Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(23.1) Půjčeno:231x 
BK
Vyd. 1.
Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008
381 s. ; 25 cm
Externí odkaz    Obsah 

objednat
ISBN 978-80-7106-961-4 (váz.)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000031881
Předmluva -- Úvod -- POJETÍ A POJMOSLOVÍ STYLISTIKY -- Pojem styl a jeho začlenění do komunikačních souvislostí -- Stylistika a příbuzné obory -- Počátky vývoje novočeské stylistiky (a místo Jungmannovy Slovesnosti v ní) -- Základní pojmy funkční stylistiky, jejich vztahy a vývoj -- Stylová příznakovost systémová a situačně-kontextová -- Homogennost a heterogennost stylu -- Výzkumné metody stylistiky -- Slavistické kontakty a vzájemné inspirace ve stylistickém bádání -- STYL VE VZTAHU K JAZYKOVÝM ÚTVARŮM A TZV POLOÚTVARŮM -- Stylovost a spisovnost či standardnost -- Styl a jeho vztah k sociální stratifikaci a regionální diferenciaci češtiny -- Styl a sociální stratifikace češtiny styl a sociolekty -- Styl a regionální diferenciace češtiny styl a dialekty -- STYLOTVORNÉ FAKTORY -- Pojetí stylotvorných faktorů a jejich diferenciace -- Objektivní stylotvorné faktory -- Základní funkce komunikátu -- Užitá funkce komunikátu mluvenost a psanost -- Kód jazykové komunikace -- Ráz komunikátu -- Místo a čas komunikace -- Adresáti -- Míra spontánnosti a připravenosti komunikace -- Téma a jeho uchopení -- Subjektivní stylotvorné faktory -- Hodnocení stylotvorných faktorů -- TEORIE FUNKČNÍCH STYLŮ -- Vývoj názorů na funkce jazyka a jeho funkční stylovou diferenciaci -- Klasifikace funkčních stylů v současných českých stylistických teoriích -- Styly sdělovací a styly estetickysdělné
-- Styly primární a sekundární -- STYLISTICKÉ ASPEKTY VÝSTAVBY TEXTU -- Stylistika a textová syntax; kompozice -- Slohové postupy -- Modifikace slohových postupů -- Modifikace informačního slohového postupu -- Modifikace vyprávěcího slohového postupu -- Modifikace popisného slohového postupu -- Modifikace výkladového slohového postupu -- Modifikace úvahového slohového postupu -- Slohové útvary -- Horizontální členění textu -- Vertikální členění textu -- Členění mluvených projevů -- Koherence a koheznost textu -- Komplexy komunikátů -- Výstavba komunikátů a intertextovost -- VÝRAZOVÁ STYLISTIKASLOHOVÁ CHARAKTERISTIKA VÝRAZOVÝCH PROSTŘEDKŮ -- Slohová charakteristika prostředků hláskových, -- grafických a výslovnostních -- Varianty hláskové -- Varianty výslovnostní -- Slohová charakteristika slovních druhů; prostředků morfologických -- a syntagmatických -- Slovní druhy -- Tvary slov -- Podstatná jména -- Přídavná jména -- Zájmena -- Číslovky -- Slovesa -- Slova neohebná -- Příslovce -- Předložky -- Spojky (a jiné spojovací výrazy) -- Částice -- Citoslovce -- Slohová charakteristika prostředků slovotvorných -- Slohová charakteristika prostředků lexikálních -- Slohová charakteristika prostředků frazeologických -- Slohová charakteristika prostředků syntaktických -- SPONTÁNNOST JAKO KONSTITUUJÍCÍ FAKTOR PROJEVUFUNKČNÍ STYL PROSTĚSDĚLOVACÍ -- Vymezení prostěsdělovacího
stylu -- Faktory konstituující komunikáty prostěsdělovací oblasti -- Stylová norma prostěsdělovacích komunikátu -- Vnitřní diferenciace stylu prostěsdělovacích projevů -- POJMOVOST JAKO KONSTITUUJÍCÍ FAKTOR PROJEVUFUNKČNÍ STYL ODBORNÝ -- Vymezení stylu -- Faktory konstituující odborné projevy -- Stylová norma odborných textů -- Kompozice -- Spisovnost odborného vyjadřování -- Větná stavba -- Morfologická stránka -- Slovní zásoba -- Diferenciace stylu odborných jazykových projevů -- Slohové útvary odborné komunikace -- REGULATIVNÍ A OPERATIVNÍ FUNKCE JAKO KONSTITUUIÍCÍ FAKTOR PROJEVUFUNKČNÍ STYL ADMINISTRATIVNÍ -- Vymezení administrativního stylu -- Funkce administrativních textů -- Normy administrativní komunikace -- Stylová norma administrativních textů -- Slohové útvary administrativní komunikace -- Regulativně-operativní rysy jiných typů komunikátu -- INFORMATIVNÍ A PERSVAZIVNÍ FUNKCE JAKO KONSTITUUJÍCÍ FAKTOR PROJEVUFUNKČNÍ STYL PUBLICISTICKÝ -- Problémy terminologické -- Publicistický styl a jeho funkční rozpětí -- Místo publicistického stylu mezi funkčními styly -- Jazyková stránka publicistických projevů -- Obrazná vyjádření -- Módní výrazy a výrazy odrážející dobu vzniku -- Frazémy a jejich modifikace -- Výrazy zobecňující sdělení -- Specifický shodný atribut -- Parenteze specificky publicistické a intertextovost -- Specifické užití jiných jazykových prostředků
-- Využití jazykových prostředků z jiných útvarů -- a poloútvarů národního jazyka -- Metajazykový charakter vyjadřování -- Přejatá slova -- Funkční styl publicistický a jeho vnitřní diferenciace -- Zpravodajský styl -- Publicistický styl v užším smyslu neboli styl analytický -- Publicistický styl beletristický -- Titulky v žurnalistice a jiné rámcové složky textu -- Mluvená publicistika -- Styl reklamy a inzerce -- PŮSOBENÍ NA POSLUCHAČE JAKO KONSTITUUJÍCÍ FAKTOR VEŘEJNÉHO MLUVENÉHO PROJEVUFUNKČNÍ STYL RÉTORICKÝ -- Faktory konstituující řečnické projevy -- Vymezení řečnického stylu -- Stylová norma řečnických projevů -- Odraz faktoru veřejnosti v projevu -- Zřetel ke kolektivnímu adresátovi -- Zvuková realizace a její odraz v projevu -- Horizontální členění řečnického projevu -- Vertikální členění řečnického projevu -- Estetizující složky v řečnictví -- Žánry řečnické komunikace a jejich normy -- DEKLAROVÁNÍ ESTETICKÉ FUNKCE JAKO KONSTITUUJÍCÍ FAKTOR PROJEVUSTYL UMĚLECKÉ LITERATURY -- Stylistika a poetika -- Jazyk autora a jeho styl -- Styl umělecké literatury -- Singulární styl uměleckého díla a styl funkční -- Funkce uměleckých projevů -- Literární dílo jako komunikát -- Podstata poetizace uměleckého sdělení -- Textová výstavba -- Kompozice -- Horizontální členění -- Vertikální členění -- Stylové normy krásné literatury -- Jazyk uměleckých
děl a jazyk spisovný -- Syntaktická stavba textů -- Hláskoslovná a tvaroslovná stránka -- Lexikální stránka -- Implicitnost a explicitnost v uměleckém vyjádření -- Diferenciace stylu projevů deklarujících estetickou funkci sdělení -- PRŮNIKOVÁ PÁSMA FUNKČNÍCH STYLŮ -- APLIKACE STYLISTICKÝCH POZNATKŮ -- Příprava a tvorba věcného, zvláště odborného komunikátu psaného -- Příprava a přednes mluveného odborného projevu -- Recepce věcného komunikátu a význam stylizace pro ni

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC