Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Bratislava : MIKA-CONZULT, 1995

ISBN 80-967295-0-0
000030659
Rekat.
Obsah // Úvod ... 5 // I. ANALÝZA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY... 7 // 1. Aktíva a pasíva... 7 // 1.1 Majetková štruktúra... 7 // 1.2 Finančná štruktúra... 8 // 1.3 Členenie aktív ...10 // A. Pohľadávky na upísané vlastné imanie ...11 // B. Stále aktíva...11 // C. Obežné aktíva...13 // D. Ostatné aktíva, prech. účty aktívne...14 // 1.4 Členenie pasív ...14 // A. Vlastné imanie ...15 // B. Cudzie zdroje...16 // C. Ostatné pasíva, prechodné účty pasívne...18 // 2. Náklady a výnosy ...19 // 3. Ukazovatele finančnej analýzy ...20 // 3.1 Ukazovatele efektívnosti a aktivity firmy ...21 // 3.2 Ukazovatele finančnej závislosti ...24 // 3.3 Ukazovatele likvidity ...26 // 3.4 Ukazovatele výrobné a prevádzkové ...27 // 3.5 Cash flow (prehľad o peňažných tokoch) ...29 // II. ANALÝZA HOSPODÁRENIA...33 // 1. Prehľad základných ukazovateľov o hospodárení a ich vývoj ...34 // 2. Hodnotenie ekonomického vývoja ...35 // 3. Súvaha (v tis. Sk)...37 // 4. Výkaz ziskov a strát (v tis. Sk) ...42 // 5. Tvorba zisku podľa činností a útvarov...46 // 6. Finančná situácia ...50 // 7. Investície ...52 // 8. Analýza efektívnosti a aktivity firmy ...54 // 9. Analýza finančnej závislosti a likvidity firmy ...55 // 10. Analýza personalistiky, miezd a bezpečnosti práce ...56 // 11. Prehľad o peňažných tokoch (cash flow) ...65 // Príloha 1 ...67 // III. VÝROČNÁ SPRÁVA FIRMY...71 // 1. Obsah výročnej správy...72 // 2. Hodnotenie
údajov výročnej správy ...76 // 2.1 Bilancia (Súvaha) ...76 // 2.2 Výkaz ziskov a strát ...77 // 3. Rozdiely medzi rozborom hospodárenia a výročnou správou...78 // Záver...80

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC