Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 1.
Brno : CP Books, 2005
116 s. : il.

ISBN 80-251-0613-6 (brož.)
Česká škola
Využití internetu ve výuce : metodická příručka pro základní školy
Další názvový údaj z obálky: návody na konkrétní využití v hodinách, průvodce po kvalitních fyzikálních webech, respektuje učivo ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií, kniha má webovou variantu - nemusíte přepisovat adresy, vhodná i pro začátečníky u počítače
Obsahuje ilustrace, tabulky
Fyzika - vyučování - Internet (síť) - využití - příručky
Internet (síť) - vyučování - využití - příručky
000031101
Obsah // Jak používat tuto knihu 5 // □ Fyzikální weby a rozcestníky 7 // FyzWeb 7 // PhysLink 12 // Další fyzikální weby 14 // Fyzikální rozcestníky 16 // K Tipy do výuky krok za krokem 17 // Stavba hmoty V názorné animaci • tělesa a látky, časticová stavba látek 18 // Interaktivní periodická tabulka prvků • atom, molekula, složení atomu 20 // Fyzikální tabulky na Internetu • fyzikální veličina, číselná hodnota 22 // a jednotka veličiny // Animovaný výklad kinematiky • pohyb a klid tělesa, dráha, trajektorie, čas, 24 // rychlost rovnoměrného a průměrná rychlost nerovnoměrného pohybu // Úlohy pro pohyb a Sílu • vzájemné působení těles a jeho projevy, 26 // sila a její jednotka, znázornění síly, druhy sil // Výklad skládání sil pomocí apletu • skládání dvou sil stejných 28 // a opačných směrů působících na těleso // Newtonovy zákony v encyklopediích • pohybové zákony 30 // Jednoduché stroje v internetovém testu • rameno síly, moment síly, 32 // páka a její vlastnosti // Objasnění pojmu tlak s pomocí videoklipu • hydrostatický tlak, 34 // atmosférický tlak, působení gravitační síly na atmosféru a na kapalinu v klidu Balon jako téma seminární práce • vztlaková síla v kapalinách a plynech, 36 // plování, vznášení se a potápění těles // Model chování částic ideálního plynu • plyn v uzavřené nádobě, přetlak, podtlak 38 // Interaktivní
přehled elektromagnetického záření • zdroje světla, 40 // šíření světla, stín, zatmění Slunce a Měsíce, rychlost světla // Hra se světlem a apletem • odraz a lom světla na rozhraní dvou prostředí 42 // Digitální optická lavice • lom světla, čočky, spojka a rozptylka, 44 // ohnisko a ohnisková vzdálenost čočky // Pozorování spekter na „cédéčku" • rozklad bílého světla optickým hranolem, 46 // spektrum // Pokusy z elektrostatiky • elektrický náboj, elektrická síla, elektrické pole 48 // Simulace elektrického obvodu • vodiče a izolanty, elektrický článek, 50 // elektrický obvod a jeho hlavní součásti // Elektrony V pohybu • elektrický proud - stejnosměrný a střídavý 52 // a jejich základní charakteristiky // Fyzika 3 // Ohmův zákon V apletu • Ohmův zákon pro kovy, odpor vodiče a jeho jednotka 54 // Aplet jako „sbírka úloh" pro výpočet odporu • výsledné napětí, proud 56 // a odpor vodičů spojených za sebou a vedle sebe // Střídavý proud ve vzdálené laboratoři • elektromagnetická indukce 58 // Blesky na webu • podstata vedeni elektrického proudu v kapalinách, 60 // plynech a polovodičích // Encyklopedie energie • práce, výkon, pohybová a polohová energie 62 // a jejich vzájemné přeměny // Motory na obrazovce • vnitřní energie, změna vnitřní energie konáním práce 64 // a tepelnou výměnou // Animace změny skupenství • přeměny skupenství látek,
tání 66 // a tuhnutí krystalické látky, vypařování a var // Populárně o elektrické energii • výroba elektrické energie, elektrárna, 68 // přenosová soustava elektrické energie // Dobrodružství s částicemi • jaderná energie, jaderné záření, radionuklidy, 70 // štěpení jader uranu // Cesty k úsporám energie • výroba elektrické energie a její vlivy 72 // na životní prostředí // Interaktivní zvuková laboratoř • podstata vzniku zvuku, zdroj zvuku, 74 // šíření zvuku v různých prostředích, rychlost zvuku a její souvislost s druhem prostředí Tón a frekvence v elektronickém pianu • tón, výška tónu, hlasitost zvuku 76 // Akustika pro učitele • odraz zvuku na překážce, zvuková ozvěna 78 // Projekt Sluneční soustava • sluneční soustava a její složení 80 // Planetárium v počítači • orientace na obloze podle význačných nebeských objektů 82 // Čas k samostudiu • hvězdný a sluneční den 84 // Anatomie hvězdného nebe • hvězdy, podstata jejich složeni a vyzařování 86 // Světelný rok a další inspirace • světelný rok 88 // □ Další užitečné zdroje informací 90 // Soutěže a olympiády 90 // Časopisy 92 // Instituce zabývající se fyzikou 98 // Muzea 101 // Počítačové programy 102 // Webkamery 104 // Různé 106 // □ Pro pokročilé 108 // Služby serveru NatSim 108 // Vzdálené laboratoře 111 // Internetové projekty 112 // Poznámka: Kurzívou je uvedeno učivo,
při jehož probíráni lze daný tip využít. // 4 Využití Internetu ve výuce

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC