Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
2. přepracované a rozšířené vyd.
Praha : Sefer, 2001
702 s. ; 21 cm

ISBN 80-85924-33-1 (váz.)
Judaika ; [vol.] 10
Obsahuje poznámku, jmenný a věcný rejstřík, údaje o autorovi
Bibliografie: s. 664-669
Židé - dějiny - Česko - pojednání
000038192
ČÁST PRVNÍ // SLED HISTORICKÝCH UDÁLOSTÍ // Kapitola první 11 // Příchod Židů do Čech (9.-11. století). Jejich postavení. První sídliště. Křížová výprava. Kosmova kronika o Židech. // Kapitola druha 19 // Protižidovská nařízení církevních koncilů. Segregace v ghettech. Židé jako servi camerae regiae. Přemysl Otakar II. a jeho Statuta Ju-daeorum. Židé na Moravě. // Kapitola třetí 28 // Pogromy v západní a střední Evropě. Jan Lucemburský. Karel IV. a jeho vztah к Židům. Václav IV., „král židovský“. Pražský pogrom 18. 4. 1389. // Kapitola čtvrtá 43 // Židé a husité. Určitá uvolnění. Jakoubek ze Stříbra o židovské otázce. Pronásledování Židů v západní a střední Evropě. Jejich vyhnání z královských měst na Moravě roku 1454. // Kapitola pátá 50 // Zápas o vliv na „židovský regál“. Vladislav Jagellonský a jeho reglementace. Konkurenční boj. Vypovídání z měst. Židé ve stavu „prozatímního trpění“. Proměna povahy a těžiště osídlení. // Kapitola Šestá 62 // Ferdinand I. Obvinění proti Židům. Požár Malé Strany a Hradčan. Vypovězení r. 1541. Systém glejtů. Vypovězení r. 1557. Mise Morde-chaje ben Geršoma к papeži. Tolerance Židů od r. 1567. // Kapitola sedmá 72 // Hospodářský a kulturní rozmach židovské pospolitosti. Mordechaj Maisl. Jakub Baševi, Židé na straně Habsburků. Bílá hora. Velká privilegia Ferdinanda II. Třicetiletá
válka. Rok 1648. // Kapitola osmá 88 // Období „úředního antisemitismu“. Mor r. 1680. Požár pražského ghetta v r. 1689. Boj o bytí a nebytí. Rok 1726-27: numerus clausus, familiantský zákon, translokační reskript. // Kapitola devátá 98 // Válka s Prusy. Obvinění Židů ze zemské zrady. Vypovězení v letech 1744-48. Toleranční daň. Konec vlády Marie Terezie. // Kapitola desátá 107 // Reformy Josefa II. Systemální patent. Josefínská „germanizace“. Emancipace Židů v Evropě. Rok 1848. Rok 1867 - plná rovnoprávnost v Rakousku-Uhersku. // Židé v letech 1867-2000 // PŘEHLED POLITICKÝCH A KULTURNÍCH DAT A UDÁLOSTÍ 129 // ČÁST DRUHÁ // HISTORICKÉ OKOLNOSTI A REÁLIE // Kapitola první 155 // Judaismus. Tóra. Micvot. Běh života (obřízka, bar micva, svatba, domácnost, pohřeb). Bohoslužby. Synagoga. Šabat. Svátky. Talmud. Tradiční školství (cheder, ješiva, Talmud Tóra). Mystika. // Kapitola druhá 198 // Sefardové a Aškenázové. // Kapitola třetí 244 // Pogromy. Křesťanská misie mezi Židy: útoky proti literatuře, zásahy do náboženského života, případ Šimona Ábelese. Obvinění z rituální vraždy. Hilsneriáda. Ježíšova smrt a kolektivní vina Židů. „Rozhovor církve se synagogou“. Křesťansko-judaistické hereze u nás. // Kapitola čtvrtá 278 // Židovské platby. Způsoby obživy. Finančnictví. Obchod se zbožím. Řemesla a živnosti. Podnikání. Konkurence. // Kapitola pátá 322
// Židovská sídliště v českých zemích; jejich typy a vybavení. Správa židovských obcí za protektorátu. Jejich osudy v 1.1939-1945; po r. 1945; po r. 1989. Majetkové poměry. Sociální péče. Restituce. Soudnictví. // Kapitola šestá 383 // Pražské Židovské Město. Stručná informace o dalších dvaceti čtyřech významných židovských obcích v Čechách a na Moravě. // Kapitola sedmá 423 // Duchovní život v ghettech. Tradiční školství. Ješivy. Pražská Academia Judaeorum. Hebrejští spisovatelé Čech a Moravy. Česká exege-tická škola 11.-13. století. Pražské hebrejské tiskárny. „Zlatá doba“ hebrejského písemnictví v Čechách. Haskala. Věda o židovství. // Kapitola osmá 478 // Kulturní vlivy. Hebrejsko-česká jazyková interference. Židovští překladatelé Biblí kralické. České glosy v hebrejských rukopisech 11.-13. století. Židé a čeština. Židé, Češi, Němci. Příklon к německé kultuře. Česko-židovská asimilace. Sionismus. Média. Literatura. Osobnosti na pomezí. Konec „trojí duše země české“. // Kapitola devátá 587 // Židovské památky Čech a Moravy. Ghetta, hřbitovy, synagogy. Židovské muzeum v Praze. Památník Terezín. Synagogální umění. Rukopisy, tisky. Výtvarné umění. Architektura. Hudba. Divadlo a film. Kultura v terezínském ghettu. // Kapitola desátá 634 // Počet Židů v českých zemích. Proměny osídlení. // Poznámky // Výběr z literatury // Zkratky // Rejstříky
(OCoLC)51192138
cnb001035192

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC