Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13.4) Půjčeno:107x 
BK
1. vyd.
Olomouc : Univerzita Palackého, 1997
xxiv, 949 s. : il. ; 26 cm

objednat
ISBN 80-7067-695-7 (váz.)
angličtina
Obsahuje bibliografii na stranách 865-910 a rejstříky
Ekologie - encyklopedie
Ekologie - učebnice vysokošk.
000027093
PŘEDMLUVA K ČESKÉMU VYDÁNÍ...xvi // PŘEDMLUVA...xix // ÚVOD: EKOLOGIE A OBLAST JEJÍHO VÝZKUMU ...xxii // 1 ORGANISMY // ÚVOD... 3 // 1 SOULAD MEZI ORGANISMY A JEJICH PROSTŘEDÍM // 1.1 Úvod ...5 // 1.1.1 Povaha prostředí ...5 // 1.1.2 Podmínky prostředí nezbytné pro existenci života ...6 // 1.1.3 Rozmanitost organismů a nepravidelnost jejich rozmístění...6 // 1.1.4 Přírodní výběr - adaptace či abaptace? ...7 // 1.1.5 Zdatnost (fitness)...8 // 1.2 Historické vlivy...9 // 1.2.1 Pohyby zemských hmot...9 // 1.2.2 Klimatické změny ...9 // 1.2.3 Specifické rysy ostrovů ...15 // 1.3 Konvergence a paralely ...20 // 1.4 Konvergence mezi společenstvy a divergence uvnitř společenstev ...25 // 1.4.1 Suchozemské biomy planety Země...26 // 1.4.2 Konvergence mezi společenstvy ...28 // 1.4.3 Rozmanitost uvnitř společenstev ...29 // 1.5 Specializace uvnitř druhů...34 // 1.5.1 Ekotypy...35 // 1.5.2 Genetický polymorfismus ...37 // 1.6 Přizpůsobení organismů proměnlivému prostředí...39 // 1.7 Dvojice druhů ...45 // 1.8 Výklad přírody ...45 // 2 PODMÍNKY // 2.1 Úvod ...47 // 2.2 Teplota a jedinec ...48 // 2.2.1 Klasifikace vztahů ...48 // 2.2.2 Výměna tepla u ektotermních jedinců...49 // 2.2.3 Teplota a metabolismus ...51 // 2.2.4 Fyziologický čas: koncepce „denních stupňů" ...51 // 2.2.5 Teplota jako podnět ...52 // 2.2.6 Aklimatizace...53 // 2.2.7 Vysoké teploty ...54 // 2.2.8 Nízké teploty ...55 // 2.2.9 Mezidruhová a mezirasová proměnlivost ...56 // 2.2.10 Shrnutí o ektotermních organismech ...57 // 2.2.11 Endotermní organismy ...58 // 2.3 Teplota prostředí...59 // 2.4 Teplota, rozšíření a početnost organismů...61 // 2.5 Vláha v suchozemském prostředí: relativní vlhkost ...66 // 2.6 pH půdy a vody ...67 // 2.7 Salinita ...68 // 2.8 Proudění ...71 // 2.9 Půdní struktura a substráty...71 //
2.10 Pásmovitost (zonace) mořského pobřeží...72 // 2.11 Znečišťující látky ... 74 // 2.12 Ekologická nika...75 // 3 ZDROJE // 3.1 Úvod 79 // 3.2 Záření jako zdroj...79 // 3.2.1 Druhy se liší svou schopností využívat záření jako zdroj ...81 // 3.2.2 Záření je zdroj, měnící se v závislosti na denní době a ročním období...83 // 3.2.3 Význam záření jako zdroje zásadně závisí na přísunu vody...86 // 3.2.4 Asimilace je čistý zisk či ztráta z fotosyntézy po odečtení respirace ...88 // 3.2.5 Souhrn poznatků o záření ...89 // 3.3 Anorganické molekuly jako zdroje...90 // 3.3.1 Oxid uhličitý...90 // 3.3.2 Voda ...90 // 3.3.3 Minerální živiny...95 // 3.3.4 Kyslík jako zdroj...100 // 3.4 Organismy jako potravní zdroje ...100 // 3.4.1 Úvod ...100 // 3.4.2 Nutriční hodnota rostlin a živočichů jako potravy ...104 // 3.4.3 Potravní zdroje jsou před konzumenty často chráněny...’108 // 3.5 Prostor jako zdroj ...117 // 3.6 Klasifikace zdrojů...118 // 3.6.1 Nezbytné (esenciální) zdroje...119 // 3.6.2 Zastupitelné zdroje ...119 // 3.7 Rozsah zdrojů pro ekologické niky...120 // 4 ŽIVOT A SMRT UNITÁRNÍCH A MODULÁRNÍCH ORGANISMŮ // 4.1 Úvod: Ekologická dimenze života ...122 // 4.2 Co je jedinec? Unitární a modulární organismy...123 // 4.2.1 Unitární a modulární organismy ...123 // 4.3 Sčítání jedinců ...128 // 4.4 Životní cykly a kvantifikace života a umírání...131 // 4.5 Jednoleté druhy...131 // 4.5.1 Jednoduché jednoleté druhy: tabulky přežívání pro kohorty ...131 // 4.5.2 Semenné banky ...139 // 4.5.3 Efemérni a fakultativní jednoleté druhy ...140 // 4.6 Překrývající se iteroparie ...141 // 4.6.1 Dynamické tabulky přežívání pro kohorty...142 // vi // 4.6.2 Statické tabulky přežívání...143 // 4.6.3 Tabulky plodnosti ...146 // 4.6.4 Modulární iteroparní víceleté organismy ...146 //
4.7 Rychlosti rozmnožování, generační doba a rychlost populačního růstu ...148 // 4.8 Semelparie s částečným přesahem ...152 // 4.9 Kontinuální semelparie ...155 // 4.10 Kontinuální iteroparie: demografie lidských populací...155 // 4.11 Závěr: výhled do budoucna ...157 // 5 MIGRACE A DISPERZE ORGANISMŮ V PROSTORU A ČASE // 5.1 Úvod ...158 // 5.2 Typy rozmístění organismů ...159 // 5.3 Způsoby a typy migrace ...160 // 5.3.1 Denní pohyby a pohyby vyvolané přílivem a odlivem...160 // 5.3.2 Sezónní přesuny mezi stanovišti (stěhování, tahy) ...160 // 5.3.3 Migrace na velké vzdálenosti ...161 // 5.3.4 Migrace typu „jednou tam a zpět“ ...163 // 5.3.5 „Jednosměrná“ migrace ...164 // 5.3.6 Síly podporující shlukování...164 // 5.4 Disperze ... 166 // 5.4.1 Disperze jako únik a objevování ...166 // 5.4.2 Proč by měly být všechny organismy schopny rozmisťování ...169 // 5.4.3 Demografický význam disperze ...169 // 5.4.4 Pasivní rozptyl na souši a ve vzduchu: semenný déšť...171 // 5.4.5 Náklady vynaložené na rozptyl, jeho omezení...173 // 5.4.6 Pasivní disperze prostřednictvím aktivního činitele ...173 // 5.4.7 Pasivní disperze a šíření vodou ...175 // 5.5 Proměnlivost disperze uvnitř populací a mezi populacemi...177 // 5.5.1 Rozdíly dané geneticky ...177 // 5.5.2 Rozdíly dané pohlavím ...177 // 5.5.3 Polymorfismus rozptylu : rizika disperze ...179 // 5.5.4 Sociální rozdíly v populacích drobných savců...180 // 5.6 Disperze a křížení ...182 // 5.7 Období klidu (dormance): rozptyl v čase ...184 // 5.7.1 Diapauza: předvídatelná dormance u živočichů...184 // 5.7.2 Dormance semen ...185 // 5.7.3 Dormance vegetativních částí rostlin ...187 // 5.7.4 Vyvolané období klidu u živočichů ...187 // 5.8 Klonální disperze ... 188 // 5.9 Výhled do budoucna...189 //
2 INTERAKCE // ÚVOD...193 // 6 VNITRODRUHOVÁ KONKURENCE // 6.1 Úvod: Povaha vnitrodruhové konkurence...197 // 6.2 Rysy vnitrodruhové konkurence ...198 // 6.3 Vnitrodruhové konkurence. Mortalita a plodnost v závislosti na hustotě populace ...199 // 6.4 Vnitrodruhové konkurence a regulace velikosti populace ...203 // 6.5 Vnitrodruhové konkurence a růst v závislosti na hustotě ...209 // 6.7 Matematické modely: úvod ...215 // 6.8 Model s oddělenými obdobími rozmnožování...217 // 6.8 1 Základní rovnice ...217 // 6.8 2 Začlenění rozsahu konkurence ...220 // 6.8.3 Vypovídací schopnost rovnice...221 // 6.8.4 Příčiny kolísání v populaci ...222 // 6.9 Kontinuální rozmnožování: logistická rovnice ...224 // 6.10 Individuální rozdíly: asymetrická konkurence ...226 // 6.11 Teritoriální chování...230 // 6.12 Samozřeďování populace ...234 // 7 MEZIDRUHOVÁ KONKURENCE // 7.1 Úvod ...240 // 7.2 Několik příkladů mezidruhové konkurence ...240 // 7.2.1 Konkurence mezi mloky ...240 // 7.2.2 Konkurence mezi svízely (Galium spp.) ...241 // 7.2.3 Konkurence mezi svijonožci ...241 // 7.2.4 Konkurence mezi druhy trepky...242 // 7.2.5 Konkurence mezi rozsivkami ...243 // 7.3 Vyhodnocení - některé obecné rysy mezidruhové konkurence ...244 // 7.4 Konkurenční vyloučení, nebo koexistence? ...247 // 7.4.1 Logistický model mezidruhové konkurence...247 // 7.4.2 Princip konkurenčního vyloučení...251 // 7.4.3 Vzájemný antagonismus ...252 //
7.5 Heterogenita, kolonizace a soutěž o prostor...254 // 7.5.1 Nepředvídatelné mezery: slabší konkurent je lepším kolonizátorem...254 // 7.5.2 Nepředvídatelné mezery: obsazení prostoru ...255 // 7.5.3 Proměnlivá prostředí...256 // 7.5.4 Dočasné biotopy s proměnlivou délkou trvání ...256 // 7.5.5 Shlukovité rozmístění ...257 // 7.6 Zdánlivá konkurence: prostor bez nepřátel ...258 // 7.7 Interpretace rozdílnosti nik v terénu ...259 // 7.8 Experimentální důkazy mezidruhové konkurence...261 // 7.8.1 Substituční pokusy ...262 // 7.8.2 Aditivní pokusy ... 262 // 7.9 Přírodní pokusy ...264 // 7.9.1 Konkurenční uvolnění...265 // 7.9.2 Posun znaku...267 // 7.10 Koexistence při diferenciaci nik: omezuje podobnost? ...269 // 7.11 Podstata rozrůznění nik ...272 // 7.11.1 Tilmanův model diferencovaného využívání zdroje ...273 // 8 POVAHA PREDACE // 8.1 Úvod: typy predátorů ...279 // 8.2 Působení býložravců na jednotlivé rostliny...281 // 8.2.1 Kompenzace u rostlin... 282 // 8.2.2 Nepřiměřené působení na rostliny ...284 // 8.2.3 Znečištění ovzduší a býložravý hmyz ...286 // 8.2.4 Obranné reakce rostlin ...287 // 8.2.5 Býložravost a přežívání rostlin ...288 // 8.2.6 Býložravost a růst rostlin ...289 // 8.2.7 Býložravost a plodnost rostlin ...289 // 8.3 Vliv predace na populaci kořisti ...291 // 8.4 Vliv spotřeby na konzumenty ...293 // vili // 9 CHOVÁNÍ PREDÁTORŮ // 9.1 Úvod ...298 // 9.2 Rozsah a složení potravy...298 // 9.2.1 Potravní preference ...299 // 9.2.2 Seřazené a vyvážené preference...299 // 9.2.3 Přeskok...302 // 9.2.4 Rozsah potravy a evoluce ...304 //
9.3 Optimální získávání potravy vzhledem k její rozmanitosti...305 // 9.3.1 Model šíře potravní nabídky - „vyhledání a zpracování"...306 // 9.3.2 Optimální složení potravy a přeskok...308 // 9.4 Získávání potravy v širších souvislostech... 309 // 9.5 Funkční odpovědi: rychlost spotřeby v závislosti na hustotě potravy ...311 // 9.5.1 Funkční odpověď - typ 2...311 // 9.5.2 Funkční odpověď - typ 1...314 // 9.5.3 Funkční odpověď - typ 3...315 // 9.5.4 Důsledky funkčních odpovědí pro dynamiku populací...316 // 9.6 Působení hustoty konzumentů: vzájemná interference ...316 // 9.7 Konzumenti a potravní ostrůvky ...318 // 9.7.1 Shlukování a částečná útočiště...318 // 9.7.2 Důsledky shlukování pro dynamiku populací ...321 // 9.7.3 Shlukování býložravců...322 // 9:8 Ideální volné rozmístění: agregace a interference ...323 // 9.9 Ostrůvkovitost a čas: hra na schovávanou ...324 // 9.10 Chování, které vede ke shlukovitému rozmístění...327 // 9.11 Optimální přístup konzumenta k využití potravního ostrůvku ...329 // 9.11.1 Teorém mezní hodnoty ...329 // 9.11.2 Pokusné testování teorému mezní hodnoty ...331 // 9.11.3 Mechanistické vysvětlení „chování mezní hodnoty" ...332 // 10 POPULAČNÍ DYNAMIKA PREDACE // 10.1 Úvod: schémata početnosti a potřeba jejich vysvětlení, dynamika početnosti predátora // a kořisti...335 // 10.2 Základní dynamika systémů predátor - kořist a rostlina - býložravec směřuje k cyklům ...337 // 10.2.1 Lotkův a Volterrův model...337 // 10.2.2 Zpožděná závislost na hustotě ...340 // 10.2.3 Cykly predátora a kořisti - existují vůbec? ...342 // 10.3 Působení samoregulace ...344 // 10.3.1 Samoregulace v modelu ...344 // 10.3.2 Samoregulace v praxi ...348 //
10.4 Heterogenita, shlukování a částečné úkryty ...348 // 10.4.1 Shlukování a heterogenita v praxi...351 // 10.5 Funkční odpověď a efekt Alleeho...353 // 10.6 Několikanásobný rovnovážný stav - vysvětlení prudkých zlomů...356 // 10.6.1 Několikanásobný rovnovážný stav v přírodě? ...357 // 10.7 Shrnutí ...360 // 11 ROZKLADAČ1 A DETRITOVORNÍ ORGANISMY // 11.1 Úvod ...361 // 11.2 Organismy...363 // 11.2.1 Rozkladači: bakterie a houby ...363 // 11.2.2 Detritovoři a specialisté - konzumenti mikrobů...366 // 11.2.3 Relativní role mikroflóry a detritovorních organismů ...372 // 11.2.4 Chemické složení rozkladačů, detritovorů a jejich zdrojů ...374 // 11.3 Interakce mezi detritovorem a zdrojem ...376 // 11.3.1 Konzumace rostlinných zbytků...376 // 11.3.2 Konzumace výkalů...379 // 11.3.3 Konzumace mršin ...384 // 11.4 Závěr ...388 // 12 PARAZITISMUS A CHOROBA // 12.1 Úvod ...390 // 12.2 Rozmanitost parazitů ...391 // 12.2.1 Mikroparaziti ...391 // 12.2.2 Makroparaziti...393 // 12.3 Přenos a šíření...399 // 12.3.1 Hostitelé jako ostrovy: přenos...401 // 12.3.2 Nemoci ve směsích druhů a genotypů...405 // 12.3.3 Rozložení parazitů a nakažených hostitelů ...406 // 12.4 Hostitelé jako biotopy ...408 // 12.4.1 Závislost na hustotě uvnitř hostitelů ...411 // 12.5 Reakce hostitelů ...413 // 12.5.1 Nekrotrofní paraziti...413 // 12.5.2 Imunitní reakce ...414 // 12.5.3 Přecitlivělost a fytoalexiny u rostlin ...415 // 12.5.4 Reakce na biotrofní parazity: tolerance, morfogeneze a modely chování ...415 // 12.5.5 Přežití, růst a plodnost hostitelů ...417 //
12.6 Populační dynamika parazitismu...418 // 12.6.1 Přímo přenášení mikroparaziti ...419 // 12.6.2 Mikroparaziti přenášení vektorem (přenašečem)...420 // 12.6.3 Makroparaziti šíření přímo ...422 // 12.6.4 Makroparaziti s nepřímým přenosem ...423 // 12.6.5 Paraziti a populační dynamika hostitelů ...426 // 12.7 Polymorfismus a genetická změna u parazitů a jejich hostitelů ...428 // 12.7.1 Hnízdní parazitismus...432 // 12.7.2 Parazitismus a úloha pohlaví ...433 // 13 MUTUALISMUS // 13.1 Úvod ...,...434 // 13.2 Mutualismus vedoucí ke vzniku vzájemných vazeb v chování...435 // 13.2.1 Medozvěstka a medojed...436 // 13.2.2 Garnáti a ryby z čeledi hlaváčovitých...436 // 13.2.3 Ryby-klauni a sasanky ...436 // 13.2.4 Ryby-čističi a jejich zákazníci ...437 // 13.2.5 Mravenci a kapinice ...437 // 13.3 Mutualismus týkající se kulturních plodin a dobytka...438 // 13.3.1 Vztah druhu Homo sapiens k obilí a dobytku je mutualistický ...438 // 13.3.2 „Chov" housenek mravenci...439 // 13.3.3 Pěstování hub brouky ...439 // 13.3.4 Pěstování hub mravenci...440 // 13.4 Mutualismus opylování ...440 // 13.5 Mutualismy organismů v zažívacích traktech ...443 // 13.5.1 Bachor...444 // 13.5.2 Střevo termita...446 // 13.6 Symbionti žijící v živočišných tkáních či buňkách ...447 // 13.7 Mutualismus vyšších rostlin a hub - mykorhiza ...448 // 13.7.1 Ektotrofní mykorhiza...449 // 13.7.2 Vezikulo-arbuskulární mykorhiza ...450 // 13.7.3 Jiné typy mykorhizy...450 // 13.8 Soužití řas a živočichů ... 452 // 13.9 Soužití houby a řasy - lišejníky ...456 // 13.10 Fixace dusíku v mutualismu ...457 // 13.10.1 Mutualismus bakterie Rhizobium a bobovitých rostlin ...459 // 13.10.2 Mutualistická fixace dusíku u jiných než bobovitých rostlin...462 // 13.10.3 Evoluce mutualismů fixujících dusík ...463 //
13.11 Evoluce nebuněčných struktur ze symbióz ...463 // 13.12 Modely mutualismu...464 // 13.13 Některé obecné rysy života mutualistů ...466 // 3 TŘI PŘEHLEDY // ÚVOD...471 // 14 ROZMANITOST ŽIVOTNÍCH HISTORIÍ ...473 // 14.1 Úvod...473 // 14.2 Složky životních historií a jejich potenciální přínosy...474 // 14.2.1. Velikost...474 // 14.2.2 Rychlosti růstu a vývoje ...475 // 14.2.3 Rozmnožování ...476 // 14.2.4 Čemu slouží tělo...477 // 14.3 Reprodukční hodnota ...477 // 14.4 Kompromis životní historie...479 // 14.4.1 Směny...481 // 14.4.2 Náklady na rozmnožování...482 // 14.4.3 Kompromisy a optima...484 // 14.4.4 Které zdroje se směňují? ...485 // 14.5 Stanoviště a jejich třídění...486 // 14.5.1 Třídění stanovišť v čase a prostoru...486 // 14.5.2 Stanoviště tříděná podle účinků na demografii ...486 // 14.6 Semelparie nebo iteroparie; předčasné nebo opožděné rozmnožování...489 // 14.7 Reprodukční alokace a náklady na rozmnožování...492 // 14.8 „Více menšího", nebo „méně většího" potomstva ...493 // 14.9 r- a K-selekce ...494 // 14.10 Důkazy podporující koncepci r/K...496 // 14.10.1 Široké srovnání vzdálených taxonů ...496 // 14.10.2 Srovnání blízkých taxonů ...498 // 14.10.3 Zhodnocení koncepce r/K...499 // 14.11 „Alternativy" koncepce r/K...499 // 14.11.1 „Ochrana vkladů"...499 // 14.11.2 Grimeovo třídění ...500 // 14.12 Demografické vlivy vně koncepce r/K ...501 // 14.13 Krátkodobé reakce na prostředí...503 // 14.14 Interakce s fyziologickými požadavky...504 // 14.15 Fylogenetická a alometrická omezení ...504 // 14.15.1 Vlivy velikosti...505 // 14.15.2 Alometrické vztahy ...505 // 14.15.3 Proč existují alometrické vztahy? ...508 // 14.15.4 Srovnání životních historií ...509 //
15 POČETNOST (ABUNDANCE) // 15.1 Úvod - výklad údajů získaných sčítáním...510 // 15.2 Kolísání nebo stabilita...511 // 15.2.1 Teorie početnosti druhů...514 // 15.2.2 Určení početnosti a její regulace ...518 // 15.3 Analýza klíčového faktoru ...522 // 15.3.1 Mandelinka bramborová ...522 // 15.3.2 Další příklady analýzy klíčového faktoru...525 // 15.3.3 Posouzení analýzy klíčového faktoru ...528 // 15.4. Populační cykly a jejich analýza ...530 // 15.4.1 Cykly a kvazicykly ...530 // 15.4.2 Změny populace hrabošovitých hlodavců ...532 // 15.4.3 Cykly lesních motýlů ...540 // 15.5 Početnost určovaná rozptylem ...541 // 15.6 Experimentální narušení populací ...542 // 15.6.1 Zavedení nového druhu...543 // 15.6.2 Zvětšení zdrojů ...543 // 15.6.3 Odstranění možných konkurentů...544 // 15.6.4 Odstranění predátorů ...546 // 15.6.5 Zavedení predátorů ...548 // 16 PRAKTICKÁ REGULACE POČETNOSTI: HUBENÍ, VYŘAZOVÁNÍ A OCHRANA // 16.1 Úvod...551 // 16.2. Regulace škůdců a plevelů...551 // 16.2.1 Úvod ...551 // 16.2.2 Cíl regulace škůdců ...553 // 16.2.3 Krátce o historii regulace škůdců...555 // 16.2.4 Chemické pesticidy ...557 // 16.2.5 Problémy s chemickými pesticidy ...561 // 16.2.6 Přednosti chemických pesticidů ...568 // 16.2.7 Biologická ochrana...570 // 16.2.8 Genetická regulace a rezistence...:...576 // 16.2.9 Integrovaná kontrola škůdců ...579 // 16.3 Sklizeň, rybářství, lov a sběr ...582 // 16.3.1 Jednoduchý model sklizně: pevně stanovené výnosy ...583 // 16.3.2 Sklizeň s pevně stanoveným výnosem v praxi...586 // 16.3.3 Regulace intenzity sklizně (lovu)...587 // 16.3.4 Nestabilita sklízených populací - mnohočetné rovnovážné stavy ...588 //
16.3.5 Sklizeň regulovaného procenta a sklizeň (lov) s regulovaným únikem ...590 // 16.3.6 Respektování struktury sklízené populace: modely dynamických zásob...590 // 16.3.7 Závěr...593 // 16.4 Biologická ochrana...594 // 16.4.1 Různé typy vzácnosti...594 // 16.4.2 Analýza zranitelnosti populace...596 // 16.4.3 Příčiny vzácnosti ...598 // 16.4.4 Proč je třeba vzácné druhy chránit? ...600 // 16.4.5 Ochrana v praxi...602 // 16.4.6 Ekologická obnova...607 // 16.5 Závěr...608 // 4 SPOLEČENSTVA ÚVOD...611 // 17 PODSTATA SPOLEČENSTVA // 17.1 Úvod...613 // 17.2 Popis složení společenstva ...615 // 17.2.1. Indexy diverzity ...615 // 17.2.2 Diagramy „pořadí - početnost" (rank-abundance)...617 // 17.3 Uspořádání společenstev v prostoru ...620 // 17.3.1 Gradientová analýza ...621 // 17.3.2 Ordinace a klasifikace společenstev ...622 // 17.3.3 Otázka hranic v ekologii společenstev...627 // 17.4 Struktury společenstev v čase - sukcese ...628 // 17.4.1 Degradační sukcese...628 // 17.4.2 Alogenní sukcese...630 // 17.4.3 Autogenní sukcese...632 // 17.4.4 Mechanismy podmiňující autogenní sukcesi ...639 // 17.4.5 Pojem klimaxu ...646 // 18 TOK ENERGIE VE SPOLEČENSTVECH // 18.1 Úvod...648 // 18.2 Základní rysy primární produktivity ...650 // 18.2.1 Vodní společenstva: autochtónni a alochtonní látky...652 // 18.2.2 Kolísání ve vztahu produktivita - biomasa...655 // 18.3 Faktory omezující primární produktivitu...657 // 18.3.1 Suchozemská společenstva ...657 // 18.3.2 Souhrn faktorů omezujících produktivitu suchozemských společenstev...664 // 18.3.3 Primární produktivita vodních společenstev ...664 // 18.3.4 Co omezuje biomasu primárních producentů? ...668 //
18.4 Osud energie ve společenstvech...670 // 18.4.1 Úplný model trofické struktury společenstva ...672 // 18.4.2 Tok energie v modelovém společenstvu ...677 // 18.4.3 Modely toku energie v odlišných společenstvech...679 // 19 TOK HMOTY VE SPOLEČENSTVECH // 19.1 Úvod...681 // 19.1.1 Osud hmoty ve společenstvech...681 // 19.1.2 Biogeochemie a biogeochemické cykly ...683 // 19.1.3 Biogeochemie malých a velkých systémů ...683 // 19.1.4 Bilance živin...684 // 19.2 Bilance živin v suchozemských společenstvech ...685 // 19.2.1 Vstupy živin do suchozemských společenstev...685 // 19.2.2 Výstupy živin ze suchozemských společenstev ...687 // 19.2.3 Povodí jako jednotka studia ...688 // 19.2.4 Závěry pro zemědělství a lesnictví...692 // 19.3 Bilance živin ve vodních společenstvech ...696 // 19.3.1 Vodní toky ...697 // 19.3.2 Sladkovodní jezera...697 // 19.3.3 Slaná jezera a oceány ...698 // 19.4 Globální biogeochemické cykly ...701 // 19.4.1 Narušování cyklu fosforu ...702 // 19.4.2 Narušení cyklu dusíku...705 // 19.4.3 Narušení cyklu síry ...706 // 19.4.4 ‘Narušení cyklu uhlíku ...707 // 20 VLIV KONKURENCE NA STRUKTURU SPOLEČENSTVA // 20.1 Úvod...711 // 20.2 Převaha konkurence v přirozených společenstvech...712 // 20.2.1 Býložravý hmyz a další možné výjimky...713 // 20.2.2 S růstem intenzity konkurence nemusí vždy stoupat její vliv // na strukturu společenstva ...715 // 20.3 Důkaz ze struktury společenstev ...716 // 20.3.1 Diferenciace nik...717 // 20.3.2 Diferenciace nik v rostlinných společenstvech...721 // 20.3.3 Rozšíření s negativním sdružováním...724 // 20.3.4 Závěry...725 // 20.4 Neutrální modely a nulové hypotézy...727 // 20.4.1 Neutrální modely a rozdělování zdrojů ...728 // 20.4.2 Neutrální modely a morfologické rozdíly ...730 // 20.4.3 Neutrální modely a rozdíly v rozšíření...735 //
20.4.4 Rozsudek nad koncepcí neutrálních modelů ...737 // 20.5 Úloha konkurence: několik závěrů...738 // 21 VLIV PREDACE A NARUŠENÍ NA STRUKTURU SPOLEČENSTVA // 21.1 Úvod...739 // 21.1.1 Narušení a diverzita společenstev ...740 // 21.1.2 Co je narušení?...740 // 21.2 Vliv predace na strukturu společenstva...741 // 21.2.1 Všestranní predátoři ...742 // 21.2.2 Vliv relativně selektivních predátorů ...743 // 21.2.3 Změna stravy a výběr závislý na četnosti výskytu ...746 // 21.2.4 Vliv specializovaných predátorů...746 // 21.2.5 Napadení parazity a chorobami...748 // 21.2.6 Závěr - vlivy predátorů, parazitů a chorob ...749 // 21.3 Proměny podmínek v čase...750 // 21.3.1 Účinek skladování...,,...752 // 21.4 Narušení a koncepce dynamiky plošek...752 // 21.4.1 Společenstva regulovaná dominancí...755 // 21.4.2 Společenstva řízená zakladatelem ...761 // 21. 5 Zhodnocení nerovnovážných modelů ...766 // 21.5.1 Význam měřítka...766 // 21.5.2 Pluralita v ekologii společenstev ...766 // 21.5.3 Význam nerovnovážné teorie pro řízení v ekologii...767 // 22 OSTROVY, PLOCHY A KOLONIZACE // 22.1 Úvod: vztah počet druhů - plocha ...768 // 22.2 Ekologické teorie ostrovních společenstev...771 // 22.2.1 Diverzita stanovišť...771 // 22.2.2 Diverzita stanovišť a býložravý hmyz ...772 // 22.2.3 MacArthurova a Wilsonova teorie rovnovážného stavu...772 // 22.2.4 Teorie rovnovážného stavu a býložravý hmyz...774 // 22.3 Důkazy podporující ekologické teorie ...775 // 22.3.1 Diverzita stanoviště, nebo vliv plochy?...775 // 22.3.2 Odlehlost ...779 // 22.3.3 Diverzita, plocha a odlehlost u býložravého hmyzu...781 // xiv // 22.3.4 Které druhy? - Obměna...784 // 22.3.5 Které druhy? - Nesoulad...785 // 22.4 Evoluce a ostrovní společenstva...788 // 22.5 Ostrovy a ochrana přírody ...789 //
23 STABILITA A STRUKTURA SPOLEČENSTVA // 23.1 Úvod...792 // 23.2 Složitost (komplexnost) a stabilita...794 // 23.2.1 „Konvenční názor"...794 // 23.2.2 Složitost a stabilita v modelových společenstvech...794 // 23.2.3 Složitost a stabilita společenstva v praxi ...798 // 23.2.4 Hodnocení ...802 // 23.3 Oddíly (kompartmenty) ve společenstvech ...802 // 23.4 Počet trofických úrovní...805 // 23.4.1 Hypotéza o toku energie...806 // 23.4.2 Dynamická křehkost modelových potravních sítí ...806 // 23.4.3 Omezení tvaru a chování predátora...807 // 23.4.4 Hodnocení ...808 // 23.5 Poměr predátorů a kořisti v potravních sítích ...809 // 23.6 Převaha všežravosti v potravních sítích...811 // 23.7 Nedemografická stabilita 812 // 24 OBECNÉ RYSY BOHATSTVÍ DRUHŮ // 24.1 Úvod...816 // 24.2 Jednoduchý model...817 // 24.3 Vztahy druhového bohatství...819 // 24.3.1 Produktivita ...819 // 24.3.2 Prostorová heterogenita...825 // 24.3.3 Klimatická proměnlivost ...827 // 24.3.4 Nehostinnost prostředí ...829 // 24.3.5 Stáří prostředí: evoluční čas ...830 // 24.4 Gradienty druhového bohatství ...831 // 24.4.1 Zeměpisná šířka...831 // 24.4.2 Nadmořská výška ...836 // 24.4.3 Hloubka ...837 // 24.4.4 Sukcese...838 // 24.4.5 Obecné vzory druhového bohatství fauny a flóry ve fosilních nálezech ...839 // 24.5 Relativní početnost malých a velkých druhů...843 // 24.6 Závěr...844 // VÝKLADOVÝ SLOVNÍK ... 845 // BIBLIOGRAFIE ... 865 // REJSTŘÍK ORGANISMŮ... 911 // VĚCNÝ REJSTŘÍK... 929
(OCoLC)39105166
cnb000286677

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC