Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.5) Půjčeno:5x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2005
vi, 258 s. : il., grafy ; 28 cm

ISBN 80-7080-586-2 (brož.)
Nad názvem: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Obsahuje tabulky
Biochemie - technika laboratorní - učebnice vysokošk.
000038189
OBSAH // 1 ČÁST OBECNÁ // 1.1 Bezpečnost práce v biochemické laboratoři // 1.2 Pomocné laboratorní činnosti // 1.2.1 Mytí laboratorního skla // 1.2.2 Příprava vody pro biochemické pokusy // 1.2.3 Měření pH v biochemické laboratoři // 1.2.4 Výběr pufrů a jejich příprava // 1.2.5 Fyziologická media // 1.3 Základní operace // 1.3.1 Úprava biologického materiálu // 1.3.2 Extrakce // 1.3.3 Odstřeďování // 1.3.4 Mrazová sublimace // 1.4 Biochemické separační techniky // 1.4.1 Precipitační metody // 1.4.2 Membránové separační metody // 1.4.3 Chromatografie // 1.4.4 Elektromigrační metody // 1.4.5 Detekce látek po elektroforese // 1.5 Imunochemické metody // 1.5.1 Antigény a protilátky // 1.5.2 Imunoprecipitačm metody // 1.5.3 Citlivé neprecipitační imunochemické metody // 1.5.4 Další imunochemické techniky // 1.6 Využití spektrálních metod v biochemii // 1.6.1 Měření a interpretace absorpčních spekter v UV-VIS oblasti // 1.6.2 Fluorimetrie // 1.6.3 Metoda cirkulámího dichroismu // 1.7 Hmotnostní spektrometrie při studiu biomakromolekul // 1.7.1 Základní principy měření molekulových hmotností // 1.7.2 Identifikace bílkovin metodou peptidového mapování // 1.7.3 Sekvenování bílkovin a peptidů // 1.7.4 Studium posttranslačních modifikací bílkovin // 1.7.5 Studium prostorového uspořádání bílkovin // 2 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST // 2.1 Aminokyseliny a bílkoviny // 2.1.1 Dělení směsi aminokyselin chromatografíckými metodami // 2.1.2 Stanovení sekvence tripeptidu // 2.1.3 Elektroforetická separace aminokyselin na papírovém nosiči // 2.1.4 Izolace kaseinu z mléka // 2.1.5 Příprava ovalbuminu z vaječného bílku // 2.1.6 Izolace ovomukoidu z vaječného bílku // 2.1.7 Izolace a vlastnosti cytochromu c // 2.1.8 Frakci onace bílkovin semen hrachu, stanovení hemaglutinační aktivity 86 // 2.1.9 Chemické reakce aminokyselin, peptidů a bílkovin 87 //
2.1.10 Chemické modifikace proteinů 91 // 2.1.11 Stanovení molekulové hmotnosti bílkovin elektroforézou v polyakrylamidovém gelu v přítomnosti dodecylsíranu sodného 95 // 2.1.12 Stanovení relativní molekulové hmotnosti bílkovin pomocí elektroforézy v polyakrylamidových gelech různé koncentrace 98 // 2.1.13 Studium membránových proteinů erythrocytů 101 // 2.1.14 Gelová chromatografie barevného derivátu albuminu 102 // 2.1.15 Dělení makromolekulámích látek gelovou chromatografií 104 // 2.1.16 Izoelektrická fokusace bílkovin 105 // 2.1.17 Stanovení aminokyselin reakcí s ninhydrinem 108 // 2.1.18 Formolová titrace aminokyselin 109 // 2.1.19 Titrační křivky aminokyselin 110 // 2.1.20 Stanovení bílkovin Kjeldahlovou metodou 112 // 2.1.21 Stanovení koncentrace proteinů v roztoku 113 // 2.1.22 Studium isothermní denaturace bílkovin 121 // 2.1.23 Dvourozměrná elektroforéza lyzátu Escherichia coli 125 // 2.1.24 Identifikace bílkovin pomocí hmotnostní spektrometrie 129 // 2.1.25 Identifikace proteinu pomocí MALDI-TOF PSD 131 // 2.2 Sacharidy 133 // 2.2.1 Chemické vlastnosti sacharidů 133 // 2.2.2 Stanovení redukujících sacharidů podle Schoorla 137 // 2.2.3 Stanovení redukujících sacharidů Somogyiho metodou 138 // 2.2.4 Stanovení obsahu neutrálních sacharidů podle Duboise 139 // 2.2.5 Mikrostanovení glukosy titrací podle Hagedoma a Jensena 139 // 2.2.6 Stanovení glykogenu ve tkáních anthronovým činidlem 140 // 2.2.7 Chromatografie sacharidů na tenké vrstvě 142 // 2.3 Nukleové kyseliny a jejich součásti 143 // 2.3.1 Izolace a stanovení DNA ze sleziny a RNA z kvasnic 143 // 2.3.2 Izolace deoxyribonukleové kyseliny ze sleziny 145 // 2.3.3 Izolace a vlastnosti nukleových kyselin 147 // 2.3.4 Izolace plasmidové DNA z Escherichia coli a její elektroforéza v agarosovém gelu 150 // 2.3.5 Stanovení DNA na základě reakce deoxyribosy s cysteinem 153 //
2.3.6 Stanovení DNA na základě reakce deoxyribosy s difenylaminem 153 // 2.3.7 Stanovení RNA na základě reakce ribosy s orcinem 154 // 2.3.8 Spektrofotometrické stanovení bílkovin a DNA vedie sebe 155 // 2.4 Další biologicky významné látky 156 // 2.4.1 Preparace lipidových frakcí z vaječného žloutku 156 // 2.4.2 Vlastnosti lipidových složek vaječného žloutku 158 // 2.4.3 Enzymová hydrolýza lecithinu fosfolipasou D 159 // 2.4.4 Frakci onace chlorofylů a karotenoidů na LH-Sephadexu 161 // 2.4.5 Dělení rostlinných barvi v adsorpční chromatografií 162 // 2.4.6 Stanovení lipofílních listových barviv a jejich rozdělem adsorpční chromatografií na tenké vrstvě 162 // 2.4.7 Stanovení kyseliny L-askorbové titrací s 2,6-dichlorfenolindofenolem 164 // 2.4.8 Stanovení anorganického fosfátu modifikovanou metodou Fiske-Subbarowa podle Clarka 165 // 2.5 Enzymy 166 // 2.5.1 Izolace enzymů a stanovení jejich katalytické aktivity 166 // 2.5.2 Enzymová kinetika 197 // 2.5.3 Využití enzymů pro analytické účely 216 // 2.6 Imunochemické metody // 2.6.1 Dvojitá radiální imunodifüze podle Ouchterlonyho // 2.6.2 Střetná (protisměrná) imunoelektroforéza // 2.6.3 Raketová imunoelektroforéza // 2 6 4 Sledování imunoprecipitačm reakce v roztoku // 2.6.5 Stanovení koncentrace mléčných bílkovin pomocí nepřímé kompetitivm enzymové imunoanalýzy (ELISA) // 2.6.6 Western blotting s imunodetekcí // 2.7 Studium metabolických dějů // 2.7.1 Světlem indukovaný transport protonů a fosforylace v chlorop.as.ec.. // 2.7.2 Kinetika Hillovy reakce // 2 7 3 Respirační řetězec aerobních organismů 2 7 4 Izolace a metabolická charakterizace mitochondrii z brambor 3.4 // Příprava některých důležitých pufrů // Nomogram pro přepočet počtu otáček centrifugy a centrifugy a odstředivého zrychlení // Příprava roztoků síranu amonného //
Některé charakteristiky nasyceného roztoku síranu amonného // 5 Pufry doporučované pro ionexovou chromatografií // 3.5.1 Chromatografie na katexech // 3.5.2 Chromatografie na anexech // 3.6 Směsi pro přípravu polyakrylamidových gelů // 251 // 1 Kvantitativní problémy v biochemické laboratoři // 3.7.1 Slabé elektrolyty v roztoku, pufry // 3.7.2 Spektrofotometrie // 3.7.3 Využití spektrofotometrie při sledování enzymových reakci // 3.7.4 Chromatografické a elektroforetické metody

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC