Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9.3) Půjčeno:148x 
BK
1. vyd.
Praha : Karolinum, 1997
277 s.

objednat
ISBN 80-7184-278-8 (váz.)
K publikaci patří publikace English in economics : teacher’s book
Bibliografie: s. 277
Angličtina - terminologie ekonomická - učebnice
000031590
CHAPTER ONE: ECONOMICS AND ECONOMY - EKONOMIE A HOSPODÁŘRSTVÍ 12 // 1. Economics - a science Ekonomie - věda 13 // Macroeconomics Makroekonomie // Microeconomics Mikroekonomie // 2. Origins of economics Vznik ekonomie 13 // 3. Economy Hospodářství 14 // 4. Sectors and industries Sektory a odvetví Hospodářství 14 // 5. Economic systems Hospodářské systémy 15 // 5.1 Traditional, custom economy Tradicní, zvyková ekonomika 15 // 5.2 Command economy Príkazová ekonomika 15 // 5.3 Free-market economy T ržni ekonomika 16 // 5.4 Mixed economy Smíšená ekonomika 16 // 5.5 Transition economy Prechodová ekonomika 16 // GRAMMAR: Present perfect, future perfect 31 // Difficult adverbials 32 // Comparison 34 // Should, ought to CHAPTER TWO: 34 // MARKET TRH // 1. What is a market? Co je trh? 37 // 2. Market functions Funkce trhu 37 // 3. Market areas Oblasti pusobení trhu 37 // 4. Types of markets Typy trhu 37, 47 // 5. Market agents Aktéri trhu 38 // 6. Market elements Tržní prvky 38 // 6.1 Aggregate supply Agregátní nabídka 39 // 6.2 Aggregate demand Agregátní poptávka 39 // 7. Consumers in the market Spotrebitelé na trhu 40 // 8. Market failure Selhání trhu 41 // The Law of Supply and Demand Zákon nabídky a poptávky 50 // A Market Story "Príbeh o trhu" 52 // GRAMMAR: Continuous tenses (present, past, perfect) 55 // Temporal clauses 56 // CHAPTER THREE: COMPETITION KONKURENCE 58 // 1. What is competition? Co je to konkurence? 58 // 2. Types of competition Typy konkurence 59 // 3. Impact of competition Dopady konkurence 59 // 4. Perfect competition Dokonalá konkurence 60 // 5. Imperfect competition Nedokonalá konkurence 60 // 5.1 Monopoly Monopol 60 // 5.2 Monopsony Monopson 61 // 5.3 Oligopoly Oligopol 61 // 5.4 Monopolistic competition Monopolní konkurence 61 // 6. Tenders Verejné souteže 61 // 7. Trusts and cartels Trusty a kartely 62 //
8. Characteristics of competition Charakteristika konkurence 62 // Becoming more competitive Jak být konkurenceschopnejší 68 // Costs Náklady 70 // GRAMMAR: Past perfect simple and continuous 75 // Modal verbs 76 // Present and past conditional clauses 77 // CHAPTER FOUR: MONEY PENÍZE 79 // 1. What is money? Co jsou peníze? 80 // 2. Functions of money Funkce penez 80 // 3. Evolution of money Vývoj penez 80 // 4. Money supply Zásoba, nabídka peněz 82 // 5. Interest Úrok 83 // 6. Exchange rate Měnový kurz 83 // 7. Purchasing power of currency Kupní síla měny 84 // purchasing power parity parita kupní síly 84 // 8. Monetary policy Monetární politika 85, 93 // 9. Hot money "Horké peníze" 85 // Exchanging money Smena penez 98 // The money we earn Peníze, které vydeláváme 99 // What do we pay with? Cím platíme? 101 // European Monetary System Evropský menový systém 102 (221) // GRAMMAR: Any, no, none, some 103 // Review of tenses 104 // Modal verbs with past infinitive 106 // CHAPTER FIVE: BANKS BANKY 108 // 1. What are banks? Co vlastne jsou banky? 108 // 2. Banking system Bankovní systém 109 // 3. A bank’s financial resources Bankovní financní zdroje 110 // 4. Bank products Bankovní produkty 110 // 5. Bank accounts Bankovní úcty 112 // 6. Bank overdraft Precerpání úctu, debetní saldo 112 // 7. Loans Úvery, pujcky 113 // 8. Interest rates on loans Úrokové sazby u úveru 114 // 9. Mortgage Hypotéka 115 // 10. Payment cards Platební karty 115 // 11. Trends in banking Trendy v bankovnictví 116 // Opening an account Otevírání úctu 123 // Interbank interest rates Mezibankovní sazby 129 // Bank derivatives Bankovní deriváty 129 // Bank reserves Bankovní rezervy 130 // GRAMMAR: Final clauses 132 // Participles 133 // Object + infinitive construction 134 // Prepositions (over, above, under, below, in, at, beyond, about, on, of, from, off, out of) 134 //
CHAPTER SIX: INFLATION AND INFLACE // UNEMPLOYMENT A NEZAMESTNANOST 136 // 1. What is inflation? Co je to inflace? 137 // 2. Measuring inflation Merení inflace 137 // 3. Constant and current prices Stálé a bežné ceny 137 // 4. Types of inflation Typy inflace 138 // 5. Causes of inflation Príciny inflace 138 // 6. The effects of inflation Úcinky inflace 139 // 7. Dealing with inflation Boj s inflací 140 // 8. Unemployment Nezamestnanost 141 // 8.1 Types of unemployment Typy nezamestnanosti 141 // 9. Inflation and unemployment Inflace a nezamestnanost 142 // International comparison (inflation rate, unemployment rate) 150 // GRAMMAR: Sequence of tenses 153 // Direct and indirect questions 154 // "Wish" clauses 155 // CHAPTER SEVEN: PRODUCT PRODUKT 157 // 1. Gross national product, Hrubý národní produkt, 157, 167 // gross domestic product hrubý domácí produkt // 2. Construction of GNP Výpocet HNP 158 // 3. Underground economy Stínová ekonomika 159 // 4. Investments and multiplier Investice a multiplikátor 159 // 5. Measuring a country’s prosperity Merení prosperity zeme 160 // 6. Factors of production Výrobní faktory 161 // 7. Production possibilities frontier Hranice produkcních možností 161 // 8. Returns Výnosy 162 // 9. Economic growth Hospodářský rust 163 // 10. Business cycle Hospodářský cyklus 164 // Describing graphs Popis grafu 177 // Numerals Císlovky 177 // Index numbers Indexy 182 // GRAMMAR: Asking questions 183 // Plurals 184 // Much, many, little, few 184 // Gerunds 187 // CHAPTER EIGHT: FISCAL POLICY FISKÁLNÍ POLITIKA 189 // 1. What is fiscal policy? Co je fiskální politika? 189 // 2. Government and economy Vláda a ekonomika 189 // 3. Instruments of fiscal policy Nástroje fiskální politiky 190 // 4. National budget Státní rozpocet 190 // 5. Taxes Dane 191 // 6. Government purchases Vládní nákupy zboží a služeb 192 // 7. Transfers Transfery 192 //
8. Multiplying effect Multiplikacní efekt 192 // 9. Automatic stabilizers Automatické stabilizátory 193 // 10. Budgetary policy Rozpoctová politika 193 // 10.1 Expansionary budgetary policy Expanzivní rozpoctová politika 193 // 10.2 Restrictive budgetary policy Restriktivní rozpoctová politika 193 // 11. Public debt Státní dluh 194 // Fighting recession Boj s recesí 198 // More about taxes Více o daních 203, 206 // Taxes in the Czech Republic Dane v Ceské republice 204 // Abbreviations Zkratky 208 // GRAMMAR: Personal constructions with present and past infinitives 209 // Passives 210 // CHAPTER NINE: INTERNATIONAL TRADE MEZINÁRODNÍ OBCHOD // 1. What does international Co predstavuje mezinárodní // trade represent? obchod? // 2. Characteristic features of Charakteristické rysy mezinárodního // international trade in the obchodu // post-war period v poválecném období // 3. Absolute and comparative Absolutní a komparativní // advantage výhoda // Terms of trade Smenné relace // 4. Balance of Payments Platební bilance // 5. Protectionism Ochranárství // 6. Trade policy Obchodní politika // 6.1 Autonomous instruments of Autonomní nástroje // a country’s trade policy obchodní politiky zeme // 6.1.1 Customs duties Cla // 6.1.1.1 Types of duties Typy cel // 6.1.2 Export promotion Podpora vývozu // 6.2 Instruments based on agreement Nástroje založené na dohodě // 6.2.1 Bilateral agreements Bilaterální dohody // 6.2.2 Multilateral agreements Multilaterální dohody // 6.2.2.1 Important integrations Duležité integrace // 7. Major international organizations Hlavní mezinárodní organizace // 7.1 GATT - WTO - OECD GATT - WTO - OECD // GRAMMAR: Relative clauses // Phrasal constructions // CZECH - ENGLISH DICTIONARY ENGLISH - CZECH DICTIONARY DICTIONARY OF ABBREVIATIONS BIBLIOGRAPHY //

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC