Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
3 (hodnocen1 x )
(25) Půjčeno:75x 
BK
Praha : Academia, 1989

ISBN 80-200-0059-3
000031049
Rekat.
Obsah // 1. POSTAVENI A ÚLOHA BIOFYZIKY V OSTATNÍCH PŘÍRODNÍCH VĚDÁCH // (Václav Prosser)...21 // Postavení a úloha fyziky v ostatních přírodních vědách...21 // Postavení a úloha biofyziky...22 // Hlavní vývojové trendy v biofyzice...24 // Experimentální metody biofyziky...26 // Uplatnění biofyzikálních přístupů v praxi a vliv na jiné vědní obory...29 // 2. TEORETICKÉ ZÁKLADY FYZIKÁLNÍCH METOD (Vladislav Čápek)...32 // Seznam symbolů...32 // Elektromagnetické pole a hmota...33 // Maxwellovy rovnice a materiálové vztahy...33 // Absorpce, disperze, Kramersovy-Kronigovy vztahy a princip příčinnosti...36 // Nelineární materiálové vztahy...38 // Kvantová teorie přechodů v elektromagnetickém poli...40 // Interakce záření s hmotou...40 // Pravděpodobnosti přechodů pod vlivem záření; // spontánní a vynucená emise a Einsteinovy vztahy...40 // Výběrová pravidla pro absorpci na atomech a molekulách; // vibrační struktura a Frankův-Condonův princip...42 // Intenzita a tvar spektrální čáry...45 // Mnohočásticové jevy za hranicí použitelnosti pásového modelu...49 // Meze použitelnosti pásového modelu pevných látek...49 // Polaron, exciton a excitonová absorpce v molekulárních kondenzátech...50 // Lyonsův model...52 // Základy teorie přenosu...54 // Boltzmannova rovnice...54 // Meze použitelnosti Boltzmannovy rovnice...55 // Intermediální a přeskokový režim transportu...56 // Elektronová struktura
atomů a molekul...57 // Schrödingerova, Pauliho, Diracova a Breitova rovnice...57 // 7 // Spin a energie elektronů v molekule... // Molekula vodíku H-, Heitlerovou-Londonovovu metodou... // Molekulový ion a molekula H2 metodou Hundovou-Mullikenovou // Elektrony ???, hybridizace... // Základy teorie vibrací molekul, separace druhů pohybu... // Bornovo-Oppenheimerovo (adiabatické) přiblížení... // Separace translačního, rotačního a vibračního pohybu molekuly . . . // Harmonické přiblížení a normální módy vibrací molekul... // Literatura... // 59 // 60 62 // 63 // 64 // 64 // 65 // 66 68 // 3. PREPARATIVNÍ A ANALYTICKÉ METODY...69 // Seznam symbolů...69 // Dělicí metody (Jana Zachová)...70 // Význam dělicích metod, jejich klasifikace a výběr...70 // Uvolnění z tkáně...71 // Extrakce...:...71 // Extrakce z kapaliny...71 // Použití...72 // Srážení...72 // Vysolování...72 // Srážení organickou kapalinou mísitelnou s vodou...73 // Srážení změnou pH...73 // Srážení tvorbou nerozpustných sloučenin...74 // Sedimentace (centrifugace)...74 // Metody...74 // Typy odstředivek...75 // Použití...76 // Dělení látek membránou...77 // Materiály membrán...77 // Dialýza...78 // Filtrace membránou...78 // Chromatografie...79 // Úvod...79 // Obecné principy a klasifikace...79 // Detekce . •...82 // Volba stacionární fáze...83 // Volba mobilní fáze...83 // Adsorpční chromatografie...85 // Princip...85 // Metodika...85
// Klasická sloupcová adsorpční chromatografie...85 // Chromatografie na tenké vrstvě. . . . •...86 // Rozdělovači chromatografie... 87 // Princip...87 // Metodika...87 // Kapková protiproudá chromatografie...87 // 8 // Prenos energie...432 // Časově rozlišená depolarizace fluorescence...434 // Poznámka k literatuře o luminiscenci...435 // Metody laserové spektroskopie (Josef Štěpánek)...435 // Úvod...435 // Laserový zdroj...436 // Princip činnosti laseru...436 // Konstrukce laseru...438 // Další části laserových aparatur... 442 // Lasery v absorpční a emisní spektroskopii...443 // Spektroskopie slabě absorbujících látek...443 // Laserová magnetická rezonance...444 // Selektivní spektroskopie...444 // Dvojité rezonance...445 // Spektroskopie jemných spektrálních posuvů při rozptylu světla...446 // Kvazielastický rozptyl...446 // Brillouinův rozptyl...450 // Nízkofrekvenční Ramanův rozptyl...451 // Rezonanční Ramanův rozptyl...452 // Rezonanční Ramanův rozptyl v elektronové spektroskopii...454 // Časově rozlišený Ramanův rozptyl...454 // Ramanovské sondy...456 // Povrchově zesílený Ramanův rozptyl...457 // Nelineární spektroskopické metody...457 // Dvoufotonová absorpce a hyperramanův rozptyl...458 // Metody čtyřfotonové spektroskopie Ramanova rozptylu...459 // Metody vysokého časového rozlišení...461 // Závěr...466 // Literatura...466 // 7. MAGNETICKÁ REZONANCE... // Seznam symbolů... // Úvod...
// Princip metody ( Bedřich Sedlák)... // Moment hybnosti a elektromagnetické momenty elektronů a jader... // Moment hybnosti a magnetický moment elektronu a volného atomu... // Jaderný spin a jaderný magnetický moment... // Elektrický kvadrupólový moment jádra... // Gyromagnetická částice v magnetickém poli, jev magnetické rezonance - elementárni // kvantový popis... // Gyromagnetická částice ve statickém magnetickém poli... // Vliv časově proměnného pole, jev magnetické rezonance... // Gyromagnetická částice v magnetickém poli, jev magnetické rezonance - klasický popis . // Pohyb ve statickém magnetickém poli...: . . // Pohyb za přítomnosti kruhově polarizovaného pole... // Pohyb v pulsním kruhově polarizovaném poli... // Magnetická rezonance makroskopického souboru neinteragujících částic... // . 471 . 471 . 472 . 474 . 474 . 474 . 476 . 478 // . 480 . 480 . 481 . 482 . 482 . 483 . 484 . 485 // 17 // Paramagnetismus souboru neinteragujících gyromagnetických částic...485 // Podmínky pozorování magnetické rezonance, spinmřížková relaxace...486 // Základy teorie magnetické rezonance v kondenzovaných látkách (Bedřich Sedlák)...488 // Využití zobecněných materiálových vztahů...488 // Přehled obecných vzorců...489 // Tvar a šířka spektrální čáry magnetické rezonance...490 // Blochovy rovnice...491 // Formulace Blochových rovnic...492 // Stacionární řešení...493 // Nasycování signálu...494
// Vybrané typy pulsních řešení...495 // Přiblížení efektivního spinového hamiltoniánu...498 // Formulace spinového hamiltoniánu...499 // Spinový hamiltonián volného elektronu a atomu v magnetickém poli...499 // Magnetická interakce jader a elektronů...502 // Jaderná elektrická kvadrupólová interakce...505 // Relaxační jevy...506 // Experimentální technika (Jiří Englich)...509 // Úvod...509 // Detekce a zpracování signálu magnetické rezonance...510 // Spinový detektor...510 // Metody snímání spekter...514 // Meze citlivosti, poměr signálu a šumu...517 // Základy techniky prostorového rozlišení...520 // Uspořádání kontinuálního spektrometru EPR...521 // Uspořádání pulsního spektrometru NMR...522 // Jaderná magnetická rezonance v pevné fázi a v kapalinách (Jiří Englich)...525 // Jaderná dipól-dilpólová interakce...525 // Obecné řešení v tuhé mřížce...•...526 // Dvou- a tříatomové molekuly...527 // Metoda momentů...528 // Vliv molekulárního pohybu...529 // Rotace pod magickým úhlem...530 // Pulsní metody vysokého rozlišení v pevné fázi...531 // Pohybové zúžení v kapalinách...531 // Magnetická interakce jader a elektronů...532 // Chemický posuv a nepřímá spin-spinová interakce...532 // Spektra NMR vysokého rozlišení v kapalinách...533 // Dvojná rezonance - decoupling...536 // Dvojrozměrná NMR spektroskopie...537 // Projevy chemických reakcí a chemické výměny ve spektrech
NMR...540 // Kvadrupólová interakce...542 // Spin-mřížková relaxace...544 // Vliv jaderné dipól-dipólové interakce...544 // Vliv paramagnetických příměsí...546 // Relaxační spektroskopie...547 // 18 // Vliv elektrické kvadrupólové interakce...548 // Elektronová paramagnetická rezonance volných radikálů (Jan Pilař)...548 // Úvod...548 // EPR spektra volných radikálů v roztocích o nízké viskozitě...550 // Spinový hamiltonián...550 // EPR spektrum volného radikálu obsahujícího jedno jádro se spinem I = 1/2...552 // Zobecnění pro volný radikál obsahující větší počet jader se spiny I > 1/2...554 // Souvislost velikosti izotropních štěpících konstant s elektronovou strukturou volných // radikálů...556 // EPR spektra volných radikálů v pevné fázi...558 // Volný radikál s anizotropním g-faktorem...558 // Volný radikál s izotropním g-faktorem a anizotropní hyperjemnou interakcí...559 // Monokrystaly a polykrystalické (práškové) vzorky...560 // EPR spektra volných radikálů obsahujících dva nepárové elektrony...561 // Tripletní radikály v pevném stavu...562 // Biradikály v málo viskózních roztocích...564 // EPR spektra volných radikálů ve viskózních roztocích...565 // Vliv časově proměnné poruchy na tvar EPR spektra...565 // Metoda spi nových značek a spinových sond...566 // EPR spektroskopie s přenosem saturace...569 // Dvojné rezonanční metody ENDOR a ELDOR...570 // Aplikace NMR
spektroskopie pro studium biologických objektů (Pavol Balgavý)...571 // Úvod...571 // Diamagnetické ionty s jaderným kvadrupólovým momentem...571 // Voda v biologických systémech... 576 // Malé molekuly...581 // Makromolekuly a agregáty makromolekul...587 // Aplikace EPR spektroskopie pro studium biologických objektů (Pavol Balgavý)...596 // Úvod...596 // Volné radikály při metabolických pochodech...596 // Zářením generované volné radikály...604 // Paramagnetické kovové ionty...608 // Stabilní nitroxylové volné radikály...610 // Literatura...612 // 8. DIELEKTRICKÁ RELAXAČNÍ SPEKTROSKOPIE A TRANSPORT NÁBOJE...616 // Seznam symbolů...616 // Působení elektrického pole na živé objekty /Eliška Jelínková)...618 // Dielektrická měření (Roman Bakule)...618 // Komplexní permitivita...618 // Mechanismy polarizace...620 // Teorie statické permitivity...623 // Frekvenční závislost permitivity...625 // Vyhodnocení frekvenčních měření...627 // Teplotní závislost relaxačních dob...630 // Teplotní závislost permitivity...632 // 19 // Spektrometry pro dielektrická měření... // Relaxace proudu... // Termální depolarizace... // Měření transportu náboje v pevných molekulárních látkách (Eliška Jelínková)... // Modely transportu náboje... // Temnostni vodivost a mechanismy generace a transportu nosičů... // Fotovodivost a mechanismy generace a rekombinace nosičů . . .*... // Vyhodnocení měření stacionární
fotovodivosti... // Aparatury pro měření stejnosměrné vodivosti... // Aparatury pro měření stacionární fotovodivosti, určení ???)... // Měření doby průletu nosičů a určení pohyblivosti. . *... // Další metody určení transportních parametrů... // Určování povahy nosičů proudu... // Měření termoelektrického napětí... // Měření fotovoltaického jevu... // Transportní vlastnosti biologicky důležitých látek... // Povaha nosičů proudu v proteinech... // Sudium vodivosti NaDNA... // Měření elektrických vlastností membrán a transportu náboje na membráně ( Karel Janáček) // Složení funkce a elektrické vlastnosti membrán... // Soudobé teoretické interpretace membránového potenciálu... // Měření membránových potenciálů mikroelektrodovou technikou... // Zhotovení mikroelektrod... // Měření membránového potenciálu... // Příklady měření potenciálu buněk... // Měření odporu buněčných membrán mikroelektrodovou technikou... // Využití mikroelektrodové techniky pro měření akčního potenciálu a transportu iontů . . // Alternativní přístupy ? měření membránových potenicálů... // Nelineární proud - napěťové charakteristiky v nekovových látkách a membránách // (Stanislav Nešpůrek)... // Nelineární proudové charakteristiky v pevných látkách... // Ohmický proud... // Injekce náboje - proudy omezené prostorovým nábojem (POPN)... // Spektroskopie lokalizovaných stavů
v pevných látkách: // Teplotně stimulované proudy omezené prostorovým nábojem (TMPOPN)... // Pozorování stacionárních proudů OPN... // Nelineární proudové charakteristiky v membránách... // Obecná rovnice proud-napěťové charakteristiky membrány... // Aproximace konstantního pole... // Injekce iontů do membrány... // Wienův jev... // Efekt zrcadlových sil...’... // Hydrofobní interakce... // Úloha kanálů a pórů v iontovém transportu... // Úloha přenašečů v iontovém transportu... // Literatura... // Rejstřík... // . 633 . 636 . 637 . 639 . 639 . 641 . 642 . 646 . 649 . 652 . 655 . 656 . 656 . 657 . 658 . 659 . 659 . 660 . 663 . 663 . 664 . 665 . 665 . 666 . 667 . 668 . 671 . 672 // . 673 . 673 . 673 . 674 // . 681 . 685 . 686 . 687 . 688 . 689 . 691 . 693 . 696 . 696 . 698 . 700 . 703 // 20 // Papírová chromatografie...88 // Chromatografie na měničích iontů...89 // Měniče iontů (ionexy)...89 // Metodika...89 // Použití...90 // Chromatofokusace...91 // Gelová (vylučovací) chromatografie...91 // Princip ... ;...91 // Použití... 92 // Afinitní chromatografie...93 // Princip...93 // Volba afinantu...94 // Použití...94 // Vysokoúčinná kapalinová chromatografie...95 // Metodika...’...96 // Použití...97 // Plynová chromatografie... 97 // Úprava vzorku...97 // Použití...97 // Elektroforéza...98 // Faktory ovlivňující pohyb iontů...98 // Klasifikace elektoforetických metod...100 // Volná elektroforéza...100
Elektroforéza s pohyblivým rozhraním (Tiseliova)...100 // Kontinuální zónová elektroforéza...100 // Elektroforéza na nosičích...101 // Papírová elektroforéza...101 // Elektroforéza na tenké vrstvě...# ... 102 // Elektroforéza v gelech, kontinuální a diskontinuální...102 // Kombinované elektroforetické metody...104 // Význam elektroforézy pro dělení bílkovin...105 // Krystalizace...106 // Krystalizace z roztoku...106 // Krystalizace z taveniny...107 // Sublimace...107 // Monokrystaly biologicky významných látek...107 // Méně běžné metody pro dělení biomolekul...109 // Destilace...109 // Lyofilizace...110 // Chemické dělicí metody...110 // Dělení bílkovin...110 // Stanovení molární hmotnosti biopolymerů ( Vladimír Vondrejs)...112 // Úvod...112 // Metody založené na koligativních vlastnostech biopolymerů ve zředěných roztocích...113 // Osmometrie...114 // Metody založené na hydrodynamických vlastnostech biopolymerů - sedimentační analýza . . . .116 // 9 // Popis sedimentace biopolymerů...116 // Stanovení sedimentačního koeficientu metodou pohyblivého rozhraní...118 // Převod na standardní podmínky...119 // Distribuce sedimentačních koeficientů...119 // Experimentální uspořádání...120 // Rovnovážné metody...121 // Sedimentačně difúzni rovnováha...121 // Archibaldova metoda...120 // Izopyknická centrifugace...120 // Izokinetická sedimentace...120 // Vrstvení gradientů...123 // Nanášení
vzorků...124 // Vyhodnocení po izokinetické sedimentaci...124 // Difúze...124 // Stanovení difúzního koéficientu metodou volné difúze...125 // Experimentální uspořádání...127 // Viskozita...127 // Kapilární viskozimetry...128 // Rotační viskozimetry...130 // Stanovení molární hmotnosti z rozptylu světla...131 // Princip...131 // Experimentální uspořádání...134 // Elektroforéza...136 // Princip...136 // Experimentální uspořádání gelové elektroforézy...136 // Použití...137 // Měření délky nukleových kyselin...140 // Autoradipgrafická technika...140 // Elektronová mikroskopie...141 // Metoda hvězd...141 // Inaktivace virů transmutací inkorporovaných radioizotopů...142 // Chemické metody...142 // Chromatografické metody...142 // Literatura...143 // 4. RENTGENOVÁ STRUKTURNÍ ANALÝZA...146 // Seznam symbolů...146 // Úvod... 147 // Symetrie krystalů a biologických objektů ( Václav Voivoda)...150 // Úvod...150 // Symetrie krystalů...151 // Translační periodicita...151 // Bodové a prostorové grupy...154 // Symetrie cylindrických a šroubovitých objektů...157 // Řetězovité molekuly polymerů...157 // Cylindrické (a speciálně šroubovité) grupy...158 // 10 // Symetrie sférických virů...160 // Základy difrakce rentgenového záření (Václav Valvoda)...163 // Rozptylový faktor... 163 // Laueovy difrakční podmínky, Ewaldova konstrukce a Braggův zákon...163 // Rozptyl na atomu, molekule a krystalu...166
// Vliv symetrie a Friedeluv zákon...168 // Rozdělení elektronové hustoty...168 // Rentgenová, elektronová a neutronová difrakce...170 // Určování struktur krystalů. Řešení fázového problému (Václav Valvoda)...173 // Pattersonova funkce...173 // Přímé metody...174 // Izomorfní nahrazení...175 // Anomální rozptyl...177 // Upřesňování struktury...178 // Experimentální techniky (Hana Šíchová)...180 // Úvod...*...180 // Generace a vlastnosti rentgenového záření...180 // Detekce rentgenového záření...183 // Práškové metody...184 // Aplikace práškových metod...189 // Metody pro studium monokrystalů...193 // Vstupní data rentgenové strukturní analýzy...203 // Určování struktur amorfních látek (Hana Šíchová)...204 // Experimentální metody studia silně porušených krystalů a amorfních látek...204 // Koherentní rozptyl na systému náhodně uspořádaných atomů...208 // Difrakce na reálných kapalinách a pevných amorfních látkách // (oblast širokoúhlového rozptylu)...210 // Difrakce na biologických látkách ve formě roztoku (oblast maloúhlového rozptylu)...211 // Studium struktury biologických látek maloúhlovým rozptylem...213 // Stanovení molekulárních parametrů...213 // Studium sekundární a terciární struktury . . . . 215 // Studium kvarternární struktury...217 // Studium radiální distribuční funkce elektronové hustoty...217 // Určování struktur částečně uspořádaných systémů
(Václav Valvoda)...218 // Úvod...218 // Experimentální zvláštnosti...219 // Difrakce na šroubovici...219 // Struktura DNA...222 // Struktura vláknitých bílkovin...226 // Skupina k-m-e-f...227 // Skupina kolagenu...228 // Struktura biomembrán...229 // Určování struktur krystalizujících biologických látek (Václav Valvoda)...231 // Úvod...231 // Experimentální podmínky a interpretace dat...232 // Struktura globulárních bílkovin...235 // 11 // Myoglobin... // Hemoglobin... // Další bílkoviny... // Upřesňování struktur bílkovin... // Struktura virů... // Virus tabákové mozaiky (TMY)... // Sférické viry... // Speciální metody ( Václav Valvoda)... // Studium atomových a molekulových vazeb rentgenovou difrakci... // Rekonstrukce trojrozměrné struktury biologických objektů z elektronových mikrografií // Princip rekonstrukce... // Elektronová mikrografie jako projekce elektronové hustoty... // Dvojnásobná Fourierova transformace... // Optické filtrování elektronových mikrografií... // Souvislost metody rekonstrukce trojrozměrné struktury s optickou difrakci... // Aplikace a další možnosti... // Rentgenová mikroskopie... // Rentgenová zobrazovací mikroskopie... // Rentgenová kontaktní mikroskopie... // Vážení biologických vzorků pomocí ultraměkké rentgenové mikroskopie // Difrakční analýza s časovým rozlišením... // Optický systém... // Detektor a zpracování dat . •... // Vybrané aplikace... // Literatura...
// 235 // 237 // 237 // 238 240 240 240 243 243 245 245 245 // 247 // 248 // 249 // 252 // 253 // 254 // 255 // 256 // 256 // 257 // 257 // 258 260 // 5. METODY SVĚTELNÉ A ELEKTRONOVÉ MIKROSKOPIE...262 // Světelná mikroskopie (Karel Beneš, Jiří Pilný)...262 // Zobrazení biologických objektů pomocí mikroskopu...262 // Mikroskopie, mikrotechnika...262 // Rozlišovací schopnost, zvětšení, artefakt...263 // Zpracování objektu...264 // Studium živých objektů v nativním preparátu...264 // Klasický postup zhotovení trvalého preparátu...264 // Rychlé metody... 265 // Některé speciální postupy...266 // Studium preparátu pomocí světelného mikroskopu...267 // Mikroskop pro procházející a dopadající světlo...267 // Temné pole a ultramikroskop...270 // Fázový kontrast...270 // Mikroskopie v světle monochromatickém, ultrafialovém a infračerveném...270 // Fluorescenční mikroskop...271 // Měření mikroskopických objektů, hodnocení a dokumentace výsledků...271 // Měření délek, ploch a objemů, čítání, stanovení tloušťky... 271 // Prostorová rekonstrukce, stereologie, analýza obrazu...272 // Projekce mikroskopem, televizní mikroskop...273 // 12 // // Kresliči prístroj, mikrofotografie, mikrokinematografie...273 // Využití světelného mikroskopu ke studiu fyzikálních a chemických vlastností objektu...273 // Polarizační mikroskop...274 // Interferenční mikroskop, mikrorefraktometrie, historadiografie...274
Cytofometrie...274 // Mikroautoradiografie...276 // Elektronová mikroskopie (Jiří Ludvík)...276 // Transmisní elektronový mikroskop...276 // Tubus mikroskopu...276 // Ovládací přístrojové panely...278 // Vakuový systém...279 // Vysokonapěťový zdroj...279 // Podmínky optimálního provozu elektronového mikroskopu...279 // Seřizování mikroskopu...279 // Zvětšení mikroskopu...280 // Kontrola zvětšení testovacím objektem...280 // Míry užívané v elektronové mikroskopii...280 // Zaostřování... 280 // Rozlišovací schopnost...281 // Temné pole...281 // Elektronová difrakce...282 // Fotografické snímkování...282 // Závady při mikroskopování...282 // Rušivé vlivy okolí...283 // Příprava biologických preparátů pro transmisní elektronovou mikroskopii...284 // Nosné síťky...284 // Nosné blanky...285 // Totální preparáty...285 // Nanášení suspenze částeček na nosnou blanku...286 // Příprava preparátů molekul nukleových kyselin...286 // Negativní barvení totálních preparátů...286 // Vakuové naparování kovů a uhlíku...287 // Stínování totálních preparátů...288 // Otisky...288 // Mrazové lámání a mrazové leptání...290 // Ultratenké řezy...291 // Fixace biologických objektů...291 // Praní a odvodňování fixovaných objektů...294 // Zalévání objektů do umělých pryskyřic...294 // Ultramikrotomie...296 // Ultratenké řezání...297 // Kontrastování řezů...298 // Kryoultramikrotomie...299
// Ultracytochemické reakce...299 // Detekce enzymů...300 // Značení protilátek...300 // 13 // Elektronmikroskopická autoradiografie...301 // Řádkovací elektronový mikroskop...301 // Příprava biologických preparátů pro řádkovací elektronový mikroskop...302 // Analytická elektronová mikroskopie...303 // Relativní a absolutní citlivost...304 // Metody spektroskopie rentgenového záření...306 // Vlnově disperzní systém...306 // Energetický disperzní systém...306 // Spektroskopie energetických ztrát elektronů... 307 // Katodoluminiscence...307 // Spektroskopie Augerových elektronů...307 // Iontová mikroskopie...308 // Závěr...309 // Literatura...310 // 6. METODY OPTICKÉ SPEKTROSKOPIE...314 // Seznam symbolů...314 // Úvod do optické spektroskopie (Josef Štěpánek)...315 // Popis vlastností optického záření...315 // Spektrální charakteristiky...315 // Fotometrické charakteristiky...316 // Polarizace záření...318 // Koherence...318 // Interakce látky s optickým zářením z hlediska metod optické spektroskopie...319 // Šíření elektromagnetických vln v optickém prostředí...319 // Neelastická interakce optického záření s látkou...321 // Základní schéma optické spektroskopické aparatury...322 // Zdroje optického záření...323 // Tepelné zdroje a výbojky...323 // Synchrotronové záření...324 // Zařízení pro spektrální analýzu optického záření...325 // Monochromátory...325 // Interferometry...328
// Detektory záření...329 // Termální detektory...330 // Polovodičové detektory...330 // Fotoemisni detektory... 331 // Mnohokanálové detektory...333 // Detekční techniky...334 // Další běžné části aparatur optické spektroskopie...335 // Metody absorpční spektroskopie a spektroskopie Ramanova rozptylu (Josef Štěpánek)...337 // Základní vztahy absorpční spektroskopie...337 // Útlum elektromagnetické vlny v absorbujícím prostředí. Lambertův zákon...337 // Absorpční koeficient v kondenzované fázi. Beerův zákon...339 // Měření absorpčních spekter...340 // Metody založené na měření propustnosti...340 // 14 // Príprava vzorků pro měření propustnosti . :... // Reflexní metody... // Fotoakustická spektroskopie... // Základní vztahy pro Ramanův rozptyl... // Měření spekter Ramanova rozptylu... // Struktura vibračních spekter mnohoatomových molekul... // Intenzita linií ve vibračních absorpčních spektrech... // Intenzita linií ve spektrech Ramanova rozptylu při nerezonančním buzení . . . // Vliv mezimolekulových interakcí na vibrační spektra... // Interpretace vibračních spekter... // Užití vibrační spektroskopie v biofyzice... // Elektronová absorpční spektra mnohoatomových molekul... // Elektronové absorpční přechody... // Vibronická struktura absorpčních spekter... // Vliv mezimolekulových interakcí na elektronová absorpční spektra... // Užití elektronové absorpční spektroskopie
v biofyzice... // Chiroptické metody (Petr Pančoška)... // Úvod... // Teoretický popis chiroptických jevů... // Popis optické aktivity v rámci Maxwellovy teorie elektromagnetického pole . . // Kvantová teorie optické aktivity... // Spektra cirkulárního dichroismu... // Experimentální technika... // Definice a jednotky... // Interpretace spekter cirkulárního dichroismu... // Aplikace... // Optická rotační disperze, ORD spektroskopie... // Experimentální technika... // Definice a jednotky... // Aplikace ORD spektroskopie... // Ostatní chiroptické metody... // Infračervený cirkulární dichroismus (IRCD)... // Fluorescenčně delegovaný cirkulární dichroismus (FDCD)... // Cirkulárně polarizovaná emise (CPE)... // Další perspektivy chiroptických metod... // Metody emisní spektroskopie (Otakar Jelínek)... // Obecné zákonitosti přeměny budící energie v luminiscenci... // Zvláštnosti luminiscence složitých molekul... // Přechody mezi elektronově vibračními (vibronovými) hladinami složité molekuly // Nezářivé přechody... // Zářivé přechody (luminiscence)... // Zákon zrcadlové symetrie mezi absorpčním a fluorescenčním pásem... // Fosforescence a tripletový stav polyatomické molekuly... // Vznik a deaktivace nejnižšího tripletového stavu... // Spin-orbitální interakce a míšení singletových a tripletových stavů... // Mechanismy interkombinační konverze... // 343 // 344 // 346 // 347 350 352 352 // 354
355 // 356 // 357 359 // 359 // 360 // 361 // 362 365 // 365 // 366 366 366 369 369 // 371 // 372 376 379 379 379 // 381 // 382 // 382 // 383 383 // 383 // 384 // 384 // 385 385 387 // 387 // 388 // 389 // 389 // 390 390 // 15 // Vliv prostředí na absorpční a emisní spektra... // Kvantitativní vztahy mezi absorpcí a luminiscencí... // Kvantový výtěžek a intenzita fluorescence... // Doba života vzbuzeného stavu... // Vztah mezi spektrálními měřitelnými veličinami a dobou dohasínání fluorescence // Kinetika fluorescence molekul... // Zhášení luminiscence vedlejšími molekulami... // Excimerová luminiscence... // Kinetika fosforescence molekul... // Rekombinační fosforescence a termoluminiscence... // Polarizovaná luminiscence... // Veličiny charakterizující polarizovanou luminiscenci... // Teorie depolarizace luminiscence... // Polarizace luminiscence zředěných zmrzlých roztoků... // Polarizační spektra... // Rotační difúze kulových a symetrických částic - Perrinovy rovnice... // Anizotropie fluorescence v ustáleném případě při spojitém buzení... // Časově rozlišená anizotropie fluorescence při pulsním buzení... // Měření polarizované luminiscence roztoků... // Vliv anizotropie fluorescence při určování kvantového výtěžku... // Přenos elektronové excitační energie... // Experimentální metody studia přenosu energie... // Experimentální metodika emisní spektroskopie... // Spektrofluorimetrie...
Geometrické uspořádání měření... // Nové experimentální přístupy v luminiscenci... // Úplná luminiscence (excitačně emisní matice)... // Synchrónni luminiscence... // Měření kvantového výtěžku... // Měření relaxačních časů v luminiscenci... // Mechanické přerušovače světla... // Stroboskopická (vzorkovací) metoda... // Metody počítání jednotlivých fotonů... // Vzorkování krátkých pulsů... // Časově rozlišená fluorescenční spektra... // Metoda fázového posuvu... // Měření ultrarychlých dohasínání v pikosekundovém oboru... // Matematické zpracování kinetických měření... // Užití luminiscence v biologii... // Vlastní a nevlastní fluorofory... // Luminiscence bílkovin... // Vlastní luminiscence buněk... // Fluorescenční sondy pro zjišťování polarity prostředí... // Fluorescenční značky... // Fluorescenční sondy pro výzkum nukleových kyselin... // Fluorescenční sondy ve studiu biologických membrán... // 391 // 392 392 // 394 // 395 // 396 // 397 399 // 399 // 400 403 // 403 // 404 // 405 // 406 // 407 407 // 409 // 410 // 411 411 // 413 // 414 414 // 416 // 417 // 417 // 418 // 419 // 420 420 // 420 // 421 // 422 // 422 // 423 // 424 424 // 424 // 425 425 // 428 // 429 // 430 // 431 431 // 16

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC