Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10.6) Půjčeno:52x 
BK
Biografie
1. vyd.
Praha : Oikoymenh, 2002
675 s. ; 22 cm

ISBN 80-7298-053-X (váz.) ISBN !0-7298-53-X (chyb.)
Dějiny filosofie ; sv. 4
Obsahuje úvod, poznámku, údaje o autorovi
Bibliografie na s. 619-652, rejstřík
Filozofie antická - stol. 4.-5. př. Kr. - pojednání
Filozofie středověká - dějiny - stol. 5.-9. - pojednání
000031051
1.ÚVOD ...9 // P. Merlan: Řecká filosofie od Platóna k Plótinovi ...17 // 2. STARÁ AKADEMIE ...19 // A. Úvod ...19 // B. Platónova filosofie podie Aristotela ...20 // C. Několik poznámek k teorii idejí v Platónových dialozích: Jedno a Dobro ...25 // D. Platónova kosmogonie a psychologie ...30 // E. Platónovy Listy ...37 // F. Nauka o dvou protikladných principech u Speusippa ...38 // G. Theologie a démonologie: Platón a Xenokratés ...40 // H. Problematika dialektiky a kategorií ...46 // 3. ARISTOTELÉS ...48 // A. Kosmologie, noetika a psychologie ...48 // B. Dynamis - energeia aid ...60 // C. Etika ...62 // D. Jsoucno jakožto jsoucno ...63 // 4. POZDNÍ AKADEMIE A PLATONISMUS ...65 // A. Antiochos a další platonici prvního století př. Kr ...65 // B. Plútarchos a Taurus ...71 // C. Albinos a Apuleius ...78 // D. Attikos ...88 // E. Další platonici 2. stol. po Kr. Shrnutí ...94 // 5. PYTHAGOREJCI ...101 // A. Pseudoepigrafy ...101 // B. Anonymní prameny u Fótia, Alexandra, Sexta atd. ...104 // C. Moderatos a Nikomachos ...108 // D. Núménios ...Н5 // 6. PERIPATOS ...127 // A. Peripatetická škola od Theofrasta po Andronika a Boétha 127 // B. Aristoklés a Alexandras z Afrodisiady ...138 // 7. STOA ...147 // A. Obecný výklad ...147 // B. Poseidónios ...149 // C. Pozdější stoikové: stoicismus a Plótinos, pojednání O světě 153 // D. Závěrečné shrnutí ...157 // II. H. Chadwick: Filón a počátky křesťanského myšlení ...159 // 8. FILÓN ...161 //
9. POČÁTKY KŘESŤANSKÉ FILOSOFIE: JUSTIN A GNOSTIKOVÉ ...187 // 10. KLEMENT ALEXANDRIJSKÝ ...198 // 11. ÓRIGENÉS ...215 // III. A. H. Armstrong: Plótinos ...227 // 12. PLÓTINŮV ŽIVOT: NÁBOŽENSTVÍ A POVĚRY // JEHO DOBY ...229 // 13. NAUKA A TVORBA ...246 // 14. ČLOVĚK A SKUTEČNOST ...258 // 15. JEDNO A INTELEKT ...273 // 16. OD INTELEKTU К LÁTCE: NÁVRAT К JEDNU ...288 // A. Duše a hmotný svět ...288 // B. Návrat: Plótinovo náboženství ...298 // Spojovací poznámka. Plótinos, Amelios a Porfyrios ...304 // IV. A. C. Lloyd: Pozdější novoplatonici ...309 // 17. ÚVOD К POZDĚJŠÍMU NOVOPLATONISMU 311 // 18. PORFYRIOS A IAMBLICHOS ...322 // A. Porfyriova filosofická dráha ...322 // B. Porfyriova monistická tendence ...327 // C. Teorie a praxe podle Porfyria a Iamblicha ...333 // D. Iamblichova metafyzika ...338 // 19. ATHÉNSKÝ A ALEXANDRIJSKÝ NOVOPLATONISMUS 343 // A. Proklos a jeho předchůdci ...343 // B. Proklova a Damaskiova realistická metafyzika 347 // C. Novoplatonismus v Alexandrii ...357 // D. Asimilace Aristotelovy logiky ...362 // Epilog. Filosofická charakteristika novoplatonismu ...366 // V. R. A. Markus: Marius Victorinus a Augustin ...371 // 20. MAR1US VICTORINUS ...373 // A. Život a dílo ...373 // B. Trojiční ontologie ...375 // C. Trojiční psychologie ...380 // 21. AUGUSTIN, ŽIVOTOPISNÝ ÚVOD: KŘESŤANSTVÍ // A FILOSOFIE ...384 // 22. AUGUSTIN: ČLOVĚK, DUŠE A TĚLO ...397 // 23. AUGUSTIN: ROZUM A OSVÍCENÍ ...406 //
24. AUGUSTIN: SMYSLY A OBRAZIVOST ...419 // 25. AUGUSTIN: LIDSKÉ JEDNÁNÍ - VŮLE A CTNOST . 426 // 26. AUGUSTIN: BŮH A PŘÍRODA ...443 // 27. AUGUSTIN: ČLOVĚK V DĚJINÁCH // A VE SPOLEČNOSTI ...455 // VI. I. P. Sheldon-Williams: Tradice řeckého křesťanského platonismu od kappadockých Otců po Maxima a Eriugenu 471 // 28. ÚVOD: ŘECKÝ KŘESŤANSKÝ PLATONISMUS ...473 // 29. KAPPADOČTÍ OTCOVÉ ...481 // A. Svatý Basil z Kaisareie (asi 330-379) ...481 // B. Svatý Řehoř z Nazianzu (329/330-asi 390) ...489 // C. Svatý Řehoř z Nyssy (t 394) ...499 // 30. DIONYSIOS AREOPAGITA ...512 // A. Úvod ...512 // B. Katafatická theologie ...517 // C. Symbolická theologie ...519 // D. Mystická theologie ...525 // 31. VYROVNÁNÍ S PROKLEM ...532 // A. Jan ze Skythopole ...532 // B. Alexandrie: Jan Filoponos ...537 // C. Gaza ...544 // D. Byzantion ...550 // 32. SVATÝ MAXIMOS VYZNAVAČ ...555 // A. Úvod ...555 // B.Triád a ...556 // C. Věčný svět ...561 // D. Nahodilý svět ...562 // E. Návrat ...566 // 33. FILOSOFIE IKON ...571 // A. Přirozený obraz ...571 // B. Umělý obraz ...574 // C. Funkce umělých obrazů ...579 // 34. JAN ERIUGENA ...584 // A. Úvod ...584 // B. Čtyři aspekty přirozenosti ...586 // C. Čtvrtý aspekt přirozenosti ...588 // D. Svatý Maximos Vyznavač ...590 // E. Dionysios Areopagita ...592 // F. Primordiální příčiny ...594 // G. Účinky ...595 // H. Návrat ...597 // I. Závěr ...600 // Seznam zkratek ...603 // Seznam literatury ...619 // Jmenný rejstřík ...653 // Věcný rejstřík ...662 // Rejstřík řeckých termínů ...673 // Ediční poznámka ...675

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC