení okresních a župních úřadů v Republice československé ve znění zákona č. 125/1927 Sb., ze dne 14. 7. 1927 o organizaci politické správy 88 // 15. Henleinovo prohlášení o připojení sudetských území k Říši 15. 9. 1938 ...120 // III. Doba nesvobody (30. 9. 1938 - 4. 5. 1945) // A. „Druhá“ Československá republika (30. 9. 1938 - 14. 3. 1939) // 1. Tzv. Mnichovská „dohoda“ ze dne 29. 9. 1938 ...121 // 2. Ústavný zákon č. 299/1938 Sb. z. a n. zo dňa 22. 11. 1938, o autonomii Slovenské krajiny ...124 //
3. Ústavní zákon č. 328/1938 Sb. z. a n. ze dne 22. 11. 1938, o autonomii Podkarpatské Rusi ...131 // Vládní vyhláška č. 329/1938 Sb. z. a n. ze dne 12. 12. 1938 o úplném znění předpisů o autonomii Podkarpatské Rusi ...134 // 4. Ústavný zákon č. 330/1938 Sb. z. a n. zo dňa 15. 12. 1938, o zmocnení ku zmenám ústavnej listiny a ústavných zákonov republiky Československej 134 // 5. Protokol o jednání A. Hitlera s prezidentem tzv. druhé republiky Dr. E. Háchou o zrušení samostatnosti Československé republiky dne 15. 3.1939 ...136 // B. České země // 1. Výnos vůdce a říšského kancléře ze dne 16. 3. 1939, o zřízení Protektorátu Čechy a Morava ...138 // 2. Nařízení vůdce a říšského kancléře ze dne 7. 6. 1939,o právu vydávat právní předpisy Protektorátu Čechy a Morava (výňatek) ...141 // 3. Vládní nařízení č. 190/1939 Sb. z. a n. Protektorátu Čechy a Morava ze dne 25. 7. 1939, o všeobecné pracovní povinnosti ...141 // 4. Vládní nařízení č. 19/1940 Sb. z. a n. Protektorátu Čechy a Morava ze dne 11. 1. 1940, o protektorátní příslušnosti ...143 // 5. Nařízení říšského protektora ze dne 26. 1. 1940, k vyřazování Židů z hospodářství Protektorátu Čechy a Morava (výňatek) ...145 // První prováděcí výnos ze dne 26. 1. 1940, k nařízení Reichsprotektora in Böhmen und Mähren k vyřazování Židů z hospodářství Protektorátu ...147 // Třetí prováděcí výnos ze dne 26. 1. 1940, k nařízení Reichsprotektora in Böhmen und Mähren o židovském majetku ...148 // Čtvrtý prováděcí výnos ze dne 7. 2. 1940, k nařízení Reichsprotektora in Böhmen und Mähren o židovském majetku ...149 // 6. Vládní nařízení č. 136/1940 Sb. z. a n. Protektorátu Čechy a Morava ze dne 4. 7. 1940, o právním postavení Židů ve veřejném životě (výňatek) ...151 //
7. Vyhláška říšského protektora ze dne 22. 8. 1940, o neplatnosti předpisů jazykového práva ...154 // 8. Nařízení říšského protektora ze dne 12. 12. 1940, prodlužující a pozměňující některá ustanovení zákona č. 330/1938 Sb. z. a n. ze dne // 15. 12. 1938, o zmocnění ke změnám ústavní listiny a ústavního zákona bývalé Československé republiky a o mimořádné nařizovací moci ...157 // 9. Vyhláška říšského protektora ze dne 12. 6. 1941, o podřízení některých obcí německému soudnictví ...157 // 10. Vládní nařízení č. 227/1942 Sb. z. a n. Protektorátu Čechy a Morava ze dne 27. 6. 1942, o Národním soudě ...158 // 11. Provolání České národní rady ze dne 5. 5. 1945 (výňatek) ...159 // C. Období Zatímního státního zřízení v Londýně // 1. Dopis Dr. E. Beneše lordu Halifaxovi ze dne 20. 12. 1939, o ustavení Československého národního výboru // 2. Z rozhlasového projevu Dr. E. Beneše dne 24. 6. 1940 ...162 // 3. Dopis Dr. E. Beneše lordu Halifax ovi ze dne 9. 7. 1940, o ustavení prozatímní československé vlády ...162 // 4. Dopis lorda Halifaxe Dr. E. Benešovi ze dne 18. 7. 1940, o uznání prozatímní československé vlády ...164 // 5. Ustavní dekret prezidenta republiky č. 1/1940 // Úř. vést. čs. ze dne 21.7. 1940, o ustavení Státní rady jako poradního sboru prozatímního státního zřízení ČSR ...166 // 6. Ústavní dekret prezidenta republiky č. 2/1940 Úř. věst. čs. ze dne 15. 10. 1940, o prozatímním výkonu moci zákonodárné ...168 // 7. Úmluva mezi Svazem sovětských socialistických republik a Republikou československou ze dne 18. 7. 1941 ...169 // 8. Dopis britského ministra zahraničních věcí A. Edena ministru J. Masarykovi z 18. 7. 1941 ...170 // 9. Dopis velvyslance J. G. Winanta ministru J. Masarykovi z 31. 7. 1941 ...171 //
10. Dopis gen. Ch. de Gaulla předsedovi vlády Msgr. J. Šrámkovi z 29. 9. 1942 ...172 // 11. Smlouva o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik z 12. 12. 1943 ...173 // 12. Ústavní dekret prezidenta repuliky č. 10/1944 Úř. věst. čs. ze dne 3. 8. 1944, o dočasné správě osvobozeného území republiky Československé ...176 // 13. Ústavní dekret prezidenta republiky č. 11/1944 Úř. věst. čs. ze dne 3. 8. 1944, o obnovení právního pořádku ...177 // 14. Ústavní dekret prezidenta republiky č. 18/1944 Úř. věst. čs. ze dne 4. 12. 1944, o národních výborech a prozatímním Národním shromáždění 183 // 15. Dopis moskevského vedení KSČ Dr. E. Benešovi z 2. 2. 1945 ...184 // 16. Ústavní dekret prezidenta republiky č. 3/1945 Úř. věst. čs. ze dne 22. 2. 1945, o výkonu moci zákonodárné v přechodném období ...185 // 17. Ústavní dekret prezidenta repuliky č. 1/1945 Sb. ze dne 2. 4. 1945, o nové organizaci vlády a ministerstev v době přechodné ...186 // D. Slovensko // 1. Zákon Slovenského snemu č. 1/1939 S. z. zo dňa 14. 3. 1939, o samostatnom Slovenskom štáte ...188 // 2. Vládne nariadenie č. 32/1939 S. z. zo dňa 24. 3. 1939, o zaisťovacom uväznení nepriateľov Slovenského štátu ...189 // 3. Ústava Slovenského štátu ze dne 21.7. 1939 (Ústavný zákon č. 185/1939 SI. z.) ...189 // 4. Nariadenie č. 198/1941 S. z. zo dňa 9. 9. 1941, o právnom postavení Židov (výňatok) ...209 // 5. Ústavný zákon č. 68/1942 S. z. zo dňa 15. 5. 1942, o vysťahovaní Židov ...234 // 6. Zákon č. 215/1942 S. z. zo dňa 22. 10. 1942, o Hlinkovej slovenskej ľudovej strane (výňatek) ...236 // 7. Deklarácia Slovenskej národnej rady z 1. septembra 1944 ...241 //
8. Nariadenia Slovenskej národnej rady č. 1/1944 Zb. n. SNR zo dňa 1. 9. 1944, o vykonávání zákonodarnej, vládnej a výkonnej moci ...242 // 9. Nariadenia Slovenskej národnej rady č. 30/1945 Zb. n. SNR zo dňa 21.4. 1945, o zákonodarnej moci na Slovensku ...243 // 11

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC