Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9) Půjčeno:18x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Krystal OP ; Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005
242 s. ; 23 cm

objednat
ISBN 80-85929-77-5 (Krystal OP ; brož.)
ISBN 80-7195-001-7 (Karmelitánské nakladatelství ; brož.)
Teologie [Karmelitánské nakladatelství]
Obsahuje poznámky pod čarou, úvod
Obsahuje bibliografii na s. [231]-238, rejstřík jmenný a autorský
Dogmatika - metody - pojednání
Dogmatika katolická - stol. 20.-21. - pojednání
Teologie křesťanská - dějiny - pojednání
000037149
ÚVOD DO ZÁPOLENÍ S HERMENEUTIKOU MYSTÉRIA II // 1. Jak vznikala tato kniha 13 // 2. Předběžné mapování terénu 15 // 3. Poměr dogmatické teologie k ostatním typům racionality. Místo hermeneu- // tiky mystéria mezi ostatními pojednáními dogmatické teologie a v životě-23 // 4. Autoři a díla, na něž bychom neměli zapomínat 25 // 5. Rozčlenění následujících kapitol 29 // I. DOGMATICKO-TEOLOGICKÉ PŘÍSTUPOVÉ CESTY K ZÁKLADNÍM EPOCHÁM V DĚJINÁCH TEOLOGIE // 1.1. Dogmaticko-teologické přístupy k biblické epoše 30 // 1.1. 1. Kompetence dogmatické teologie vzhledem ? biblické problematice 31 // I. 1.2. Teologie v Bibli jako forma zjevení 33 // I. 1. 3. Trinitární mystérium jako jednotící prvek celých dějin spásy a základ // inspirace svatopisců 35 // I. 2. Základní dogmaticko-teologické přístupy ? patristické době 39 // I. 2. 1. Vymezení epochy církevních otců 39 // I. 2. 2. Základní charakteristiky patristické teologie 42 // I. 2. 3. Problematika závaznosti výroků církevních otců 44 // I. 3. Základní dogmaticko-teologické přístupy ? monastické a scholastické teologii 46 // 1.3.1. Monastická teologie 46 // I. 3. 2. Organizační a myšlenkové struktury rané a vrcholné scholastiky 49 // I. 3. 3. Pozdní scholastika a Devotio moderna 53 // I. 4. Šestnácté století a další vývoj teologie po Tridentském koncilu 55 // I. 4. 1. Období šestnáctého a sedmnáctého století 56 // I. 4. 2. Edice pramenů jako důležitý zdroj obnovy teologického myšlení 57 // I. 4. 3. Světla a stíny potridentského manuálu 59 // I. 5. Křesťanská teologie na cestě ? dnešku a zítřk
II. ZÁKLADNÍ STRUKTURY MYŠLENÍ V SOUČASNÉ KATOLICKÉ // DOGMATICKÉ TEOLOGII // II. 1. Slovo „teologie“ v dějinách 67 // II. 2. Metoda nastíněná v dekretu Optatam totius 16 68 // ?. 3. Auditus fidei 72 // II. 3. 1. Posvátná - apoštolská tradice 74 // IL 3.1. 1. Apoštolská tradice a různé druhy ekleziálních tradic 74 // II. 3. 1.2. Povaha apoštolské tradice a nárůst porozumění této tradici.76 // II. 3. 1.3. Chronologický a obsahový přesah apoštolské tradice vzhledem // K Písmu svátému 78 // II. 3. 2. Písmo svaté 81 // II. 3. 2.1. Písmo svaté jako součást Božího zjevení, sebedarování 81 // II. 3. 2. 2. Kompetence exegeze a biblických věd v dogmatické teologii.83 // Obsah // 7 // ?. 3. 2. 3. Princip normativity biblické terminologie a princip integrity // respektující jednotu v rozličnosti obsaženou v Božím slově 84 // II. 3. 3. Výroky učitelského úřadu církve 85 // II. 3. 3.1. Analogická „trojjedinost“ apoštolské tradice. Písma, magisteria // a hermeneutika mystéria 86 // II. 3. 3. 2. Dogma 89 // II. 3. 3. 3. Vypovídací hodnota dogmatické definice vzhledem k věřenému tajemství 92 // II. 3. 3. 4. Několik pravidel interpretace dogmat (shrnutí a doplnění) 98 // II. 3. 3. 5. Tři stupně závaznosti výroků magisteria 99 // II. 4. Intellectus fidei 106 // II. 4.1. Analogie jsoucna jako konstitutivní součást analogie víry 108 // II. 4. 2. Analogie víry 114 // II. 4. 2.1. Bipolární paradoxalita živého Boha v tomto světě 114 // II. 4. 2. 2. Vzájemná organická a hierarchická propojenost jednotlivých aspektů tajemství víry 121 // II. 4. 2. 3. Poměr mezi systematickou teologií a spiritualitou, vztah dogmatiky k ostatním teologickým disciplínám 126 // II. 4. 2. 4. Poměr dogmatické teologie k ostatním vědním oborům, novočtení, // kontextualizace, korelace 131 //
II. 5. Hermeneutika mystéria jako určitá forma moudrosti 134 // III. KŘESŤANSTVÍ, RACIONALITA, VĚDA A KULTURA 136 // IV. SLUŽBA TEOLOGIE KULTUŘE A KULTURA JAKO TEOLOGICKÉ TÉMA . 145 // IV. 1. Některé kulmrologické termíny a jejich pojetí v teologii 146 // IV. 2. Služba křesťanství a potažmo teologie kultuře (teologie v kultuře).149 // IV. 3. Kultura jako téma systematické - dogmatické teologie (kultura v teologii) 151 IV. 4. Tajemství víry jako model inkulturace 154 // V. HERMENEUTIKA MYSTÉRIA A DOKUMENT MTK „JEDNOTA VÍRY // A TEOLOGICKÝ PLURALISMUS“ // Základní informace o Mezinárodní teologické komisi (MTK) 159 // Chronologický seznam doposud uveřejněných dokumentů MTK 161 // Komentář k dokumentu Jednota víry a teologický pluralismus 162 // Dokument MTK Jednota víry a teologický pluralismus 164 // A. Rozměry problému 164 // B. Trvalá platnost dogmatických formulací 165 // C. Jednota a pluralita v morální teologii 165 // VI. HERMENEUTIKA MYSTÉRIA A DOKUMENT MTK „O INTERPRETACI DOGMAT“ // Úvodní komentář ? dokumentu MTK „O interpretaci dogmat“ 167 // Prezentace dokumentu MTK „O interpretaci dogmat“ 173 // 1. Vymezení problému 173 // Obsah // 2. Práce MTK 173 // 3. Základní myšlenkové linie dokumentu 174 // O interpretaci dogmat 175 // A. Problematika 175 // A. I. Filozofická problematika 175 // A. I. 1. Základní problém interpretace 175 // A. I. 2. Dva důvody aktuality tohoto problému 176 // A. I. 3. Různé typy hermeneutiky 176 // A. 1.4. Základní otázka: pravda v dějinách 177 // A. II. Aktuální teologická problematika 178 // A. II. 1. Specifický problém evangelizace a nové evangelizace 178 // A. II. 2. Nedostatečná řešení navrhovaná hermeneutickou teologií 178 // A. II. 3. Oprávněnost a meze nových přístupů zohledňujících poměr mezi teorií a praxí 179 //
B. Teologické základy 180 // B. I. Biblické základy 180 // B. 1.1. Tradice a zjevení v Písmu 180 // B. I. 2. Hermeneutické perspektivy v Písmu svátém 180 // B. I. 3. Biblické formule vyznání víry 181 // B. II. Prohlášení a praxe magisteria 182 // B. II. 1. Prohlášení magisteria ohledně interpretace dogmat 182 // B. II. 2. Nauka Druhého vatikánského koncilu 183 // B. II. 3. Teologické kvalifikace, nóty 183 // B. II. 4. Praxe magisteria 184 // B. III. Základní systematicko-teologické úvahy 185 // B. III. 1. Dogma v rámci „paradosis“ církve 185 // B. III. 2. Nauka církve (dogmata v širším slova smyslu) 186 // B. III. 3. Dogmata v užším slova smyslu 187 // B. III. 4. Teologický význam dogmat 188 // C. Kritéria interpretace 189 // C. I. Dogma a Písmo svaté 189 // C. I. 1. Základní význam Písma svátého 189 // C. I. 2. Krize a pozitivní přínosy moderní exegeze 189 // C. I. 3. Nauka Druhého vatikánského koncilu o interpretaci Písma svátého 190 // C. I. 4. Christocentrismus Písma jako kritérium interpretace 191 // C. II. Dogma v tradici a ve společenství církve 191 // C. II. I. Nerozborné sepětí mezi Písmem, tradicí a společenstvím církve 191 // C. II. 2. Jediná tradice a pluralita tradic 192 // C. II. 3. Interpretace dogmat v rámci církevního společenství 193 // C. II. 4. Ve službě souhlasu věřících (consensus fidelium) 194 // C. HI. Dogma a jeho aktuální interpretace 194 // C. IH. 1. Nezbytnost současné interpretace 194 // C. III. 2. Pravidla, jimiž se má řídit současná interpretace dogmat 194 // C. III. 3. Trvalý charakter dogmatických formulací 195 // C. III. 4. Kritéria pro současnou interpretaci 196 //
C. III. 5. Sedm kritérií Johna Henryho Newmana 197 // C. III. 6. Význam magisteria pro současnou interpretaci 198 // Obsah // 9 // VII. VZTAH MAGISTERIA A VĚDECKÉ TEOLOGIE // Úvodní slovo ? českému překladu Doktrinálního komentáře 200 // Doktrinální komentář vysvětlující druhou část Vyznání víry 204 // VIII. NĚKOLIK RAD PRO INSPIRACI BUDOUCÍCH AUTORŮ PRACÍ // Z DOGMATICKÉ TEOLOGIE 210 // 1. Předpoklady teologické práce 211 // 2. Titul díla 213 // 3. Volba tématu, charakteristika analytických prací 214 // 4. Osnova práce 220 // 5. Pravidla analytické práce 221 // 6. Metodologické hledisko 222 // 7. Jazyková a myšlenková stránka 224 // 8. Citování použité literatury 225 // 9. Závěr a úvod, prezentace práce 227 // 10. Schéma christologické analýzy 228 // 11. Co znamená být teologem? 229 // Častěji používané zkratky 230 // Seznam použité literatury 231 // Rejstřík jmenný a autorský 239

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC