Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
Praha : Columbus, 1998
1 sv. (nestránkován) : il., mapy

objednat
ISBN 80-85928-81-7 (váz.)
Encyklopedie
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje barevné mapky, ilustrace a fotografie
Obsahuje rejstřík
Dějiny světové - atlasy
000037687
Obsah // Části // Starověký svět 4 000 000 - 500 př. n. 1.) // PŘEDMLUVA // PŘEHLED SVĚTOVÝCH DĚJIN // 1.01 Počátky lidského rodu • Před 4 000 000-100 000 lety // 1.02 Zalidňování Země • Před 100 000-10 000 lety // 1.03 Nástup zemědělství • 10 000-300 př. n. 1. // 1.04 Svět • 2000 př.n.l. // 1.05 Svět • 1000př.n.l. // .06 Svět- 500 př.n.l. // .07 Rozšíření písma • 3000 př. n. 1.-1500 n. 1. // STŘEDNÍ VÝCHOD // 1.08 První zemědělci na Středním východě • 10 000-6000 př. n. I. // 1.09 Pokročilí zemědělci Středního východu • 6500-4300 př. n. 1. // 1.10 První mezopotámska města • 4300-2334 př. n, 1. // 1.11 První říše • 2334-1595 př. n. 1. // 1.12 Chetitská a Asyrská říše • 1595-1000 př. n. 1. // 1.13 Asyrská a Babylonská říše • 1000-539 př. n. 1. // 1.14 Biblické země • 1000-587 př. n. 1. // 1.15 Achaimenovská říše v Persii • 559-480 př. n. 1. // AFRIKA // 1.16 Rané zemědělství v Africe • 7000-500 př. n. 1. // 1.17 Založení starověkého Egypta • 6000-2040 př. n. I. // 1.18 Střední a Nová říše v Egyptě • 2040-332 př. n. 1. // EVROPA A STŘEDOZEMÍ // .19 Evropa v pozdním paleolitu • Před 35 000-5000 lety př. n. 1. .20 Neolitická Evropa • 5000-2000 př. n. 1. // .21 Evropa doby bronzové • 2000-500 př, n. 1. // .22 První civilizace ve Středozemí • 2000-1100 př. n. I. // .23 Fénické a řecké výboje ve Středozemí • 900-500 př.
n. I. // 1.24 Vznik řeckých městských států • 1100-500 př. n. 1. // 1.25 Etruskové, Rekové a Kartáginci • 800-480 př. n. 1. // ASIE A AMERIKY // 1.26 První civilizace jižní Asie • 6000-500 př. n. 1. // 1.27 První civilizace východní Asie • 6000-500 př. n. I. // 1.28 První americké civilizace • 4000-500 // Čcist 2 // Klasický svět (500 př. n. 1. - 600 n. 1.) // PŘEDMLUVA // PŘEHLED SVĚTOVÝCH DĚJIN // 2.01 Svět- 323 př.n.l. // 2.02 Svět « 200př.n.l. // 2.03 Svět • 1 př. n. 1. // 2.04 Svět • 400 n.l. // 2.05 Svět «600n.l. // 2.06 Růst světových nálx)ženství • 600 př. n. 1.-600 n. 1. // ŘECKO A STŘEDNÍ VÝCHOD // 2.07 Perské války a Řecko v 5. století • 499-435 př, n. 1. // 2.08 Peloponéská válka a vzestup makedonské moci • 435-336 př. n. I. // 2.09 Výboje Alexandra Velikého • 336-300 př. n. 1. // 2.10 Helénistický svět • 301-30 př. n. 1. // 2.11 Parthové a sásánovská Persie • 238 př. n. 1.-636 n. 1. // ŘÍM A STŘEDOZEMÍ // 2.12 Řím rané doby a punské války • 509-201 př. n. 1. // 2.13 Růst Římské říše • 201 př. n. 1.-117 n. 1. // 2.14 Hospodářství a společnost Římské říše • 27 př. n. 1.-305 n. 1. // 2.15 Krize a regenerace Římské říše • 117-376 n. 1. // 2.16 Pád Západořímské říše • 376-480 n. 1. // 2.17 Justinián a počátky Byzantského císařství • 480-629 n. 1. // EURASIE // 2.18 Keltové* 500př.n. 1.-600n.l. // 2.19 Germáni
a Slované • 750 př. n. 1.-600 n. 1. // 2.20 Stepní kočovníci • 900 př. n. 1.-600 n.l. // AFRIKA // 2.21 První africké státy • 500 př. n. 1.-600 n. 1. // JIŽNÍ A VÝCHODNÍ ASIE // př. n. 1. // 2.22 Maurjská Indie • 550 př. n. 1.-100 n,l. // 2.23 Kušánská a guptovská Indie • 50-570 n. I. // 2.24 Čína od Válčících států ? prvním říším • 480 př. n. 1.-220 n. I. // 2.25 Rozpad Číny a vzestupjaponska • 220-600 n. 1. // 2.26 Tichý oceán a jihovýchodní Asie • 2000 př. n. 1.-600 n. I. // AMERIKY // 2.27 Jižní Amerika a Mexiko • 500 př. n. 1.-700 n. 1. // 2.28 Staří Mayové • 300 př. n. 1.-800 n. 1. // Část3 // Středověký svět (600-1492 n.l.) // PŘEDMLUVA // PŘEHLED SVĚTOVÝCH DĚJIN // 3.01 Svět *800n.l. // 3.02 Svět • 1000 n. 1. // 3.03 Svět* 1279n.l. // 3.04 Svět • 1492 n. 1. // 3.05 Síření světových náboženství • 600-1500 n. 1. // EVROPA // 3.06 Rozmach karolinské říše • 600-814 // 3.07 Evropa za Vikingů • 793-1050 // 3.08 Feudální Evropa • 1050-1300 // 3.09 Náboženství ve středověké Evropě • 800-1300 3-10 Evropa 14. století: války, vzpoury a mor • 1300-1400 // 3.11 Hospodářství ve středověké Evropě • 1000-1500 // 3.12 Evropská renesance • 1400-1492 // STŘEDNÍ VÝCHOD // 3.13 Velké arabské výboje • 632-750 // 3.14 Rozdělení arabského světa • 750-1037 // 3.15 Byzantská říše »610-1204 // 3.16 Turecké říše ve středověku • 1038-1492
// 3.17 Křížové výpravy • 1096-1291 // AFRIKA // 3.18 Afrika • 600-1500 // STŘEDNÍ, JIŽNÍ A VÝCHODNÍ ASIE // 3.19 Středověká Indie • 600-1500 // 3.20 Čína dynastií Suej a Tchang • 589-907 // 3.21 Čína za dynastie Sung • 907-1279 // 3.22 Vznik Mongolské říše • 1204-1260 // 3.23 Rozpad Mongolské říše • 1260-1502 // 3.24 Středověké Japonsko a Korea • 600-1500 // 3.25 Království jihovýchodní Asie • 600-1500 // AMERIKY // 3.26 Původní kultury Severní Ameriky // • 600-1500 // 3.27 Toltékové a Aztékové // • 800-1520 // 3.28 Andské civilizace až do pádu říše Inků • 700-1533 // Část 4 // Od Kolumba ? americké nezávislosi (1492-1783) // PŘEDMLUVA // PŘEHLED SVĚTOVÝCH DĚJIN // 4.01 Svět» 1530 n.l. // 4.02 Svět • 1600 n. 1. // 4.03 Svět • 1650 n. 1. // 4.04 Svět • 1715 n. 1. // 4.05 Světový obchod • 1492-1783 n. I. // 4.06 Svět • 1783 n. 1. // EVROPA // 4.07 Evropa za reformace • 1492-1560 // 4.08 Evropa za protireformace • 1560-1600 // 4.09 Švédské úsilí o ovládnutí Pobaltí • 1561-1721 // 4.10 Evropa během třicetileté války • 1600-1648 // 4.11 Evropa za Ludvíka XIV. • 1648-1715 // 4.12 Vývoj evropského hospodářství • 1492-1783 // 4.13 Rozmach Ruska • 1492-1783 // 4.14 Evropa za ancien régimu • 1715-1783 // STŘEDNÍ VÝCHOD // 4.15 Rozmach Osmanské říše • 1492-1640 // 4.16 Úpadek Osmanské říše • 1640-1783 // 4.17 Střední Asie a Safíjovci •
1500-1800 // AFRIKA // 4.18 Afrika jižně od Sahary • 1500-1800 // JIŽNÍ A VÝCHODNÍ ASIE // 4.19 Rozmach mughalské Indie • 1500-1707 // 4.20 Nástupci Mughalů • 1707-1783 // 4.21 Čína za dynastie Ming/ 1368-1644 // 4.22 Rozmach Číny za vlády mandžuské dynastie • 1644-1782 // 4.23 Japonsko a šógunát Tokugawa • 1500-1800 // 4.24 Jihovýchodní Asie • 1500-1800 // AMERIKY // 4.25 Špančlskoamerická říše • 1492-1783 // 4.26 Evropané objevují Severní Ameriku • 1500-1783 // 4.27 Koloniální Severní Amerika  • 1650-1763 // : ’ • 4.28 Americká revoluce // • 1763-1783 // tíži // /? ’y // // -v // ivět // i devatenáctém toletí // 1783-1914) // •ŘEDMLUVA // ’ŘEHLED SVĚTOVÝCH )ĚJIN // .01 Svět • 1812 .02 Svět- 1848  // .03 Svět • 1880 .04 Svět • 1914 // .05 Světová populace a migrace »?830-1914 .06 Světový obchod • 1830-1914 // IVROPA // .07 Evropa ve věku revoluce • 1783-1800 // .08 Napoleonská Evropa • 1800-1815 // 1.09 Vzrůst nacionalismu v Evropě • 1815-1871 // ’.10 Průmyslová revoluce v Evropě • 1783-1914 // ..11 Sjednocení Německa • 1848-1871 // ,12 Ruská říše • 1783-1917 // ,13 Evropský koaliční systém • 1871-1914 // iTŘEDNÍ východ // 1.14 Úpadek Osmanské říše • 1783-1923 // AFRIKA // ..15 Afrika před dělením • 1800-1880 ,16 Afrika a evropské velmoci • 1880-1914 ,17 Vznikjižní Afriky • 1800-1914 // ISIE A AUSTRAL ASIE // ..IS Evropské osídlení Austrálie
a Nového Zélandu • 1788-1914 // 1.19 Úpadek mandžuské Číny • 1783-1912 // 1.20 Japonsko v 19. století • 1800-1914 ,21 Británie a Indie • 1783-1914 // 1.22 Kolonialismus v jihovýchodní Asii • 1783-1914 // AMERIKY // 1.23 Latinská Amerika • 1783-1914 // 1.24 Karibská oblast • 1783-1914 // 1.25 Kanada • 1763-1914 // 1.26 Expanze Spojených států • 1783-1890 // 1.27 Americká občanská válka • 1850-1865 // 1.28 Obyvatelstvo a ekonomika Spojených států v letech • 1865-1914 // Část 6 // Od první světové války po současnost (1914-1997) // PŘEDMLUVA // PŘEHLED SVĚTOVÝCH DĚJIN // 6.01 Svět • 1920 // 6.02 Svět • 1942 // 6.03 Svět • 1950 // 6.04 Svět • 1974 // 6.05 Svět • 1997 // EVROPA // 6.06 První světová válka • 1914-1918 // 6.07 Evropa v meziválečném období • 1918-1939 // 6.08 Druhá světová válka v Evropě • 1939-1942 // 6.09 Druhá světová válka v Evropě • 1942-1945 // 6.10 Rozdělená Evropa • 1945-1989 // 6.11 Evropa po studené válce • 1989-1997 // AMERIKY // 6.12 Ameriky • 1914-1945 // 6.13 Ameriky • 1945-1997 // 6.14 Střední Amerika a karibská oblast • 1945-1997 // ASIE A AUSTRAL ASIE // 6.15 Vznik Sovětského svazu • 1917-1941 // 6.16 Úpadek Sovětského svazu • 1941-1991 // 6.17 Čína: od chaosu ke komunismu • 1911-1949 // 6.18 Japonsko a asijské státy • 1914-1941 // 6.19 Druhá světová válka v Asii • 1941-1945 // 6.20 Dálný východ • 1945-1976
6.21 Indočínské války • 1954-1976 // 6.22 Střední a jižní Asie • 1945-1997 // 6.23 Vzestup tichomorských států • 1976-1997 // STŘEDNÍ VÝCHOD A AFRIKA // 6.24 Blízký východ a severní Afrika • 1914-1948 // 6.25 Arabsko-izraelský konflikt • 1948-1977 // 6.26 Blízký východ • 1977-1997 ... // 6.27 Dekolonizace a nacionalismus v Africe • 1945-1997 // 6.28 Jižní Afrika • 1914-1997 // PODĚKOVÁNÍ // REJSTŘÍK
(OCoLC)46963777
cnb000650857

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC