Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:3x 
BK
2., rozšířené vyd.
Praha : Grada, 2000
179 s. : il. ; 23 cm

ISBN 80-247-0087-5 (brož.)
Management v informační společnosti
Obsahuje ilustrace, tabulky, předmluvu, úvod, přílohy, rejstřík
Bibliografie: s. 175-177
Systémy informační - efektivnost - příručky
Systémy informační podnikové - příručky
000025100
... // Obsah // Úvod ke druhému, rozšířenému vydání ___ io // Předmluva 11 // Poděkování 12 // 1. Úvod // 2. Efektivnost informačních svstémů 15 // 2.1 Informační systém a informační technologie 15 // 2.2 Užitek z IS/IT 16 // 2.3 Model efektivnosti IS/IT 18 // 3. Informační strategie 21 // 3.1 .Co se rozumí informační strategií?...21 // 3.1.1 Proces formulace informační strategie 22 // 3.1.2 Cíle procesu definování informační strategie 22 // 3.2 Možné přístupy manažerů ? informační strategii...24 // 3.2.1 Monopol 24 // 3.2.2 Centrální plánování 24 // 3.2.3 Vedoucí role 25 // 3.2.4 Volný trh 25 // 3.2.5 Omezené zdroje 25 // 3.2.6 Nezbytné zlo 25 // 3.3 Podmínky úspěšného definování informační strategie 26 // 3.3.1 Matice potřeby 26 // 3.3.2 Matice podnikové kultury 27 // 3.3.3 Matice vyspělosti podniku 27 // 3.3.4 Matice zdrojů 28 // 3.3.5 Matice možnosti definování informační strategie 28 // 3.3.6 Výsledek průzkumu 29 // 4. Výdaje na IS/IT // 4.1 Výše výdajů na IS/IT ... // 4.2 Klasifikace výdajů na IS/IT // 4.2.1 Časové hledisko výdajů na IS/IT // 4.2.1.1 Kdy koupit a kdy si udělat? // 4.2.1.2 Dodavatelský způsob // 4.2.1.3 Výdaje na IS/IT při vlastním vývoji // 4.2.2 Detailnější druhová struktura výdajů na IS/IT // 4.2.3 Struktura výdajů dle aplikací // 4.3 Ukazatel Total Cost of Ownership - TCO // 4.4 Útvar pro IS/IT jako hospodářské středisko // 4.5 Outsourcing IS/IT
// 4.5.1 Outsourcing obecně // 4.5.2 Význam outsourcingu pro efektivnost IS/IT // 4.5.3 Varianty outsourcingu IS/IT // 4.5.4 Výdaje na outsourcing // 4.5.5 Přínosy outsourcingu // 4.5.6 Rizika, resp. bariéry outsourcingu // 4.5.7 Situace v České republice // 4.6 Zdroje ? získání dalších informací o struktuře a trendech výdajů na IS/IT // 5. Přínosv IS/IT 49 // 5.1 Od tvrdých systémů ? měkkým 49 // 5.2 Jak vůbec měřit výkonnost a úspěšnost podniku? 49 // 5.3 Výdaje nebo majetek? 51 // 5.3.1 Dva možné pohledy na IS/IT 51 // 5.3.2 Intelektuální kapitál 52 // 5.4 Co se očekává od IS/IT? 54 // 5.5 Ukazatele přínosů IS/IT 55 // 5.5.1 Klasifikace ukazatelů přínosů 55 // 5.5.2 Finanční ukazatele 56 // 5.5.2.1 Návratnost kapitálu 56 // 5.S.2.2 Doba obratu 57 // 5.5.2.3 Transparentnost nákladů 58 // 5.5.3 Nefinanční měřitelné ukazatele přínosů IS/IT 58 // 5.5.3.1 Produktivita 58 // 5.5.3.2 Ostatní ukazatele 59 // 5.5.4 Nekvantifikovatelné ukazatele 59 // 5.5.4.1 Ukázka převodu „měkkých“ ukazatelů na „tvrdé“ 60 // 5.6 Příklad výpočtu přínosů integrovaného informačního systému výrobního po< Jniku 60 // 5.6.1 Dopad přínosů systému na rozvahu 62 // 5.6.2 Dopad přínosů do výsledovky 62 // 5.6.3 Dopad systému na klíčové finanční ukazatele 63 // 5.6.4 Další přínosy, které je možno kvantifikovat 64 // 5.6.4.1 Přínosy v účetnictví 64 // 5.6.4.2 Přínosy pro návrh výrobků a výrobních
procesů 64 // 5.6.4.3 Přínosy pro řízení výroby a nákupů 65 // S.6.4.4 Přínosy na prodeje 65 // // ’ <. > :y // •’ «v •. >. • // // // > < // // 6 // x% » // 6. Aplikační hledisko efektivnosti IS/IT // 67 // 6.1 .Vývoj požadavků na přínosy a pii kácí IS/IT. // 6.2 Význam reengineeringu pro efektivnost IS/lf // 6.3 McFarlanův model aplikačního portfolia... // 6.3.1 Podpůrné aplikace // 6.3.2 Klíčové aplikace // 6.3.3 Strategické aplikace // 6.3.4 Potenciální aplikace // 6.4 Porterův rozšířený model // 6.4.1 Hrozba vstupu nových subjektů (konkurentů) na trh // 6.4.2 Hrozba nových (zástupných) produktů či služeb // 6.4.3 Hrozba stávajících konkurentů // 6.4.4 Vyjednávači síla dodavatelů či odběratelů // 6.5 Metoda Process Quality Management - PQM // 6.5.1 Obecná charakteristika metody PQM // 6.5.2 Definování poslání podniku // 6.5.3 Určení dominantních vlivů a kritických faktorů úspěchu // 6.5.4 Příklady dominantních vlivů a kritických faktorů úspěchu // 6.5.5 Stanovení podnikových procesů // 6.5.6 Přiřazení kritických faktorů úspěchu podnikovým procesům // 6.5.7 Určení nej kritičtějších procesů a určení priorit IS/IT // 6.5.8 Shrnutí zásadních pravidel metody PQM a jejího významu pro efektivnost IS/IT // 6.6 Analýza hodnotových řetězců (Value Chain Analysis)... // 6.6.1 Primární procesy // 6.6.2 Podpůrné procesy // 6.6.3 Externí hodnotový řetězec // 6.6.3.1 Kooperativní
společnost // 6.6.3.2 Supply Chain Management - SCM // 67 // 69 // 70 // 71 71 71 // 71 // 72 // ••••••••••••••••••••• // 73 // 73 // 73 // 74 74 74 76 // 76 // 77 // 78 78 80 80 81 81 82 83 // 83 // 84 // 7. Kvalitativní hledisko efektivnosti IS/IT 87 // 7.1 Co se rozumí kvalitou IS/IT 7.2 Uživatelské hledisko kvality IS/IT 87 88 // 7.3 Technologická/technická kvalita IS/IT 90 // 7.4 Normy kvality IS/IT 90 // 7.5 Hodnocení kvality pro oceňování značkou jakosti CZECH MADE 91 // 7.6 Audit IS/IT 92 // 7.6.1 Cíle auditu IS/IT 92 // 7.6.2 Auditoři IS/IT 92 // 7.6.3 Postup auditu IS/IT 93 // 7.7 Kvalita za každou cenu? 94 // 7.8 Service Level Agreement 95 // ?? // Obsah // // // ??? // // // 8. Řídící hledisko efektivnosti IS/IT 99 // 8.1 Úspěšný projekt IS/IT 99 // 8.1.1 Proč by měl být projekt IS/IT úspěšný 99 // 8.1.2 Očekávané a neočekávané efekty 100 // 8.1.3 Kritické faktory úspěchu projektů IS/IT 101 // 8.1.4 Aspekty shody IS/IT se systémem řízení 102 // 8.2 Co všechno je třeba řídit, aby byl projekt IS/IT efektivní___102 // 8.3 Řízení efektivnosti projektu IS/IT v rámci jeho životního cyklu 103 // 8.3.1 Výběrové řízení 104 // 8.3.1.1 Průběh výběrového řízení 104 // 8.3.1.2 Kritéria hodnocení při výběru IS/IT 105 // 8.3.2 Problém trvale udržitelného rozvoje aplikace IS/IT 107 // 8.3.3 Řízení implementace IS/IT 108 // 8.4 Řízení zdrojů IS/IT ___ ___
109 // 8.4.1 Zdroje IS/IT ... .. ” “ 109 // 8.4.2 Úlohy při řízení zdrojů IS/IT * 110 // 8.5 Metainformační systém___ ___ ___112 // 9. Lidsky aspekt efektivnosti IS/IT 115 // 9.1 Význam člověka pro efektivnost IS/IT 115 // 9.2 Vnímání výhod a nevýhod IS/IT __ 115 // 9.3 Nezbytnost „řízení“ změny___ ___ 117 // 9.3.1 Proč lidé odporují změnám 117 // 9.3.2 Jak řídit změnu 118 // 9.4 Nezbytnost systematické výchovy pracovníkův IS/IT___118 // 9.5 Význam osobnosti „IT manažera“___ ___ ___ 120 // 9.5.1 Role IT manažera 120 // 9.5.2 Jak získat správného CIO 121 // 10. Digitální ekonomika a její efektivnost 123 // 10.1 Digitální ekonomika ___ ___123 // 10.1.1 Charakteristické znaky „nové“ ekonomiky 123 // 10.1.2 Dvanáct témat digitální ekonomiky podle Dona Tapscotta 124 // 10.1.3 Stará versus nová ekonomika 126 // 10.2 Čím je digitální ekonomika tvořena___126 // 10.2.1 E-business 126 // 10.2.2 E-commerce 127 // 10.2.3 Customer Relationship Management 127 // 10.2.4 Mass Customization 128 // 10.2.5 E-outsourcing 129 // 10.2.6 Knowledge Management 129 // 10.2.7 E-learning 130 // // Efektivnost informačních systémů // // // í; // ÄRÍíífS- // // // // // 10.3 Přínosy a rizika digitální ekonomiky...132 // 10.3.1 Kategorizace aplikací IS/IT digitální ekonomiky 10.3.2 Přínosy a rizika aplikací IS/IT v digitální ekonomice 10.3.3 Faktory konkurenceschopnosti ovlivnitelné aplikací IS/IT 10.4 Jak
zvládnout turbulenci „nové“ ekonomiky pomocí IS/IT 10.4.1 IS/IT na podporu strategického plánování a turbulence prostředí 10.4.2 Neměnné prostředí 10.4.3 Rozvíjející se prostředí 10.4.4 Měnící se prostředí 10.4.5 Nespojité prostředí 10.4.6 Překvapivé prostředí 11. Závěr 132 132 133 135 135 135 136 137 137 138 143 // Příloha I. Průzkum efektivnosti IS/IT v podnicích ČR 145 // Podmínky průzkumu 145 // Závěry z průzkumu 148 // Příloha II. Cena informace v pojetí teorie informace 152 // Příloha III. Případová studie převodu „měkkých“ ukazatelů na „tvrdé“ 154 // Příloha IV. Příklady přínosů z aplikace informačních svstémů pro řízení podniků 156 // Příloha V. Příklady určení přínosů z aplikace intranetu a internetu 159 // Příloha VI. Mintzberqova organizační typologie // Příloha VII. Metodologie ValuePrint™ společnosti Deloitte
(OCoLC)47950410
cnb000999966

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC