Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.12.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2000
X,237 s. : il.

objednat
ISBN 80-211-0370-1 (brož.)
Klíčová témata vzdělávání ; [vol.] 1
Obsahuje tabulky, grafy, předmluvu, úvod, glosář, přílohu
Finance - studium vysokoškolské - Evropská unie - studie
Studium vysokoškolské - pomoc finanční - Evropská unie - studie
000030618
PŘEDMLUVA // ÚVODNÍ SLOVO // GLOSÁŘ // DEFINICE STATISTICKÝCH NÁSTROJŮ // OBECNÝ ÚVOD // 1. ODDÍL - VYMEZENÍ ROZSAHU STUDIE // A. Vysokoškolské vzdělávání // B. Studentská populace // C. Typy finanční pomoci studentům // 2. ODDÍL - ŠIRŠÍ SOUVISLOSTI // A. Financování vysokoškolských institucí // B. Přijímání na vysoké školy // 3. ODDÍL - VEŘEJNÉ ZDROJE VĚNOVANÉ NA POMOC STUDENTŮM // A. Zdroje financování po transferech // B. Pomoc studentům vysokých škol ve srovnání s jinými úrovněmi vzdělávání // C. Veřejná finanční pomoc studentům jako podíl na HDP // D. Veřejné financování vysokoškolských institucí ve vztahu к HDP // E. Veřejná finanční pomoc připadající na jednoho vysokoškolského studenta // F. Výdaje veřejných vysokoškolských institucí na jednoho studenta // G. Struktura výdajů vysokoškolských institucí // I. ČÁST: POPIS SOUČASNÝCH SYSTÉMŮ FINANČNÍ POMOCI STUDENTŮM // ÚVOD 1. KAPITOLA - ZÁPISNÉ A ŠKOLNÉ // A. Poplatky a jiné platby studentů // B. Použití poplatků a jiných plateb // C. Kritéria pro vznik nároku na pomoc při úhradě poplatků // D. Vliv poplatků na rozpočty vysokoškolských institucí // E. Výše poplatků a jiných plateb a podíl studentů pobírajících podporu // F. Zvláštní případy // 2. KAPITOLA - STIPENDIA A PŮJČKY // A. Složky systémů stipendií a/nebo půjček pro studenty // B. Zdroje veřejného financování a správa hlavních systémů stipendií a/nebo půjček // C. Podmínky pro udělení stipendia a/nebo půjčky // D. Zvláštní charakteristiky půjček // E. Rozsah a hodnota stipendií a půjček // F. Shrnutí // 3. KAPITOLA - PENĚŽITÉ DÁVKY, KTERÉ JSOU К DISPOZICI RODINÁM SE STUDUJÍCÍMI DĚTMI // A. Daňová úleva na vyživované studující děti // B. Rodinné přídavky // C. Odhad rozsahu pomoci poskytované rodinám studentů //
4. KAPITOLA - DALŠÍ SOCIÁLNÍ PŘÍSPĚVKY 85 // A. Pomoc s ubytováním 85 // B. Subvencované stravováni 92 // C. Pomoc s dopravními výlohami 94 // D. Pomoc v oblasti zdravotní péče 96 // 5. KAPITOLA - POMOC PŘI STUDIU V ZAHRANIČÍ 97 // A. Populace studentů studujících v zahraničí 97 // B. Dostupnost pomoci pro studenty v běžném vysokoškolském studiu v zahraničí 98 // C. Dostupnost pomoci pro postgraduální studium v zahraničí 102 // D. Úloha vzdělávacích programů a dvoustranných a mnohostranných dohod 103 // 6. KAPITOLA - POMOC ZAHRANIČNÍM STUDENTŮM 105 // A. Populace zahraničních studentů 106 // B. Podmínky podpory 106 // C. Směrnice pro placení poplatků 110 // D. Internacionalizace a zvláštní druhy podpory pro studenty ze třetích zemí 111 // 7. KAPITOLA - MODELY FINANČNÍ POMOCI 113 // A. Konstruování modelů finanční pomoci 115 // B. Další hlediska pro analýzu 117 // II. ČÁST: KONTEXTOVÁ ANALÝZA 119 // ÚVOD 121 // 1. KAPITOLA - VÝVOJ SYSTÉMŮ POMOCI 123 // A. Původ systémů finanční pomoci studentům 123 // B. Vývoj současných systémů pomoci studentům 127 // C. Kvantitativní údaje: od roku 1987/88 do současnosti 137 // D. Shrnutí a závěry 143 // 2. KAPITOLA - ZÁKLADY SYSTÉMŮ A FAKTORY ZPŮSOBUJÍCÍ JEJICH ZMĚNY 149 // A. Model a metoda analýzy 149 // B. Vztah mezi kontextem a reformami 155 // C. Závěry 176 // 3. KAPITOLA - NEDÁVNÉ DISKUSE A SOUČASNÉ VYHLÍDKY 180 // A. Školné 180 // B. Stipendia nebo půjčky - stipendia a půjčky 185 // C. Pomoc rodinám 189 // D. Rovný přístup a sociální mobilita 191 // E. Přenositelnost pomoci 193 // PŘÍLOHA - TABULKY ZEMÍ 195 // PODĚKOVÁNÍ 233

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC