Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.11.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.7) Půjčeno:17x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Veronica, 1992
243 s : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 80-85368-22-6 (váz.)
Obsahuje rejstřík
000027559
PŘEDMLUVA 9 // ÚVOD 11 // TEORETICKÁ ČÁST // 1. STABILITA SYSTÉMŮ OBECNĚ (podněty obecné teorie systémů) 16 // 2. MECHANISMY USTALOVÁNÍ DYNAMICKÉ ROVNOVÁHY (podněty kybernetiky) 25 // 3. OD EKOSYSTÉMU KE KRAJINĚ (poznatky ekologie a geografie) 37 // 3.1. Ekosystém - geobiocenóza: zakladatelské definice a rozdíly současného pojetí 37 // 3.2. Ekotop - geosystém - krajina: Naše účelové pojetí 38 // 3.3. Funkční vymezení ekosystému 44 // 3.4. Prostorové vymezení ekosystému a krajiny 52 // 3.5. Dynamika druhového bohatství organismů v čase 57 // 3.5.1. Vývoj naší přírody po ledových dobách 58 // 3.5.2. Zvyšování druhového bohatství krajiny lidskou činností 64 // 3.5.3. Ochuzování druhového bohatství krajiny lidskou činností 67 // 3.5.4. Teoretická vysvětlení odolnosti přirozených společenstev 70 // 3.5.4.1. Vysvětlení založená na korelaci diverzity a stability 71 // 3.5.4.2. Vysvětlení založená na představě „imunity“ přirozených ekosystémů 72 // 3.5.4.3. Vysvětlení založená na podmínkách šíření imigrujících druhů 75 // 3.6. Obecné předpoklady prognózovaní ekosystémů 83 // 3.6.1. Zákonitosti určujících faktorů abiotického prostředí (autekolo- // gický princip) 83 // 3.6.1.1. Závislost na faktoru „teplo“ (na příkonu slunečního záření) 83 // 3.6.1.2. Závislost na faktorech „vláha“ a „minerální živiny 87 // 3.6.2. Zákonitosti sdružování organismů v biotickém subsystému (synekologický princip) 89 // 3.6.3. Zákonitosti zpčtných vazeb abiotického a biotického subsystému (princip zpětné vazby) 91 // 3.6.4. Zákonitosti časové posloupnosti ekosystémů (princip časové dynamiky) 91 // 3.6.5. Zákonitosti prostorového uspořádání ekosystémů (strukturální princip) 91 //
3.6.6. Zákonitosti „biogeografie ostrovu“ (princip dynamické rovnováhy biotického subsystému) 93 // 3.6.7. Zákonitosti uplatňování lidského vlivu (antropogenní princip) 93 // 3.6.7.1. Antropogenní vlivy zvyšující ekologickou rozmanitost 93 // 3.6.7.2. Antropogenní vlivy snižující ekologickou rozmanitost (velkoplošně působící stresory) 94 // 3.6.7.2.1 Přímé důsledky znečistění ovzduší na vegetaci 96 // 3.6.7.2.2 Důsledky kyselé depozice na lesní půdy 97 // 3.6.7.2.3 Antropogenní stres z přebytků dusíku -důsledek eutrofisacc půd a vod 104 // 3.6.7.2.4 Důsledky oteplování atmosféry Země na ekosystémy 105 // 4. DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA ŽIVÉHO SUBSYSTÉMU KRAJINY - HOMEOSTÁZA VERSUS HOMEORHÉZA 112 // 5. SUKCESE EKOSYSTÉMŮ A KRAJINY 118 // 5.1. Sukcese jako součást obecné vývojové teorie 118 // 5.2. Sukcese jako zvláštní ty p následnosti biocenóz 118 // 5.3. Sukcese jako vývoj ekosystému podněcovaný biocenózou 123 // 5.4. Konečný článek sukcesní série? 129 // 5.5. Diskuse současných poznatků o sukcesi na úrovni ekosystému 133 // 5.6. Diskuse o současném poznání sukcese na úrovni krajiny 141 // 6. ZDROJE DYNAMICKÉ ROVNOVÁHY EKOSYSTÉMU A KRAJINY - REZISTENCE VERSUS RESILIENCE 157 // 7. TEORIE STRESU - EKOLOGICKÁ KRIZE - EKOLOGICKÁ KATASTROFA 169 // APLIKAČNÍ ČÁST // 8. ZÁKLADNÍ TYPY EKOLOGICKÉ STABILITY 179 //
9. KRITÉRIA EKOLOGICKÉ STABILITY 188 // 9.1. Problémy modelování ekosystémů 192 // 9.2. Procesuálni charakteristiky stability 194 // 9.2.1. Model rezistence sukcesních stádií jehličnato-listnatého // lesa 197 // 9.2.2. Model resilience vybraných biomů 198 // 9.3. Strukturální charakteristiky stability 201 // 9.3.1. Model změn druhové skladby sukcesních stadií opadavého listnatého lesa jako model změn rezistence 201 // 9.3.2. Model rezistence středoevropských hospodářských přirozených // lesů a smrkových monokultur 204 // 9.4. Bioindikace ekologické stabilit) přirozenosti vegetace 205 // 9.4.1. Typizace přirozenosti vegetace 214 // 10. ÚZEMNÍ SYSTÉMY EKOLOGICKÉ STABILITY 218 // 10.1. Rekapitulace teoretických předpokladů 218 // 10.2. Uplatnění principů ekologické stabilizace v plánování krajiny 220 // ZÁVĚR 227 // VĚCNÝ REJSTŘÍK 231 // LITERATURA A PRAMENY 239

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC