Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(21.4) Půjčeno:107x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Academia, 2002
436 s.,[16] s.příl. : il.

ISBN 80-200-0914-0 (váz.)
Obsahuje ilustrace, mapky, tabulky, fotografie, úvod, rejstřík
Bibliografie: s. 394-418
Geologie historická - Česká republika - pojednání
000033021
Geologická minulost České republiky // Obsah // Úvod (/. Chlupáč)...11 // Geologické postavení a regionální dělení našeho území (/. Chlupáč)...13 // Český masiv...13 // Západní Karpaty na našem území...19 // Přehled geologického vývoje našeho území (/. Chlupáč)...23 // Český masiv...23 // Západní Karpaty na Moravě a ve Slezsku (Z. Stráník)...27 // GEOLOGICKÁ MINULOST A JEJÍ SVĚDECTVÍ NA NAŠEM ÚZEMÍ...29 // Prekambrium - nejstarší geologická období (/. Chlupáč)...31 // Proterozoikum („starohory“) - naše nejstarší moře a vulkány...33 // Proterozoikum v České republice...34 // Barrandien, domažlické a tepelské krystalinikum...34 // Metamorfované „ostrovy“...44 // Železné hory...45 // Moldanubická oblast...46 // Sasko-durynská oblast na českém území...48 // Západosudetská (lužická) oblast...49 // Moravskoslezská oblast...50 // Moravikum, silesikum...50 // Brunovistulikum...52 // Závěr o proterozoiku...54 // Paleozoikum (prvohory) (/. Chlupáč)...55 // Kambrium - moře bohatě ožívají (/. Chlupáč)...55 // Kambrium v České republice...57 // Barrandien a přilehlé krystalinické celky...57 // Metamorfované „ostrovy“...67 // Železné hory a podloží české křídové pánve...67 // Sasko-durynská oblast na našem území...68 // Západosudetská oblast...69 // Moravskoslezská oblast... ...69 // Závěr o kambriu...70 // Ordovik - chlad přichází z jihu, teplo od severu (7. Chlupáč)...71
// Ordovik v České republice...72 // Barrandien...72 // Metamorfované „ostrovy“ a Rožmitálsko...86 // Železné hory a paleozoikum u Hlinská...87 // Podloží české křídové pánve...87 // Česká část sasko-durynské oblasti...88 // Západosudetská oblast...89 // Závěr o ordoviku...91 // Silur - oceán se otepluje (/. Chlupáč)...92 // 7 // Geologická minulost České republiky // Silur v České republice...94 // Barrandien...95 // Metamorfované „ostrovy“ a Rožmitálsko...106 // Železné hory, okolí Hlinská a Poličky...107 // Podloží české křídové pánve...110 // Sasko-durynská oblast...110 // Západosudetská oblast...110 // Moravskoslezská oblast...111 // Moldanubikum...111 // Závěr o siluru...112 // Devon - moře tropického pásma (/. Chlupáč)...113 // Devon v České republice...115 // Barrandien...116 // Metamorfované „ostrovy“ a Rožmitálsko...132 // Železné hory...134 // Podloží české křídové pánve...134 // Západosudetská oblast...135 // Moravskoslezská oblast...137 // Devon ve vývoji drahanském (pánevním)...137 // Devon ve vývoji ludmírovském (přechodním)...143 // Devon ve vývoji Moravského krasu (platformním)...143 // Devon ve vývoji tišnovském (okrajovém)...150 // Devon v moldanubiku...150 // Závěr o devonu...150 // Karbon - doba velkých změn (/. Chlupáč)...152 // Karbon v České republice...155 // Spodní karbon moravskoslezské oblasti...155 // Nízký Jeseník...156 // Drahanská
vrchovina a Moravský kras...161 // Východní okraj Českého masivu v předpolí a podloží Západních Karpat...165 // Spodní karbon v Čechách...166 // Hornoslezská pánev...167 // Svrchní karbon limnických pánví...172 // Středočeské a západočeské limnické pánve...172 // Limnické pánve sudetské oblasti...184 // Mnichovohradišťská, podkrkonošská a českokamenická pánev...184 // Vnitrosudetská pánev...187 // Svrchní karbon v Krušných horách...188 // Svrchní karbon boskovické a blanické brázdy...189 // Závěr o karbonu...190 // Variské (hercynské) horotvorné procesy (/. Chlupáč)...191 // Moldanubická oblast (moldanubikum)...193 // Středočeský pluton...195 // Moldanubický pluton...199 // Třebíčský pluton...201 // Středočeská oblast (bohemikum)...201 // Variské plutonity středočeské oblasti...203 // Sasko-durynská oblast (saxothuringikum)...204 // 8 // Geologická minulost České republiky // Západosudetská (lužická) oblast...207 // Krkonošsko-jizerský pluton...209 // Orlicko-sněžnické krystalinikum...210 // Moravskoslezská oblast...211 // Severní část: Hrubý Jeseník, Nízký Jeseník, hornoslezská pánev...211 // Jižní část: moravikum, Drahanská vrchovina a podloží Vnějších Karpat...217 // Závěr o variských horotvorných procesech...219 // Perm - červené pustiny se šíří (/. Chlupáč)...220 // Perm v České republice...222 // Perm limnických pánví...223 // Podkrkonošská a mnichovohradišťská
pánev...224 // Vnitrosudetská pánev...228 // Orlická pánev a výskyty v Orlických horách...231 // Boskovická brázda...231 // Blanická brázda...234 // Drobné výskyty v Krušných a Železných horách...236 // Závěr o permu...237 // Mezozoikum (druhohory) (7. Chlupáč)...238 // Trias - Čechy ostrovem (/. Chlupáč)...238 // Trias v České republice...241 // Podkrkonošská a vnitrosudetská pánev...242 // Moravskoslezská část Západních Karpat (Z. Stráník)...243 // Závěr o triasu (/. Chlupáč)...244 // Jura - teplé moře se vrací (/. Chlupáč)...245 // Jura v České republice...248 // Severní Čechy...248 // Moravský kras a okolí Bma...249 // Přemístěné zbytky jurských uloženin u Svitav, Třebíče a Moravského Krumlova . . . 252 // Jurské uloženiny na jihovýchodních svazích Českého masivu...252 // Jura v moravskoslezské části Západních Karpat (Z. Stráník)...253 // Závěr o jurském útvaru (/. Chlupáč)...258 // Křída - naše země v subtropickém přímoří (/. Chlupáč)...259 // Křídový útvar v České republice...263 // Česká křídová pánev...263 // Jihočeské pánve...282 // Křída opolské pánve u Osoblahy...283 // Autochtónni křídové uloženiny v okolí Bma // a na jihovýchodní Moravě (Z. Stráník)...284 // Křída v moravskoslezské části Západních Karpat (Z. Stráník)...285 // Spodní křída (Z. Stráník)...286 // Svrchní křída (Z. Stráník)...293 // Závěr o křídovém útvaru
(/. Chlupáč)...295 // Terciér (třetihory) - novověk Země (/. Chlupáč)...297 // Terciér v České republice...302 // Terciémí uloženiny v Českém masivu...304 // Podkrušnohorské pánve...304 // 9 // Geologická minulost České republiky // Chebská pánev...304 // Sokolovská pánev...309 // Mostecká (severočeská) pánev a sedimenty v Českém středohoří...311 // Žitavská pánev...319 // Výskyty sladkovodního terciéru v západních, středních a východních Čechách ... 319 // Jihočeské pánve...321 // Neoidní vulkanismus Českého masivu...324 // Doupovské hory...325 // České středohoří...326 // Rozptýlené výskyty a menší centra neovulkanitů v Čechách...330 // Neovulkanity severní Moravy a Slezska...333 // Neovulkanity jihovýchodní Moravy (Z. Stráník)...335 // Autochtónni terciér (paleogén) v podloží karpatské předhlubně // a příkrovů flyšového pásma Karpat (Z. Stráník)...335 // Terciér flyšového pásma Západních Karpat na Moravě (Z. Stráník)...336 // Magurská skupina příkrovů (Z. Stráník)...336 // Vnější (menilito-krosněnská) skupina příkrovů (Z. Stráník)...339 // Neogenní pánve na Moravě (R. Brzobohatý)...344 // Karpatská předhlubeň (/?. Brzobohatý)...346 // Vídeňská pánev (/?. Brzobohatý)...354 // Závěr o terciéru (/. Chlupáč)...357 // Kvartér (čtvrtohory) - nejmladší geologická minulost (?. Kovanda)...359 // Kvartér na území České republiky...367 // Glacigenní
sedimenty...369 // Uloženiny periglaciální zóny...371 // Zvětraliny a půdy...372 // Deluviální (svahové) uloženiny...373 // Deluviofluviální (splachové) uloženiny...374 // Proluviální uloženiny...375 // Fluviální uloženiny tekoucích vod...376 // Eolické uloženiny...378 // Limnické uloženiny stojatých vod...381 // Sladkovodní vápence...383 // Výplně krasových dutin...384 // Další kvartémí uloženiny a vulkanity...386 // Vývoj přírody a lidských kultur v holocénu - geologická přítomnost...388 // Závěr o kvartéru...392 // Doslov (/. Chlupáč)...393 // Výběr z literatury...394 // Rejstřík lokalit, stratigrafických a regionálních názvů...419 // Některé používané zkratky: Ga - miliardy let. Ma - miliony let, ka - tisíce let, BP - časové údaje doby před přítomností, údaje světových stran jsou uváděny podle mezinárodních zkratek, v textu užíváme zkratky počeštěné s velkými písmeny u substantiv (S, J, V, Z apod.) a malými u adjektiv a adverbii (např. sz. = severozápadní, severozápadně). // 10

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC