Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10.8) Půjčeno:43x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Academia, 1994
403 s. : il., mapy ; 24 cm

objednat
ISBN 80-200-0457-2 (váz.)
ISBN 80-200-0128-X (dotisk ; brož.)
V r. 2000 dotisk
Obsahuje bibliografii a rejstřík
Anglické resumé
Vydavatel: Akademie věd České republiky
000033383
Rekat.
OBSAH // Předmluva...11 // 1 Úvod (J. Moravec)...12 // 2 Historie fytocenologie (J. Jeník)...14 // 2.1 Počátky formačního a ekologického výzkumu...I4 // 2.2 Vývoj ve střední a západní Evropě...16 // 2.3 Vývoj v severní Evropě...12 // 2.4 Vývoj v Rusku a Sovětském svazu...18 // 2.5 Vývoj ve Spojených státech amerických a Velké Británii...19 // 2.6 Vývoj v Československu...20 // 3 Předmět fytocenologie — základní pojmy a termíny (J. Moravec) ... 23 // 3.1 Rostlinné společenstvo — fytocenóza...23 // 3.2 Biocenóza...33 // 3.3 Životní prostředí...34 // 3.4 Ekosystém...3? // 3.5 Synekosystém...39 // 4 Složení a struktura rostlinného společenstva (J. Moravec a J. Jeník) . . . 41 // 4.1 Stavební prvky rostlinného společenstva...41 // 4.1.1 Druhy a jejich populace...41 // 4.1.2 Vzrůstové formy, životní formy...44 // 4.1.3 Fyziologické, ekologické a strategické typy rostlin...46 // 4.2 Druhové složení rostlinného společenstva...48 // 4.2.1 Počet druhů v rostlinném společenstvu...48 // 4.2.2 Kvalitativní druhové Složení...48 // 4.2.3 Kvantitativní druhové složení...48 // 4.2.4 Druhová diverzita...49 // 4.3 Struktura rostlinného společenstva...51 // 4.3.1 Vertikální stavba...51 // 4.3.2 Horizontální uspořádání...55 // 4.4 Časová proměnlivost struktury a složení...57 // 4.4.1 Diurnální změny...57 // 4.4.2 Sezónní změny...57 // 4.4.3 Fluktuační změny...58 // 4.5 Strukturně ekologické složky
rostlinného společenstva...60 // 4.6 Hranice rostlinných společenstev...61 // Analýza a popis rostlinného společenstva (J. Moravec)... // Studijní plochy a jejich výběr, zápis vegetačního snímku... // Předběžné rozlišení a vymezení rostlinných společenstev... // Výběr studijní plochy ve společenstvu a ověření její homogenity... // Velikost a tvar studijní plochy, stanovení minimiareálu... // Zápis vegetačního snímku... // Strukturní znaky rostlinného společenstva... // Vertikální stavba... // Horizontální uspořádání... // Fenologická periodicita... // Kvalitativní druhově složení... // Kvantitativní druhové složení... // Hustota populací... // Početnost populací... // Frekvence populací... // Pokryvnost populací... // Biomasa populací... // Významnostní hodnota druhů... // Doplňující znaky druhových populací... // Sociabilila... // Disperze... // Vitalita... // Analýza hranic rostlinných společenstev... // Syniaxonomie (J. Moravec)... // Principy syniaxonomie... // Objekt syntaxonomie — individuum... // Klasifikace — ordinace... // Logická třída — syntaxon... // Jednotlivé směry a školy syntaxonomie...
// Fyziognomický směr... // Severské směry... // Anglo-americké směry... // Ruské a sovětské směry (S. Hejný)... // Curyšsko-montpellicrský směr... // Technika syntézy fytocenologických dat (J. Kolbek. F. Krahulec a J. Moravec) // Technika vegetační syntézy curyšsko-montpellierského směru (J. Kolbek a J. Moravec) ... // Tabelární syntéza vegetačních snímků... // Použití jednoduchých numerických postupů při tabelární syntéze snímků. // Tabelární syntéza rozsáhlého fytocenologického materiálu... // Tabelární syntéza fytocenologických dat pomocí počítače... // Syn taxon omické zhodnocení diferencované tabulky... // Vypracování charakterizované fytocenologické tabulky... // Numerické metody zpracování fytocenologických dat (F. Krahulec) . // Oprava fytocenologických dat... // Výběr míry podobnosti... // Numerická klasifikace... // 7.2.3.1 Divizívní monotetická klasifikace...131 // 7.2.3.2 Divizívní polytetická klasifikace...132 // 7.2.3.3 Aglomerativní polytetická klasifikace...132 // 7.2.4 Ordinace...135 // 7.2.4.1 Analýza hlavních komponent...137 // 7.2.4.2 Metoda mnohonásobného průměrování...138 // 7.2.4.3 Diskriminační analýza...138 // 7.2.4.4 Další ordinační metody...138 // 7.2.5 Přímá gradientová analýza...139 // 7.2.6 Zjišťování korelací mezi druhy (F. Krahulec a J. Moravec)...139 // 7.2.7 Zhodnocení numerických metod...140 // 7.3 Fytocenologická nomenklatura (J. Moravec
a J. Kolbek)...141 // 8 Synekologie (M. Husová a J. Moravec)...145 // 8.1 Ekologické faktory (M. Husová a J. Moravec)...145 // 8.1.1 Třídění ekologických faktorů...145 // 8.1.2 Působení ekologických faktorů...147 // 8.1.3 Fytocenologická indikace ekologických faktorů...149 // 8.2 Klimatické faktory (M. Husová a J. Moravec)...149 // 8.2.1 Makroklima, mezoklima, mikroklima a fytoklima...150 // 8.2.2 Radiační režim...150 // 8.2.3 Teplotní režim...154 // 8.2.3.1 Modifikace teplotního režimu reliéfem...155 // 8.2.3.2 Působení teplotního režimu...158 // 8.2.4 Srážkový režim...’59 // 8.2.4.1 Formy atmosférických srážek...159 // 8.2.4.2 Modifikace srážkového režimu topografickými faktory...161 // 8.2.5 Srážkově teplotní režim...162 // 8.2.5.1 Numerické vyjádření srážkově teplotního režimu...162 // 8.2.5.2 Bioklimatická zonalita a stupňovitost...163 // 8.2.6 Světelný režim...165 // 8.2.7 Vlivy ovzduší...166 // 8.2.7.1 Chemické složení vzduchu...166 // 8.2.7.2 Vlhkost vzduchu...167 // 8.2.7.3 Vítr...167 // 8.2.8 Vegetace jako klimatogenní činitel...170 // 8.2.8.1 Světelný režim fytoklimatu...170 // 8.2.8.2 Teplotní režim fytoklimatu...171 // 8.2.8.3 Vlhkostní režim fytoklimatu...173 // 8.2.8.4 Proudění vzduchu v rostlinných společenstvech...173 // 8.3 Edafické faktory (J. Moravec a M. Husová)...175 // 8.3.1 Půda a její geneze...175 // 8.3.1.1 Půdotvorné faktory...175 // 8.3.1.2 Půdotvorné procesy...177
// 8.3.2 Půdní složky...177 // 8.3.3 Půdní profil...I82 // 8.3.4 Přehled klasifikace půd...185 // 8.3.5 Fyzikální vlastnosti půdy...194 // 8.3.6 Chemické vlastnosti půdy...196 // 8.3.7 Půdní vlastnosti v roli ekologických faktorů...201 // Vliv fyzikálních vlastností... // Vliv chemických vlastností... // Faktory vodního prostředí (J. Moravec a M. Husová)... // Fyzikální faktory... // Chemické faktory... // Ekologické jevy na rozhraní vodního a suchozemského prostředí. // Antropo-zoogenní faktory (J. Moravec)... // Okus rostlin... // Sešlapávání... // Hromadění výkalů... // Pastva domestikovaných zvířat... // Používání ohně... // Mýcení lesů... // Orba... // Hnojení... // Závlahy a odvodňování... // Kosení... // Těžba dřeva a obnova lesů... // Stavební činnost... // Používání pesticidů... // Vliv imisí... // Funkce fytocenóz a jejich složek v provozu ekosystémů (J. Květ). // Radiační a tepelná bilance rostlinného krytu... // Využití fotosynteticky aktivního záření v primární produkci fytocenóz // Úloha vegetace v biogeochemických cyklech... // Úloha vegetace v koloběhu
vody... // Účast vegetace v cyklech hlavních biogenních prvků... // Další využití primární produkce... // Syndynamika (J. Moravec)... // Třídění změn rostlinných společenstev... // Katastrofické změny... // Postupné změny... // Opakované změny... // Jednosměrné změny... // Exogénni směny společenstev... // Klimatogenní směny... // Edafogenní směny... // Antropogcnní a zoogenní směny... // Endogenní směny společenstev — sukcese (v užším smyslu) . // Primární sukcese... // Třídění sukcesních sérií... // Xerosérie... // Hydroséric... // Závěrečné sukcesní stadium - klimax... // Sekundární sukcese — regenerace... // Metody studia dynamiky rostlinných společenstev... // 10.4.1 Přímé sledování téže studijní plochy...261 // 10.4.2 Studium společenstev na paralelních plochách...263 // 10.4.3 Studium zbytků rostlinných společenstev...263 // 10.5 Fylocenogeneze...263 // 10.6 Novější názory a smčry v syndynamice...265 // 10.7 Historie vegetace (K. Rybníček a E. Rybníčková)...266 // 11 Rozšíření rostlinných společenstev a jejich funkce v krajině (Z. Neuháuslová- // -Novotná)...277 // 11.1 Rozšíření rostlinných společenstev na Zemi...277 // 11.1.1 Vegetační zóny Zemé...281 // 11.1.2 Výšková stupňovitost vegetace...287 // 11.1.3 Areály rostlinných společenstev...293 // 11.2 Krajina jako nositelka vegetace...296 // 11.2.1 Krajina a její členění...296 // 11.2.2 Vegetační
skladba krajiny...301 // 11.2.3 Vlivy člověka na krajinu...302 // 11.3 Funkce vegetace v krajině...303 // 12 Vegetační mapování (R. Neuhäusl)...306 // 12.1 Předmět a cíle vegetačního mapování...306 // 12.2 Historie vegetačního mapování...307 // 12.3 Základní koncepce vegetačního mapování...308 // 12.3.1 Mapy reálné vegetace...308 // 12.3.2 Mapy rekonstrukční...309 // 12.3.2.1 Mapy přírodní vegetace...309 // 12.3.2.2 Mapy rekonstruované přirozeně vegetace...311 // 12.3.2.3 Mapy potenciální přirozené vegetace...314 // 12.3.2.4 Mapy přirozeně vegetace odpovídající stavu prostředí...315 // 12.3.3 Mapy odvozené...316 // 12.4 Metody vegetačního mapování...318 // 12.4.1 Základní metodické principy...318 // 12.4.2 Mapovací jednotky...319 // 12.4.3 Mapovací techniky...320 // 12.5 Využití vegetačních map...321 // 13 Využití výsledků a metod fytoccnologie (D. Blažková, V. Krečmcr, Z. Kropáč, // J. Moravec, V. Samek a J. Štěpán)...323 // 13.1 Typologie lesů (V. Samek)...324 // 13.2 Využití fytoccnologie v zemědělství...329 // 13.2.1 Využití v lukařství a pastvinářství (D. Blažková)...329 // 13.2.2 Využití v polním hospodářství (Z. Kropáč)...333 // 13.3 Využití fytoccnologie ve vodním hospodářství (V. Samek a V. Krečmer) . 336 // 13.4 Využití fytoccnologie při výzkumu imisních oblastí (V. Samek)...342 // 13.4.1 Cenotické projevy imisí...345 // 13.4.2 Metodické přístupy...347 // 13.5 Využití fytoccnologie v územním plánování a urbanismu (J. Štěpán) ... 348 // 9 // Summary (J. Moravec) // Literatura // Rejstřík
(OCoLC)35236938
(OCoLC)45022719
cnb000093202

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC