Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.03.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.3) Půjčeno:1x 
BK
Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, c2002
324 s. : il. ; 29 cm

objednat
ISBN 92-64-18615-8 (brož.)
angličtina
Obsahuje bibliografické odkazy
000031502
OBSAH // Oddíl I // SOUHRN, KONTEXT A STRUKTURA // Souhrn... 1 ’ // Výzvy pro budoucnost... 17 // Zelené svétlo: postupovat obezřetně... 17 // Žlutá světla: je třeba dalšího výzkumu nebo činnosti... 18 // Červená světla: je naléhavě nutné je okamžitě řešit... 18 // Integrita ekosystémů... 19 // Technologické změny... 19 // Oddělení tlaků na životní prostředí od ekonomického růstu... 20 // Politická činnost: poučení z minulosti... 20 // Určování sociálního a environmentálního rozhraní Politické balíčky... // 1. Kontext a struktura zprávy... 25 // 1.1. Cile a kontext zprávy... 25 // 1.2. Politický kontext... 25 // 1.3. Zdroje informací a modelování... 28 // 1.4. Identifikace nejnaléhavějších environmentálních problémů... 29 // 1.5. Struktura a obsah zprávy... 30 // Odkazy... 33 // Oddíl II // EKONOMICKÉ, SOCIÁLNÍ A TECHNOLOGICKÉ HNACÍ SÍLY ZMĚN ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ // Demografický rozvoj a rozvoj pracovních sil // 2.1. Úvod... // 2.2. Velikost populace... // 2.3. Struktura populace... // 2.4. Podíl pracovní síly... // 2.5. Rozložení populace... // 2.6. Politická témata // Odkazy... // 37 // 37 // 38 // 39 // 40 // 41 // 42 // 43 // 3. Globalizace, th a investice... 45 // 3.1. Úvod... 45 // 3.2. Rozvoj globalizace, obchodu a investic... 45 // 3.3. Následky globalizace pro životní prostředí... 50 // 3.4. Politické otázky... 52 // Odkazy... 34 // 4. Ekonomický rozvoj... 55 // 4.1. Úvod...
55 // 4.2. Předpokládané vývoje hrubého domácího produktu... 55 // to to // 8 // ENVIRONMENTÁLNÍ VÝHLED OECD // 4.3. Změny ve složení produkce... 59 // 4.4. Ekonomický rozvoj a tlaky na životní prostředí... 61 // Odkazy... 63 // 5. Modely spotřeby... 65 // 5.1. Úvod... 65 // 5.2. Hlavní hnací síly a trendy spotřeby... 66 // 5.3. Dopady modelů spotřeby na životní prostředí... 69 // 5.4. Budoucí výzvy pro určování modelů spotřeby... 69 // Odkazy... 71 // 6. Technologická změna... 73 // 6.1. Úvod... 73 // 6.2. Hnací síly technologických změn... 74 // 6.3. Poslední trendy a budoucí vyhlídky technologické změny do roku 2020... 75 // 6.4. Dopady technologické změny na životní prostředí... 76 // 6.5. Politické otázky... 79 // Odkazy... 80 // Oddíl III // PRIMÁRNÍ SEKTORY A PŘÍRODNÍ ZDROJE // 7. Zemědělství... 83 // 7.1. Úvod... 83 // 7.2. Vývoj v zemědělském sektoru... 83 // 7.3. Dopady zemědělského rozvoje na životní prostředí... 87 // 7.4. Politické možnosti a jejich potenciální dopady... 90 // Odkazy... 93 // 8. Vodohospodářství... 96 // 8.1. Úvod... 96 // 8.2. Tlaky na zdroje sladké vody... 96 // 8.3. Stav zdrojů sladké vody... 99 // 8.4. Budoucí politické možnosti a jejich potenciální dopady... 102 // Odkazy...I... J05 // 9. Rybářství... 107 // 9.1. Úvod... 107 // 9.2. Vývoje v sektoru rybářství... 107 // 9.3. Tlaky na rybí zdroje... 112 // 9.4. Politické možnosti a jejich potenciální
dopady... 113 // Odkazy... 117 // 10. Lesnictví... 119 // 10.1. Úvod... 119 // 10.2. Rozvoj sektoru lesnictví... 120 // 10.3. Dopady aktivit sektoru lesnictví na životní prostředí... 123 // 10.4. Politické možnosti a jejich potenciální dopady... 125 // Odkazy... 130 // 11. Biologická rozmanitost...*... 131 // 11.1. Úvod... 131 // 11.2. Tlaky na biologickou rozmanitost... 132 // OBSAH // 9 // 11.3. Změny stavu biologické rozmanitosti... 135 // 11.4. Politické možnosti... 137 // Odkazy... Í40 // Oddíl IV // ENERGETIKA, KLIMATICKÁ ZMĚNA, DOPRAVA A KVALITA OVZDUŠÍ // 12. Energetika... 143 // 12.1. Úvod... 143 // 12.2. Vývoje v sektoru energetiky... 144 // 12.3. Dopady produkce a využívání energie na životní prostředí... 148 // 12.4. Politické možnosti a jejich potenciální dopady... 150 // Odkazy... J 54 // 13. Klimatická změna... 155 // 13.1. Úvod... 155 // 13.2. Tlaky na životní prostredí: emise skleníkových plynú... 156 // 13.3. Dopady emisi skleníkových plynu na klimatickou změnu... 160 // 13.4. Politické možnosti a jejich potenciální dopady... 161 // Odkazy... 166 // 14. Doprava... 167 // 14.1. Úvod... 167 // 14.2. Vývoje v sektoru dopravy... 168 // 14.3. Dopady dopravy n životní prostredí... 170 // 14.4. Politické možnosti... 174 // Odkazy... 179 // 15. Kvalita ovzduší... 181 // 15.1. Úvod... 181 // 15.2. Tlaky na kvalitu ovzduší... 181 // 15.3. Změny kvality ovzduší... 185 // 15.4. Politické možnosti... 188
// Odkazy... 191 // Oddíl V // DOMÁCNOSTI, VYBRANÁ PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ A ODPAD // 16. Domácnosti... 195 // 16.1. Úvod... 195 // 16.2. Spotřeba potravin v domácnosti... 195 // 16.3. Využívání energie v domácnostech... 197 // 16.4. Využívání vody v domácnostech... 198 // 16.5. Cestování v domácnostech... 199 // 16.6. Generování odpadu v domácnostech... 200 // 19.7. Politické možnosti... 201 // Odkazy... 204 // 17. Ocelářský průmysl... 205 // 17.1. Úvod... 205 // 17.2. Vývoje v ocelářském sektoru... 205 // 17.3. Dopady ocelářského průmyslu na životní prostředí... 207 // 17.4. Politické možnosti a jejich potenciální dopady... 210 // Odkazy... 212 // 10 // ENVIRONMENTÁLNÍ VÝHLED OECD // 18. Papírenský průmysl... 213 // 18.1. Úvod... 213 // 18.2. Vývoj v papírenském průmyslu... 213 // 18.3. Dopady produkce a využívání papíru a papíroviny na životní prostředí... 215 // 18.4. Politické možnosti a jejich potenciální dopady... 217 // Odkazy... 220 // 19. Chemický průmysl... 221 // 19.1. Úvod... 221 // 19.2. Vývoje v chemickém průmyslu... 222 // 19.3. Dopady chemického průmyslu a jeho produktů na životní prostředí... 223 // 19.4. Politické možnosti a jejich potenciální následky... 227 // Odkazy... 232 // 20. Odpad... 233 // 20.1. Úvod... 233 // 20.2. Tlaky na životní prostředí, vyvolané odpadem... 234 // 20.3. Dopady odpadu na životní prostředí... 239 // 20.4. Politické možnosti... 240
// Odkazy... 244 // Oddíl VI // VYBRANÁ TÉMATA, TÝKAJÍCÍ SE VŠECH SEKTORŮ // 21. Lidské zdraví a životní prostředí... 247 // 21.1. Úvod... 247 // 21.2. Dopady degradace životního prostředí na lidské zdraví... 247 // 21.3. Náklady na degradaci životního prostředí, vztahující se ke zdraví... 250 // 21.4. Politické otázky... 251 // Odkazy... 252 // 22. Sociální a environmentální rozhraní... 253 // 22.1. Úvod... 253 // 22.2. Environmentální demokracie... 253 // 22.3. Sociální distribuce kvality životního prostředí... 257 // 22.4. Distributivní dopady environmentálních politik... 258 // 22.5. Dopady environmentálních politik na zaměstnanost... 260 // Odkazy... 262 // 23. Efektivita využívání zdrojů... 263 // 23.1. Úvod... 263 // 23.2. Dopady využívání zdrojů na životní prostředí... 263 // 23.3. Efektivita využívání zdrojů: poslední trendy a perspektiva do roku 2020... 264 // 23.4. Určující činitelé změn efektivity využívání zdrojů... 266 // 23.5. Politická témata... 268 // Odkazy... 277 // Oddíl Vil // INSTITUCIONÁLNÍ RÁMCE A POLITICKÉ BALÍČKY PRO ŘEŠENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH PROBLÉMŮ // Signály Environmentálního výhledu OECD... 274 // 24. Institucionální rámce pro životní prostředí... 275 // 24.1. Úvod... 275 // 24.2. Národní institucionální rámce... 279 // OBSAH // 11 // 24.3. Mezinárodní institucionální rámce... 281 // 24.4. Účast činitelů... 285 // Odkazy...
255 // 25. Politické balíčky pro řešení hlavních environmentálních problémů... 289 // 25.1. Úvod... 289 // 25.2. Politický balíček pro primární sektory a vybrané přírodní zdroje... 291 // 25.3. Politický balíček pro klimatickou změnu, znečišťování ovzduší a sektory energetiky a dopravy. 296 // 25.4. Politické balíčky pro domácnosti, vybraná průmyslová odvětví a odpad... 301 // 25.5. Hodnocení kombinovaného politického balíčku... 304 // 25.6. Implementace kombinovaného politického balíčku... 305 // Odkazy... 306 // Příloha 1: Podkladové dokumenty... 307 // Příloha 2: Modelové rámce, využívané pro referenční scénář a politické simulace... 309 // 1. Úvod... 309 // 2. Základní předpoklady... 309 // 3. Model JOBS... 310 // 4. Rámec PoleStar... 315 // 5. Model MOVE II... 322 // Odkazy... 323 // Seznam rámečků // 3.1. Modelová simulace dopadů urychlené globalizace... 48 // 3.2. Sektorální dopady postupující globalizace - příklad lesnictví... 49 // 7.1. Zemědělství a obavy o bezpečnost potravin... 85 // 7.2. Strukturální změny zemědělsko-potravinářského průmyslu... 86 // 7.3. Subvence do zemědělství v zemích OECD... 87 // 7.4. Zemědělské půdy jako pohlcovače uhlíku... 88 // 8.1. Zvýšená efektivita využívání vody v průmyslu OECD... 98 // 8.2. Vodní konflikty a bezpečnost životního prostředí... 100 // 8.3. Institucionální rámce pro vodohospodářství... 101 // 8.4. Vývoje
cen za vodu v OECD... 103 // 9.1. Obrovská kapacita rybářství a subvence do rybářského průmyslu... 111 // 9.2. Tržní opatření a rybářské aktivity... 114 // 9.3. Dopady změn životního prostředí na sektor rybářství... 116 // 10.1. Charakteristické rysy vlastnictví lesů v regionech OECD... 122 // 10.2. Environmentální služby, které poskytují lesy... 125 // 10.3. Mezinárodní lesnické iniciativy... 127 // 10.4. Uhlíkové jímky a Kyotský protokol... 128 // 10.5. Pohnutky pro vyšší využívání dřevěných produktů... 129 // 11.1. Obtíže s definováním a měřením biodiversity... 132 // 11.2. Zvrácené pohnutky a ztráta biodiversity... 135 // 11.3. Rámcový Index přírodního kapitálu (NCI)... 136 // 11.4. Odhalování ekonomické hodnoty biodiversity... 139 // 12.1. Reformy energetického sektoru... 147 // 12.2. Technologie, vztahující se ? energetice... 150 // 13.1. Zisky, přidružené ke zmírnění emisí skleníkových plynů... 161 // 13.2. Kyotský protokol a tržní mechanismy... 162

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC