Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.5) Půjčeno:10x 
BK
Warszawa : Wiedza Powszechna, 1995

ISBN 83-214-1068-5
000035261
Rekat.
PRZEDMÓWA ...11 // WIADOMOŚCI OGÓLNE O JĘZYKU POLSKIM ...13 // CZĘŚĆ I — FONETYKA // I. OPIS ARTYKULACJI GŁOSEK POLSKICH ...17 // A. Opis artykulacji spółgłosek ...17 // 1. Spółgłoski dwuwargowe ...17 // 2. Spółgłoski wargowo-ząbowe ...20 // 3. Spółgłoski przedniojęzykowo-ząbowe ...21 // 4. Spółgłoski przedniojęzykowo-dziąsłowe ...24 // 5. Spółgłoski środkowojęzykowo-twardopodniebienne ...27 // 6. Spółgłoski tylnojęzykowe ...28 // 7. Warianty pozycyjne spółgłosek polskich ...30 // B. Opis artykulacji samogłosek ...32 // 1. Samogłoski ustne ...32 // 2. Samogłoski nosowe ...34 // 3. Warianty pozycyjne samogłosek ...38 // II. POLACZENIA GŁOSEK W WYRAZACH ...38 // A. Lączliwość spółgłosek polskich ...38 // B. Wymowa połączeń głoskowych w wyrazach ...39 // C. Wymowa połączeń międzywyrazowych ...40 // III. AKCENT ...41 // Tabela spółgłosek polskich ...44 // Tabela samogłosek polskich ...45 // Alfabet ...45 // Wykaz znaków stosowanych w transkrypcji fonetycznej ...45 // 5 // CZĘŚĆ II — FLEKSJA // I. ODMIANA RZECZOWNIKÓW ...47 // A. Odmiana rzeczowników męskich ...47 // 1. Rzeczowniki nieżywotne ...47 // 2. Rzeczowniki żywotne ...51 // 3. Rzeczowniki osobowe ...52 // 4. Wymiany samogłoskowe w tematach rzeczowników ...53 // 5. Przegląd końcówek przypadkowych w deklinacji męskiej ...55 // 6. Nieregularna odmiana rzeczowników męskich ...61 // B. Odmiana rzeczowników nijakich ...62 // 1. Przegląd końcówek deklinacji nijakiej ...64 // 2. Nieregularna odmiana rzeczowników nijakich ...66 // C. Odmiana rzeczowników żeńskich ...67 // 1. Rzeczowniki żeńskie zakończone samogłoską ...67 // 2. Rzeczowniki żeńskie spółgłoskowe ...71 // 3. Przegląd końcówek deklinacji żeńskiej ...72 // D. Deklinacja mieszana rzeczowników ...74 // E. Odmiana rzeczowników wystepująjcych tyłko w liczbie mnogiej ...75 //
II. ODMIANA PRZYMIOTNIKÓW ...76 // 1. Przegląd końcówek przypadkowych deklinacji przymiotnikowej 77 // 2. Rzeczowniki odmieniające się według deklinacji przymiotnikowej ...79 // 3. Deklinacja mieszana rzeczownikowo-przymiotnikowa ...80 // III. ODMIANA LICZEBNIKÓW ...80 // 1. Liczebniki główne ...80 // 2. Liczebniki ulamkowe ...85 // 3. Liczebniki porządkowe ...86 // 4. Liczebniki zbiorowe ...87 // IV. ODMIANA ZAIMKÓW ...87 // A. Odmiana zaimków rzeczownych ...87 // 1. Zaimki osobowe ...87 // 2. Zaimek zwrotny ...89 // 3. Zaimki pytajęco-wzgledne i nieokreślone ...89 // B. Odmiana zaimków przymiotnych ...90 // 1. Zaimki wskazujące ...90 // 2. Zaimki pytająco-względne ...91 // 3. Zaimki dzierżawcze ...91 // C. Odmiana zaimków liczebnych ...92 // 6 // V. ODMIANA CZASOWNIKÓW ...93 // A. Tryb oznajmująący ...93 // 1. Czas terażniejszy ...93 // 2. Czasy przyszłe ...96 // a) Czas przyszły prosty ...96 // b) Czas przyszły złożony ...97 // 3. Czas przeszły ...98 // B. Tryb przypuszczający (warunkowy) ...103 // C. Tryb rozkazujący ...104 // D. Strona zwrotna ...105 // E. Strona bierna ...105 // F. Rodzaj czynności ...107 // G. Imiesłowy ...110 // 1. Imiesłowy przymiotnikowe ...110 // 2. Imiesłowy przyslówkowe ...110 // H. Wzory odmiany czasowników nieregularnych ...111 // 1. Czasowniki: być, mieć, móc, chcieć ...112 // 2. Czasowniki ulożone według zakończeń bezokolicznika w porządku alfabetycznym a tego: ...116 // -c (piec, wlec, uclec, strzyc, biec) ...116 // —ai (posylai, slai) // dostać, jechać, spać, śmiać się, stać) ...120 // —stoać (dostawać) ...127 // -iwać, —ywać, -ować (znajdować, wykonywać) ...128 // -ąć (zacząć, przyjąć, luzląć, cląć) ...130 // -nąć (zasnąć) ...133 // -eć (mdteć, trzeć, mleś) ...135 // -ič, -yč (tyć) ...138 // -ść, —ti (pleść, spaść, trząśćč, siąść, tać, pójść, znaleść ...139 //
CZĘŚĆ — SKLADNIA // I. SKLADNIA ZDANIA POJEDYNCZEGO ...145 // A. Zdania dwuczlonowe ...145 // 1. Podmiot i orzeczenie ...145 // 2. Podmiot i orzeczenie w zdaniach przeczących ...147 // 3. Orzeczenie zlożone ...150 // a) Orzeczenie zlożone imienne (nominalne) ...150 // b) Orzeczenie zlożone czasownikowe (werbalne) ...152 // 4. Szyk wyrazów w zdaniu pojedynczym ...153 // B. Zdania jednoczlonowe ...157 // 1. Zdania jednoczlonowe nominalne ...157 // 7 // 2. Zdania jednoczlonowe werbalne ...158 // a) Zdania bezpodmiotowe z orzeczeniem w formie 3. osoby czasownika 158 // b) Zdania bezpodmiotowe z orzeczeniem w formie 3. osoby czasownika z zaimkiem się ...160 // c) Zdania bezpodmiotowe z orzeczeniem w formie nieosobowej czasownika typu mówtono ...160 // d) Zdania bezpodmiotowe bezokolicznikowe ...161 // e) Zdania bezpodmiotowe z orzeczeniem wyrażonym za pomoca przysłówka ...164 // 3. Użycie form grzecznościowych w zdaniu ...164 // C. Grupa podmiotu ...166 // 1. Przydawka przymiotna ...166 // 2. Przydawka rzeczowna ...168 // 3. Przydawka dopełniaczowa ...168 // 4. Przydawka przyimkowa ...169 // a) Przydawka przyimkowa w dopełniaczu ...169 // b) Przydawka przyimkowa w biemiku ...170 // c) Przydawka przyimkowa w narządniku ...171 // d) Przydawka przyimkowa w miejscowniku ...171 // D. Grupa orzeczenia ...172 // 1. Związki orzeczenia z dopełnieniem ...172 // a) Dopełnienie bliższe ...172 // b) Dopełnienie dalsze ...174 // c) Dopełnienia przy rzeczownikach ...176 // d) Dopełnienia przy przymiotnikach ...176 // 2. Okoliczniki ...177 // a) Okoliczniki czasu ...177 // b) Okoliczniki miejsca ...180 // c) Okoliczniki sposobu ...183 // d) Okoliczniki celu ...184 // e) Okoliczniki przyczyny ...185 // f) Okoliczniki stopnia ...186 // g) Okoliczniki miary ...186 // h) Okoliczniki okoliczności towarzyszącej ...187 //
II. SKLADNIA ZDANIA ZŁOŻONEGO ...187 // A. Zdania wspólrzednie złożone ...187 // B. Zdania podrzednie złożone ...189 // 1. Zdania podmiotowe ...189 // 2. Zdania podrzędne orzęcznikowe .... 191 // 3. Zdania podrzędne przydawkowe ...191 // 4. Zdania podrzędne dopełnieniowe ...192 // 5. Zdania okolicznikowe czasu ...193 // 6. Zdania okolicznikowe miejsca ...195 // 7. Zdania okolicznikowe sposobu ...195 // 8. Zdania okolicznikowe celu ...196 // 9. Zdania okolicznikowe przyczyny ...196 // 10. Zdania okolicznikowe stopnia ...197 // 8 // 11. Zdania podrzędne warunkowe ...198 // 12. Zdania podrzędne przyzwalające ...199 // 13. Zdania podrzędne rozwijające ...200 // CZĘŚĆ — SLOWOTWÓRSTWO // I. PODSTAWOWE WIADOMOŚCI O TWORZENIU WYRAZÓW W JĘZYKU POLSKIM ...201 // II. PRZEGLĄD FORMACJI SŁOWOTWÓRCZYCH WSPÓŁCZESNEGO JĘZYKA POLSKIEGO ...208 // A. Formacje rzeczownikowe ...208 // 1. Nazwy czynności (nomina actionis) ...209 // 2. Nazwy cech (nomina essendi) ...213 // 3. Nazwy wykonawców czynności (nomina agentis) i zawodów ...217 // 4. Nazwy narzędzi (nomina instrumenti) ...220 // 5. Nazwy wytworów (rezultatów) i przedmiotów czynności (nomina patientis i obiecti) ...222 // 6. Nazwy nosicieli cech (nomina attributiva) ...222 // 7. Nazwy miejsc (nomina loci) ...227 // 8. Nazwy zbiorowe (nomina collective) ...228 // 9. Nazwy odśrodowiskowe ...229 // 10. Nazwy żeńskie pochodne od męskich (nomina feminativa) ...230 // 11. Nazwy ekspresywne (nomina expressiva) ...233 // a) Formacje deminutywne i hipokorystyczne ...234 // b) Formacje augmentatywne i pejoratywne ...236 // c) Formacje ekspresywne odprzymiotnikowe ...238 // d) Nazwy istot młodych ...239 // 12. Rzeczowniki prefiksalne ...240 // 13. Rzeczowniki złożone ...241 // a) Rzeczowniki pochodne od wyrażeń syntaktycznych ...241 // b) Złożenia właściwę ...242 // 14. Skrótowce ...244 //
B. Formacje przymiotnikowe ...246 // 1. Przymiotniki odczasownikowe ...246 // 2. Przymiotniki odrzeczownikowe ...249 // 3. Przymiotniki odprzymiotnikowe ...254 // 4. Przymiotniki złożone ...256 // a) Przymiotniki pochodne od wyrażeń syntaktycznych ...256 // b) Złożenia właściwe ...257 // 5. Stopniowanie przymiotników ...260 // C. Formacje czasownikowe ...262 // 1. Czasowniki odimienne ...263 // a) Czasowniki prefiksalno-sufiksalne ...263 // b) Czasowniki sufiksalne ...264 // c) Czasowniki prefiksalne ...265 // 2. Czasowniki odczasownikowe ...265 // a) Czasowniki prefiksalne ...266 // b) Czasowniki sufiksalne ...268 // 3. Funkcje prefiksów czasownikowych ...269 // D. Formacje przysłówkowe ...274 // PODSTAWOWE ŻRÓDŁA WIADOMOŚCI O WSPÓŁCZESNYM JĘZYKU POLSKIM ...276

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC