Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.12.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2005
863 s.

objednat
ISBN 80-7182-194-2 (váz.)
Bibliografie na s. 33-37
Anatomie - slovníky anglicko-české
Slovníky anglicko-české - anatomie
Slovníky anglicko-české - člověk
000030977
CONTENTS // * // OBSAH // ACKNOWLEDGEMENTS * PODĚKOVÁNÍ...21 // PREFACE * PŘEDMLUVA...23 // BIBLIOGRAPHY * BIBLIOGRAFIE...33 // TERMINOLOGY, ABBREVIATIONS AND MARKS USED // IN THE DICTIONARY * TERMINOLOGIE, ZKRATKY A ZNAČKY // UŽITÉ VE SLOVNÍKU...39 // NOTES * POZNÁMKY...43 // I. HUMANS AS A SPECIES * LIDÉ JAKO ŽIVOČIŠNÝ DRUH...53 // II. THE HUMAN BODY * LIDSKÉ TĚLO...57 // 1. Cells, tissues, organs and systems * // Buňky, tkáně, orgány a systémy...57 // 2. The major body systems * Hlavní tělní systémy...60 // 2.1 The skeletal system * Kosterní systém...60 // 2.2 The muscular system * Svalový systém...64 // 2.3 The circulatory system * Oběhový systém...64 // 2.4 The respiratory system * Dýchací systém...67 // 2.5 The digestive system * Zažívací systém...68 // 2.6 The urinary system * Vylučovací systém...70 // 2.7 The nervous system * Nervový systém...71 // 2.8 The reproductive system * Rozmnožovací systém...74 // 2.9 The immune system * Imunitní systém...77 // 3. Some special organs * Některé zvláštní orgány...78 // 3.1 Endocrine glands * Endokrinní žlázy...78 // 3.2 Exocrine glands * Exokrinní žlázy...78 // /5/ // 4. The sense organs * Smyslové orgány...81 // 4.1 The eye* Oko...81 // 4.2 The ear * Ucho...82 // 4.3 The nose * Nos...83 // 4.4 The tongue * Jazyk...83 // 4.5 The skin * Kůže...84 // 5. The location of important organs * Umístění důležitých orgánů...86 // 5.1 Body organs in the trunk * Tělesné orgány v
trupu...86 // 5.2 Body organs in the head * Tělesné orgány v hlavě...87 // 5.3 Body organs situated outside the body * Tělesné orgány umístěné vně těla... 87 // 6. The main parts of the body * Hlavní části těla...88 // 6.1 The head * Hlava...88 // 6.1.1 The ears * Uši...91 // 6.1.2 The face * Obličej...93 // 6.1.2.1 The eyebrows * Obočí...97 // 6.1.2.2 The eyes* Oči...98 // 6.1.2.2.1 Wearing glasses * Nošení brýlí...100 // 6.1.2.3 The mouth * Ústa/Pusa...101 // 6.1.2.3.1 The lips* Rty...102 // 6.1.2.3.2 The teeth * Zuby...102 // 6.1.2.4 The forehead * Celo...104 // 6.1.2.5 The nose * Nos...105 // 6.1.2.6 The chin * Brada...106 // 6.1.3 The neck* Krk...107 // 6.2 The trunk * Trup...109 // 6.3 The limbs * Končetiny...Ill // 7. Frame/Build/Appearance * Telesná konstrukce/Postava/Vzhled...114 // 7.1 Some general expressions * Některé obecné výrazy...114 // 7.2 Height* Výška...119 // 7.2.1 Being tall * Mít vysokou postavu...120 // 7.2.2 Being of average height * Být průměrně vysoký...121 // 7.2.3 Being short * Mít malou postavu...121 // 7.3 Weight* Váha...122 // 7.3.1 Being slim * Být štíhlý/štíhlá...123 // 7.3.2 Getting slim * Hubnutí / Being underweight * Podváha...126 // 7.3.3 Being too thin * Přílišná hubenost...127 // 7.3.4 Trying to put on weight * Snažit se přibrat na váze // Feeding sb. up * Chtít, aby někdo přibral na váze...129 // 7.3.5 Putting on weight * Přibírání na váze...130 // 7.3.6 Being overweight
* Mít nadváhu...131 // 7.3.7 Trying to slim * Snaha zhubnout...136 // 7.4 Some malformations * Některé deformace...139 // /6/ // 7.5 Complexion * Pleť / Skin * Kůže...143 // 7.5.1 Complexion * Pleť...143 // 7.5.2 Skin * Kůže...146 // 7.5.3 Racial differences in skin colour * Rasové rozdíly v barvě pleti.. . 148’ // 7.6 Hair * Vlasy / Hairs * Chlupy...149 // 7.6.1 On the body * Na těle...149 // 7.6.2 On the face * Na obličeji...149 // 7.6.3 On the scalp * Na hlavě...151 // 7.6.3.1 Hair * Vlasy...151 // 7.6.3.2 Hairstyle * Účes...153 // 7.6.3.3 Hair colour * Barva vlasů...157 // 8. Physical resemblance * Fyzická podoba s někým jiným...161 // 8.1 Being alike * Být si podobní...161 // 8.2 Being unlike * Být si nepodobní...164 // 9. Physical differences between the sexes * Fyzické rozdíly mezi pohlavími. .165 // 10. Sex(ual) orientation * Sexuální orientace...172 // 11. Some body states * Některé tělesné stavy...178 // 11.1 Being hungry * Mít hlad ...178 // 11.1.1 Starting eating * Začít jíst...179 // 11.1.2 Some general words related to eating * // Některá obecná slova vztahující se к ježení...179 // 11.1.3 Some more specific words related to eating * // Některá specifičtější slova vztahující se к ježení...180 // 11.1.4 Eating one’s food quickly * Jíst rychle...182 // 11.1.5 Eating one’s food slowly or without interest * // Jíst pomalu nebo bez zájmu...182 // 11.1.6 Eating one’s food noisily * Jíst hlučně...183
// 11.1.7 Finishing one’s meal * Dojídání...183 // 11.1.8 Having/Not having another helping etc. * Přidat si/Nepřidat si atd. . 183 // 11.1.9 Not feeling hungry * Nemít hlad // A lack of appetite etc. * Trpět nechutenstvím atd...184 // 11.1.10 Eating habits * Stravovací návyky...185 // 11.1.10.1 Frequency of meals * Frekvence jídla...185 // 11.1.10.2 Eating large quantities of food * // Jíst velká množství jídla...186 // 11.1.10.3 Eating small amounts of food * Jíst v malých dávkách Refusing to eat * Odmítání stravy...187 // 11.1.10.4 Enjoying good food * Mít rád dobré jídlo...188 // 11.1.10.5 Not being very particular about food * // Nebýt příliš vybíravý v jídle...189 // 11.2 Being thirsty * Mít žízeň...189 // 11.2.1 Some verbs/nouns related to drinking * // Některá slovesa/podstatná jména mající vztah k pití...190 // 11.3 Being full of energy * Mít plno energie...193 // 111 // 11.4 Being tired * Být unavený...194 // 11.4.1 Something makes you tired * Něco člověka unavuje...194 // 11.4.2 Feeling/looking tired * Cítit se/vypadat unaveně...195 // 11.4.3 Something makes you weak (enervated) * // Něco člověka oslabuje (bere člověku energii)...198 // 11.4.4 Feeling weak * Cítit se slabý...199 // 11.5 Sleep * Spánek...200 // 11.5.1 Inducing drowsiness * Vyvolání ospalosti // Being/Looking sleepy * Být ospalý/Vypadat ospale...200 // 11.5.2 Sleep patterns * Spánkový režim...201 // 11.5.3 Going to bed * Jít spát...203
// 11.5.4 Letting sb. sleep somewhere * Nechat někoho někde přespat // Putting sb. up somewhere * Ubytovat někoho někde...205 // 11.5.5 Putting children to bed * Ukládat děti ke spánku...207 // 11.5.6 Putting other people to bed * Ukládat dospělé ke spánku...210 // 11.5.7 Getting to sleep * Usínání...210 // 11.5.8 Being asleep * Spaní...212 // 11.5.8.1 Breathing noisily while you are asleep * // Hlasitě dýchat při spánku...213 // 11.5.8.2 A short sleep * Krátký spánek...213 // 11.5.8.3 Dreaming * Sny...214 // 11.5.8.4 The sleeping positions * Pozice těla při spánku...216 // 11.5.8.5 Sleeping late * Spát dlouho // Spending time sleeping * Strávit čas spaním...216 // 11.5.9 Not wanting to go to sleep * Nechtít usnout...217 // 11.5.10 Not getting enough sleep * Nedostatek spánku...217 // 11.5.11 Sleep(ing) disorders * Poruchy spánku...218 // 11.5.12 Waking up * Probouzení, probuzení...220 // 11.5.13 Getting up * Vstávání...222 // 11.5.14 Having a good/bad night * Dobře/špatně se vyspat...223 // 11.5.15 Daydreaming etc. * Snění za plného vědomí atd...225 // 12. Expressions linked with producing and excreting substances in the body * // Výrazy spojené s produkcí a vylučováním látek...226 // 12.1 Perspiring * Potit se...228 // 12.2 Being flatulent etc. * Trpět nadýmáním atd...229 // 12.3 Using the toilet * Jít na toaletu...230 // 13. Personal hygiene * Osobní hygiena...237 // 13.1 Cleaning one’s teeth * Čistit si zuby...237
// 13.2 Shaving * Holení (se)...238 // 13.3 Combing one’s/sb.’s hair * Česat si/nčkomu vlasy...238 // 13.4 Having a wash/a bath * Mytí/Koupání se ve vaně...238 // 13.5 Having a shower * Sprchovat se...241 // 13.6 Washing one’s/sb.’s hair * Mytí svých/něčích vlasů...242 // 13.7 Some substances people use on their bodies * // Některé látky, které lidé aplikují na tělo...243 // /8/ // 13.8 Some more expressions related to body care * // Některé další výrazy týkající se péče o tělo...244 // 13.8.1 Skin care * Péče o pleť...244 // 13.8.2 Manicure/Pedicure * Manikúra/Pedikúra...245 // 13.8.3 Daily skin care * Denní péče o pleť...246 // 13.8.3.1 Putting on make-up etc. * Dát si na obličej make-up atd... 246 // 13.8.4 Decorating one’s/sb.’s skin * Zdobení své/něčí kůže...248 // 14. Some sounds humans make * Některé zvuky, které lidé vydávají...249 // 14.1 The Voice * Hlas...249 // 14.1.1 Verbs of speaking * Slovesa komunikace...252 // 14.1.1.1 Some general verbs * Některá obecná slovesa...252 // 14.1.1.2 Not talking much * Moc toho nenamluvit...253 // 14.1.1.3 Being a good conversationalist * Být dobrý v konverzaci Talking a lot * Hodně toho namluvit...254 // 14.1.1.4 Persuading etc. sb. into/out of doing things * // Přesvědčovat atd. někoho, aby něco udělal/nedělal ... 255 // 14.1.2 Some more verbs linked with using the voice * // Další slovesa spojená s užíváním hlasu...256 // 14.1.3 Making sb. stop
talking * Nutit někoho, aby přestal mluvit...257 // 13.1.4 Other verbs referring to using one’s voice * // Další výrazy týkající se používání hlasu...258 // 14.1.5 Some expressions linked with communicating emotions * // Některé výrazy spojené s komunikací emocí...258 // 14.2 Some other sounds humans make * Některé jiné zvuky, které lidé vydávají... 261 // 15. Verbs of perception * Slovesa smyslového vnímání...262 // 15.1 Expressions related to seeing * Výrazy vztahující se к vidění...265 // 15.2 Words related to looking * Slova okruhu dívat se...267 // 15.3 Expressions related to hearing and listening * // Výrazy vztahující se ke slyšení a posluchání...274 // 15.4 Expressions related to taste * Výrazy vztahující se к chuti...276 // 15.5 Expressions related to smells etc. * // Výrazy vztahující se к vůním/pachům atd...280 // 15.5.1 Smelling st. * Cítit něco/Čichat к něčemu...280 // 15.5.2 Expressions related to nice smells * Výrazy vztahující se к vůním .. 281 // 15.5.3 Expressions related to bad smells * // Výrazy vztahující se к pachům/zápachům...283 // 15.6 Expressions used with basic perceptions * // Výrazy užívané se základními vjemy...286 // 15.6.1 Something is smooth/rough * Něco je hladké/drsné...286 // 15.6.2 Something is dry/wet * Něco je suché/mokré...287 // 15.6.3 Something is soft/hard * Něco je měkké/tvrdé...288 // 15.6.4 Something is sharp/blunt etc. * Něco je ostré/tupé atd...288
// 15.6.5 Something is hot * Něco je horké...289 // 15.6.6 Something/Somebody is warm * Něco je teplé/Někomu je teplo... 289 // 15.6.7 Something is cool * Něco příjemně chladí...290 // 15.6.8 Something/Somebody is cold * Něco je studené/Někomu je zima ..290 // 191 // 16. Items related to different positions of the body * // Výrazy vztahující se к různým polohám těla...292 // 16.1 Sitting down * Sedat si...292 // 16.2 Sitting * Sedět...292 // 16.2.1 Different sitting positions * Různé pozice, ve kterých lidé sedí... 293 // 16.3 Kneeling etc. * Kleknout si atd...293 // 16.4 Lying down * Lehnout si / Lying * Ležet...294 // 16.5 Standing up * Vstávat...295 // 16.6 Standing * Stát...296 // 16.7 Standing/Bending forward(s)/backward(s) etc. * // Stát/Předklonit se/Zaklonit se atd...297 // 16.8 Nearly falling to the ground * Skoro spadnout...298 // 16.9 Falling to the ground * Spadnout...298 // 17. Expressions related to body movement and walking * // Výrazy vztahující se к pohybu těla а к chůzi...300 // 17.1 General expressions * Obecné výrazy...300 // 17.2 Walking briskly/proudly etc./Jít energicky/hrdě atd...303 // 17.3 Walking fast * Jít rychle...306 // 17.4 Walking slowly and leisurely * Jít pomalu a odpočinkovým tempem. . . . 306 // 17.5 Walking slowly/with difficulty (and moving from side to side) * // Jít pomalu/s obtížemi (a pohybovat se ze strany na stranu)...307 // 17.6 Moving through obstacles * Pohybovat se přes překážky...310
// 17.7 Standing in the way * Být v cestě...311 // 17.8 Moving on a slippery surface * Pohybovat se po kluzkém povrchu...312 // 17.9 Walking noisily * Jít/chodit hlučně...312 // 17.10 Walking quietly * Jít/chodit tiSe...313 // 17.11 Walking slowly and carefully * Jít pomalu a opatrně...314 // 17.12 Walking with no definite aim * Chodit bez cíle...315 // 17.13 Walking long distances * Chodit daleko...315 // 17.14 Walking side by side etc. * Jit vedie sebe atd...317 // 17.15 Going past/round sb./st. * Procházet kolem někoho/něčeho...317 // 17.16 Walking faster/slower etc. than sb. else * // Jít rychleji/pomaleji atd. než někdo jiný...317 // 17.17 Walking etc. alone/with other people * // Jít/chodit atd. sám/s jinými lidmi...318 // 17.18 Chasing etc. sb. * Pronásledovat atd. někoho...319 // 17.19 Moving/Running etc. about a place * // Pohybovat se/Běhat atd. z místa na místo...319 // 17.20 Moving quite fast * Poměrně rychle se pohybovat...320 // / 10/ // 17.21 Moving using both legs and arms * Pohyb pomocí nohou i rukou...322 // 17.21.1 On land * Na souši...322 // 17.21.2 In water * Ve vodě...323 // 17.22 Setting off etc. * Vyrazit na cestu atd...323 // 17.23 Moving toward(s) a place/a person * Blížit se к nějakému místu/někomu .. 323 // 17.24 Moving away from a place/a person * // Pohybovat se směrem z nějakého místa/od někoho...324 // 17.25 Moving around/through a place/from place to place * // Pohybovat se přes nějaké místo/z místa
na místo...324 // 17.26 Reaching a place * Dorazit do nějakého místa...325 // 17.27 Moving in a building * Pohyb po budově...325 // 17.27.1 Entering a building/a room * Vstoupit do budovy/do místnosti... 325 // 17.27.2 Leaving a building/s room * Odchod z budovy/z místnosti.327 // 17.28 Jumping * Skákat...328 // 17.29 Ascending * Vystupovat na nějaké místo...330 // 17.30 Descending * Sestupovat z nějakého místa/z něčeho...331 // 17.31 Pushing things * Tlačit věci...331 // 17.32.1 Pushing things in * Tlačit věci dovnitř...332 // 17.32 Pulling things/people * Táhnout věci/lidi...332 // 17.33 Bumping into sb./st. * Vrazit do někoho/něčeho...332 // 17.34 Knocking st. over/down * Převrhnout/Shodit něco...332 // 17.35 Some movements of the whole body * Některé pohyby celého těla...333 // 18. Making movements with the arms * Pohybovat rukama...334 // 18.1 Reaching and giving/touching st. * // Dosáhnout na a podat něco/dotknout se něčeho...334 // 18.2 Touching sb./st. * Dotknout/Dotýkat se někoho/něčeho...334 // 18.3 Getting hold of st. * Uchopit/vzít něco do ruky/do rukou...334 // 18.4 Holding st. in one’s hand/hands etc. * Držet něco v ruce/v rukou atd. ... 335 // 18.5 Holding sb. in one’s arms * Držet někoho v objetí // Kissing sb. * Líbat někoho...336 // 18.6 Stopping holding st. etc. * Přestat něco držet atd...337 // 18.7 Handing st. to sb. * Něco někomu podat...337 // 18.8 Lifting/Lowering things/people * Zvedat/Sundávat/Spouštět věci/lidi
. . . 337 // 18.9 Putting st. somewhere * Položit/pokládat něco někam...338 // 18.10 Taking/Removing st. from a place * Dávat/Dát něco odněkud pryč...339 // 18.11 Throwing things * Házet věcmi...339 // 18.12 Catching things * Chytit věci...339 // 19. Carrying st. on your body/in your hands * Nést něco na těle/v rukou...340 // 20. Some other combinations referring to bodily movements * // Některé další výrazy týkající se pohybů těla...343 // / 11 / // 20.1 Making other movements using the fingers/hands/arms * // Dělat jiné pohyby prsty/rukama...344 // 20.2 Making movements using the legs/the head etc. * // Dělat pohyby nohama/hlavou atd...345 // 20.3 Further movements of the whole body/part of the body * // Další pohyby celého těla/části těla...346 // Ш. HEALTH AND DISEASE * ZDRAVÍ A NEMOC...349 // 21. Expressions related to good health * Výrazy vztahující se к dobrému zdraví. . 349 // 21.1 Being in good health * Těšit se dobrému zdraví...349 // 21.2 Being in good shape * Být v dobré formě...351 // 21.3 Feeling well * Cítit se dobře...351 // 21.4 A healthy way of life * Zdravý způsob života...352 // 22. Expressions related to middling health * // Výrazy vztahující se к průměrnému zdraví...363 // 22.1 Being in middling health * Mít průměrné zdraví...363 // 23. Expressions related to usually minor health problems * // Výrazy vztahující se obvykle к méně závažným zdravotním problémům. . . 364 // 23.1 Feeling
unfit * Necítit se fit...364 // 23.2 Not feeling well * Necítit se fit...364 // 23.3 Looking pale/sick/faint * Vypadat bledě/na zvracení/na omdlení...366 // 23.4 Feeling faint * Být někomu na omdlení...366 // 23.5 Being sick * Být někomu špatně od Žaludku...369 // 23.6 Feeling physical pain * Cítit fyzickou bolest...372 // 23.6.1 Having a headache * Mít bolesti hlavy...379 // 23.6.2 Having toothache * Mít bolesti zubů...380 // 23.6.3 Having earache * Mít bolesti uší...381 // 23.6.4 Having stomach-ache * Mít bolesti břicha...381 // 23.6.5 Having backache * Mít bolesti v zádech...382 // 23.6.6 Having a sore throat * Mít bolesti v krku...382 // 23.6.7 Having pains in the legs * Mít bolesti v nohou...383 // 23.6.8 Having pains in other parts of the body * // Mít bolesti v jiných částech těla...383 // 23.7 Having (a) cramp etc. * Mít křeče atd...384 // 23.8 Having a cold * Mít rýmu...385 // 23.9 Coughing * Kašel...386 // 23.10 Breathing difficulties * Dýchací potíže...388 // 23.11 Having a temperature/a fever * Mít teplotu/horečku...389 // 23.12 Heartbeat

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC