Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:10x 
BK
1. vyd.
Martin : Osveta, 1991
341 s. : il.

ISBN 80-217-0332-6
Vysokoškolské učebnice
Bibliografie na s. 328-330
000028085
Rekat.
Predhovor (Karol Kapeller) 1. Embryológia človeka (Viera Pospíšilová) 1.1. Vnútromaternicový vývoj 1.2. Prehľad ontogenetického vývoja 1.3. Význam štúdia embryológie 1.4. Topografické termíny v embryológii 2. Základné vývojové procesy 2.1. Proliferácia buniek 2.2. Diferenciácia buniek 2.3. Migrácia buniek 2.4.Indukcia 2.5.Vzájomné rozpoznanie buniek 2.6. Rast 2.7. Morfogenetická smrť buniek 3. Pohlavné orgány a pohlavné bunky 3.1. Reprodukčný cyklus ženy 3.1.1. Ovariálny cyklus 3.1.2. Uterinný cyklus 3.2. Gametogenéza 3.2.1. Genetická podstata gametogenézy 3.2.1.1. Mitóza 3.2.1.2. Meióza 3.2.1.3. Chromozómy určujúce pohlavie 3.2.1.4. Chromozómové odchýlky 3.2.2. Spermiogenéza 3.2.3.Oogenéza 3.2.4. Dôležité rozdiely v gametogenéze mužských a ženských pohlavných buniek 3.3. Poruchy gametogenézy 3.3.1. Poruchy spermiogenézy 3.3.2. Poruchy oogenézy 3.3.3. Sterilita
3.4. Pohlavné bunky a oplodnenie 3.4.1. Mužská pohlavná bunka 3.4.1.1. Pohyb spermií v mužských pohlavných cestách 3.4.1.2. Zloženie semennej tekutiny 3.4.1.3. Pohyb spermií v ženských pohlavných orgánoch 3.4.2. Ženská pohlavná bunka 3.4.3. Oplodnenie 3.4.3.1. Oplodnené vajíčko 3.5. Poruchy oplodnenia 3.6. Umelé oplodnenie a transferembrya 4. Embryonálny vývoj 4.1. Blastogenéza 4.1.1. Implantácia blastocysty 4.1.2. Zárodkové listy a extraembryonálne súčasti 4.1.2.1. Amniová dutina a žítkový vak 4.1.2.2. Choriová dutina a extraembryonálna mezoderma 4.1.2.3. Dvojvrstvový zárodkový štít 4.1.2.4. Stredný zárodkový list mezoderma embrya 4.1.2.5. Trojvrstvový zárodkový štít 4.1.2.6. Ďalší vývoj extraembryonálnych častí, allantois 4.2. Anomáliei mplantácie blastocysty 4.3. Primitívne orgány embrya 4.3.1. Embryonálne tkanivá 4.3.1.1. Embryonálne epitely 4.3.1.2. Embryonálne väzivo
4.3.2. Notochorda 4.3.3. Medulárna rúra a mozgový vačok 4.3.4. Prvosegmenty 4.3.5. Nefrotómy, nefrogénna mezoderma 4.3.6. Embryonálny celom 4.3.7. Primitívne črevo 4.3.8. Cievny systém embrya 4.4. Formovanie tela embrya 4.4.1. Ohýbanie zárodkového štítu 4.4.2. Žítkový kanál, črevný pupok a kožnýpupok 4.5. Deriváty zárodkových listov 5. Placenta, pupočník, plodové obaly 5.1. Vývoj placenty 5.1.1. Deciduálna reakcia, deciduá 5.1.2. Vývoj choriových klkov 5.1.3. KÍka táblana 5.1.4. Stavba placenty 5.1.4.1. Placentárna bariéra 5.1.5. Funkcia placenty 5.2. Amniová dutina a pupočník 5.3. Plodový obal 5.4. Plodový vak 5.5. Amniová tekutina 5.6. Vývojové anomálie placenty 5.6.1. Anomália choriových klkov 5.6.2. Abnormality v uložení placenty 5.6.3. Abnormality v tvare a veľkosti placenty 5.6.4. Placentárny infarkt
5.7. Vývojové anomálie pupočníka 5.8. Anomálie v množstve amniovej tekutiny 5.9. Imunologický vzťah matky a plodu 6. Viacplodová gravidita 6.1. Dvojčatá 6.1.1. Dvojvajíčkové dvojčatá 6.1.2. Jednovajíčkové dvojčatá 6.1.3. Mnohopočetné plody 6.2. Abnormality vo vývoji dvojčiat 6.2.1.Spojené dvojčatá 6.2.2. Znetvorenia 7.Poruchy vývoja a vrodené chyby 7.1. Genetické faktory 7.2. Faktory prostredia 7.2.1. Chemické faktory 7.2.2. Fyzikálne faktory 7.2.3. Biologické faktory 7.3. Prenatálna diagnostika 7.3.1. Amniocentéza 7.3.2. Vyšetrenie buniek choriových klkov 7.3.3. Fetoskopia 7.3.4. Vyšetrenie ultrazvukom 7.3.5. Zistenie pohlavia pred narodením 8.Určenie veku a vývoj vonkajšieho tvaru tela 8.1.Určenie veku embrya aféta 8.1.1. Meranie dĺžky tela 8.2.Vývoj vonkajšieho tvaru embrya aféta
8.2.1. Vývoj embrya 8.2.2. Vývoj féta 9. Srdcovocievny systém (Karol Kapeller) 9.1.Vývoj srdca 9.1.1. Ďalší vývoj srdcovej rúry 9.1.2. Vývoj atria a zmeny v sinus venosus 9.1.3. Sinus venosus 9.1.4. Vývoj komôr a vývojová prestav babulbus cordis 9.1.5.Vývoj srdcových chlopní 9.1.5.1. Polmesiačikovité chlopne 9.1.5.2. Atrioventrikuláne chlopne 9.1.6. Vývoj srdcovej svaloviny 9.1.7. Vývoj prevodového systému srdca 9.1.8. Vývoj vencovitých ciev a inervácie srdca 9.1.9. Vývojo srdcovníka 9.2. Vrodené chyby srdca 9.2.1.Transpozícia veľkých ciev srdca 9.2.2. Poruchy vývoja predsiení 9.2.3. Poruchy vývoja komorového septa 9.2.4. Perzistujúci truneus arteriosus 9.2.5. Defekty v bulbus cordis 9.2.6. Poruchy aortálnej chlopne 9.2.7. Poruchy pulmonálnej chlopne 9.2.8. Poruchy vývoja trojcípej chlopne 9.2.9. Porucha vývoja dvojcípej chlopne 9.3. Vývoj arteriálneho avenózneho systému 9.3.1. Aortálne oblúky 9.3.2. Vývoj arteriálneho systému 9.3.2.1 Vetvy a orta dorsalis
9.3.2.2. Artérie hornej končatiny 9.3.2.3. Artérie dolnej končatiny 9.3.3. Vývoj venózneho systému 9.4.Vrodené abnormality veľkých cie 9.4.1. Vrodené chyby artéri 9.4.1.1. Perzistujúci ductus arteriosus 9.4.1.2. Koarktácia aorty 9.4.1.3. Abnormálny odstup a priebeh arteria subclavia dextra 9.4.1.4. Dvojitý aortálny oblúk 9.4.1.5. Prerušený aortálny oblúk 9.4.1.6. Pravý aortálny oblúk 9.4.1.7. Anomálny odstup arteriae coronariae 9.4.2.Vrodené chyby vén 9.5.Fetálny a neonatálny krvný obeh 9.5.1. Zmeny kardiovaskulárneho systému pri narodení a po ňom 10. Krvný a lymfatický systém...146 10.1. Vývoj krvi...146 10.1.1. Erytrocyty...146 10.1.2. Leukocyty...147 10.2. Vývoj lymfatický chorgánov...147 10.2.1. Slezina 10.2.2. Týmus...147 10.3. Vývoj imunitného systému plodu...149 10.3.1. Tvorba komplementového systému...150 10.3.2.Tvorbaimunoglobulínov...150
10.3.3.Prenos IgG cez placentu...150 10.3.4. Celulárna imunita...150 10.4. Vrodené chyby krvného a lymfatického systému...151 10.4.1. Vrodené choroby krvného systému...151 10.4.2. Vrodené chyby lymfatického systému...151 11. Nervový systém...153 11.1. Vývoj centrálneho nervového systému...157 11.1.1. Miecha...159 11.1.1.1. Vývoj motorických neurónov v predných rohoch miechy...160 11.1.1.2. Vývoj prvého aferentného neurónu senzitívnej dráhy...160 11.1.1.3. Vývoj senzitívnych neurónov v zadnom rohu miechy...161 11.1.1.4. Myelinizácia miechy...161 11.1.1.5. Obalymiechy...161 11.1.1.6. Vzťah miechy ku chrbtici...161 11.1.2. Mozog...162 11.1.2.1. Myclencephalon...164 11.1.2.2. Metencephalon...166 11.1.2.3. Mesencephalon...168 11.1.2.4. Diencephalon...168 11.1.2.5. Telencephalon...170 11.2. Vrodené anomálie centrálneho nervového systému...173 11.2.1. Vrodené chyby miechy...173 11.2.2. Vrodené chyby mozgu...175 11.3. Vývoj periférneho nervového systému...177 11.3.1. Vývoj hlavových nervov...177
11.3.1.1. Nervus olfactorius, I. hlavový nerv...177 11.3.1.2. Nervus opticus, II. hlavový nerv...177 11.3.1.3. Nervus oculomotorius, III. hlavový nerv...177 11.3.1.4. Nervus trochlearis, IV. hlavový nerv...177 11.3.1.5. Nervus trigeminus, V. hlavový nerv...177 11.3.1.6. Nervus abducens, VI. hlavový nerv...178 11.3.1.7. Nervus facialis, VII. hlavový nerv...178 11.3.1.8. Nervus vestibulocochlearis, VIII. hlavový nerv...178 11.3.1.9. Nervus glossopharyngeus, IX. hlavový nerv...178 11.3.1.10. Nervus vagus, X. hlavový nerv...178 11.3.1.11. Nervus accesorius, XI. hlavový nerv...179 11.3.1.12. Nervus hypoglossus, XII. hlavový nerv...179 11.3.2. Vývoj spinálnych nervov a spinálnych ganglií...179 11.3.2.1. Priebeh spinálnych nervov, tvorba nervových plexov...180 11.3.2.2. Myelinizačný proces v periférnych nervoch...181 11.4. Vývoj autonómneho nervového systému...182 11.4.1. Sympatikové paragangliá...183 11.5. Vrodené anomálie periférneho nervového systému...184 11.5.1. Vrodené anomálie spinálnych nervov...184 11.5.2. Akcesórne gangliové bunky...184
11.5.3. Chýbanie gangliových buniek...184 11.5.4. Neurofibromatóza...184 12. Pohybový systém...186 12.1. Vývoj kostry...186 12.1.1. Chrbtica...188 12.1.2. Kostra hrudníka...190 12.1.2.1. Rebrá...190 12.1.2.2. Hrudná kosť...190 12.1.3. Spojenie kostí...191 12.1.4. Kostra hlavy, lebka...193 12.1.5. Kostra končatín...197 12.2. Vrodené chyby kostry...198 12.2.1. Poruchy vývoja kostí...198 12.2.2. Vrodené chyby chrbtice...198 12.2.3. Vrodené chyby hrudníka...199 12.2.4. Vrodené chyby bedrových kĺbov...199 12.2.5. Vrodené anomálie lebky...199 12.3. Vývoj svalov...200 12.3.1. Svalové tkanivo...200 12.3.2. Svaly hlavy a krku...201 12.3.2.1. Svaly jazyka...202 12.3.2.2. Svaly očnej gule...202 12.3.3. Svaly šije a trupu...203 12.3.3.1. Epaxiálne svaly...203 12.3.3.2. Hypaxiálne svaly...204 12.3.4. Svaly končatín...204 12.4. Vrodené chyby svalov...204 12.5. Vývoj končatín...204 12.6. Vrodené chyby končatín...206 12.6.1. Vrodené anomálie prstov...206 12.6.2. Vrodené anomálie ruky a nohy...206 13.Vývoj tváre, ústnej a nosovej dutiny (VieraPospíšilová)...207 13.1. Žiabrová oblasť...207
13.1.1. Žiabrové oblúky 13.1.1.1. Vonkajšie žiabrové brázdy...209 13.1.1.2. Vnútorné žiabrové brázdy, faryngové vačky...209 13.2. Vývojové anomálie žiabrových oblúkov...211 13.3. Vývoj tváre...211 13.4. Vývoj nosovej dutiny...216 13.5. Vývoj ústnej dutiny...217 13.5.1. Podnebie...218 13.5.2. Orgány ústnej dutiny...219 13.5.2.1. Zuby...219 13.5.2.2. Slinné žľazy...221 13.5.2.3. Jazyk...223 13.6. Vývojové anomálie tváre a ústnej dutiny...224 13.6.1. Rázštepy...224 13.6.1.1. Rázštep pery...225 13.6.1.2. Rázštep pery a čeľuste...225 13.6.1.3. Rázštep podnebia...225 13.6.1.4. Rázštep hornej pery, hornej čeľuste a podnebia...226 13.6.1.5. Rázštep tváre...226 13.6.2. Vrodené chyby nosa...226 13.6.3. Vrodené chyby čeľustí a zubov...226 13.6.4. Vrodené chyby slinných žliaz...227 13.6.5. Vrodené chyby jazyka...227 14. Tráviaci systém...228 14.1. Ďalší vývoj predného čreva...229 14.1.1. Pažerák...229 14.1.2. Žalúdok...229 14.1.3. Dvanástnik...232 14.2. Ďalší vývoj stredného čreva...232 14.2.1. Rotácia čreva...233 14.3. Ďalší vývoj zadného čreva...236
14.4. Vývoj pečene, žlčových ciest a žlčníka...237 14.5. Vývoj podžalúdkovej žľazy...238 14.6. Vývoj brušnej dutiny a seróznych blán...239 14.6.1. Mezentériá žalúdka...240 14.6.2. Mezentériá horného duodéna...242 14.6.3. Mezentériá tenkého a hrubého čreva...242 14.7. Vývojové anomálie tráviace jrúry...244 14.7.1. Vrodené chyby pažeráka...244 14.7.2. Vrodené chyby žalúdka...245 14.7.3. Vrodené chyby čreva...245 14.7.3.1. Vrodená atrézia čreva...245 14.7.3.2. Vrodené chyby čreva zapríčinené poruchou rotácie...247 14.7.3.3. Diverticulum Meckeli...248 14.7.3.4. Hirschsprungova choroba...248 14.7.4. Vrodené chyby pankreasu...248 14.7.5. Cystická fibróza...250 14.7.6. Vrodené chyby žlčníka...250 14.7.7. Vrodené chyby žlčových ciest...250 14.7.8. Vrodené anorektálne malformácie...251 14.7.9. Vrodené anomálie mezentériá čreva...252 14.7.10. Vrodené chyby brušnej steny...253 14.7.10.1. Vrodená ingvinálna hernia...253 14.7.10.2. Umbilikálna hernia aomfalokéla...253 14.7.10.3.Gastroschíza...253
15. Dýchací systém...254 15.1. Vývoj dýchacích orgánov...254 15.1.1. Hrtan...254 15.1.2. Priedušnica...254 15.1.3. Pľúca...255 15.1.3.1. Histogenéza pľúc...256 15.1.3.2. Vývoj alveol...257 15.2. Pľúca novorodenca...259 15.3. Cievy pľúc...259 15.4. Vývoj pleurálnych dutín...259 15.4.1. Pleuroperikardiálna membrána...260 15.4.2. Pleuroperitoneálna membrána...260 15.4.3. Bránica...261 15.5. Vrodené chyby dýchacieho systému...263 15.5.1. Anomálie laryngu...263 15.5.2. Anomálie trachey...264 15.5.3. Anomálie pľúc...264 15.5.4. Anomálie krvného a lymfatického systému pľúc...264 15.5.5. Vrodené chyby bránice...265 16. Močovopohlavný systém (Karol Kapeller)...266 16.1. Vývoj močových orgánov...266 16.1.1. Pronephros...267 16.1.2. Mesonephros...268 16.1.3. Metanephros...269 16.1.3.1. Oblička...269 16.1.3.2. Zmena polohy obličky...271 16.1.3.3. Cievne zásobenie obličky...271 16.1.3.4. Funkcia fetálnej obličky...273 16.1.4. Vývoj močového mechúra a močovej rúry...273 16.1.4.1. Rozdelenie kloaky...273 16.1.4.2. Sinus urogenilalis...273
16.1.4.3. Močový mechúr...273 16.2. Vrodené chyby močových orgánov...275 16.2.1. Vývojové anomálie obličky...275 16.2.1.1. Anomálie v počte obličiek...276 16.2.1.2. Polohové anomálie obličiek...277 16.2.1.3. Cystická oblička...277 16.2.2. Anomálie močovodu a panvičky...277 16.2.3. Anomálie močového mechúra a urachu...277 16.2.4. Anomálie močovej rúry...279 16.3.Vývoj pohlavných orgánov...279 16.3.1. Primitívne pohlavné orgány...279 16.3.1.1. Indiferentné štádium vývoja pohlavných orgánov...281 16.3.1.2. Indiferentné vnútorné genitálie...281 16.3.1.3. Indiferentné vonkajšie genitálie...282 16.3.2. Vývoj mužských pohlavných orgánov...283 16.3.2.1. Semenník...283 16.3.2.2. Pohlavné vývody...284 16.3.2.3. Predstojná žľaza...285 16.3.2.4. Pohlavný úd...285 16.3.2.5. Miešok...288 16.3.2.6. Zostup semenníkov...288 16.3.3. Vývoj ženských pohlavných orgánov...289 16.3.3.1. Vaječník...289 16.3.3.2. Maternica, vajíčkovod a pošva...290 16.3.3.3. Zmeny polohy a závesný aparát...293 16.3.3.4. Zostup vaječníkov...293 16.3.3.5. Vonkajšie pohlavné orgány...293
16.4.Vrodené chyby mužských pohlavných orgánov...295 16.4.1. Polohové anomálie testis...295 16.4.2. Hydrokéla...295 16.4.3. Vrodené anomálie penisu...295 16.5. Vrodené chyby ženských pohlavných orgánov...296 16.5.1. Polohové anomálie ovária...296 16.5.2. Vrodené chyby uteru a vagíny...297 16.6. Pohlavné anomálie genetického a hormonálneho pôvodu...298 16.6.1. Pohlavná obojakosť ........... .............

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC