Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 2005
207 s.,front.

ISBN 80-86715-35-3 (brož.)
Studijní texty Centra Aletti ; [vol.] 33
Obsahuje frontispis, poznámky pod čarou, úvod
Erós - duchovní hledisko - texty učební
Erós - filozofické aspekty - texty učební
Filozofie náboženství - texty učební
Tělo - duše - filozofické aspekty - texty učební
000028555
Obsah // Michal Altrichter // Unavený anebo proměněný erós? 11 // Boris Vyšeslavcev // Etika proměněného erotu 15 // Úvod 17 // I. Antiteze zákona a milosti 20 // 1. Zákon versus Boží království 20 // 2. Zákon versus milost 21 // 3. Přikázání týkající se těla versus „získávání Ducha“ 22 // 4. Závoj na srdci a život v Duchu 24 // 5. Otroctví zákona a milost svobody 25 // 6. Zákon pozemských věcí a duch lásky 26 // 7. Zákon jako lidské přikázání 28 // 8. Společná (obecná) norma zákona a konkrétní // tvorba víry 30 // 9. Antinomie dvou hodnotových systémů 33 // 10. Tragický konflikt mezi zákonem a milostí 38 // II. Rozsah pojmu zákona 40 // 1. Pojem zákona v evangeliu a epištolách 40 // 2. Princip zákona v židovském pojetí 42 // 3. Princip zákona v řeckém a římském pojetí 45 // 4. Idea přirozeného zákona 47 // 5. Zákon jako princip morálky a práva 48 // III. Tragédie zákona 51 // 1. Zákon jako odsouzení 51 // 2. Nemohoucnost zákona 53 // IV. Vzdorování podvědomí a sublimace 56 // 1. Duch iracionální kontradikce 56 // 2. Podvědomí a „tělesnost“ 59 // 3. Erós a sublimace 62 // 4. Sublimace v křesťanské askezi 65 // 5. Sublimace a představivost 68 // V. Představivost jako vtělení (ztělesnění) // a proměna (transformace) 72 // 1. Magie představivosti a erós 72 // 2. Zvrácený erós a logika srdce 73 // 3. Poezie jako povznášející „klam“ 75 // 4. Pravda tvorby a pravdivost
poznání 77 // 5. Představivostjako metafyzická a magická moc 81 // 6. Představivostjako zdroj omylů 85 // 7. Představivostjako tvůrčí moc ducha. // Současná psychologie 86 // 8. Iluze a pravda v představivosti 90 // 9. Obraz svatosti jako vrchol sublimace 92 // 10. Problemadka nové etiky a překonání moralismu 93 // 11. Obraz (ikona) a reálná osobnost 96 // 12. Představivost a „sebeklam“ 98 // 13. Obraz nezobrazitelná 100 // VI. Sublimace a sugesce 103 // 1. Moderní teorie sugesce 103 // 2. Náboženská sugesce 110 // 3. Co lze vsugerovávat? 112 // 4. Sugesce a svoboda 113 // 5. Sugesce a tvorba 114 // VII. Vzdor vůle a sublimace svobody 119 // 1. Vzdorování tělesnosti a vzdorování ducha 119 // 2. Svoboda jako počátek a zdroj satanského zla // a svoboda jako připodobňování se Bohu 120 // 3. Božská výzva obracející se na svobodu 123 // 4. Etika milostí jako etika svobody. Její problematika // v současné filosofii. Scheler a Hartmann 125 // 5. Dvě svobody: negativní a pozitivní; svoboda ve svobodné vůli a svoboda v dobru - N. Berďajev 127 // 6. Hodnota vůle a liberum arbitrium 129 // 7. Druhá antinomie svobody v díle N. Hartmanna 130 // 8. Hodnoty a svoboda. Tomáš Akvinský a Duns Scotus 135 // 9. Konflikt hodnot a alternativa svobodné volby 137 // 10. Ars combinatoria a tvůrčí svobodná vůle 138 // 11. Fenomén autonomního vzdoru jako výraz antinomismu svobody 140 // 12. Sublimace svobody jako vyřešení jejího
antinomismu 141 // 13. Tragismusjako dialektika svobody. Nižší // a vyšší forma tragismu 143 // 14. Křesťanské vyřešení tragismu svobody 145 // 15. Koordinace dvou momentů sublimace. // Vědomá vůle a podvědomé pudy 146 // 16. Pravý smysl sublimace. Kritika Freuda 150 // VIII. Sublimace jako závislost na absolutnu 157 // 1. Summum bonům 157 // 2. Svatostjako nejvyšší hodnota 158 // 3. Idea boholidství 159 // 4. Axiom závislosti. Descartes 159 // 5. Naturalisdcká závislost Schleiermachera // a její překonání 161 // 6. Fenomenologická redukce v Descartově díle // a ve filosofii celkově 164 // 7. Transcenze jako podstata redukce 165 // 8. Co po redukci zůstává? 167 // 9. Dialektika závislosti a nezávislosti „já“ 169 // 10. Závislost na transcendentnu. Unde homo} 172 // 11. První a druhý „trans“. Tři rozměry bytí 175 // 12. Tri pohledy ve filosofii 177 // 13. Samozřejmost iracionálna 179 // 14. Ontologický argumentjako neodmyslitelnost absolutna - Kant 182 // 15. Každé sebeuvědomění je náboženské - Scheler 184 // 16. Svět je sporný - Bůh je nesporný 185 // IX. Nekonečno a absolutno 188 // 1. Nekonečná lidská potence 188 // 2. Potenciálně nekonečné ,já“ jako božství 189 // 3. Potenciální nekonečnost jako nedokonalost // a závislost 191 // 4. Potenciální nekonečno v matematice 194 // 5. Podstata aktuálního nekonečna jako všejednota 195 // 6. Konečno je založeno v nekonečnu. „Trans“
a „transfinitivní“ 198 // 7. Kosmos jako všejednota 200 // 8. Transfinitivní a absolutní 203 // 9. Aktuálně nekonečný „trans“ 204 // 10. Descartes a jeho obhajoba axiomu závislosti 205

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC