Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.5) Půjčeno:5x 
BK
Praha : Prometheus, 1992

ISBN 80-85849-47-X
000033225
Rekat.
/5/ // OBSAH // Úvod ... // 1 Elektrický náboj a elektrické pole // 1.1 Elektrický náboj a jeho vlastnosti ... // 1.2 Elektrostatické silové působení bodových // elektrických nábojů. Coulombův zákon ...;... // 1.3 Elektrické pole. Intenzita elektrického pole ... // 1.4 Práce v elektrickém poli. Elektrické napětí ... // 1.5 Potenciální energie v elektrickém-poli. // Elektrický potenciál... // 1.6 Elektrické pole nabitého vodivého telesa ve vakuu. // Rozložení náboje na vodiči ... // 1.7 Vodič a izolant v elektrickém poli ... // 1.8 Kapacita vodiče. Kondenzátor ... // 1.9 Technické kondenzátory. Spojování kondenzátom. // Energie kondenzátoru ... // Shrnutí učiva 1. kapitoly... // 2 Vznik elektrického proudu // 2.1 Elektrický proud jako děj a jako veličina ... // 2.2 Elektrický zdroj. Přeměny energie v jednoduchém // obvodu ... // 3 Elektrický proud v kovech // 3.1 Elektrický odpor kovového vodiče. Ohmův zákon // pro část obvodu ... // 3.2 Závislost odporu kovového vodiče na teplotě. // Rezistory ... // 3.3 Model vedení elektrického proudu v kovovém vodiči // 3.4 Spojování rezistorů ... // 11 // 13 // 17 // 21 // 26 // 29 // 34 // 39 // k // 49 // 53 // 56 // 59 // 67 // 70 // 74 // 77 // /6/ // 3.5 Zatěžovací charakteristika zdroje. Ohmův zákon // pro uzavřený obvod ... 79 // 3.6 Příklady feériově a paralelně spojených obvodů ... 82 // 3.7 KirchhofFovy zákony ... 87 // 3.8 Elektrická práce
a výkon v obvodu stejnosměrného // proudu ... 91 // Shrnutí učiva 2. a 3. kapitoly...94 // 4 Elektrický proud v polovodičích // 4.1 Pojem polovodiče ... 97 // 4.2 Vedení elektrického proudu v čistém polovodiči. // Vlastní vodivost ... 100 // 4.3 Příměsové polovodiče ... 102 // 4.4 Přechod PN. Polovodičová dioda ... 104 // Shrnutí učiva J,. kapitoly ... 110 // 5 Elektrický proud v kapalinách // 5.1 Elektrolyt. Elektrolytická disociace. Elektrolýza ... 111 // 5.2 Faradayovy zákony pro elektrolýzu. Praktické // užití elektrolýzy ... 114 // 5.3 Voltampérová charakteristika elektrolytického // vodiče. Galvanické články ... 117 // Shrnutí učiva 5. kapitoly ... 121 // 6 Elektrický proud v plynech a ve vakuu // 6.1 Nesamostatný a samostatný výboj v plynu ... 122 // 6.2 Samostatný výboj v plynu za atmosférického // a za sníženého tlaku . v.. /... 126 // 6.3 Katodové a kanálové záření. Obrazovka ... 131 // Shrnutí učiva 6. kapitoly ... 135 // 7 Stacionární magnetické pole ... 137 // 7.1 Magnetické pole vodiče s proudem ... 138 // 7.2 Magnetická síla ... 141 // 7.3 Magnetická indukce ... 143 // 7.4 Magnetické pole rovnoběžných vodičů s proudem ... 147 // 7.5 Magnetické pole cívky ... 151 // 7.6 Částice s nábojem v magnetickém poli ... 155 // 7.7 Magnetické vlastnosti látek ... // 7.8 Magnetické materiály v technické praxi // Shrnutí učiva 7. kapitoly ... // /7/ // 8-Nestacionární magnetické pole
81 Elektromagnetická indukce ... // 8.2 Magnetický indukční tok ... // 8.3 Faradayúv zákon elektromagnetické indukce ... // 8.4 Indukovaný proud ... // 8.5 Vlastní ipdukce . .x... // 8.6 Přechodný děj ... // Shrnutí učiva 8. kapitoly ... // 9 Střídavý proud... ... // 9.1 Obvod střídavého proudu s odporem ... // 9.2 Obvod střídavého proudu s indukčností ... // 9.3 Obvod střídavého proudu s kapacitou ... // 9.4 Složený obvod střídavého proudu ... // 9.5 Výkon střídavého proudu v obvodu s odporem . // 9.6 Výkon střídavého proudu v obvodu s impedancí // Shrnutí učiva 9. kapitoly ... // 10 Střídavý proud v energetice // 10.1 Generátor střídavého proudu ... // 10.2 Trojfázová soustava střídavého napětí ... // 10.3 Elektromotor na trojfázový proud ... // 10.4 Transformátor ... // 10.5 Přenos elektrické energie ... // Shrnutí učiva 10. kapitoly ... // 11 Fyzikální základy elektroniky // 11.1 Usměrňovač ... // 11.2 Tranzistor ... // 11.3 Zesilovač ľ>. ... // 114 Integrovaný obvod ... // Shrnutí učiva 11. kapitoly  ... // 158 // 161 // 165 // 167 // 170 // 172 // 175 // 179 // 185 // 184 // 185 // 186 // 188 // 191 // 194 // 196 // 199 // 202 // 203 // 206 // 208 // 211 // 214 // 219 // 220 // 223 // 229 // 232 // 235 // /8/ // 12 Elektromagnetické kmitání a vlnění // 12.1 Elektromagnetický oscilátor ... 236 // 12.2 Perioda kmitání elektromagnetického oscilátoru ... 240 // 12.3 Nucené kmitání elektromagnetického
oscilátoru ...242 // 12.4 Vznik elektromagnetického vlnění ... 245 // 12.5 Elektromagnetická vlna ... 248 // 12.6 Elektromagnetický dipól ... 250 // 12.7 Vlastnosti elektromagnetického vlnění... 252 // 12.8 Elektromagnetická interakce ... 260 // 13 Přenos informací elektromagnetickým vlněním // 13.1 Sdělovací soustava ... 264 // 13.2 Vysílač ... 266 // 13.3 Přijímač ... 270 // 13.4 Princip televize ... 213 // Shrnutí učiva 12. a 13. kapitoly ... 275 // TEORETICKÁ CVIČENÍ // Cvičení 1 - Elektrický náboj a elektrické pole ... 279 // Cvičení 2 - Obvody s ustáleným elektrickým proudem ... 286 // Cvičení 3 - Elektrický proud v látkách. Pohyb částice // s nábojem v elektrickém poli...;___292 // Cvičení 4 - Stacionární magnetické pole ... 298 // Cvičení 5 - Nestacionární magnetické pole ... 309 // Cvičení 6 - Obvody střídavého proudu ... 318 // Cvičení 7 - Základy energetiky ... 323 // Cvičení 8 - Elektromagnetické vlnění ... 329 // LABORATORNÍ CVIČENÍ // Pokyny ke cvičením ... 336 // Cvičení 1 - Měření elektrického napětí a elektrického proudu . 337 // Cvičení 2 - Určení voltampérových charakteristik spotřebičů .. 343 // Cvičení 3 - Měření elektrického odporu rezistorů // přímou metodou ...345 // /9/ // Cvičení 4 - Měření odporu rezistorů substituční metodou, // můstkovou metodou a ohmmetrem ...348 // Cvičení 5 - Měření měrného elektrického odporu // kovového vodiče
... 354 // Cvičení 6 - Určení závislosti odporu kovového vodiče // a termistoru na teplotě ... 356 // Cvičení 7 - Určení zatěžovací charakteristiky zdroje ... 359 // Cvičení 8 - Určení charakteristiky polovodičové diody ... 362 // Cvičení 9 - Měření indukčnosti cívky pomocí střídavého proudu ... 366 Cvičení 10 - Měření kapacity kondenzátoru pomocí // střídavého proudu ... 368 // Cvičení 11 - Určení rezonanční křivky sériového // a paralelního rezonančního obvodu ...371 // Cvičení 12 - Ověření činnosti polovodičového usměrňovače ... 375 // Cvičení 13 - Ověření činnosti tranzistorového zesilovače ... 380 // Výsledky úloh ... 385 // Rejstřík ...393

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC