Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(16) Půjčeno:32x 
BK
Vyd. 1.
Praha : G plus G, 1999
341 s. : il. ; 27 cm

ISBN 80-86103-23-4 (brož.)
Obsahuje tabulky, diagramy, slovo editora, úvod, resumé anglicky
Menšiny národnostní - Evropa střední - studie
000029143
7 // OBSAH // Slovo editora ... 11 // ÚVOD...13 // Ivan Gabal: Etnické problémy v dnešním evropském vývoji // z perspektivy České republiky ... 13 // I. Východiska studie... 13 // II. Perspektiva České republiky ... 17 // III. Předmět, cíl a struktura studie... 19 // IV. Poznámky k metodě zpracování ... 22 // I. HISTORICKÝ A INSTITUCIONÁLNÍ VÝVOJ // KONCEPCE PRÁV MENŠIN... 25 // Christopher Lord: Národnostní menšiny v Evropě a ve světě: // Politické otázky... 25 // I. Terminologie... 25 // II. Sebeurčení a mezinárodní konsenzus... 27 // III. Národnostní menšiny v Evropě... 29 // IV. Analytické shrnutí... 32 // Ivan Gabal: Vývoj mezinárodního standardu ochrany a rozvoje práv národnostních menšin od konce druhé světové války po současnost... 33 // I. Historická východiska vývoje po 2. světové válce ... 33 // II. Organizace spojených národů ... 34 // III. Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě... 35 // IV. Rada Evropy ... 39 // V. Evropská unie ... 41 // VI. Hlavní problémy současných mezinárodních konceptů ochrany menšin... 42 // II. HISTORICKÝ, PRÁVNÍ A SPOLEČENSKÝ KONTEXT // MENŠIN V ČESKÉ REPUBLICE... 45 // Václav Kural: Cesta k přeměně ČSR v ryze národní stát. // Česko-německý rozchod... 45 // Vladimír Mikule: // Národnostní menšiny v České republice pohledem českého práva... 50 // I. Vztahy mezi Čechy a Slováky ... 50 // II. Národnostní menšiny v období 1918-1989
... 52 // III. Národnostní menšiny podle Listiny základních práv a svobod... 58 // IV. Vnitrostátní působnost mezinárodních smluv o lidských právech... 60 // V. Právní řád České republiky a národnostní menšiny... 63 // VI. Závazky podle Rámcové úmluvy Rady Evropy o ochraně práv národnostních menšin ... 67 // Ivan Gabal: Etnické klima české společnosti... 70 // I. Základní perspektiva a předmět analýzy... 70 // II. Informační zdroje a metoda ... 71 // 8 // III. Etnické vztahy a problémy v kontextu transformace... 71 // IV. Postoje k cizincům... 70 // V. Diferenciace pohledu na cizince... 77 // VI. Hodnotové prvky a mechanismy xenofobie ... 78 // VII. Etnické klima z perspektivy integrace České republiky do EU... 82 // VIII. Postoje k Romům a romské menšině... 83 // IX. Podpora prointegračních politik vzhledem k Romům... 88 // X. Některé bezpečnostní aspekty etnického klimatu... 92 // III. SITUACE VYBRANÝCH ETNICKÝCH MENŠIN V ČESKÉ REPUBLICE ... 97 // Tomáš Staněk: Německá menšina v českých zemích v letech 1918-1989 ... 97 // I. Němci v československém státě v letech 1918-1938 ... 97 // II. Cesta k odsunu a jeho provedení... 100 // III. Německá národnostní skupina po odsunu // a v podmínkách komunistického režimu (1948-1989) ... 104 // Andreas Götze: Německá menšina v České republice po roce 1989 ... 108 // I. Německé obyvatelstvo v České republice ... 108 // II. Menšinové organizace
a aktivity ... 109 // III. Spolupráce se Sudetoněmeckým krajanským sdružením ... 114 // IV. Podpora německé menšině ze strany SRN ... 115 // V. Situace v roce 1996 ... 117 // Mečislav Borák: Polská menšina v České republice... 120 // I. Vznik a vývoj polské menšiny v předválečné ČSR... 120 // II. Postavení Poláků v předválečné ČSR ... 121 // III. Krize čs.-polských vztahů v letech 1938-1939 ... 122 // KѴ. Období nacistické okupace (1939-1945) ... 123 // V. Oživení sporů po druhé světové válce... 124 // VI. Postavení Poláků v poválečném Československu... 124 // VII. Polská menšina po roce 1989 ... 125 // VIII. Problematika postavení polské menšiny v České republice ... 126 // Gabriela Sokolová: Problematika polské menšiny v České republice a slovenské menšiny v České republice z perspektivy // sociologických výzkumů... 128 // I. Problematika polské mešiny... 128 // II. Problematika slovenské menšiny... 133 // Oľga Šrajerová: Slováci v České republice. // Historický pohled na Slováky v českých zemích v letech 1918-1995 ... 139 // I. Meziválečné období a protektorát... 139 // II. Migrace Slováků do českých zemí po roce 1945 ... 142 // III. Industrializační migrace Slováků do českých zemí... 144 // IV. Slováci v českých zemích v 70. a 80. letech... 146 // V. Stav slovenské národnostní menšiny v první polovině 90. let... 147 // VI. K demografické a sociální struktuře
Slováků v České republice ... 149 // VII. Závěrem... 150 // 9 // o Karel Holomek: Romská menšina v České republice... 153 // I. Stručný historický úvod ... 153 // II. Stav na počátku druhé poloviny 90. let... 155 // III. Stabilita romské populace a míra její integrovanosti v rámci české společnosti... 164 // IV. SITUACE ETNICKÝCH MENŠIN V SOUSEDNÍCH ZEMÍCH ... 173 // Břetislav Dančák: Národnostní menšiny v Polsku. // Exkurs k historii a významu vztahů mezi Poláky a Židy ... 173 // I. Legislativní podmínky... 173 // II. Stručný přehled vývoje velikosti národnostních menšin... 177 // III. Některé menšiny, jejich charakteristika a organizace... 178 // IV. K otázce otevřenosti polské společnosti ... 180 // V. Několik poznámek k „Polonii"... 181 // VI. Vztah Poláků k Židům... 182 // Péter Morvay: Menšiny v Maďarsku a maďarská menšinová politika // od roku 1918 do současnosti ... 186 // I. Velikost a charakteristika maďarské menšiny na území Československa // a slovenské na území Maďarska ... 186 // II. Maďarská zahraniční a menšinová politika v letech 1918-1945 ... 188 // III. Židé v meziválečném Maďarsku ... 190 // IV. Maďarská menšinová a zahraniční politika, maďarské menšiny a menšiny // v Maďarsku mezi lety 1945-1989 ... 191 // V. Maďarská menšinová politika po roce 1989 ... 195 // VI. Menšinová politika vlády premiéra Horná od poloviny roku 1994 ... 201 // VII. Možná
rizika v dalším vývoji problému maďarských menšin ve střední Evropě ... 202 // Peter Hunčík: Maďarská menšina ve Slovenské republice... 204 // I. Od Trianonu k Mnichovu - období 1918-1938 ... 204 // II. Období 1938-1945 ... 207 // III. Poválečné období - etnické perzekuce maďarské menšiny... 208 // IV. Období tzv. reálného socialismu... 210 // V. Období 1989-1992 ... 212 // VI. Sociální a ekonomické postavení maďarské menšiny ve Slovenské republice... 215 // VII. Politické klima a politická reprezentace maďarské menšiny // v první polovině devadesátých let ... 216 // VIII. Slovensko-maďarská smlouva ... 217 // IX. Závěrem... 218 // Pavol Fric: Problém soužití Slováků a Maďarů na Slovensku // v polovině 90. let ... 219 // I. Základní charakteristika situace... 219 // II. Prvky eskalace etnického napětí ... 219 // III. Závažnost národnostního problému z hlediska veřejnosti ... 220 // IV. Rozporné hodnocení situace... 220 // V. Role politiků... 221 // VI. Etnická nespokojenost... 221 // VII. Zdroje radikálních postojů ... 222 // VIII. Připravenost podpořit národnostní požadavky ... 222 // IX. Národnostní požadavky ... 222 // 10 // X. Jazykový fundamentalismus ... 223 // XI. Neschopnost vidět problémy druhé strany ... 224 // XII. Koncepty řešení... 224 // Ivan Gabal: Slovensko-maďarské vztahy a problém // maďarské menšiny v SR z hlediska hodnocení české veřejnosti... 225 // V. ETNICKÉ
MENŠINY A MENŠINOVÁ POLITIKA V ZEMÍCH EU... 229 // Ferdinand Kinsky: Etnické menšiny v zemích Evropské unie ... 229 // I. Etnické menšiny v členských zemích EU ... 229 // II. Role Evropské unie jako instituce při ochraně práv etnických menšin... 239 // VI. KONFLIKT V BOSNĚ A HERCEGOVINĚ... 241 // Eduard Gombár: Historické pozadí etnických konfliktů v Bosně... 241 // I. Etnický vývoj Bosny ve středověku... 241 // II. Bosna v rámci Osmanské říše... 242 // III. Bosna v období krize Osmanské říše... 244 // IV. Bosna v rámci východní otázky ... 245 // V. Rakousko-uherská správa Bosny a Hercegoviny... 248 // VI. Bosna v letech 1918-1945 ... 251 // VII. Druhá světová válka na území bývalé Jugoslávie... 252 // VIII. Závěrem... 253 // Filip Tesař: Ozbrojený konflikt na území Bosny a Hercegoviny po rozpadu SFRJ .. 255 // I. Vývoj v BaH a v Jugoslávii po 2. světové válce v letech 1945-1989 ... 255 // II. Přechod k vícestranickému politickému systému v Jugoslávii... 262 // III. Příčiny eskalace napětí po roce 1989 ... 268 // IV. Situace v Bosně a Hercegovině... 272 // V. Jednání republikových vedení a aktivity federálních institucí ... 278 // VI. Bosna pod rostoucím srbským i chorvatským tlakem ... 283 // VII. Vyvrcholení vnitřního napětí ... 287 // VIII. Patronát ES nad vývojem v Bosně a Hercegovině... 291 // IX. Válka vedená v BaH Jugoslávskou lidovou armádou... 300 // X. Ostražité
spojenectví mezi Sarajevem a Záhřebem... 304 // XI. Otevřená válka mezi HVO a ABH, společný postup Karadžiče a Bobana ... 309 // XII. Epizoda s Fikretem Abdičem ... 316 // XIII. Vstup USA na scénu a vznik bosňácko-chorvatské Federace BaH... 318 // XIV. Plán kontaktní skupiny velmocí... 322 // XV. Daytonská mírová dohoda ... 327 // Jana Hybášková: Role islámu ve válečném konfliktu v Bosně a Hercegovině a v současném stavu poválečné obnovy BaH... 333 // I. Úvod... 333 // II. Historický vývoj islámské religiozity v Bosně a Hercegovině... 334 // III. Problémy konstituování islámské entity v BaH... 335 // IV. Současný stav islámské religiozity v BaH, situace bosenských Muslimů ... 337 // V. Závěrem ... 339 // Christopher Lord: English Summary... 341
(OCoLC)42030205
cnb000658773

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC