Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9) Půjčeno:9x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008
314 s. ; 21 cm

ISBN 978-80-7325-146-8 (váz.)
dut
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
000034228
I. KAPITOLA -- DĚJINY SVĚTA A DĚJINY SPÁSY, DĚJINY ZJEVENÍ A DĚJINY UTRPENÍ -- 1. Úvod: kdo či co přináší lidem spásu a osvobození? -- 2. „Mimo svět není spásy" -- I. Zkušenost nezredukovatelných protikladů v lidských dějinách -- II. Proces osvobození v lidských dějinách jako prostředek a látka božského zjevení -- III. Rozdíl mezi dějinami spásy a dějinami zjevení -- IV. Náboženství a církve jako svátost spásy ve světě -- 3. Zkušenosti zjevení: v profánním a náboženském smyslu -- Úvodem -- I. Kognitivní struktura lidských zkušeností -- A. Zkušenost a tradice zkušeností -- B. Skryté prvky v našich zkušenostech: zkušenost a ideologie -- 1. Ideologické zacházení s řečí -- 2. Podezření vzhledem k potlačovanému zacházení s řečí -- 3. Nebezpečí dovolávání se „bezprostřední zkušenosti" -- 4. Reč a konkrétní postavení mluvčího -- ve společnosti -- 5. Reč a používání modelů -- 6. Projektivní prvky v řeči -- 7. Nenáboženské prvky v náboženském zacházení s řečí -- Závěrem -- II. Zkušenosti zjevení v každodenním lidském, profánním zacházení s řečí -- A. „To" nebo „ty" bylo „pro mě zjevením"! -- B. Proměnlivá intenzita zjevení v lidských zkušenostech -- III. Náboženské zkušenosti zjevení -- A. Náboženské používání lidských kategorií zkušeností -- B. Zjevení v náboženských zkušenostech: „božské zjevení" -- 4. Zkušenosti pod kritikou příběhů utrpení -- I. Zážitky: pravda a nárok trpících a utlačovaných lidí II. Osvobozující „autonomní etika" v kontextu víry -- 5. Staré biblické a dnešní křesťanské zkušenosti víry -- I. Tradice a situace: vymezení pojmů -- II. Setkávání mezi různými kulturami a tradicemi víry -- III. Sociálně kulturní dnešek vstupuje do chápání zjevení --
II. KAPITOLA -- LIDÉ HLEDAJÍCÍ BOHA, BŮH HLEDAJÍCÍ LIDI -- 1. Proč se stal Bůh pro západního člověka problémem -- I. Vnější faktory -- A. Nepotřebnost dualistického kladení problému -- B. Obtíže víry v Boha na moderním Západě -- C. Dnešní „světový kontext" víry v Boha -- II. Interní faktory -- A. „Věru,ty jsi Bůh skrytý" (Iz 45,15) -- B. Víra v Boha a její církevní institucionalizace -- C. Víra v Boha v diskrepanci s oficiální -- církevní morálkou -- 2. Náboženství jako konkrétní kontext mluvení o Bohu -- I. Mluvení o Bohu a k Bohu v rámci kontextu -- náboženské tradice zkušeností či náboženství -- II. Mluvit o Bohu v rámci filosofické úvahy o vlastní náboženskosti -- III. Bůh: jako takzvaná „mimonáboženská", autonomně filosofická otázka -- IV. Passivum theologicum v mluvení o Bohu v sekularizovaném světě -- V. V Ježíšmarija", „můj Bože", „Grüss Gott", „Adieu" najdeme ozvěny z náboženské společnosti v sekularizovaném prostředí -- Závěr -- 3. Mystická či teologální hlubinná dimenze lidské existence -- I. Víra v Boha, modlitba, mystika: jsou jedno? -- II. Mysticky mlčet a mysticky mluvit o Bohu -- III. Absolutní hranice -- IV. Rozumnost víry v Boha -- A. Z domova křesťanem, židem, buddhistou, muslimem, „ničím" -- B. Metaetický či náboženský základ lidské praxe spravedlnosti a lásky -- 1. Hledání kritéria -- 2. Zkušenosti aporie Boží všemohoucnosti a nemohoucnosti -- 3. Étos jako náboženská výzva -- Závěr -- 4. Nechat Boha být Bohem -- III. KAPITOLA -- KŘESŤANÉ NALÉZAJÍ BOHA PŘEDEVŠÍM V JEŽÍŠI KRISTU -- Úvodem -- 1. Jednota a napětí mezi „Ježíšem Nazaretským" a „Kristem církevní víry" -- Slovo předem -- I. Ježíš Nazaretský a Ježíš Kristus -- II. Co naučila věřící historicko-kritická metoda --
III. Proces vznikání Písma jako svědectví církevního zprostředkování v přechodu od Ježíše" ke „Kristu" -- 2. Životní cesta Ježíše, vyznávaného jako Kristus -- I. (Teocentrické) ohnisko Ježíšova poselství a životní cesty: Boží království jako vlastní „Ježíšova věc" -- A. Poselství o Božím království a obnově života (metanoia) -- B. Podobenství o Božím království -- C. Ježíšova praxe Božího království -- D. Boží království a Ježíšova životní cesta -- E. Ježíšova životní cesta a smrt -- F. Ježíšovo poselství a životní cesta vyvolávají novou otázku -- II. Od Ježíšova teocentrismu ke kristocentrismu Nového zákona a církve -- A. Od Ježíše, který nám mluví o Bohu, k církvi, která nám mluví o Kristu -- B. Spásný význam Ježíšovy životní cesty a smrti -- C. Víra v Ježíšovo zmrtvýchvstání -- III. Boží království: „již a ještě ne" -- A. Dnešní zkušenost Božího království jako základu pevné naděje na Bohem navržené eschatologické konečné dovršení -- B. Má tato „nebeská" čtyřnásobná vize budoucnosti svůj protějšek pro „zlé lidi"? -- 3. Boží království: univerzální stvoření a osobně situovaná spása ve jménu Božím v Ježíši Kristu -- I. Lidé jako Boží příběh podle davidovského královského modelu -- II. Boží důvěra v člověka není v Ježíšovi vposledku zmařena -- 4. Jedinečné a definitivní poslání Ježíše Krista jako pověření a základ církve a jejího poslání v dějinách ve světě -- Úvodem -- I. Církev: ze síly Ducha svědek Ježíšovy životní cesty -- A. Ekklésia Boží: Boží obec -- B. Židovské kořeny církevního společenství -- C. Církev: svědek Ježíšovy životní cesty do Božího království -- D. Minulost: živá vzpomínka na Ježíše (církevní tradování) a dnešek svatého Ducha -- E. Communio a instituce --
II. Dobré a špatné otázky ve spojitosti s jedinečností církve -- III. Univerzálnost a dějinná nahodilost Ježíšovy životní cesty -- IV. Dnešní konkretizace křesťanské univerzality či katolicity -- V Ježíšova univerzalita ve spojení s otázkou po univerzálním smyslu dějin -- A. Zkušenost smyslu a pravdy -- B. Křesťanská tradice zkušeností jako praktické předjímání univerzálního smyslu -- C. V ortopraxi je ve hře ortodoxie -- VI. Bůh unikající všem našim identifikacím -- VII. Důsledky pro povolání k církevní misii a poslání? -- IV. KAPITOLA -- K DEMOKRATICKÉ SPRÁVĚ CÍRKVE JAKO BOŽÍ OBCE -- Úvodem -- 1. Konkrétní podoba církve v dějinách -- I. Abstraktní a historicky zabarvené eklesiologie -- II. Tajemství církve podle druhého vatikánského koncilu -- A. Boží království a křesťanské církve -- B. Ecclesia sancta (jedna, svatá, katolická a apoštolská), sed semper purificanda -- III. Takzvaná „klasická" a (více biblicky profilovaná) jiná tvář církve -- A. Církev jako pyramidální hierarchie -- B. Zintenzívňovaní hierarchického charakteru: antidemokratická tvář církve od Francouzské revoluce až do doby před druhým vatikánským koncilem -- C. Nové, povatikánské perspektivy, inspirované „občanským" druhým vatikánským koncilem -- D. Zbrzdění průlomu druhého vatikánského koncilu, legitimizované pokoncilně ideologickým odvoláváním se na termín „církev jako tajemství" -- 2. Demokratická oficiálni správa církve -- Úvodem -- I. Mluvit s autoritou a nechat si říci: podřízení celé církve Božímu Slovu -- II. Svatý Duch, základ veškeré, i oficiální autority v církvi, a mnohočetné zprostředkující orgány Ducha svatého -- A. Svatý Duch, pramen veškeré autority v církvi -- B. Interně teologické důvody pro církevní demokratické uplatňování autority --
1. Pracovní orgány Ducha svatého -- 2. Zranitelná Boží vláda jako vzor -- pro oficiální autoritu v církvi -- III. Souhra (vždy v jistém napětí) oficiální učitelské autority a učitelské autority věřících a jejich teologů -- V. KAPITOLA NA ZPŮSOB EPILOGU -- 1. Má církev ještě budoucnost? -- 2. Světský či kosmický aspekt Božího království -- Poznámky a literatura -- Doslov (Lucie Kolářová)

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC