Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(19) Půjčeno:190x 
BK
1. vyd.
Praha : Karolinum, 1994
366 s. : il. ; 24 cm

ISBN 80-7066-843-1 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 353-357 a rejstřík
000034777
0.0 Úvodem ...19 // 1.0 MLUVENÁ FORMA JAZYKA A JEJÍ POPIS ...21 // 1.1 Dve formy jazyka: jazyk mluvený a psaný ...21 // 1.11 Linearita jazyka ...21 // 1.12 Anizotropic (nesourodost) jazykových jednotek ...22 // 1.13 Hierarchičnost jazykového systému ...23 // 1.14 Informace o mluvčím ...25 // 1.2 Problematika popisu zvukové formy jazyka ...25 // 1.21 Specifické rysy popisu ...25 // 1.22 Základní otázka ...26 // 1.23 Aspekty popisu ...27 // 1.24 Mezioborová návaznost ...28 // 1.3 Systémová segmentace jako základ popisu zvukové formy jazyka ...29 // 1.31 Specifičnost fonetického popisu vzhledem k přírodovědným oborům ...29 // 1.32 Základní jednotka popisu: elementárni’ zvukový segment ...30 // 1.33 Suprasegmentální vrstva systémové segmentace ...32 // 1.4 Zvuková podoba jazyka a její grafický zápis ...34 // 1.41 Typy písma ...34 // 1.42 Varianty pravopisu v hláskovém písmu ...„ ...35 // 1.43 Fonetická transkripce ...35 // 1.431 Použití transkripce ...35 // 1.432 Druhy transkripčních soustav ...35 // 1.44 Fonetická transkripce češtiny ...37 // 1.45 Jiné druhy přepisu segmentálních jednotek ...39 // 2.0 PRODUKCE ŘEČI ...45 // 2.1 Rámcová představa o vzniku řeči v mluvidlech ...45 // 2.11 Ustrojí dechové ...45 // 2.12 Ustrojí hlasové ...45 // 2.13 Ustrojí artikulační (hláskovací) ...46 // 2.2 Respirační (dechové) ústroji a jeho činnost při řeči ...47 // 2.21 Popis ...47 // 2.22 Princip dýchání ...47 // 2.23 Dva typy dýchání ...43 // 2.24 Vitální kapacita ...„ ...4g // 2.25 Poměr vdechu a výdechu ...49 // 2.26 Spotřeba dechu při řeči ...50 // 2.27 Jiné zdroje vzduchového proudu při řeči ...50 // 2.271 Inspirační vzduchový proud ...50 // 2.272 Pharyngální vzduchový proud ...50 // 2.273 Tzv. clics ...51 //
2.3 Ústrojí fonační (hlasové) a jeho činnost při řeči ...51 // 5 // 2.31 Popis ...51 // 2.32 Pohyblivost hrtanu ...53 // 2.33 Fyziologická funkce hrtanu ...53 // 2.34 Tvoření hlasu (fonace) ...53 // 2.35 Činnost hlasivek při řeči ...54 // 2.351 Využiti obou základních variant ...54 // 2.352 Hlasové začátky ...55 // 2.353 Tvoření hlásky [h] ...56 // 2.354 Šepot ...57 // 2.36 Vlastnosti hlasu ...57 // 2.361 Základní tón a hlas ...57 // 2.362 Zvukové kvality hlasu v závislosti na fonačním ústrojí ...57 // 2.363 Vývoj hlasového rozsahu člověka ...58 // 2.364 Rejstříky ...59 // 2.37 Hygiena a poruchy hlasu ...; ...59 // 2.371 Základy hlasové hygieny ...59 // 2.372 Poruchy hlasu ...59 // 2.373 Možnosti náhradního hlasu ...60 // 2.38 Metody k pozorování hrtanu ...60 // 2.4 Ustrojí artikulační a jeho činnost při řeči ...61 // 2.41 Nadhrtanové dutiny ...61 // 2.411 Dutina ústní a hrdelní ...61 // 2.412 Dutina nosní ...62 // 2.42 Artikulační orgány a jejich části ...62 // 2.421 Rty ...62 // 2.422 Zuby ...63 // 2.423 Dásňový výstupek ...63 // 2.424 Tvrdé patro ...63 // 2.425 Měkké patro ...63 // 2.426 Čípek ...64 // 2.427 Zadní stěna hrdelní dutiny ...64 // 2.428 Spodní čelist ...64 // 2.429 Jazyk ...65 // 2.43 Popis činnosti artikulačního ústrojí ...66 // 2.431 Východisko popisu ...66 // 2.432 Metody ...66 // 2.5 Základní typy artikulace a jejich klasifikace ...67 // 2.51 Základ klasifikace: artikulace vokalická a konsonantická ...68 // 2.52 Vokalická artikulace ...68 // 2.521 Posun jazyka při artikulaci ...68 // 2.522 Příklady klasifikace vokálů podle základních pohybů jazyka ...70 // 2.523 Postavení rtů ...71 //
2.53 Další modifikace samohláskové artikulace ...71 // 2.531 Nosovost ...72 // 2.532 Délka samohlásek ...72 // 2.533 Diftongy ...72 // 2.534 Napjatost ...73 // 2.54 Konsonantická artikulace ...73 // 2.541 Tvořeni závěrové ...74 // 2.542 Tvoření úžinové ...74 // 2.543 Tvořeni polozávěrové ...74 // 2.55 Specifické varianty základních typů ...74 // 2.551 Nazální explozivy ..., ...75 // 2.552 Vibranty ...75 // 2.553 Bokové frikativy ...76 // 2.554 Approximanty (glidy) ...76 // 2.56 Další modifikace při artikulaci souhlásek ...! ...76 // 2.561 Napjatost ...76 // 2.562 Aspirace ...77 // 2.563 Délka souhlásek ...77 // 2.564 Sekundární artikulace ...77 // 2.6 Komplex artikulačních pohybů při řeči ...77- // 2.61 Základní klasifikační hlediska ...78 // 2.62 Koordinace artikulačních pohybů v průběhu řeči ...78 // 3.0 ZVUK ŘEČI A JEHO PERCEPCE ...80 // 3.1 Vnímání řeči ...80 // 3.11 Povaha problematiky ...80 // 3.12 Tzv. centra řeči a proces percepce ...80 // 3.13 Poznámka k výkladu ...81 // 3.2 Zvuk a jeho vlastnosti ...81 // 3.21 Zvuk ...81 // 3.22 Druhy zvuků ...82 // 3.23 Vlastnosti jednoduchého tónu ...82 // 3.231 Délka vlny a výška zvuku ...83 // 3.232 Síla zvuku ...83 // 3.24 Složené zvuky tónového charakteru ...85 // 3.241 Některé vlastnosti skládání tónových zvuků ...85 // 3.242 Harmonická řada ...86 // 3.243 Stojaté vlny ...86 // 3.244 Rezonance ...87 // 3.245 Interference zvukových vln ...87 // 3.25 Složené zvuky šumové ...88 // 3.26 Spektrum zvuku ...88 // 3.27 Zjišťování spektra zvuku ...88 // 3.3 Sluchové ústrojí ...90 // 3.31 Vnější ucho ...91 // 7 // 3.32 Střední ucho ...91 // 3.321 Stavba ...91 // 3.322 Činnost ...92 // 3.33 Vnitřní ucho ...92 // 3.331 Stavba ...92 // 3.332 Činnost ...94 // 3.333 Vlastností nervového přenosu podnětu ...94 //
3.4 Vlastnosti sluchu, sluchové pole ...95 // 3.41 Výška zvuku ...95 // 3.411 Limitní hodnoty ...95 // 3.412 Výška a kmitočet ...96 // 3.42 Hlasitost zvuku ...96 // 3.421 Prahové hodnoty ...97 // 3.422 Hladiny stejné hlasitosti, fón ...97 // 3.423 Příklady zvuků různé hlasitosti ...98 // 3.424 Empirická stupnice hlasitosti, son ...98 // 3.43 Další vlastností sluchu ...99 // 3.431 Závislost výšky tónu na intenzitě ...99 // 3.432 Minimální postřehnutelná změna kvality zvuku ...99 // 3.433 Vliv trvání zvuku ...100 // 3.5 Vznik akustického signálu řeči v mluvidlech ...100 // 3.51 Zdroje zvuku ...100 // 3.52 Modifikace v mluvidlech ...101 // 3.6 Akustická charakteristika zvuku řeči ...101 // 3.61 Samohlásky ...101 // 3.611 Formanty samohlásek ...102 // 3.612 Rozdíly mezi samohláskami ...103 // 3.613 Relevance jednotlivých částí formantového spektra ...106 // 3.614 Části spektra relevantní z hlediska výstavby samohlásek ...106 // 3.615 Proporce FI a F2 v systému samohlásek ...107 // 3.616 Formanty a dutiny ...109 // 3.62 Sonorní souhlásky ...109 // 3.63 Šumové (nesonorní) souhlásky ...110 // 3.631 Souvislost spektra v čase ...111 // 3.632 Frekvenční rozsah šumu ...111 // 3.633 Tranzienty a lokus ...111 // 3.634 Účast základního tónu ...113 // 3.64 Suprasegmentální zvukové jevy ...113 // 3.7 Akustická stavba řeči a posluchač ...114 // 3.71 Sluchové hodnocení zvuku řeči ...114 // 3.711 Technické možnosti usnadňující poslech ...114 // 3.712 Percepční testy ...115 // 3.713 Srozumitelnost řeči ...115 // 3.72 Zjišťování relevantních složek spektra ...115 // 3.721 Modifikace signálu přirozené řeči ...115 // 3.722 Syntéza řeči ...116 // 3.723 Automatické rozpoznávání řeči ...116 //
4.0 SYSTÉMOVÝ POPIS ZVUKOVÉ FORMY JAZYKA: SEGMENTÁLNÍ ROVINA ...117 // 4.1 Teoretické jednotky na bázi elementárního zvukového segmentu ...117 // 4.11 Hláska ...118 // 4.12 Foném ...118 // 4.13 Morfoném ...119 // 4.14 Vztahy segmentálních jednotek navzájem ...120 // 4.141 Vztah mezi zvukovou matérií a systémovou segmentací ...120 // 4.142 Odlišnosti a shody v přístupu ...120 // 4.143 Terminologická konfrontace ...121 // 4.2 Fonologický popis segmentálních jednotek ...122 // 4.21 Vztahy jednotek v textu ...122 // 4.22 Některé další pojmy fonologického popisu segmentů ...123 // 4.221 Podrobnější klasifikace segmentů, alofon ...123 // 4.222 Terminologická konfrontace ...125 // 4.3 Inventář fonémů jazyka ...126 // 4.31 Variabilita v pojetí fonému ...126 // 4.32 Kritéria pro stanovení inventáře fonémů ...126 // 4.321 Pravidla Trubeckého ...126 // 4.322 Komutační testy ...128 // 4.323 Hraniční signály ...128 // 4.4 Popis vztahů v systému fonémů ...129 // 4.41 Popis na základě fonologických protikladů ...130 // 4.411 Klasifikace protikladů podle druhu kontrastu mezi fonémy ...130 // 4.412 Komentář z hlediska dnešního užívání pojmů ...131 // 4.413 Klasifikace protikladů na základě systému ...132 // 4.414 Neutralizace protikladů ...132 // 4.415 Popis systému ...133 // 4.42 Popis na základě distinktivních rysů ...134 // 4.421 Principy popisu ...134 // 4.422 Výběr distinktivních rysů ...135 // 4.423 Příklad ...136 // 4.43 Generativní fonologie ...138 // 4.431 Generativní gramatika ...138 // 4.432 Fonologický komponent ...138 // 4.433 Příklad ...139 // 4.5 Změny zvukových segmentů v řeči ...143 // 4.51 Hlediska pro klasifikaci těchto změn ...143 // 4.52 Typy hláskových změn ...144 //
5.0 SYSTÉMOVÝ POPIS ZVUKOVÉ FORMY JAZYKA: SUPRASEGMENTÁLNÍ ROVINA ...148 // 5.1 Suprasegmentální zvukové jevy jako předmět popisu ...148 // 5.11 Povaha problematiky ...148 // 5.12 Přistup k problematice ...149 // 5.13 Suprasegmentální vlastnosti jako součást fenologického popisu ...150 // 5.131 J.R.Firth a prozodická analýza ...150 // 5.132 N.S.Trubecký a prozodické protiklady ...150 // 5.133 Prozodické vlastnosti v popisu distinktivních rysů ...150 // 5.134 K.L.Pike a intonační analýza ...151 // 5.14 Východiska popisu: segmentace, prominence, hierarchie ...151 // 5.2 Slabika ...152 // 5.21 Podstata slabiky ...152 i // 5.211 Fonetické vlastnosti ...152 // 5.212 Fonologický popis a slabika ...153’ // 5.22 Popis segmentální stavby slabiky ...153 // 5.23 Některé typy slabičných struktur ...153 // 5.231 Otevřená a zavřená slabika ...153 // 5.232 Tzv. pobočná slabika ...154 // 5.24 Některé zvláštní typy slabiky z hlediska jejího trvání ...154 // 5.241 Slabika a mora ...155 // 5.242 Tzv. stod ...155 // 5.243 Tzv. Silbenschnitt ...155; // 5.244 Kompenzace trvání hlásek ve slabice ...156 // 5.25 Prízvučné a neprízvučné slabiky ...156 // 5.3 Využití suprasegmentálních zvukových vlastností na strukturní // úrovni slova ...156 // 5.31 Slovní přízvuk ...156 // 5.311 Pojem ...156 // 5.312 “Přízvuk” a “akcent” ...157 // 5.313 Diskuse ...157 // 5.314 Přízvuk slovní pevný a volný ...157 // 5.32 Přízvukový takt ...158 // 5.321 Pojem ...158 // 5.322 Diskuse ...158 // 5.323 Dva typy elementárního rytmu řeči ...158 // 5.33 Tzv. tóny ...159 // 5.331 Tónové jazyky ...159 // 5.332 Jazyky s melodickým přízvukem ...159 // 5.4 Využití suprasegmentálních zvukových vlastností na strukturní // úrovni věty ...160 // 5.41 Větná intonace ...160 // 5.411 Pojem ...160 // 5.412 Intonace a melodie; poznámka k terminologii ...161 //
5.42 Intonační kadence jako stavební prvek popisu intonace ...161 // 5.421 Kadence jako zvukově popisné schéma ...162 // 5.422 Kadence jako schéma zvukové funkční ...162 // 5.423 Terminologická poznámka ...162 // 5.43 Promluvový úsek ...162 // 5.431 Pojem ...162 // 5.432 Promluvový úsek a stavba jazyka ...163 // 5.433 Diskuse ...163 // 5.44 Výpověď jako zvuková jednotka ...164 // 5.441 Výpověď a promluvový úsek ...164 // 5.442 Výpověď a intonační kadence ...164 // 5.45 Větný přízvuk ...164 // 5.451 Pojem ...164 // 5.452 Povaha problematiky ...165 // 5.453 Variabilita popisu ...165 // 5.454 Větný přízvuk a výstavba výpovědi ...167 // 5.455 Větný přízvuk a pojmy aktuálního členění ...168 // 5.5 Využití suprasegmentálních zvukových vlastností na strukturní // úrovni textu ...168 // 5.51 Výstavba vyšších celků ...169 // 5.52 Vyjadřování postojů mluvčího ...169 // 6.0 POPIS ČEŠTINY: SAMOHLÁSKY ...170 // 6.1 Základní charakteristika standardní podoby jazyka ...170 // 6.2 Artikulace českých samohlásek ...170 // 6.21 Horizontální posun jazyka ...170 // 6.22 Vertikální posun jazyka ...170 // 6.23 Rozdíl v otevřenosti ...170 // 6.24 Postavení rtů ...171 // 6.25 Klasifikace českých samohlásek ...171 // 6.26 Nosovost ...172 // 6.27 Napjatost ...172 // 6.28 Dvojhlásky ...172 // 6.281 Česká dvojhláska ou ...172 // 6.282 Dvojhlásky v přejatých slovech ...172 // 6.3 Akustické vlastnosti českých samohlásek ...172 // 6.31 Hodnoty formantů FI a F2 ...172 // 6.32 Poměr prvního a druhého formantu ...177 // 6.33 Percepční hodnocení formantového složení samohlásek v češtině ...177 // 6.34 Trvání českých samohlásek ...178 // 6.341 Průměrné hodnoty ...178 // 6.342 Percepční hodnocení funkčního rozdílu ...179 //
6.4 Artikulační a akustická charakteristika hlásek jednotlivé ...180 // 11 // 6.41 Samohlásky [i], [i:] ...181 // 6.42 Samohlásky [c], [e:] ...182 // 6.43 Samohlásky [a], [a:] ...183 // 6.44 Samohlásky [o], [o:] ...184 // 6.45 Samohlásky [u], [u:] ...185 // 6.46 Dvojhláska [ou] ...186 // 6.5 Odchylky od štandardní podoby jazyka ...187 // 6.51 Odchylky vlivem nářečí’ ...187 // 6.52 Odchylky vlivem nedbalého výslovnostního stylu ...187 // 6.53 Hlásky z nestandardních vrstev jazyka ...188 // 6.531 Hláska [y] ...188 // 6.532 Hláska [a] ...189 // 6.6 Obecné poznámky k fenologickému popisu ...190 // 6.61 Hledisko segmentace ...190 // 6.62 Korespondence úrovní popisu ...190 // 6.63 Diferenciace fonémů ...190 // 6.64 Výběr distinktivních rysů ...190 // 6.65 Princip binárnosti ...190 // 6.66 Oddělení vokalického a konsonantického subsystému ...190 // 6.7 Inventář vokalických fonémů ...191 // 6.71 Funkční platnost ...191 // 6.711 Jednoduché samohlásky ...191 // 6.712 Diftongy ...192 // 6.72 Funkční zatížení samohláskových fonémů ...192 // 6.73 Distribuce vokalických fonémů ...193 // 6.731 Kombinační možnosti vokalických typů ...193 // 6.732 Kombinační možnosti samohlásek jednotlivě ...194 // 6.74 Problematika a diskuse ...196 // 6.741 Foném /ó/ ...196 // 6.742 Foném /é/ ...196 // 6.743 Foném /ou/ ...196 // 6.744 Dlouhé samohlásky jako gemináty ...198 // 6.8 Systémové opozice kvality ...199 // 6.81 Problematika ...199 // 6.82 Možnosti na základě vlastností hlásek ...„ ...200 // 6.821 Kontrast [i]-[u], [e]-[o] ...200 // 6.822 Kontrast [i]-[e], [u]-[o] ...200 // 6.823 Vlastnosti [a] ...201 // 6.83 Varianty řešení vokalického systému ...201 // 6.831 Systémy budované na základě artikulačních vlastností samohlásek ...201 // 6.832 Systémy budované na základě akustických vlastností samohlásek ...202 // 6.833 Diskuse ...203 //
6.834 Zatížení protikladů samohláskové barvy ve stavbě znakových jednotek 204 // 6.84 Systém samohláskových fonémů v celku ...205 // 6.841 Další protiklady ...205 // 6.842 Distinktivní rysy ...205 // 6.843 Systém českých samohláskových fonémů ...206 // 6.844 Prostorové zobrazení ...207 // 7.0 POPIS ČEŠTINY: SOUHLÁSKY ...208 // 7.1 Charakteristika standardní podoby jazyka ...208 // 7.2 Artikulace souhlásek ...208 // 7.21 Základní klasifikace ...208 // 7.22 Místo artikulace ...209 // 7.221 Přehled ...209 // 7.222 Schématický průřez mluvidel ...210 // 7.23 Způsob artikulace ...210 // 7.231 Zařazení hlásky [v] ...211 // 7.232 Zařazení hlásky [j] ...211 // 7.233 Artikulační rozdíly uvnitř skupiny kmitavých hlásek ...212 // 7.24 Postavení měkkého patra ...212 // 7.25 Činnost hlasivek ...212 // 7.251 Rozdíl párových a jedinečných souhlásek ...213 // 7.252 Párové hlásky v řeči ...213 // 7.253 Hláska [y] ...213 // 7.254 Dvojice hlásek [ř]-[ř] ...213 // 7.255 Hláska [3] ...213 // 7.256 Hláska [3] ...213 // 7.26 Retní štěrbina ...214 // 7.261 Vztah k sousední samohlásce ...214 // 7.262 Labializované souhlásky ...214 // 7.263 Diskuse: palatály ...214 // 7.3 Akustické vlastnosti českých souhlásek ...214 // 7.31 Rozdíl souhlásek šumových a tónových ...214 // 7.311 Sonory v češtině ...214 // 7.312 Rozdíly v sonornosti šumových souhlásek ...215 // 7.32 Frekvenční charakteristiky souhláskového spektra ...215 // 7.321 Základní údaje ...215 // 7.33 Trvání souhlásek ...220 // 7.331 Základní údaje ...220 // 7.332 Závislost na pozici ...222 // 7.4 Charakteristika artikulačních a akustických vlastnosti’ hláskových // skupin jednotlivě ...223 // 7.41 Explozivy ...223 // 7.411 Explozivy bilabiální [p], [b], [m] ...223 // 7.412 Explozivy alveolárni přední [t], [d], [n] ...224 // 7.413 Explozivy palatální [t], [ď], [ň] ...225 //
7.414 Explozivy velární [k], [g], [rj] ...226 // 7.42 Frikativy ...227 // 7.421 Šumové frikativy labiodcntálni [f], [v] ...227, // 7.422 Šumové frikativy alveolárni přední [s], [z] ...228 // 7.423 Šumové frikativy alveolárni zadní [š], [ž] ...229 // 7.424 Šumové frikativy velární [x], [y] ...230 // 7.425 Šumová frikativa laryngální [h] ...230 // 7.426 Šumové vibranty [ř], [ř] ...231 // 7.427 Sonorni vibranta [r] ...232 // 7.428 Sonorni frikativa laterální [1] ...232 // 7.429 Sonorni approximativní palatála [j] ...233 // 7.43 Afrikáty ...234 // 7.431 Afrikáty alveolárni přední [c], [3] ...234 // 7.432 Afrikáty alveolárni zadní [č], [3] ...235 // 7.5 Odchylky od standardní podoby jazyka ...235 // 7.51 Další bokové frikativy ...236 // 7.52 Obouretná znělá approximativní hláska [w] ...237 // 7.53 Palatalizované varianty různých hlásek ...237 // 7.6 Obecné poznámky k fenologickému popisu ...238 // 7.7 Inventář konsonantických fonémů ...238 // 7.71 Funkční platnost ...238 // 7.711 Příklady minimálních párů ...238 // 7.712 Hláska [f] ...238: // 7.713 Hláska [g] ...239 // 7.714 Hláska [ř] ...239 // 7.715 Afrikáty [c], [č], [3], [3] ...239 // 7.716 Hláska [n] ...241 // 7.717 Hláska [m] ...241 // 7.718 Hláska [y] ...241 // 7.719 Diskuse: hláska [j] ...241 // 7.720 Diskuse: slabikotvorné sonory ...242 // 7.72 Funkční zatížení konsonantických fonémů ...242 // 7.73 Distribuce souhláskových fonémů ...244 // 7.731 Kombinační možnosti souhláskových typů ...244 // 7.732 Kombinační možnosti fonémů jednotlivé ...244 // 7.74 Vztah hláska - foném: přehled ...247 // 7.741 Přístup z hlediska hlásky ...247 // 7.742 Přístup z hlediska fonému ...247 // 7.8 Fonologické protiklady ...247 // 7.81 Možnosti ...247 //
7.8 Fonologické protiklady ...247 // 7.81 Možnosti ...247 // 7.82 Zatížení protikladů mezi fonémy ve stavbě znakových jednotek ...248 // 7.821 V lineárním řetězu ...249 // 7.822 Ve stavbě morfémů ...249 // 7.823 Diskuse ...250 // 7.83 Distinktivní rysy ...250 // 7.831 Přehled ...251 // 7.832 Zadání distinktivnich rysů z hlediska celkového popisu ...252 // 7.833 Systém souhláskových fonémů: varianta A ...252 // 7.834 Systém souhláskových fonémů: varianta B ...254 // 7.835 Systém souhláskových fonémů: varianta C ...256 // 7.836 Systém podle H. Kučery ...256 // 7.84 Prostorové zobrazeni konsonantického systému ...257 // 7.841 Varianta A ...258 // 7.842 Varianta B ...258 // 7.9 Fonologická interpretace segmentů v textu ...259 // 7.91 Problém ...259 // 7.92 Diskuse ...260 // 7.921 Vícestupňová varianta popisu ...260 // 7.922 Dvoustupňová varianta popisu ...262 // 7.93 Neutralizace protikladů ...263 // 7.931 Neutralizace a alternace ...263 // 7.932 Hlavni typy neutralizací v češtině ...263 // 7.933 Diskuse ...268 // 8.0 POPIS ČEŠTINY: ZVUKOVÉ JEDNOTKY SOUVISLÉ ŘEČI ...269 // 8.1 Slabika ...269 // 8.11 Základní charakteristika ...269 // 8.111 Slabika a znakové jednotky ...269 // 8.112 Stabilita slabiky ...269 // 8.12 Zvukové vlastnosti slabiky ...270 // 8.121 Nukleus ...270 // 8.122 Hranice mezi slabikami ...270 // 8.13 Slabičné typy ...271 // 8.131 Délka praetury a kody ...271 // 8.132 Neslabičné předložky ...271 // 8.133 Zastoupení slabičných typů v češtině ...272 // 8.134 Délka slabiky ...273 // 8.14 Stavba slabiky z hlediska využití fonémů ...275 // 8.141 Obsazení praetury a kody ...275 // 8.142 Kombinace fonémů ve stavbě slabiky ...276 // 8.2 Přízvukový takt ...277 // 8.21 Pojem ...277 // 8.22 Slovní přízvuk ...277 // 8.221 Slovní přízvuk a slovo ...277 // 8.222 Zvukové vlastnosti přízvuku obecně ...277 //
8.223 Základní tendence v uplatnění zvukových kvalit ...278 // 8.224 Diskuse ...279 // 8.23 Slovní přízvuk a přízvukový takt ...280 // 8.231 Základní tendence ve vztahu takt - slovo ...280Í ; // 8.232 Přízvučnost jednoslabičných slov z hlediska jejich významu ...282| // 8.233 Diskuse ...283|. // 8.24 Hranice taktu a hranice slova ...284; // 8.25 Povaha vztahu taktu a slova v češtině ...284; i // 8.26 Délka přízvukového taktu v češtině ...284 // 8.27 Rytmická charakteristika taktů v češtině ... 850 // 8.271 Rytmus řeči ...2S5||!i[ // 8.272 Metrická stopa ...286?> // 8.273 Přízvukový takt a stopa ...2861? // 8.274 Diskuse: Vedlejší přízvuk ...287RÍ // 8.275 Poznámka ...288) " // 8.3 Promluvový úsek ...288; // 8.31 Pojem ...288 j // 8.311 Základní charakteristika ...288; // 8.312 Poznámka k historii pojmu ...289’ // 8.313 Poznámka k metodě popisu ...289 ) // 8.32 Zvuková charakteristika promluvového úseku ...290Í // 8.321 Percepční základ ...290 // 8.322 Klasické pojetí ...290 J // 8.323 Diskuse ...290 8. // 8.324 Přijaté řešení ...291 J // 8.325 Zvukové signály hranice úseku ...291 // 8.33 Řečové faktory vedoucí ke vzniku úsekového členění ...292 // 8.331 Délka textu a rozměr úseku ...292 // 8.332 Další rytmické aspekty ...294 // 8.34 Motivace úsekového členění ze strany textu ...295 // 8.341 Povaha vztahů mezi úsekovým členěním a jazykovou stavbou ...295 // 8.342 Podíl vlivu textu na členění ...295 // 8.343 Poznámka k aplikacím ...296 // 8.35 Působení syntaktické stavby věty ...296 // 8.351 Hlavní typy zvukově nečleněných celků ...297 // 8.352 Závazné užití úsekových předělů ...297 // 8.353 Hierarchie úsekových předělů v textu ...297 // 8.36 Promluvový úsek a větný přízvuk ...298 // 8.361 Zvuková a významová prominence ...298 // 8.362 Zvuková podoba větného přízvuku ...298 //
8.363 Vztah větného přízvuku a promluvového úseku ...299 // 8.364 Zdroje větného přízvuku v řeči ...300 < // 8.365 Hodnocení větného přízvuku v řeči ...301 // 8.366 Diskuse ...3011 // 8.367 Hlavní tendence k použití větného přízvuku (souhrn) ...302 < // 16 // 8.4 Věta a větná melodie ...306 // 841 Úvodní poznámky ...306 // 8411 Stav popisu v češtině ...306 // 8412 Východiska výkladu ...306 // 8 413 Terminogická poznámka ...307 // 842 Melodémy v češtině ...307 // 8421 Druhy funkčního využití větné melodie ...307 // 8422 Základní melodémy ...307 // 843 Popis hlavních melodických kaděna ...308 // 8431 Délka a místo melodické kadence ve výpovědi ...308 // 8432 Melodém ukončující klesavý (Ml) ...309 // 8433 Diskuse ...310 // 8 434 Melodém ukončující stoupavý (M2) ...311 // 8.435 Diskuse k výběru kadencí M2 ...312 // 8.436 Další formy melodému M2 ...313 // 8.437 Melodém neukončující (M3) ...313 // 8.438 Diskuse ...315 // 8.44 Některé zvláštní případy uplatnění melodémů ...315 // 8.441 Ukončující melodém stoupavý v doplňovací otázce ...315 // 8.442 Melodémy v souvětí ...316 // 8.45 Melodie v citově zabarvené výpovědi ...316 // 8.5 Některé další vlastnosti souvislé řeči v češtině ...317 // 8.51 Mluvní tempo ...317 // 8.511 Využití ...317 // 8.512 Údaje o tempu v češtině ...317 // 8.52 Střední hlasová poloha ...318 // 9.0 ORTOEPIE ...320 // 9.1 Úvodní poznámky ...320 // 9.11 Ortocpic a ortofonie ...320 // 9.12 Explicitní a náznaková výslovnost ...320 // 9.2 Norma a kodifikace výslovnosti v češtině ...320 // 9.21 Pojetí kodifikace ...321 // 9.22 Kritéria výběru forem ...321 // 9.23 Rozsah popisu v učebnici ...321 // 9.24 Zkratky použité v přehledu ...322 //
9.3 Přehled pravidel ...323 // 9.31 Samohlásky ...323 // 9.311 Kvantita samohlásek ...323 // 9.312 Kvalita samohlásek ...324 // 9.32 Ráz ...325 // 9.321 Pravidla pro použití rázu ...326 // 9.322 Vliv použití rázu na předcházející souhlásku ...326 // 9.33 Spojení dvou stejných souhlásek ...327 // 9.331 Uvnitř slova ...321 // 9.332 Na rozhraní dvou slov ...328 // 9.34 Asimilace znělosti ...328 // 9.341 Uvnitř slova ...328 // 9.342 Změny znělosti na rozhraní slov ...329 // 9.343 Případy zvláštní ...329 // 9.35 Asimilace artikulační ...331 // 9.351 Obecné pravidlo ...331 // 9.352 Změny místa tvoření ...331 // 9.353 Změny způsobu tvoření ...334 // 9.36 Výslovnost některých dalších souhláskových skupin ...335 // 9.37 Vícečlenné souhláskové skupiny ...336 // 9.38 Spisovná výslovnost některých slov jednodivé ...337 // 9.39 Normativní aspekty v oblasti prozodie ...338 // 9.391 Slovní přízvuk v předložkovém spojení ...338 // 9.392 Intonační podoba zjišťovací otázky ...339 // 9.4 Výslovnost slov přejatých ...34? // 9.41 Obecné zásady ...34? // 9.42 Některé příklady nahrazování hlásek ...34? // 9.43 Vztah výslovnosti a pravopisu ...34? // 9.44 Problémové jevy ...34? // 9.441 Délka samohlásek ...34? // 9.442 Výslovnost s/z ...34? // 9.443 Některé další případy s kolísáním znělosti ...34? // 10.0 PORUCHY ŘEČI ...34? // 10.1 Poruchy organické a funkční ...34? // 10.2 Vývojové poruchy ...34? // 10.21 Etapy vývoje řeči ...34? // 10.22 Několik údajů o vývoji hlásek v češtině ...34? // 10.23 Poruchy vývoje řeči ... ... ... ...34? // 10.231 Normální fyziologická nemluvnost ...34? // 10.232 Typy odlišného vývoje ...34? // 10.3 Poruchy řeči jednotlivě ... ... ...34? // 10.4 Dyslálie v češtině ...35? // 10.41 Údaje z 50. a 60. let ...35? // 10.411 Dyslálie celkově ...35? // 10.412 Časté typy ...35? //
10.42 Výsledky současného výzkumu výslovnosti pražských dětí ...35? // 10.421 Celkové údaje ...35? // 10.422 Typy dyslálií jednotlivě ...35? // 10.43 Diskuse ...35? // LITERATURA ...35? // REJSTŘÍK ...35?
(OCoLC)33132617
cnb000084321

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC