Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(17) Půjčeno:17x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Středočeský kraj : Magistrát hl. m. Prahy, 2007
317 s. ; 21 cm

ISBN 978-80-7106-937-9 (brož.)
Obsahuje bibliografie
000034351
Obsah // Slovo editora---9 // I. TK v systému péče o drogové závislé // 1. TK v systému služeb pro uživatele návykových látek - J. Radimecký (přístupy v léčbě uživatelů N L ve světě a v Česku a místo TK // v protidrogových službách)---12 // Poznámky, literatura---!6 // 2. Klientela TK - R Jeřábek (charakteristika klientely TK vzhledem // ? ctiologii závislosti a osobnostní charakteristiky klientů vyšetřovaných autorem Rorschachovou metodou v PL Bílá Voda)- 18 Literatura--- // 3. Filosofie léčby - M. Richterová-Těmínová (ideové zázemí léčby // v TK s ohledem na historické prameny)---31 // Literatura---34 // 4. Cíle léčby - M. Richterová-Těmínová // (diskuse nad možnými a dosažitelnými cíly léčby)---35 // 5. Etika práce v TK - D. Adameček (etické otázky léčby, kodex)— 38 // Poznámky, literatura---39 // 6. Vzájemná spolupráce TK - A. Kuda (popis dosavadní 8-letc // spolupráce TK v rámci A.N.O.)---4° // 7. Vnější podmínky fungování TK a její financování - M. Berdychová // (legislativní rámec a jeho vývoj, v němž jsou TK provozovány, problematika neziskového sektoru)---42 // 8. Kontrolní mechanismy -J. Radimecký (formy a nástroje kontroly // efektivity vynakládaných prostředků na provoz TK)---49 // Poznámka, literatura---56 // II. Prostředí terapeutické komunity // i. Zázemí TK - J. Sobotka (význam a popis zázemí v česko-moravských TK včetně významu // bezdrogového
prostředí)---6° // Poznámky---63 // 2. Hierarchie a demokracie - A. Kuda (význam uspořádání TK // a rozbor způsobu rozhodování)---64 // Poznámky---67 // 3. TK a místní komunita - M. Berdychová (význam začlenení TK // do regionu a související aspekty či problémy)---68 // III. Terapeutické metody // 1. Profily TK pro drogové závislé - K. Kalina (charakteristika účinného profilu TK a výsledky autorova výzkumu dokreslujícího prolínání // amerického a evropského modelu v českomoravských TK)---72 // Poznámky, literatura, přílohy 1, 2,3---75 // 2. Pravidla TK. // a. Klíčová pravidla a režim - J. Broža // (význam hlavních pravidel a režimu pro léčbu vTK)---82 // Poznámky---90 // b. Fáze komunitního programu a způsob přijetí do TK - D. Adameček (popis fází programu, // jejich charakteristika a cíle)---91 // Poznámky, literatura---96 // c. Denní program - G. Mahrová // (struktura a rytmus denního programu)---96 // Poznámky---99 // 3. Péče o každodenní chod komunity - G. Mahrová // (význam sebeobslužných činností v TK)---100 // Poznámky---102 // 4. Rituály TK - Š. Čtrnáctá (popis a význam rituálů v životě TK) - 103 // Literatura---107 // 5. Terapeutické programy---108 // a. Skupinové terapie - P. Nevšímal (formy skupinové práce // a psychoterapie v TK)---108 // Literatura---116 // b. Specifické skupinové techniky---117 // /. Neverbální techniky - V. Křesadlová (význam a možnosti práce
s nonverbalitou)---117 // 2. Arteterapie - P. Doležalová // (užití a možnosti arteterapie v TK)---120 // Literatura---126 // 3. Holotropní dýchání - S. Kudrle // (využití HD v terapii v TK Němčíce)---126 // c. Individuální terapie - P. Nevšímal (formy a cíle individuální // terapie a individuálni práce klientů v TK)---130 // Literatura, prílohy 1, 2---,34 // d. Programy pro rodinné příslušníky - J. Radimecký // (význam a způsoby práce s bližními klientů)---136 // Literatura--- // e. Zdravotní péče - P. Nevšímal // (aspekty zdr. péče o klienty v TK)---150 // Literatúra---*53 // f. Sociálni práce - P. Makovská-Dolanská // (způsoby a cíle sociální práce v TK)---153 // g. Volný čas - M. Kostka (nakládání s volným časem v ’??) — 159 // Poznámky, literatura---167 // h. Zátěžové programy - M. Rataj // (význam a praxe zátěžových programů)---167 // ch. Keramika - V. Křesadlová (léčebný efekt tvůrčího procesu // v rámci keramiky)---17° // i. Společné programy TK v ČR---’73 // 1. Olympiáda TK - M. Rataj---17? // 2. Kulturfest - V. Křesadlová---i75 // IV. Psychoterapeutický proces v terapeutické komunitě // - K. Kalina (individuálni a skupinový charakter a jednotlivé činitele // terapeutického procesu)--- // Poznámky, literatura--- // V. Terapeutický tým // 1. Složení terapeutického týmu - J. Broža (složení ter. týmu // s ohledem na osobnostní dispozice a profesní zázemí)---192
// Poznámka---’99 // 2. Vzdělávání pracovníků TK - M. Frouzová (historický exkurz do problematiky vzdělávání ve světě a v ČR a nejdůležitější okruhy // vzdělávacího procesu)---200 // Literatura---217 // 3. Manuál supervize TK - M. Frouzová (kontrakt, způsob // a techniky poskytování supervize)---2|8 // Literatura--- // 4. Případová studie supervize TK - M. Frouzová // (popis vlastní zkušenosti s vývojem supervize v TK)---223 // VI. TK ve specifických podmínkách // i. TK v podmínkách psychiatrické léčebny -J. Dvořáček // (možnosti aplikace modelu TK v PL a její limity)---240 // Literatura---246 // 2. TK pro adolescenty - P. Kabátková // (možnosti léčby dospívajících a její aspekty v TK)---247 // Zkratky, literatura---261 // 3. Léčba závislosti na drogách matek s dětmi v TK - P. Hanzal — 263 (specifika programu TK Sananim Karlov) // 4. Duální diagnózy - R Nevšímal (možnosti léčby klientu // s duální dg. v TK a její limity)---273 // Poznámka, literatura---281 // VII. Efektivita a budoucnost TK // 1. Úspěšná léčba v TK pro drogově závislé a její předpoklady, // kvantitativní a kvalitativní hlediska - K. Kalina (výsledky, kritéria // a pred i ? tory úspěšné léčby)---284 // Poznámky, literatura---291 // 2. Budoucnost TK - M. Frouzová (možné osudy TK pro drogově // závislé v kontextu společenského vývoje)---294 // Přílohy (Základní informace pro klienty užívané v TK Magdaléna)
// Pravidla v terapeutické komunitě -Obsah léčebných fází a přestupy - // Odpovědnostní funkce--- // Program týdne--- // - - ?04 // - - ?05 // - 307 -- ?10 // Autoři---312 // Adresář TK---317

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC