Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10.5) Půjčeno:21x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Sociologické nakladatelství, 2003
428 s. : il., mapy ; 24 cm

ISBN 80-86429-22-9 (brož.)
Studie ; sv. 37
Obsahuje bibliografii na s. 411-417 a rejstřík
000025507
Obsah // Úvodem (Milan Tuček a Pavel Machonin) 13 // Informace o datových souborech 19 // K mđodice zpracování dat 21 // A. Základní společenské proměny // A 1. Vznik demokratického politického systému // a tržní ekonomiky (Pavel Machonin) 25 // A 2. Demografické změny (Věra Kuchařová) 41 // A 2.1 Kvantitativní a strukturální změny v české populaci 41 // A 2.2 Sňatečnost a rozvodovost 46 // A 2.3 Porodnost 47 // A 2.4 Manželství a partnerství, pluralita forem rodinného soužití 49 // A 2.5 Závěr 53 // A 3. Regionální změny (Tomáš Kostelecký) 54 // A 3.1 Datová základna a metody 54 // A 3.2 Data ze sčítání lidu a dalších statistik 55 // A 3.2.1 Regiony a věková struktura 55 // A 3.2.2 Regiony a vzdělanostní struktura 56 // A 3.2.3 Regiony a ekonomická aktivita 57 // A 3.2.4 Náboženské vyznání 61 // A 3.3 Data ze sociologických šetření - změny regionálních struktur // sociálního postavení (statusu) 63 // A 3.4 Shrnutí 67 // A 4. Změny vzdělanostní a kvalifikační struktury // (Pavel Kuchař a Pavel Machonin) 69 // A 4.1 Pokračování vzdělanostní expanze a její omezenost 69 // A 4.2 Vzdělání populace ve věku ekonomické aktivity // a školská příprava mladé generace 71 // A 4.3 Vzdělání a pracovní kvalifikace 83 // A 4.4 Shrnutí 88 // 7 // A 5. Ekonomická aktivita a neaktivita, změny v práci // a zaměstnání (Pavel Kuchař) 90 // A S.í Úvodem 90 // A 5.2 Ekonomická aktivita a neaktivita
91 // A 5.3 Změny v horizontální diferenciaci práce 95 // A 5.3.1 Sektory a odvětví 95 // A 5.3.2 Skupiny povolání 98 // A 5.4 Změny ve vertikální diferenciaci práce 100 // A 5.5 Vzájemný vztah skupin povolání a složitosti práce 104 // A 5.6 Postavení v řízení 106 // A 5.7 Závěr 108 // A 6. Vývoj ekonomiky a životní úrovně (Jan Červenka) 110 // A 6.1 Stručný přehled ekonomického vývoje 110 // A 6.2 Vývoj životní úrovně 113 // A 6.2.1 Pojetí životní úrovně a její složky 113 // A 6.2.2 Vývoj příjmové úrovně 114 // A 6.2.3 Spotřební úroveň 116 // A 6.2.4 Sociologické šetření o hodnocení životní úrovně domácností 120 // A 6.2.5 Sociální zabezpečení 122 // A 6.2.6 Bydlení 122 // A 6.2.7 Zdravotní péče 125 // A 6.2.8 Životní prostředí 125 // A 6.3 Mezinárodní srovnání 126 // A 6.4 Shrnutí 129 // A 7. Dynamika diferenciace příjmů a majetku // (Jan Červenka a Milan Tuček) 132 // A 7.1 Diferenciace příjmů 132 // A 7.1.1 Obecná úroveň diferenciace příjmů 132 // A 7.1.2 Faktory působící na diferenciaci příjmů 135 // A 7.2 Subjektivní vnímání příjmových nerovností 148 // A 7.2.1 Sebezařazení na příjmovém žebříčku 148 // A 7.2.2 Odhady platů vybraných povolání a ideální představy o nich 150 // A 7.2.3 Reflexe příjmových nerovností v polovině osmdesátých let 151 // A 7.2.4 Reflexe příjmových nerovností na počátku a koncem devadesátých let 154 // A 7.2.5
Vnímání příjmových rozdílů na Západě a Východě 158 // A 7.3 Majetek 162 // A 7.3.1 Vybavenost domácností 163 // A 7.3.2 Celkový odhad majetku 165 // A. 7.4 Závěr 167 // 8 // A 8. Proměny způsobu života (Jana Duffková a Milan Tuček) 168 // A 8.1 Základní pojmy 168 // A 8.2 Současné hodnotové orientace týkající se způsobu života 170 // A 8.3 Změny v trávení voínébo času 174 // A 8.3.1 Časová struktura způsobu života 174 // A 8.3.2 Změny v déíce pracovní doby. v angažovanosti v práci // a v činnostech, které s prací souvisejí 177 // A 8.3.2. Vázaný čas 179 // A 8.3.3 Proměny volného času 181 // A 8.3.4 Vnímání změn v trávení volného času 193 // A 8.4 Další významné charakteristiky životního způsobu // mimo každodenní činnost 196 // A 8.4.1 Víkendové chataření a chalupaření 196 // A 8.4.2. Trávení dovolené 197 // A 8.5 Závěr 200 // B. Proměny sociálních nerovností // K 1. Co jsou sociální nerovnosti (Pavel Machonin) 205 // K 2. Proměny třídního uspořádání (Pavel Machonin) 208 // K 3. Proměny sociálního rozvrstvení (Pavel Machonin) 211 // K 3.1 Rozvrstvení podle souhrnného sociálního statusu 211 // K 3.2 Soulad/nesoulad statusových dimenzí 216 // K 3.3 Typologické vzorce vztahů mezi statusovými dimenzemi 220 // K 4. Shrnutí problematiky sociálních nerovností // (Pavel Machonin) 234 // K 4.1 Přehled 234 // K 4.2 Závěr 236 // K 5. Sociální postavení domácností
a rodin (Milan Tuček) 239 // K 5.1 Podmíněnost příjmové a spotřební úrovně // sociálně demografickým složením domácností 240 // K 5.2 Změny v sociálním složení manželských párů // (vzdělanostní a sodoprofesní homogamie/heterogamie) 245 // K 5.2.1 Vzdělanostní homogamie a její změny 246 // K 5.2.2 Sodoprofesní (třídní) homogamie 247 // K 5.3 Rozdíly v životní úrovni sodotřídně vymezených rodinných // domácností a jejich (sebcjrefíexe 249 // K 5.3.1 Příjmová diferenciace 249 // K 5.3.2 Diferenciace subjektivního hodnocení 251 // 9 // K 5.3.3 Diferenciace vybavenosti rodinných domácností a úrovně bydlení 254 // K 5.3.4 Subjektivní hodnocení diferenciace životní úrovně rodin // a jejich sociální sebezařazení 259 // K 5.4 Závěr 264 // K 6. Vnímání sociálních nerovností (Milan Tuček) 265 // K 6.1 Rozvrstvení společnosti v různých zemích jako výsledek // sebezařazení na společenském žebříčku 267 // K 6.2 Rodové a generační souvislosti vnímání sociálního postavení 271 // K 6.3 Odraz systémové změny a procesu transformace v sebezařazení 273 // K 6.4 Představy a ideály typů sociálního rozvrstvení 278 // K 6.5 Prestiž povolání jako míra skupinových nerovností 282 // K 6.5.1 Dva významy připisované prestiži a jejich vliv // na prestižní škálu 283 // K 6.5.2 Změny v prestiži povolání po roce 1989 284 // K 6.5.3 Porovnání s mezinárodní škálou
prestiže 289 // K 6.6 Závěrem 290 // K 7. Sociální soudržnost (Pavel Machonin) 292 // K 7.1 Význam a aktuálnost problematiky 292 // K 7.2 Konceptuálni přístup 297 // K 7.3 Sociální integrace a soudržnost a historické etapy 299 // K 7.4 Sociální soudržnost a sociální diferenciace 302 // K 7.5 Přehled hlavních dimenzí sociální diferenciace // (možných sociálních rozštěpení) 303 // C. Sociální mobilita // Cl. Co je mobilita (Jiří Safr) 309 // K 2. Vnitrogenerační sodoprofesní mobilita (Milan Tuček) 316 // K 2.1 Sodoprofesní mobilita v průběhu desđi let transformace // a její porovnání s předchozím obdobím 316 // K 2.2 Podrobně o průběhu profesních mobilitnícb drah za posledních // deset let 324 // K 2.3 Důvody pro změnu či zachování zaměstnání 327 // K 2.4 Celková mobilita v generačním srovnání 329 // K 2.5 Intragenerační subjektivní mobilita mezi roky 1989 a 1999 // v mezinárodním srovnání 332 // K 2.6 Závěr 334 // 10 // K 3. Mezigenerační socioprofesní mobilita (Milan Tuček) 338 // K 3.1 Mezigenerační mobilita za posledních 50 Id v generačním // srovnání 338 // K 3.2 Mezigenerační mobilita současné střední generace // v linii otec-syn, matka-dcera 341 // K 3.3 Mezigenerační ovlivnění vstupu do podnikání 343 // K 3.4 Porovnání mezigenerační mobility ve vybraných postsocialistických // a západních zemích (současná střední generace) 344 // K 3.5 Závěry
347 // K 4. Mezigenerační vzdělanostní mobilita (Milan Tuček) 350 // K 4.1 Dlouhodobý vývoj vzdělanostní struktury v generačních řezech 350 // K 4.2 Vzdělanostní mobilita v mezigeneračním porovnání 354 // K 4.3 Perzekuce, diskriminace a daßí překážky ve studiu a v práci 360 // K 4.4 Souvislost vzdělanostní mobility se životní úrovní // a životním stylem 364 // K 4.5 Napětí mezi potřebami trhu práce a vzdělávacím systémem 367 // K 4.6 Stručné shrnutí 370 // K 5. Proměna představ o předpokladech úspěchu a změny // v životních strategiích (Milan Tuček) 371 // K 5.1 Nadnárodní shoda v názorech na předpoklady úspěchu 372 // K 5.2 Proměna názorů české populace na předpoklady úspěchu // v historickém čase 377 // K 5.2.1 Období transformace 377 // K 5.2.2 Předpoklady a strategie úspěchu před a po roce 1989 378 // K 5.3 Současné životní orientace a strategie a jejich proměna // v posledních letech 391 // K 5.4 Závěry 399 // Závěr: problémy a perspektivy modernizace a sociální // soudržnosti (Pavel Machonin a Karel Müller) 401 // Literatura 411 // O autorech 419 // Rejstřík 425 // 11
(OCoLC)54792971
cnb001287401

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC