Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.12.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:6x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Computer Press, 2002
xii, 163 s.

objednat
ISBN 80-7226-806-6 (brož.)
Business books
Evropská unie
000029291
ČÁST I // OBECNÉ OTÁZKY PRÁVA ES 3 // KAPITOLA 1 // Status Evropských společenství a pravomoci 4 // ÚVOD // ODDÍL 1 // EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ A EVROPSKÁ UNIE 5 // 1.1 Rada Evropy 5 // 1.2 Evropská společenství 6 // 1.3 Evropská unie 6 // 1.4 Členské státy ES 6 // 1.5 Rovnoprávnost členských států 7 // 1.6 Právní povaha ES a EU 7 // ODDÍL 2 // VÝVOJ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 9 // 2.1 Maastrichtská smlouva 9 // 2.2 Amsterodamská smlouva 10 // 2.3 Smlouva z Nice 11 // ODDÍL 3 // ČLENSTVÍ V ES 12 // ODDÍL 4 // PRAVOMOCI 13 // 4.1 Pojetí a podstata pravomoci 13 // 4.3 Hlavní principy výkonu pravomoci ES 19 // ODDÍL 5 // PROCES HARMONIZACE PRÁVA // MEZI ČLENSKÝMI STÁTY A SPOLEČENSTVÍMI 21 // 5.1 Modely harmonizace 21 // 5.2 Postup sbližování práva 23 // Evropská unie - právní systém // 5.3 Jednotlivé postupy při harmonizaci 24 // 5.4 Aplikace koncepce dodatečných („zahrnutých") pravomocí // - implied powers 26 // 5.5 Uplatnění harmonizace v dalších oblastech 26 // 5.6 Oblasti vyloučené z harmonizace 29 // 5.7 Přizpůsobení vnitrostátního právního řádu // právu ES - rozsah závazku к přizpůsobení 29 // SOUHRN // Status Evropských společenství a pravomoci 33 // KAPITOLA 2 // Prameny komunitárního práva 35 // ÚVOD 35 // ODDÍL 1 // POJEM PRAMENŮ KOMUNITÁRNÍHO PRÁVA 36 // 1.1 Evropská společenství — demokratická společenství 36 // 1.2 Co rozumíme pod pojmem prameny práva 37 // ODDÍL 2 // INSTITUCE A PRAMENY PRÁVA 38 // 2.1 Úvodní poznámky к chápání institucí ES a jejich role 38 // 2.2 Evropský parlament (EP) 39 // 2.3 Rada EU 41 // 2.4 Evropská komise 44 // 2.5 Evropský soudní dvůr 47 // 2.6 účetní dvůr 47 // 2.7 Hospodářský a sociální výbor (ECOSOC) 48 //
ODDÍL 3 // PRAMENY PRIMÁRNÍHO PRÁVA ES 49 // 3.1 Zakládající smlouvy ES 49 // 3.2 Mezistátní úmluvy 50 // 3.3 Smíšené dohody 50 // 3.4 Mezistátní dohody 50 // ODDÍL 4 // PRAMENY SEKUNDÁRNÍHO PRÁVA ES 51 // 4.1 Nařízení 51 // 4.2 Směrnice 52 // Obsah // 4.3 Rozhodnutí 54 // 4.4 Doporučeni a stanoviska 55 // ODDlL 5 // TVORBA SEKUNDÁRNÍHO PRÁVA 56 // 5.1 Právo iniciativy (právo Komise předkládat návrhy) 56 // 5.2 Většiny potřebné pro rozhodování Rady 56 // 5.3 Spolupůsobení Evropského parlamentu 57 // 5.4 Zveřejňování právních aktů 58 // KONZULTAČNÍ POSTUP 59 // POSTUP SPOLUPRÁCE 60 // POSTUP SPOLUROZHODOVÁNÍ 61 // SOUHRN 62 // KAPITOLA 3 // Systém záruk zákonnosti 64 // ÚVOD 64 // ODDÍL 1 // OBECNÉ RYSY SOUDNÍHO SYSTÉMU SPOLEČENSTVÍ 65 // 1.1 Podstata soudnictví v ES 65 // 1.2 Funkce soudů ES 66 // 1.3 Organizace komunitárního soudnictví 67 // ODDÍL 2 // EVROPSKÝ SOUDNÍ DVŮR (ESD) 68 // 2.1 Základní uspořádání a pravomoci 68 // 2.2 Řízení 70 // ODDÍL 3 // SOUD PRVNÍHO STUPNĚ (SPS) 71 // 3.1 Základní uspořádání a pravomoci 71 // 3.2 Druhy řízení 72 // ODDÍL 4 // SOUDNÍ ŘÍZENÍ A ŽALOBY 73 // 4.1 Přístup к právu 73 // 4.2 žaloby 74 // 4.3 Řízení o předběžných otázkách 75 // SOUHRN 76 // Evropská unie- právní systém // ČASТ II // VYBRANÉ OTÁZKY MATERIÁLNÍHO PRÁVA ES 78 // KAPITOLA 4 // Právní rámec jednotného vnitrního trhu 79 // ÚVOD 79 // PRÁVNÍ RÁMEC JEDNOTNÉHO VNITŘNÍHO TRHU 80 // ODDlL 1 // POJEM VNITŘNÍHO TRHU 80 // 1.1 Odlišení vnitřního trhu od oblastí volného obchodu a od celní unie 80 // ODDÍL 2 // VÝVOJ VNITŘNÍHO TRHU 81 // 2.1 Odstraňování bariér uvnitř ES 82 // 2.2 Dokumenty pro koncepci harmonizace 82 // 2.3 Význam JEA pro harmonizaci a budování jednotného vnitřního trhu 84 // 2.4 Deregulativní normotvorba 84 //
ODDÍL 3 // VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ // 3.1 Národní předpisy při chybějících komunitárních ustanoveních 87 // 3.2 Přípustná omezení volného obchodu 87 // 3.3 Technické normy a osvědčeni 88 // 3.4 Daňová harmonizace 88 // ODDÍL 4 // VOLNÝ POHYB OSOB 90 // 4.1 Volný pohyb pracovníků 90 // 4.2 Meze volného pohybu 91 // 4.3 „Veřejná správa" ve smyslu komunitárního práva jako výjimka 91 // 4.4 Legislativa v záležitostech volného pohybu osob 92 // 4.5 Stanovení kvalifikací 93 // 4.6 Sociálně politické důsledky volného pohybu pracovníků 94 // 4.7 Omezování hraničních kontrol 94 // 4.8 Schengenská dohoda 95 // 4.9 Neaplikovatelnost práva ES na záležitosti čistě vnitrostátní povahy 96 // ODDÍL 5 // SVOBODA PODNIKÁNÍ 96 // 5.1 Rozsah svobody podnikání 96 // 5.2 Omezení svobody podnikání 97 // 5.3 Opravy přístupu к povolání 97 // Obsah // 5.4 Daňové překážky 98 // ODDlL 6 // VOLNÝ POHYB SLUŽEB 98 // 6.1 Vymezení pojmu služeb 99 // 6.2 Formy volného poskytování služeb 99 // 6.3 Ohraničení od jiných svobod ’V’’ 100 // 6.4 Provádění za úplatu 100 // 6.5 Liberalizace volného poskytování služeb 100 // 6.6 Omezení volného poskytování služeb 101 // 6.7 Monopoly na poskytování služeb 101 // ODDÍL 7 // VOLNÝ POHYB KAPITÁLU A PLATEB 102 // 7.1 Liberalizace pohybu kapitálu 102 // 7.2 Účinky daňového práva na pohyb kapitálu 102 // 7.3 Finanční služby 103 // 7.4 Legislativní opatření 103 // SOUHRN 105 // A. Volný pohyb zboží 105 // B. Volný pohyb pracovníků 106 // C. Svoboda podnikání . 107 // D. Volný pohyb plateb a kapitálu 108 // KAPITOLA 5 // Právní regulace hospodářské soutěže a ochrana spotřebitele v rámci ES 109 // ODDÍL 1 // CÍLE SOUTĚŽNÍ POLITIKY V EVROPSKÉ UNII 109 //
ZÁKAZ KARTELOVÝCH DOHOD (ČLÁNEK 81 SES) 110 // 2.1 Výjimky ze zákazu dohod 112 // 2.2 Procesní pravidla к uplatňování zákazu podle čl. 81 114 // ODDÍL 3 // ZÁKAZ ZNEUŽÍVÁNÍ DOMINANTNÍHO POSTAVENÍ (ČL. 82 SES ) 115 // 3.1 Dominantní postavení na trhu 115 // 3.2 Zneužití dominantního postavení 117 // ODDÍL 4 // KONTROLA FÚZÍ V RÁMCI ES 118 // 4.1 Řízeni o povolení fúzí 120 // ODDÍL 5 // OMEZENÍ STÁTNÍCH PODPOR (ČL. 92 A 93 SES ) 121 // 5.1 Procesní a aplikační pravidla 123 // ODDÍL 6 // STÁTNÍ MONOPOLY A VEŘEJNÉ PODNIKY (ČLÁNKY 31 AŽ 86 SES) 124 // ODDÍL 7 // OCHRANA SPOTŘEBITELŮ 126 // 7.1 Jakost a bezpečnost zboží 128 // 7.2 Ochrana hospodářských zájmů spotřebitelů 132 // SOUHRN 136 // SOUTĚŽNÍ POLITIKA A OCHRANA SPOTŘEBITELE V RÁMCI ES 136 // I. Zákaz kartelových dohod - ujednání omezujících soutěž (čl. 81 SES) 136 // II. Zákaz zneužívání dominantního postavení na trhu (čl. 82 SES) 136 // III. Kontrola fúzí (nařízení č. 1310/97)136 136 // IV. Zákaz státních podpor (čl. 87 SES) 137 // V. Státní monopoly a veřejné podniky (čl. 31 až 86 SES) 137 // VI. Ochrana spotřebitele 137 // KAPITOLA 6 // Právo obchodních společností 138 // ÚVOD 138 // ODDlL 1 // OPATŘENÍ К HARMONIZACI NÁRODNÍCH PRÁV 139 // 1.1 Platnost závazků převzatých společností 139 // 1.2 Založení akciové společnosti // zachování základního jmění akciové společnosti 141 // 1.3 Fúze vnitrostátních akciových společností 142 // 1.4 Organizační struktura akciových společností 143 // 1.5 Rozdělení akciové společnosti 144 // 1.6 Úprava společností s ručením omezeným o jediném společníku 145 // 1.7 Mezinárodní fúze akciových společnosti 145 // 1.8 Pobočky akciových společností zřizované v jiných členských státech 146 // 1.9 Nabídky převzetí akcií 147 //
1.10 Mateřské společnosti a jejich pobočky v různých členských státech 148 // 1.11 Fúze, rozdělení, převody majetku a akcií mezi členskými zemémi 149 // ODDÍL 2 // SPOLEČNOST EVROPSKÉHO PRÁVA 151 // 2.1 Evropská akciová společnost 151 // 2.2 Stanovy Evropského sdružení 154 // 2.3 Stanovy Evropského družstva 156 // 2.4 Evropské hospodářské zájmové sdružení 159

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC