Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:4x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2002
270 s. : il.

ISBN 80-7080-499-8 (brož.)
Obsahuje tabulky, ilustrace, úvod, přílohy, dodatky
Inženýrství genové - cvičení praktická - učebnice vysokošk.
000032932
OBSAH // 1. ÚVOD ... 9 // 1.1 Základní vybavení laboratoře molekulární biologie ... 10 // 1.2 Spotřební materiál a chemikálie ... 10 // 2. Escherichia coli ZÁKLADNÍ ORGANISMUS GENOVÉHO INŽENÝRSTVÍ 12 // 2.1 Hostitelské kmeny E. coli ... 12 // 2.2 Vyhodnocování nárůstu ... 13 // 2.3 Uchovávám bakteriálních kultur ... 14 // 2.3.1 Příprava zmražené kultury ... 15 // 2.3.2 Příprava kultur inokulováných vpichem ... 15 // 2.3.3 Příprava kultur s vrstvou parafinového oleje ... 16 // 2.4 Oživení lyofilizované mikrobiální kultury ... 16 // 3. BAKTERIÁLNÍ PLASMIDOVÉ VEKTORY ... 17 // 3.1 Běžně používané plasmidové vektory pro amplifikaci DNA ... 19 // 3.1.1 pBR322 ... 19 // 3.1.2 pUC18 a pUC19 ... 20 // 3.1.3 pUC118 a pUC119 ... 21 // 3.1.4 pSP64, pSP65 a řada plasmidů pGEM ... 22 // 3.2 Bakteriofágové vektory ... 22 // 3.2.1 Bakteriofág ... 22 // 3.2.2 hff selekce ... 23 // 3.2.3 spi selekce ... 23 // 3.2.4 Agt11 ... 23 // 3.2.5 Tvorba bakteriofágových plaků ... 24 // 3.2.6 Vláknitý bakteriofág M13 a od něj odvozené vektory ... 25 // 3.2.7 Izolace kolonií obsahujících vektory odvozené od bakteriofága M13 ... 26 // 4. VNESENÍ PLASMIDOVÉ DNA DO BAKTERIÁLNÍCH BUNĚK ... 27 // 4.1 Příprava kompetentních buněk pomocí CaCl2 ... 27 // 4.2 Transformace ... 28 // 4.3 Příprava elektrokompetentních buněk ... 29 // 4.4 Elektroporace ... 29 // 4.5 Triparentálm křížení ... 30 // 5. IZOLACE PLASMIDOVÉ DNA ... 32 // 5.1 Preparace plasmidové DNA ... 32 // 5.1.1 Minipreparace alkalickou lyzí ... 32 // 5.1.2 Modifikovaná minipreparace alkalickou lyzí bez použití fenolu. 34 // 5.1.3 Izolace DNA z velkého objemu ... 35 // 5.1.4 Purifikace plasmidové DNA rovnovážnou centrifugaci v CsCl ... 36 // 3 // 5.1.5 Izolace malého množství plasmidové DNA na komerčním nosiči // 5.1.6 Izolace velkého množství DNA pomocí komerčního kitu Qiagen ...40 //
5.1.7 Příprava lyzátu bakteriofága A // 5.1.8 Izolace DNA z lyzátů bakteriofága A // 5.1.9 Příprava jednořetězcové bakteriofágové DNA // 5.1.10 Příprava replikativní (dvojřetézcové) formy DNA bakteriofága // 6. ELEKTROFORETICKÁ SEPARACE FRAGMENTŮ DNA // 6.1 Elektroforéza v agarosovém gelu // 6.2 Izolace a purifikace fragmentů DNA z agarosového gelu // 6.2.1 Elektroeluce fragmentů DNA v elektroelučním přístroji // 6.2.2 Elektroeluce fragmentů DNA v dialyzačm membráně // 6.2.3 Purifikace fragmentů DNA pomocí komerčního kitu // 6.3 Elektroforéza v polyakrylamidovém gelu // 7. IDENTIFIKACE KOLONIÍ OBSAHUJÍCÍCH REKOMBINANTNÍ PLASMID // 7.1 Reštrikční analýza plasmidové DNA po minipreparaci // 7.2 Inzerční maktivace // 7.3 a-komplementace // 7.4 Hybridizace kolonií // 8. ZÁKLADNÍ OPERACE S DNA // 8.1 Specifické štěpení DNA // 8.1.1 Štěpení DNA restrikčními endonukleasami // 8.1.2 Parciální štěpem restrikčními endonukleasami // 8.2 Modifikace fragmentů DNA // 8.2.1 Oprava 3’ nebo 5’ -přečnívajících konců na tupé konce // 8.2.2 Oprava přečnívajících konců na tupé konce pomocí Klenowova fragmentu // 8.2.3 Oprava přečnívajících konců na tupé konce pomocí T4 DNA polymerasy // 8.2.4 Oprava přečnívajících konců na tupé konce pomocí nukleas // 8.2.5 Částečná oprava přečnívajících konců // 8.2.6 Vytvoření přečnívajících konců // 8.3 Ligace - spojem fragmentů DNA // 8.3.1 Ligace fragmentů s komplementárními konci // 8.3.2 Ligace fragmentů s tupými konci // 8.3.3 Defosforylace linearizované plasmidové DNA // 8.4 Polohově řízená mutageneze // 8.4.1 Mutageneze pomocí Pfu DNA polymerasy // 8.4.2 Mutageneze s použitím jednořetězcové DNA // 8.4.2.1 Příprava uracilem značeného templátu // 8.4.2.2 Extense mutantního primem // 9. ZNAČENÍ NUKLEOVÝCH KYSELIN RADIOIZOTOPY // 9.1 Extense primem
9.1 Extense primem // 9.2 Příprava sond RNA ... 80 // 9.3 Koncové značení nukleových kyselin ... 80 // 9.4 Příprava sondy posunem jednořetězcového zlomu („nick translation“) ... 81 // 9.5 Zjištění inkorporace radioaktivity do sondy DNA po kyselé precipitaci. 82 // 10. POLYMERASOVÁ ŘETĚZOVÁ REAKCE ... 83 // 10.1 Požadavky kladené na primeiy ... 83 // 10.2 Termostabilní DNA polymerasy ... 84 // 10.3 Termocyklér ... 85 // 10A Průběh PCR ... 85 // 10.5 Klonování fragmentů PCR ... 90 // 10.5.1 „TA klonování“ ... 90 // 10.5.2 Klonování nezávislé na ligaci - LIC ... 92 // 10.6 PCR-ELISA ... 93 // 11. ANALÝZA SEKVENCE NUKLEOTIDŮ V DNA ... 95 // 11.1 Sekvenování DNA ... 95 // 11.1.1 Chemická metoda sekvenování ... 95 // 11.1.2 Enzymová (dideoxy) metoda sekvenování ... 96 // 11.2 Southern blot ... 104 // 11.2.1 Štěpení DNA a separace fragmentů ... 106 // 11.2.2 Přenos DNA z gelu na nitrocelulosovou membránu ... 106 // 11.2.3 Hybridizace DNA imobilizováné na nitrocelulosové membráně ... 108 // 11.3 Biočipy (angl. microarrays nebo arrays) ... 108 // 12. ZÁSADY PRÁCE S RNA ... Ill // 12.1 Inaktivace RNas pomocí DEPC ... 111 // 12.2 Příprava cytoplasmatické RNA z tkáňových buněk ... 111 // 12.3 Izolace RNA gramnegativních bakterií ... 112 // 12.4 Izolace RNA z kvasinek ... 113 // 12.5 Northern blot ... 113 // 12.5.1 Elektroforéza za denaturaěních podmínek ... 114 // 12.5.2 Přenos RNA na membránu ... 115 // 13. PRODUKCE REKOMBINANTNÍCH PROTEINŮ...116 // 13.1. Exprese v Escherichia coli ... 116 // 13.1.1 Promotory ... 117 // 13.1.2 Translačně iniciační sekvence ... 118 // 13.1.3 pGEMEX - příklad vektoru pro expresi proteinů v E. coli ... 118 // 13.1.4 Exprese genů pod kontrolou promotoru bakteriofága T7...121 // 13.2 Exprese v kvasinkách ... 121 // 13.2.1 Kvasinkové systémy používané pro expresi ... 122 //
13.2.2 Kultivace kvasinek ... 123 // 13.2.3 Uchovávání kvasinek ... 124 // 13.2.4 Transformace Saccharomyces cerevisiae ... 124 // 13.2.5 Pichia pastoris ... 125 // 13.2.5.1 Příprava kompetentních buněk ... 127 // 13.2.5.2 Transformace ... 127 // 13.2.5.3 Zkouška fenotypu kvasinek P. pastoris X-33, Mut+ ... 128 // 13.2.5.4 Exprese v P. pastoris ... 128 // 13.2.5.5 Příprava vzorků pro SDS-PAGE ... 129 // 13.2.5.6 Příprava sféroplastů (alternativní metoda) ... 129 // ? 13.2.5.7 Izolace chromosomální DNA z kvasinek ... 129 // 14. TKÁŇOVÉ KULTURY A JEJICH VYUŽITÍ PRO EXPRESI GENŮ. 131 // Uchovávám buněk ... 136 // Pasážování adherentních buněk ... 137 // Exprese v živočišných buňkách ... 138 // Markéry pro positivní selekci v živočišných buňkách ... 140 // Příprava stabilně transformovaných buněk ...141 // Selekce klonů ... 143 // Transfekce pomocí CA3(PO4)2 ... 144 // Transfekce elektroporací ... 144 // Transfekce tkáňových buněk pomocí LipoFECTAMINU ... 145 // Transfekce pomocí DEAE dextranu ... 145 // Exprese v tkáňových buňkách ... 146 // Transientm exprese v COS-1 buňkách ... 146 // Exprese pomocí systému s vakcinia virem ... 147 // Kultivace vakcinia viru ... 148 // Titrace vakcinia viru ... 148 // Exprese pomocí vakcinia viru ... 148 // Exprese proteinů v hmyzích buňkách použitím bakulovirových vektorů ... 149 // Životní cyklus bakulo viru ... 149 // Bakulo virový expresní systém ... 150 // Výběr bakulovirového přenosového vektoru ... 152 // Příprava rekombinantní bakulovirové DNA ... 153 // Udržování a kultivace hmyzích buněk ... 153 // Kotransfekce hmyzích buněk linearizo vanou bakulo virovou DNA ... 155 // Příprava buněk a DNA ... 156 // Transfekce buněk ... 156 // Kontrola úspěšnosti transfekce ... 156 // Příprava zásobm suspenze bakuloviru ... 157 // Amplifikace viru z kultury rostoucí ve vrstv
Amplifikace viru z kultury rostoucí ve vrstvě ... 157 // Amplifikace viru ze suspenzm kultury ... 157 // Zjišťování titru bakulovirové zásobní suspenze ... 158 // Metabolické značení a imunoprecipitace (Pulse/chase) ... 159 // Analýza metabolické přeměny proteinů ... 161 // Příprava suspenze Staphylococcus aureus pro imunoprecipitaci ... 162 // Testování imunoprecipitace pomocí Staphylococcus aureus ... 163 // Použití reportérových genů pro zjištění aktivity’ promotorů ... 164 // Infekce tkáňových buněk viriony M-PMV ... 166 // 14 10.1 Peleto vání virových částic uvolněných do média ... 167 // 14.10.2 Separace virionů v lineárním gradientu sacharosy ...167 // 14.11 Příprava buněk pro mikroskopickou analýzu ... 168 // 14.11.1 Příprava vzorků pro elektronovou mikroskopii ... 168 // 14.11.2 Barvení jader pomocí DAPI ... 168 // 15. PRINCIP PŘÍPRAVY TRANSGENNÍCH ROSTLIN ... 169 // 15.1 Promotory ... 121 // 15.2 Reportérové geny ... 171 // 16. PURIFIKACE REKOMBINANTNÍCH PROTEINŮ ... 173 // 16.1 Izolace proteinu z inkluzních tělísek E. coli a renaturace produktu. 174 // 16.2 Izolace rozpustného proteinu z E. coli ... 178 // 16.3 Izolace proteinů z periplasmatického prostoru ... 180 // 16.4 Purifikace fuzních rekombinantních proteinů ... 181 // 16.5 Purifikace proteinů ve fúzi s hexahistidinovou kotvou ... 183 // 17. DETEKCE A ANALÝZA REKOMBINANTNÍCH PROTEINŮ ... 185 // 17.1 Stanovení koncentrace bílkovin dle Bradfordové ... 185 // 17.2 SDS elektroforéza v polyakrylamidovém gelu (SDS PAGE) ... 185 // 17.2.1 Příprava gelu ... 188 // 17.2.2 Příprava a aplikace vzorku: ... 189 // 17.3 Elektroforéza v Tris-tricinovém pufru ... 191 // 17.4 Nativní elektroforéza ... 192 // 17.5 Barvení gelů ... 193 // 17.6 Izoelektrická fokusace ... 194 // 17.7 Imunochemická detekce proteinů v gelu -western blot ... 196 //
17.8 Metabolické značení proteinů ... 200 // 17.9 Imunoprecipitace značeného proteinu...201 // 18. STUDIUM VZÁJEMNÉ INTERAKCE PROTEINŮ...202 // 18.1 Dvojhybridový systém ... 203 // 18.2 Far western...206 // 18.3 Koprecipitace proteinů...206 // 18.4 Chemické prokřížem interagujících proteinů ... 208 // 18.5 Povrchová plasmonová resonance (SPR - surface plasmon resonance) ... 209 // 18.6 Fágový displej ...209 // 19. STUDIUM INTERAKCE PROTEINŮ S DNA...211 // 19.1 Příprava jaderných extraktů ... 211 // 19.2 Změna mobility vazbou proteinu ... 213 // 19.3 Northwestern blot ...215 // 7 // 13.2.4 Transformace Saccharomyces cerevisiae ... 124 // 13.2.5 Pichia pastoris ... 125 // 13.2.5.1 Příprava kompetentních buněk ... 127 // 13.2.5.2 Transformace ... 127 // 13.2.5.3 Zkouška fenotypu kvasinek P. pastoris X-33, Mut+ ... 128 // 13.2.5.4 Exprese v P. pastoris ... 128 // 13.2.5.5 Příprava vzorků pro SDS-PAGE ... 129 // 13.2.5.6 Příprava sféroplastů (alternativní metoda) ... 129 // 4 13.2.5.7 Izolace chromosomální DNA z kvasinek ... 129 // 14. TKÁŇOVÉ KULTURY A JEJICH VYUŽITÍ PRO EXPRESI GENŮ ... 131 // 14.1 Uchovávání buněk ... 13g // 14.2 Pasážování adherentních buněk ... 137 // 14.3 Exprese v živočišných buňkách ... 13g // 14.4 Markéry pro positivní selekci v živočišných buňkách ... 140 // 14.5 Příprava stabilně transformovaných buněk ... 141 // 14.5.1 Selekce klonů ... I43 // 14.6 Transfekce pomocí CA3(PO4)2 ... 144 // 14.6.1 Transfekce elektroporací ... 144 // 14.6.2 Transfekce tkáňových buněk pomocí LipoFECTAMINU ... 145 // 14.6.3 Transfekce pomocí DEAE dextranu ... 145 // 14.7 Exprese v tkáňových buňkách ... 145 // 14.7.1 Transientm exprese v COS-1 buňkách ... 145 // 14.7.2 Exprese pomocí systému s vakcinia virem ... 147 // 14.7.2.1 Kultivace vakcinia viru ... 148 // 14.7.2.2 Titrace vakcinia viru ... 148 //
14.7.2.3 Exprese pomocí vakcinia viru ... 148 // 14.7.3 Exprese proteinů v hmyzích buňkách použitím bakulovirových vektorů ... 149 // ? 14.7.3.1 Životní cyklus bakuloviru ... 149 // 14.7.3.2 Bakulo virový expresní systém ... 150 // 14.7.3.3 Výběr bakulovirového přenosového vektoru ... 152 // 14.7.3.4 Příprava rekombinantní bakulovirové DNA ... 153 // 14.7.3.5 Udržování a kultivace hmyzích buněk ... 153 // 14.7.3.6 Kotransfekce hmyzích buněk linearizovanou bakulovirovou DNA ... 155 // 14.7.3.7 Příprava buněk a DNA ... 156 // 14.7.3.8 Transfekce buněk ... 156 // 14.7.3.9 Kontrola úspěšnosti transfekce ... 156 // 14.7.3.10 Příprava zásobní suspenze bakuloviru ... 157 // 14.7.3.11 Amplifikace viru z kultury rostoucí ve vrstvě ... 157 // 14.7.3.12 Amplifikace viru ze suspenzm kultury ... 158 // 14.7.3.13 Zjišťování titru bakulovirové zásobní suspenze ... 158 // 14.8 Metabolické znáčem a imunoprecipitace (Pulse/chase) ... 159 // 14.8.1 Analj/za metabolické přeměny proteinů ... 161 // 14.8.2 Příprava suspenze Staphylococcus aureus pro imunoprecipitaci ... 162 // 14.8.3 Testování imunoprecipitace pomocí Staphylococcus aureus ... 163 // 14.9 Použití reportérových genů pro zjištění aktivity promotorů ... 164 // 14.10 Infekce tkáňových buněk viriony M-PMV ... 166 // Peletování virových částic uvolněných do média // Separace virionů v lineárním gradientu sacharosy // Příprava buněk pro mikroskopickou analýzu // Příprava vzorků pro elektronovou mikroskopii // Barvem jader pomocí DAPI // PRINCIP PŘÍPRAVY TRANSGENNÍCH ROSTLIN ...169 // Promotory // Reportérové geny // PURIFIKACE REKOMBINANTNÍCH PROTEINŮ ... 173 // Izolace proteinu z inkluzních tělísek E. coli a renaturace produktu ...174 // Izolace rozpustného proteinu z E. coli ... 178 // Izolace proteinů z periplasmatického prostoru ... 180 //
Purifikace fuzních rekombinantních proteinů ... 181 // Purifikace proteinů ve fúzi s hexahistidinovou kotvou ... 183 // A ANALÝZA REKOMBINANTNÍCH PROTEINŮ ... 185 // Stanovém koncentrace bílkovin dle Bradfordové // SDS elektroforéza v polyakrylamidovém gelu (SDS PAGE) // Příprava gelu // Příprava a aplikace vzorku: // Elektroforéza v Tris-tricinovém pufru // Nativní elektroforéza // Barvení gelů // Izoelektrická fokusace // Imunochemická detekce proteinů v gelu -western blot // Metabohcké znáčem proteinů // Imunoprecipitace značeného proteinu // STUDIUM VZÁJEMNÉ INTERAKCE PROTEINŮ // Dvojhybridový systém ... 203 // Far western...206 // Koprecipitace proteinů...206 // Chemické překřížení interagujících proteinů ... 208 // Povrchová plasmonová resonance (SPR - surface plasmon resonance) ... 209 // Fágový displej...209 // STUDIUM INTERAKCE PROTEINŮ S DNA ...211 // Příprava jaderných extraktů // Změna mobility vazbou proteinu. Northwestern blot // 13.2.4 Transformace Saccharomyces cerevisiae ... 124 // 13.2.5 Pichia pastoris ... 125 // 13.2.5.1 Příprava kompetentních buněk ... 127 // 13.2.5.2 Transformace ... 127 // 13.2.5.3 Zkouška fenotypu kvasinek P. pastoris X-33, Muť ... 128 // 1113.2.5.4 Exprese v P. pastoris ... 128 // 13.2.5.5 Příprava vzorků pro SDS-PAGE ... 129 // 13.2.5.6 Příprava sféroplastů (alternativní metoda) ... 129 //x 13.2.5.7 Izolace chromosomálm DNA z kvasinek ... 129 // 14. TKÁŇOVÉ KULTURY A JEJICH VYUŽITÍ PRO EXPRESI GENŮ ... 131 // 14.1 Uchovávání buněk ... 135 // 14.2 Pasážování adherentních buněk ... 137 // 14.3 Exprese v živočišných buňkách ... 138 // 14.4 Markéry pro positivní selekci v živočišných buňkách ... 140 // 14.5 Příprava stabilně transformovaných buněk ... 141 // 14.5.1 Selekce klonů ... 243 // 14.6 Transfekce pomocí CA3(PO4)2 ... 144 //
14.6.1 Transfekce elektroporací ... 144 // 14.6.2 Transfekce tkáňových buněk pomocí LipoFECTAMINU ... 145 // 14.6.3 Transfekce pomocí DEAE dextranu ... 145 // 14.7 Exprese v tkáňových buňkách ... 145 // 14.7.1 Transientm exprese v COS-1 buňkách ... 146 // 14.7.2 Exprese pomocí systému s vakcinia virem ... 147 // 14.7.2.1 Kultivace vakcinia viru ... 148 // 14.7.2.2 Titrace vakcinia viru ... 14g // 14.7.2.3 Exprese pomocí vakcinia viru ... 14g // 14.7.3 Exprese proteinů v hmyzích buňkách použitím bakulovirových vektorů ... 149 // 14.7.3.1 Životní cyklus bakuloviru ... 249 // 14.7.3.2 Bakulovirový expresm systém ... 250 // 14.7.3.3 Výběr bakulovirového přenosového vektoru ... 152 // 14.7.3.4 Příprava rekombinantní bakulovirové DNA ... 153 // 14.7.3.5 Udržování a kultivace hmyzích buněk ... 153 // 14.7.3.6 Kotransfekce hmyzích buněk linearizovanou bakulovirovou DNA ... 155 // 14.7.3.7 Příprava buněk a DNA ... 155 // 14.7.3.8 Transfekce buněk ... 256 // 14.7.3.9 Kontrola úsf>ěšnosti transfekce ... 256 // 14.7.3.10 Příprava zásobní suspenze bakuloviru ... 257 // 14.7.3.11 Amplifikace viru z kultury rostoucí ve vrstvě ... 157 // 14.7.3.12 Amplifikace viru ze suspenzní kultury ... 158 // 14.7.3.13 Zjišťování titru bakulovirové zásobní suspenze ... 158 // 14.8 Metabolické znáčem a imunoprecipitace (Pulse/chase) ... 159 // 14.8.1 Analýza metabolické přeměny proteinů ... 161 // 14.8.2 Příprava suspenze Staphylococcus aureus pro imunoprecipitaci ... 162 // 14.8.3 Testo vám imunoprecipitace pomocí Staphylococcus aureus ... 163 // 14.9 Použití reportérových genů pro zjištění aktivity promotorů ... 164 // 14.10 Infekce tkáňových buněk viriony M-PMV ... 166 // Peletovám virových částic uvolněných do média // Separace virionů v lineárním gradientu sacharosy // Příprava buněk pro mikroskopickou analýzu //
Příprava vzorků pro elektronovou mikroskopu // Barvem jader pomocí DAPI // PRINCIP PŘÍPRAVY TRANSGENNÍCH ROSTLIN // Promotory // Reportérové geny // PURIFIKACE REKOMBINANTNÍCH PROTEINŮ ... 173 // Izolace proteinu z inkluzních tělísek E. coli a renaturace produktu. 174 // Izolace rozpustného proteinu z E. coli ... 178 // Izolace proteinů z periplasmatického prostoru ... ISO // Purifikace fuzních rekombinantních proteinů ... 181 // Purifikace proteinů ve fúzi s hexahistidinovou kotvou ... 183 // DETEKCE A ANALÝZA REKOMBINANTNÍCH PROTEINŮ ... 185 // Stanovení koncentrace bílkovin dle Bradfordové ... 185 // SDS elektroforéza v polyakrylamidovém gelu (SDS PAGE) ... 185 // Příprava gelu ... 188 // Příprava a aplikace vzorku: ... 189 // Elektroforéza v Tris-tricinovém pufru ... 191 // Nativní elektroforéza ... 192 // Barvem gelů ... 193 // Izoelektrická fokusace ... 194 // Imunochemická detekce proteinů v gelu -western blot ... 196 // Metabohcké značení proteinů ... 200 // Imunoprecipitace značeného proteinu...201 // STUDIUM VZÁJEMNÉ INTERAKCE PROTEINŮ...202 // Dvojhybridový systém ... 203 // Far western...206 // Koprecipitace proteinů...206 // Chemické prokřížení interagujících proteinů ... 208 // Povrchová plasmonová resonance (SPR - surface plasmon resonance) ... 209 // Fágový displej...209 // STUDIUM INTERAKCE PROTEINŮ S DNA ...211 // Příprava jaderných extraktů // Změna mobility vazbou proteinu // Northwestern blot // 20. GENOMOVÉ KNIHOVNY A JEJICH KONSTRUKCE ... 216 // 20.1 Příprava cDNA ... 217 // 21. BIOINFORMATIKA (ZÁKLADNÍ NÁSTROJ GENOMIKY) ... 218 // 21.1 Současný stav genomiky (rok 2002) ... 218 // 21.2 Nejpoužívanější formáty a databáze ... 219 // 21.3 Porovnávání biologických sekvencí ... 222 // 21.4 „Scoring matrix“ a evoluční stromy ... . 224 // 21.5 Nejpoužívanější programy bioinformatiky ... 226 //
21.6 Analýza genomů ... 228 // 22. PŘÍLOHY ... 231 // 22.1 Kultivaěm média ... 231 // 22.2 Roztoky ... 237 // 23. DODATKY ... 248 // 23.1 Dodatek 1 - Nukleové kyseliny ... 248 // 23.2 Dodatek 2 - Aminokyseliny a proteiny ... 256 // 23.3 Dodatek 3 - Užitečné tabulky a přepočty ... 260
cnb001250614

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC