Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 01.09.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
VYRAZENO
Vyd. 1.
Praha : C.H. Beck, 1998
xii,708 s.

ISBN 80-7179-056-7 (váz.)
Originál: Europäische Rechtsgeschichte.
Právo - Evropa - dějiny - pojednání
000028578
Obsah // Předmluva к prvnímu vydání ...V // Úvodní slovo к českému vydání...i...VI // Obsah ...VII // Seznam zkratek ...X // Seznam biblických zkratek...XII // I. Archaické právní kultury ... 1 // Keltové - Germáni - Slované (1) - Archaické právo (2) - Vznik právních povinností (7) - Porušení práva a pokání (14) - Personalita práva (19) - Králové - šlechtici - sedláci - otroci (24) - Výkon soudnictví (29) - Pravda (35) -Jazyk práva (39) - Archaické právo jako problém poznání (42) // II. Řecké právo...45 // Mýty o právu (45) - Agora a poliš (48) - Nomos (50) - Zákonodárci (54) -Eleutheriá (56) - Sókratés (58) - Ideální ústava (61) - Charisma a papyry (63) // III. Římské právo...67 // „Nulla umquam res publica maior“ (67) - Dvanáct tabulí (72) - Ius civile (78) - Výkon spravedlnosti (84) - Pater patriae Augustus (88) - Císařské právo (92) - Právnický cech (94) - Pozdní antika (97) - Germáni v římské říši (102) - Tak zvané vulgární právo (106) - Corpus iuris civilis a leges barbarorum (108) // IV. Christianizace práva... 115 // Víra a právo (115) - Antické církevní právo (119) - Biskupové, klerici a laici (123) - „Imperator intra ecclesiam non supra ecclesiam“ (128) - Od státní církve к církevnímu státu (131) - Frankové (134) - Langobardi (139) -Anglosasové (143) - Sacerdotium et impérium (146) - Právo jako misijní nástroj (150) - Vyučování práva a soudnictví (154) -
Sacramentum magnum // (157) // V. Krize západní Evropy ... 163 // Arabové (163) - Dědictví Karlovců (170) - Normani (174) - Regnum Teutonicum (180) - Ordo et regula (182) - Cluny (186) -Treuga Dei (191) // - Liberias ecclesiae (195) - Dictatus papae (199) // VI. Neklid a nový rozmach...203 // Objevení člověka (203) - Poutníci na cestách (207) - „Bůh to chce!“ (210) // - Lišky na vinici církve (213) - Křížová výprava a proces proti kacířům // VII // Obsah // (218) - Raná města (222) - Městské ovzduší osvobozuje! (224) - Civitas (231) - Kupecké právo (234) - Právní věda (238) - Ius utrumque (243) -Lokátoři a kolonisté (249) // VII. Státy a Říše...255 // Edictum pacis (155) - Půjčka a léno (261) - Od kmenového vévodství к-územní svrchovanosti (266) - Právní okruhy a prameny práva (271) -Panovník (273) - Vláda (278) - Století zápisů práva (284) - Klerikové, ministeriálové a radové (288) - Soudnictví (294) - Útrpný trest (297) -Papež a císař (300) // VIII. Dobývání světa...307 // Právo zrozené ze strachu (307) - „Nic není v pravém pořádku“ (313) - Národ a národní církve (318) - Krásná utopie (320) - Zrod mezinárodního práva (324) - Lidská práva Indiánů (328) - Bůh a svět (332) - Počátky tolerance (338) - Mos gallicus (341) - Na cestě к absolutismu (348) - Trestní právo (352) // IX. Absolutismus ...357 // „Cogito ergo sum!“ (357) - Přirozené právo (360) - Stát jako Bůh
a společenská smlouva (365) - Vybudování panovnické moci (371) - Dynastie (374) - „Princeps legibus solutus?“ (379) - Knížecí stát (383) - Dobrá policie (388) - Mezistupně moci (393) - Common law a ius naturae (397) -Moderní pandektní právo (401) - Cautio criminalis (406) // X. Osvícenství a revoluce ...413 // La raison, ľesprit, la volonté générale (413) - Nové pojetí přirozeného právo (418) - Osvícenství prostřednictvím ústavy (425) - „Projev zdravého rozumu“ (430) - Kodifikace (433) - Predrevoluční reformy (437) - Knížecí a státní služba (442) - Menšiny (448) - Nevolníci (453) - „O zločinu a trestu“ (457) - Konec staré Evropy (459) - Lidská a občanská práva (463) // XI. Reforma a restaurace ...471 // Evropa v troskách (472) - Ústavy (476) - Státní reformy (483) - Teorie občanského práva (487) - Spor o kodifikaci a pojmová právní věda (491) — Evropská rovnováha za restaurace (495) - Liberální emigrace (501) -Občanská kontrola (507) - Ústavní reformy a ideje (510) - Průmyslová revoluce (513) - Čtvrtý stav a jeho práva (518) // ХП. Evropská světovláda...525 // Buržoazie a proletariát (526) - Poslanci, strany a volby (529) - Restaurace a pokrok (533) - Národní státy a národnosti (537) - Konec víry v právo? (545) - Právní stát (549) - Rule of law (553) - Sociální stát (557) - Trestní právo jako sociální politika (563) - Stát mezinárodního práva (565) -Koloniální právo
(570) - Průmyslový stát (573) // VIII // Obsah // XIII. Evropská občanská válka ...579 // Čas generálů (579) - „Všechnu moc sovětům!“ (585) - Hledání evropského právního řádu (591) - Sen o bezkonfliktní společnosti (599) - Boj o pojetí práva (604) - Stát blahobytu (608) - „Života nehodné žití“ (613) -Hospodářský stát (615) - Stát bezpráví (621) - Naděje v Evropu (626) // XIV. Doslov ...629 // Seznam literatury...633 // Výběr z domácích prací ...675 // Přehled titulů, ke kterým bylo přihlédnuto při překladu citátů do češtiny . 677 // Vybrané termíny a vysvětlivky ...679 // Rejstřík osob ...683 // Věcný rejstřík ...690

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC